CZ EN

Ekologicky šetrná řešení

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu, která má Unii transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde:

Zohlednění dopadů dodávek, služeb či stavebních prací na životní prostředí je vedle ekonomických a sociálních aspektů jedním ze tří pilířů odpovědného veřejného zadávání.  Environmentální aspekty se v některých případech přímo prolínají se sociálními aspekty. Zelenými veřejnými nákupy (GPP) lze zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí,  snížit emise skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelné energie, snižovat množství odpadu a také podpořit ekologizaci trhu či dávat průmyslu stimulaci pro vývoj zelených technologií. Ekologicky šetrné zakázky mohou přispět k udržitelnému rozvoji daného regionu.

Zadávaní zelených veřejných zakázek („GPP“ – green public procurement) je důležitý nástroj ke dosahování cílů environmentálních politik souvisejících se změnou klimatu, racionálním a šetrným využívaním přírodních zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, a to zejména vzhledem k objemu výdajů veřejného sektoru za zboží a služby (jen v České republice jde ročně o částku mezi 500 a 600 miliardami CZK).  Příručka o zelených veřejných zakázkách Nakupujte zelěne! (Buying Green!) popisuje jak nakupovat zboží a služby s nižším dopadem na životní prostředí.

Pro zelené veřejné zakázky (GPP)  jsou možná i vhodná environmentální kritéria pro výběr a zadání veřejné zakázky na konkrétní předmět plnění, a jsou v nich uvedeny  podmínky pro plnění veřejných zakázek, které lze přímo (částečně nebo úplně) vložit do zadávací dokumentace, doplněné o návrhy konkrétních textů do smluv.

Kritéria jsou vždy dělena na dvě skupiny:

Zelená kritéria lze uplatnit u veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i u veřejných zakázek malého rozsahu. Kritéria pro zelené nakupovaní jsou dostupné i v českém jazyce a jsou zpracovány pro skupiny výrobků a služeb, ku příkladu:

Kritéria jsou pravidelně aktualizována, aby odráželi nejnovější technologický a tržní vývoj a postupne doplňována pro nové komodity, proto jejich výčet a rok vydání/aktualizace se mohou v průběhu času měnit. Aktuálně (2022) u čtyřech skupin produktů 1) elektrická a elektronická zařízení používaná ve zdravotnictví, 2) kopírovací a grafický papír, 3) ohřívače na bázi vody a 4) infrastruktura odpadních vod, probíhá proces posouzení. Součástí kritérií jsou i technické podkladové zprávy.

Nízkouhlíkové zadávaní veřejných zakázek

K úsporám CO2 je možné dojít právě uplatňováním zelených aspektů ve veřejných zakázkách. Při nízkouhlíkových zakázkách je potřebné brát v úvahu technické požadavky na výrobky a služby a naučit se počítat náklady životního cyklu (LCC) a emise CO2.

Na stránkách projektu GPP 2020 lze najít uhlíkové i energetické kalkulačky. Jde o sbírku excelových nástrojů, které umožňují zadavatelům nebo věcně příslušným garantům měřit ušetřenou energii a emise uhlíku a rozhodnout se pro nízkouhlíkové nabídkové řízení namísto standardního výběrového řízení. Jsou k dispozici pro čtyři skupiny produktů:

Počáteční výpočet informuje zadavatele o úsporách, které lze dosáhnout. Kalkulačky nabízejí vstupní data z vícero zemí, proto je nutné si zvolit parametry pro Českou republiku. Nástroj funguje tak, že vypočítá odhadovanou úsporu oproti standardní nabídce pro každý produkt, čímž poskytuje jasnou představu o dopadu zahrnutí nízkouhlíkových kritérií do nabídkového řízení. Jak pracovat s kalkulačkami i další informace naleznete na stránce Měření úspor.

Ekologicky šetrná řešení v České republice

Zohledňování environmentálních aspektů ve veřejných zakázkách má výslovnou oporu ve směrnici č. 2014/24/EU, je dokonce jedním ze strategických cílů směrnice a proto je podporováno i v tuzemské právní úpravě v ZZVZ, do něhož byla směrnice transponována. V roce 2017 bylo vydáno komplexní usnesení Vlády České republiky ze dne 24. července č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. V usnesení se státní správa a samospráva zavazuje, že bude při nákupu zboží a služeb zohledňovat jejich environmentální aspekty. Zejména bude trvale usilovat o:

 1. omezení spotřeby energií,
 2. omezení spotřeby vody,
 3. omezení spotřeby surovin,
 4. omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy,
 5. omezení produkce odpadů,
 6. omezení uhlíkové stopy.

V usnesení Vlády ČR č. 531 z roku 2017 se dále uvádí: “Zboží a služby, které státní správa a samospráva pořizuje, mají vždy určitý dopad na životní prostředí – jejich výroba, transport, užívání a likvidace jsou spojeny s produkcí látek uvolňovaných do prostředí, se spotřebou surovin, energií, vody atp. Zohledněním environmentálních aspektů je proto možné usměrnit tyto dopady tak, aby se orgány veřejné správy snažily pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak. Environmentální požadavky, které státní správa a samospráva při nákupech uplatňuje, směřují k dosažení rovnováhy mezi environmentální šetrností, cenovou výhodností a dostupností na trhu.” Ministerstvo životního prostředí na základě uvedeného usnesení Vlády ČR zpracovalo Metodiku pro environmentálně odpovědný přístup pro zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Strategický rámec Česká republika 2030

Česká republika si vytýčila řadu cílů v oblasti ekologické udržitelnosti ve Strategickém rámci „Česká republika 2030“ (dostupný zde: https://www.cr2030.cz/). Mnohé z nich je vhodné (spolu)naplňovat i veřejnými nákupy. Cíle v oblasti ekologické udržitelnosti, které lze realizovat mimo jiné prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání jsou uvedeny zde.

Pro nalezení vhodného ekologicky šetrného řešení je důležité důkladně analyzovat, jaké plnění vlastně zadavatel potřebuje. Není-li si zadavatel jistý, jaká ekologicky šetrná řešení jsou na trhu dostupná, či za jakou cenu, je možné relevantní informace obdržet prostřednictvím předběžných tržních konzultací v souladu s § 33 ZZVZ. Nelze nezmínit, že ekologicky šetrné nakupování nemusí znamenat jen nákup produktů šetrnějších k životnímu prostředí. Může to znamenat i nakupovat účelněji, tedy např. výrobky, které zadavateli díky své kvalitě budou sloužit delší dobu. Také to může znamenat nakupovat pouze to, co zadavatel skutečně potřebuje a využije, zjednodušeně řečeno nakupovat prostě méně.

Ekoznačky

Produktům a službám může být na základě splnění určitých parametrů udělena ekoznačka, přičemž to, jestli produkt nebo služba parametry ekoznačky splňuje, kontroluje nezávislá třetí strana. Může se jednat o ekoznačky pro různé produkty jako je EU květina a Ekologicky šetrný výrobek anebo o speciální ekoznačky, např. logo EU pro produkty ekologické produkce (biopotraviny), tzv. biolist nebo tuzemská biozebra, FSC pro dřevo a výrobky ze dřeva nebo ENERGY STAR pro výpočetní techniku. Více o ekoznačkách se můžete dozvědět zde, kritéria pro Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačku EU (EU květinu) a certifikované produkty jsou dostupné na stránce ekoznačka.cz České informační agentury životního prostředí (CENIA). Další informace k environmentálním značkám a prohlášením jsou dostupné zde: Národní program environmentálního značení. Při nákupech ekologicky šetrných výrobků lze požadovat prokázání certifikace výrobku některou konkrétní ekoznačkou, nebo je možné stanovit konkrétní kritéria, jejichž splnění je možné prokázat mimo jiné certifikací v podobě ekoznačky.

Hospodaření s vodou 

Velmi aktuálním průřezovým tématem je udržitelné a hospodárné nakládání s vodou. Sucho, nerovnoměrnost srážek v průběhu roku, městské tepelné ostrovy, utužená i „odhalená“ půda, napřímené potoky a řeky, využívání pitné vody tam, kde není nezbytně nutná. To jsou alespoň některé z pojmů, které jsou spojené s potenciálem úspor vody při provozu v organizacích veřejné správy a celkově hospodárnějšího, udržitelnějšího nakládání zadavatelů veřejných zakázek s vodou. Voda nutná k pěstování nebo výrobě zboží či poskytování služeb je často také „skrytá“ v dodávkách a službách. Ve městech nabývá na významu modrozelená infrastruktura.

„Modrozelná infrastruktura“ síť prvků budovaných nejčastěji ve městech pro řešení urbanistických a klimatických problémů. Zahrnuje vodní prvky pro zachytávání dešťové vody a spolu se zelenými prvky dokáže zvýšit biodiverzitu, kvalitu půdy a stav podzemní vody, omezit znečištění ovzduší a erozi, ušetřit energie, zmírnit mikroklima, omezit přehřívání či zmírnit riziko přívalových povodní. Má pozitivní vliv na duševní a fyzický stav člověka.

Příkladem hospodárného využití dešťové vody je Park Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci. Městská část Brno – Nový Lískovec jako zadavatel tuto rekreační plochu dokončila již v roce 2012. Udržitelnost zde spočívá v tom, že je zachytávána voda z několika panelových domů a následně je svedena do retenční vodní nádrže, jezírka, které bylo vytvořeno po vzoru přírodních biotopů. Tomu předcházela participace, tedy veřejná jednání s místními obyvateli, kteří se vyjádřili pro využití této plochy k rekreačním účelům, a nikoliv pro zahuštění stávající zástavby, jak bylo původně zamýšleno.

Vedle zachycení dešťové vody v retenční nádrži sloužící pro rekreační účely, včetně zlepšení mikroklimatu bezprostředního okolí, existuje řada dalších opatření využitelných v prostředí lidských sídel pro udržitelné nakládání s dešťovou vodou. Může se jednat o zachytávání dešťové vody a její využití pro zálivku rostlin, vsakovací dlažbu na parkovištích a jiných veřejných prostranstvích či jiné propustné a polopropustné materiály tam, kde je to vhodné, zelené střechy a fasády, průlehy (svejly), dešťové záhony, suché poldry, vysazování stromů, keřů a květinových záhonů a jiná opatření.

Východiska, i samotná opatření pro nakládání s vodou představuje přehledná, komplexní a prakticky zaměřená metodika Voda ve městěMetodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu zpracovaná UCEEB ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jež je zdarma ke stažení po registraci. V metodice je představena kromě sady využitelných opatření, jejich specifik a limitací, i řada příkladů dobré praxe z České republiky i zahraničí, u některých z nich jsou pro ilustraci vyčísleny náklady i celospolečenské přínosy v horizontu 25 let a doba návratnosti investice. Zdůrazněna je i role zapojení veřejnosti při výběru a přípravě opatření (participace).

Ve snaze uspořit vodu při provozu organizací veřejné správy je možné požadovat úsporné splachování WC, perlátory na vodovodních bateriích, využívání úsporných programů spotřebičů ve vztahu k vodě (pračky, myčky nádobí apod.) a zároveň je vždy vhodné informovat uživatele o pozitivních dopadech šetření vodou v místě její spotřeby. Zaměřit se na vodu „skrytou“ v dodávkách je poněkud složitější, může pomoci zaměřit se na ekoznačky, při certifikaci výrobků se totiž ve snaze minimalizovat vlivy na životní prostředí posuzuje celý životní cyklus výrobku. Do budoucna bude využitelná značka, kterou začíná udělovat Ministerstvo životního prostředí podnikům (v prvotní fázi malým a středním), jež splní požadavky metodiky „Odpovědné hospodaření s vodou“. Pokud se jedná o služby, zadavatel může požadovat např. ekologicky šetrný úklid, při kterém je kladen důraz na prevenci znečištění anebo udržitelné zakládání a údržbu zeleně, při které je kladen důraz na výběr vhodných druhů rostlin odolných vůči suchu, mulčování, opatření k zadržování vody v půdě apod.

Odkazy na další zdroje informací k udržitelnému hospodaření s vodou naleznete zde.

Cirkulární ekonomika

V rámci ekologicky šetrných řešení je vhodné využít principů cirkulární ekonomiky s preferencí výrobků z recyklovaných materiálů, recyklovatelnosti po dosloužení, využití energie z obnovitelných zdrojů atd. Každý produkt má totiž během své existence v různých stádiích různé dopady na životní prostředí, které je možné zohledňovat i při veřejném nakupování.

Pro více informací klikněte na Cirkulární ekonomika v příležitostech OVZ.

Příklady uplatnění ekologicky šetrných řešení na MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si například nechalo v roce 2015 zpracovat studii ke snižování environmentálních dopadů organizace založenou na principu posuzování životního cyklu. Tato studie, zpracovaná týmem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, slouží mimo jiné jako podklad pro zásady ekologicky udržitelného úřadu, postupně implementované do praxe ministerstva i resortních organizací. V roce 2020 pak vydalo MPSV Zásady pro ekologickou udržitelnost resortu práce a sociálních věcí, které si kladou za cíl co nejefektivnější a environmentálně nejpříznivější využívání přírodních zdrojů, zejména energií, vody a surovin, preferování udržitelných řešení a omezování produkce odpadů, při dodržování souvisejících právních předpisů.

V zadávacím řízení:

V praxi lze ekologicky šetrná řešení v zadávacím řízení podporovat několika způsoby.

Zvláštní podmínka plnění, obchodní podmínky ve smlouvě

Nejčastěji se ekologicky šetrná řešení v zadávacím řízení podporují formou kombinace podmínky účasti v zadávacím řízení, tedy „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy. Pro zvýšení transparentnosti je možné nazvat veřejnou zakázku tak, aby její zaměření bylo na první pohled zřejmé, např. „Zakázka na ekologický úklid“ nebo „Zakázka na stavbu energeticky úsporné budovy“.

Zvláštní podmínky plnění je možno uplatnit pouze na některou část plnění, např. pouze u těch částí nábytku, které jsou vyrobeny ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva, bude požadováno ekologicky šetrné řešení (viz příklady dobré praxe).

Dělení na části

Pokud výše uvedený postup nepostačuje, zadavatel může na základě znalosti trhu zvážit rozdělení předmětu veřejné zakázky na části ve smyslu § 101 ZZVZ, a postupovat pak při výběru dodavatelů v každé části odděleně. To může navíc podpořit účast malých a středních podniků v zadávacím řízení. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na části lze alternovat takovým způsobem, kdy každá z uvažovaných částí bude zadána jako samostatné zadávací řízení (avšak zcela v souladu s § 18 ZZVZ).

Požadavky na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb

Jiná možnost je popsat v zadávací dokumentaci parametry předmětu plnění prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb, které mají být naplněny ve smyslu § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Zadavatel nemusí stanovovat všechny charakteristiky, které má produkt, služba nebo stavební práce mít, musí ale dostatečně podrobně stanovit, jaký má mít efekt. Tento přístup ponechává větší prostor pro tržní kreativitu, včetně inovací, nicméně možnosti, které trh nabízí, se mohou značně lišit, a proto je třeba zajistit, aby technické podmínky byly dostatečně přesné, aby bylo na jejich základě možné zpracovat nabídky a aby je následně bylo možné řádně vyhodnotit.

Kritéria hodnocení, náklady životního cyklu

V některých případech je vhodnější zařadit ekologicky šetrná řešení do multikriteriálního hodnocení a tedy míru naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a následně ji hodnotit. Jako dílčí hodnotící kritérium lze například hodnotit podíl recyklovaných materiálů (papír, karton, lepenka, plast apod.) ve výrobku, s tím, že se stanoví minimální hranice tohoto podílu, a čím větší podíl recyklovaných materiálů budou výrobky obsahovat, tím více bodů v hodnocení nabídka získá.

Ekonomickou výhodnost nabídky lze v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit mimo jiné na základě poměru nákladů životního cyklu a kvality nebo také podle nejnižších nákladů životního cyklu. Životním cyklem se rozumí všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu existence předmětu dodávky nebo stavby nebo poskytování služby, od získání surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení služby nebo používání (§ 28 odst. 1 písm. k) ZZVZ).

Náklady životního cyklu musí v souladu s § 117 ZZVZ zahrnovat nabídkovou cenu a mohou také zahrnovat ostatní pořizovací náklady, náklady související s užíváním předmětu plnění, náklady na údržbu, nebo náklady spojené s koncem životnosti (např. náklady na jeho recyklaci nebo likvidaci poté, co doslouží), přičemž se jedná o neuzavřený výčet. Dále mohou zahrnovat náklady způsobené dopady na životní prostředí (tzv. environmentální externality), které jsou spojeny s předmětem plnění kdykoli v průběhu jeho životního cyklu (mohou se vyskytovat i pouze v části životního cyklu). Podmínkou je, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu. Mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu apod., které nebývají zahrnuty v ceně výrobku, služby nebo stavební práce.

ZZVZ tak dle své důvodové zprávy jednoznačně podporuje zadavatele v možnosti hodnotit předmět veřejné zakázky co nejkomplexněji z pohledu nákladů životního cyklu. Jde o reakci na dosavadní preferenci zadavatelů hodnotit pouze pořizovací cenu a nezahrnovat do hodnocení provozních náklady. Provozní náklady přitom v mnoha případech ve své výši převyšují pořizovací cenu; v některých případech dokonce nižší pořizovací náklady vedou ke zvýšeným nákladům, které bude muset zadavatel vynaložit v průběhu životního cyklu předmětu plnění, například na jeho údržbu. Je namístě požadované náklady životního cyklu promítnout do ustanovení smlouvy a stanovit i smluvní sankce pro případ, že náklady nebudou odpovídat nabídce vybraného dodavatele, na jejímž základě zvítězil v zadávacím řízení.

Požadavky na metody pro stanovení nákladů životního cyklu jsou stanoveny v § 118 ZZVZ. V jeho 2. odstavci je pro případ nákladů životního cyklu způsobených dopady na životní prostředí stanovena povinnost zadavatele použít metodu, která je založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích, přístupná všem dodavatelům, a je založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, tj. shromáždění a poskytnutí těchto údajů by nemělo být pro dodavatele nepřiměřeně komplikované. Vláda může nařízením stanovit společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsah jejich používání, což dosud učinila pro určité kategorie vozidel v nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Varianty, vzorky

V případě výslovného připuštění nebo požadování variant v souladu s § 102 ZZVZ lze bodově zvýhodnit ekologicky šetrné varianty. Zadavatel je pak povinen v zadávací dokumentaci uvést minimální technické podmínky, které musí varianty splňovat. Zadavatel také musí stanovit taková kritéria hodnocení, jejichž prostřednictvím je možné hodnotit jak nabídky s variantami, tak nabídky, které varianty neobsahují (viz § 102 odst. 4 ZZVZ).

Zadavatel může ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ posuzovat splnění podmínek účasti na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat jejich věrohodnost a může si je i opatřovat sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a může pak vycházet z výsledků těchto zkoušek.

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS aj.)

V souladu s § 79 odst. 1 a odst. 2 písm. h) ZZVZ zadavatel může k prokázání technické kvalifikace požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. Typickým opatřením podle tohoto ustanovení bude požadavek na zavedení systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) či jiného systému environmentálního řízení v souladu s § 80 odst. 2 ZZVZ. Využití těchto ustanovení přichází v úvahu pouze tehdy, pokud je prokázání technické kvalifikace nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (viz § 79 odst. 1 první věta ZZVZ). K požadavku na prokázání certifikace EMAS se vyjádřil ÚOHS ve svém rozhodnutí ÚOHS-S71/2011/VZ-9370/2011/540/MKr, ze dne 24. 10. 2011, viz Právní úprava odpovědného veřejného zadávání.

Štítky (ekoznačky)

V zadávací dokumentaci je také možné, pokud má zadavatel požadavky na vlastnosti předmětu plnění z hlediska environmentálního, požadovat předložení určitého osvědčení (štítek) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Takovými štítky mohou být například ekoznačky, pokud splňují požadavky tohoto ustanovení. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že nábytek splňuje rovnocenné požadavky, případně, v souladu s § 94 odst. 3 ZZVZ, jiný rovnocenný důkaz. Jaké jsou možnosti požadavku na na předložení štítků můžete najít ve zpracovaném Stanovisku, který naleznete zde.

Předměty plnění

Ekologicky šetrná řešení lze zohledňovat ve veřejných zakázkách s nejrůznějšími předměty plnění. Pro inspiraci lze nabídnout následující příležitosti (nejedná se o vyčerpávající výčet):

1) Nákup nábytku
Při nákupu nábytku můžete upřednostnit produkty, které neobsahují nebezpečné látky, barvy a mořidla. V dokumentaci si lze vymínit nábytek bez formaldehydu a těkavých organických látek (nebo alespoň s jejich velmi nízkým obsahem). Produkty označené jako ekologicky šetrné výrobky (EŠV) mohou obsahovat určitý objem zmíněných látek, především formaldehydu. Proto je lepší požadovat přímo výrobky s nulovým obsahem této škodlivé látky. Zároveň můžete vybírat nábytek ze dřeva, které pochází z udržitelně spravovaných lesů (splňuje požadavky na certifikaci FSC nebo PEFC), případně částečně nebo úplně nahradit dřevotřísku výrobky z aglomerovaného dřeva. Lze například použít souhrn vybraných ekologických aspektů připravený ve spolupráci s CENIA, využívaný v rámci DNS na MPSV, viz vzorová textace. Ekologické aspekty může zadavatel jednoduše prokázat certifikátem o udělení Ekoznačky EU nebo ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek.

 2) Investice do oprav škol, dalších budov a jiných staveb
Jde o jedny z klíčových položek rozpočtů ve veřejné správě a místní samosprávě a nabízejí tedy příležitosti s velkým dopadem. Významným prvním krokem by měl být požadavek na technickou kapacitu a především adekvátní zkušenosti dodavatele stavby v oboru nízkoenergetické a pasivní výstavby, eventuálně výstavby jiných požadovaných staveb (např. infrastruktury).

Zadavatelé zakázky můžou například požadovat projekty s určitým počtem materiálů s označením ekologicky šetrný výrobek (EŠV) nebo s certifikátem Environmentální prohlášení typu III (EPD, jak tomu bylo například u projektů v rámci výzvy Zelená úsporám). Ekologické značení, případně nulový obsah formaldehydu a minimální obsah těkavých organických látek je rovněž možné požadovat při nákupu materiálů pro povrchové úpravy (omítky, malby, podlahové krytiny).

Kromě ekoznačení použitých stavebních materiálů je vhodné požadovat velmi nízkou úroveň energetické náročnosti budovy – a to včetně stanovení spotřeby primárních energií. Tímto způsobem dojde k zásadnímu snížení spotřeby energie, produkce emisí a také k dlouhodobé finanční úspoře. Stanovením hranice spotřeby primární energie se podpoří využívání obnovitelných a environmentálně šetrnějších zdrojů energie.

Požadovat lze také co největší využití zeleně na pozemku, fasádě, či střeše budov. Další environmentální přínosy má využití dešťové, eventuálně odpadní vody na pozemku, instalace úsporných baterií a energeticky úsporných zařízení a úsporného osvětlení. Nedílnou součástí požadavků může být přiměřeně prodloužená záruční doba na zhotovení stavby, která může vést k větší motivaci dodavatele stavby postavit budovu co nejlépe a s využitím co nejkvalitnějších materiálů a zařízení.

3) Úklidové služby ve vnitřních prostorách
Při nákupu služeb spočívajících v úklidu lze požadovat takové dodavatele, kteří se zavážou postupovat dle definice ekologického úklidu (používat ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky, poskytovat služby za použití energeticky účinných strojů a zároveň dodávat ekologicky šetrný a zdravotně nezávadný spotřební materiál a zboží). Požadovat lze rovněž řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky.

4) Počítače a kancelářská technika
Při nákupech počítačů a kancelářské techniky může zadavatel zohledňovat nejen spotřebu energií těchto zařízení, ale také postupy a materiály, ze kterých byly vyrobené. Lze tak požadovat výrobky splňující nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon, případně rovnou Ekologicky šetrné výrobky.

5) Svoz odpadu
Při výběru společností, které budou zajišťovat svoz odpadu lze hodnotit, případně stanovit, míru emisí vozového parku dodavatele a upřednostnit či přímo požadovat auta s nižšími emisemi. Je například možné požadovat určitý limit CO2 na svezenou tunu odpadu.

6) Stavby autobusových zastávek/hřišť/laviček
Při realizaci těchto drobných staveb lze využívat dřevostavby, jejichž dopad na životní prostředí je méně problematický než v případě jiných materiálů. I zde je dále možno aplikovat kritéria z bodu 1) a 2), pokud jsou relevantní.

7) Nákup elektrické energie
Při nákupu elektrické energie lze požadovat povinný podíl z obnovitelných zdrojů. Eventuální volba dodavatele elektrické energie by měla být realizována s přihlédnutím ke složení tzv. energetického mixu a na základě jím deklarovaných environmentálních parametrů výroby. Informace týkající se podílu zdrojů elektřiny pro výrobu jsou výrobci povinni dodávat dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Elektrickou energii s podílem z obnovitelných zdrojů nakoupilo pro rok 2020 také MPSV a tato případová studie popisuje přístup Ministerstva životního prostředí k nákupu obnovitelné energie.

8) Veřejné osvětlení
V případě nákupu či obnovy veřejného osvětlení lze hodnotit nebo požadovat energeticky úsporné varianty. Spotřeba energie, kterou lze snadno doložit, by potom byla jedním z kritérií ekonomické výhodnosti nabídky. Lze požadovat energeticky úsporné osvětlení z LED zdrojů nebo s energetickou třídou A, max. B, s dlouhou životností a vysokou hodnotou počtu spínacích cyklů. V rámci technické kvalifikace lze také při dodržení podmínek ZZVZ požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, tedy požadovat, aby výrobce měl certifikát EMAS, ISO 14001 nebo obdobný.

9) Vodovodní instalace
Při nákupu vodovodních instalací (baterie, záchody apod.) lze vedle ceny hodnotit také spotřebu vody a upřednostnit výrobky s nižší spotřebou, tzn. úsporné baterie. Racionální hospodaření s vodou zahrnuje především maximální/minimální dosažitelný průtok vody, ovládání teploty a časovou regulaci zdravotně technických armatur pro více uživatelů s vysokou frekvencí používání. Pokud je to reálné, lze rovněž mezi požadavky zahrnout využívání dešťové vody na pozemku, eventuálně využívání odpadní vody.

10) Nákup vozidel
Při nákupu vozidel doporučujeme v rámci technických podmínek zohledňovat jak náklady na jejich provoz, tak i v prvé řadě množství emisí CO2, případně další parametry, a vyžadovat přísnější hodnoty, než jsou povinně stanoveny. Uvedené hodnoty je možné stanovit buď absolutně, případně využít hodnotících kritérií pro výběr.

11) Obaly
S ohledem na minimalizaci odpadů lze nadefinovat i požadavky na množství a druh obalových materiálů (např. co nejvíce omezit balení a poskytnout příklady, jak by se věci měly přepravovat v souladu s minimalizací obalů a tedy odpadu, využít recyklovaný obalový materiál, jednosložkový recyklovatelný obalový materiál pocházející z etických a udržitelných zdrojů, opětovně použitelný obal, požadovat zpětný odběr).

Příklady dobré praxe

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí (2022)

 • Zadavatel: Univerzita Karlova a Vysoké učení technické v Brně
 • Název VZ: Univerzita Karlova: UK – KaM – Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla, Vysoké učení technické v Brně: Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro KaM VUT
 • Širší společenské zájmy: V souladu s principy odpovědného veřejného zadávání zadavatelé hodnotili kvalitu plnění, zapojení znevýhodněných osob na trhu práce a dodržování ochrany životního prostředí.
 • Hodnocení: Zadavatelé hodnotili zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, zajištění kvality praní a hygienicko-epidemiologické kontroly pro prádlo potravinářských a hotelových provozů a zajištění dodržování ochrany životního prostředí. Zadavatel: UNIVERZITA KARLOVA a VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Název VZ: Univerzita Karlova: UK – KaM – Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla Vysoké učení technické v Brně: Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro KaM VUT

Jak lze využít odpovědné aspekty v zakázce malého rozsahu

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Název VZ: Zajištění správy a úklidu nemovitostí MPSV Bělehradská 15, Ústí nad Labem
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, důstojné pracovní podmínky
 • Hodnocení: 80% nabídková cena, 20% hrubá mzda pracovníka
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 500 000 CZK bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu

Jak Univerzita Karlova dosáhla lepší kvality úklidových služeb (2021)

 • Zadavatel: Univerzita Karlova
 • Název VZ: RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb 2021 - 2025
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, důstojné pracovní podmínky
 • Hodnocení: nabídková cena 30%, zaručená hrubá mzda úklidového pracovníka 40%, Spokojenost objednatelů s členy realizačního týmu 20%, koncepce inovace v ekologickém přístupu k úklidu 10%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 20 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Zajištění úklidových služeb Krajského úřadu JMK v roce 2022

 • Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Název VZ: Zajištění úklidových služeb (2022)
 • Širší společenské zájmy: kvalita úklidu hodnocena dle KPI
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení - nadlimitní režim veřejné zakázky
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál a jeho kompletní servis (Město Odense, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Odense (Dánsko)
 • Název VZ: Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika
 • Hodnocení: Jedním z kritérií hodnocení byla udržitelnost s váhou 20%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3,3 mil. EUR

Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích (Globopol)

 • Název VZ: Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích (Globopol)
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení

Komplexní servis prádla pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název VZ: Komplexní servis prádla
 • Širší společenské zájmy: etické nakupování, ekologicky šetrné řešení, dodržování důstojných pracovních podmínek, zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do plnění předmětu zakázky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení; pro hodnocení byla použita kritéria kvality dle metodiky MMR
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 130 milionů Kč bez DPH za 5 let plnění

Jak se vyvíjí zajištění ekologického úklidu na MPSV

 • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV – Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologické úklidové postupy a požadavky na dodání prostředku a spotřebního materiálu s nižším dopadem na životní prostředí, aplikace Definice ekologického úklidu, dodržováni důstojných pracovních podmínek
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávaní nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 23 600 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na služby – otevřené řízení v nadlimitním režimu
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Systémy environmentálního řízení jako požadavek pro úklidové služby na MŽP ČR (2020)

 • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • Název VZ: Úklidové služby
 • Širší společenské zájmy: zařazení dodavatele do systému environmentálního řízení, legální zaměstnávaní, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce
 • Hodnocení: Celková nabídková cena 70%, zkušenosti se systémem KPI, resp. s ověřením kontrolních systémů kvality 15% a profesní kvalifikace vedoucího pracovníka 15%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 58 850 000 KĆ bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka na služby - otevřené řízení v nadlimitním režimu
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Kvalita ovzduší a odpadních vod při nákupu úklidových služeb (Francie, aglomerace DINAN)

 • Zadavatel: Aglomerace DINAN, Francie
 • Název VZ: Udržitelné úklidové služby a souvisejíce služby
 • Širší společenské zájmy: environmentálni, sociální a ekonomické aspekty
 • Hodnocení: Zakázka rozdělena na 3 časti a pro každou část byly hodnoceny tyto kritéria: 60% cena, 25% zpracovaní Metodiky realizace a materiálů navržených pro realizaci a kvalitu výrobků, 15% sociální aspekty

Jak nakupují kancelářské potřeby s ekologickými požadavky na Praze 7

 • Zadavatel: Městská část Praha 7
 • Název VZ: MC Praha 7 - Dodávka kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Uplatněny ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Zjednodušený podlimitní režim na dodávky
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Zajištení úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR (2020)

 • Zadavatel: Úřad vlády České republiky
 • Název VZ: Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR (2020)
 • Širší společenské zájmy: Kvalita poskytovaných služeb, ekologicky šetrná řešení a zabezpečení důstojných pracovních podmínek zaměstnanců poskytovatele služeb.
 • Hodnocení: 70 %, nabídková cena, 20 % zkušenosti člena realizačního tymu (zkušenosti manažera zakázky), 10 % vlastnosti a schopnosti člena realizačního týmu (vlastnosti a schopnosti manažera zakázky)
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

KASÁRNA JIČÍN výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství

 • Zadavatel: město Jičín
 • Název VZ: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
 • Širší společenské zájmy: komunikace s dodavateli, minimalizace dopadů na životní prostředí, přijetí a dodržování etického kodexu dodavatelem, zřízení bankovního účtu k nahlížení z důvodu zajištění transparentnosti a bezpečí pro poddodavatele, exkurze pro děti ZŠ s cílem podpořit jejich zájem o technické vzdělávání
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 197.000.000,00 Kč bez DPH vč. vyhrazené změny závazku ve výši 17.000.000,- Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) (otevřené nadlimitní řízení na stavební práce)

Dodávka rackových serverů pro Českou televizi s udržitelnými aspekty

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka rackových serverů 2022-2023
 • Širší společenské zájmy: Cirkulární aspekty a zohledňování negativních externalit spojených s provozováním poptávaného předmětu plnění
 • Hodnocení: Požadavky zadavatele v oblasti udržitelnosti se promítly do způsobu hodnocení nabídek – podle nákladů životního cyklu poptávaného předmětu plnění, v technické specifikaci a v podmínkách plnění veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000,00 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021 – 2023

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Název VZ: Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021 - 2023
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – nákup kancelářského papíru s ekoznačkou EU (Ecolabel)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávaní nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 44.000.000 Kč bez DPH po dobu trvání rámcové dohody
 • Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky – otevřené řízení v nadlimitním režimu

Výměna, oprava a repasování oken s cirkulárními a sociálními principy (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Cílem VZ bylo snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
 • Hodnocení: Celková nabídková cena a Kvalita realizace veřejné zakázky: Využití odpadu z demontáže, Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí a Využití druhotných surovin při realizaci stavby
 • Předpokládaná hodnota VZ: 55 700 000 Kč bez DPH

Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice

 • Zadavatel: Thomayerova nemocnice
 • Název VZ: Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice
 • Širší společenské zájmy: Účelem VZ jsou projektové, stavební práce a technologické práce jejichž účelem je snížení energetické náročnosti objektů Thomayerovy nemocnice, vedoucí k finanční úspoře nákladů na provoz těchto objektů. Zakázka bude realizována metodou Design & Build.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7

 • Zadavatel: Městská část Praha 7
 • Název VZ: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7
 • Širší společenské zájmy: Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti na vybraných budovách.
 • Hodnocení: Nabídková cena, výše zaručených úspor, výše investičních nákladů, podíl úspor prokázaných na základě měření spotřeby celého objektu k celkovému objemu úspor.
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní režim jednací řízení s uveřejněním.

Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 – 2023

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 - 2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 000 000 Kč

Odpadové hospodářství (MUNI)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita
 • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Hodnocení technologické úrovně svozových vozidel a způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem (VUT Brno)

 • Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • Název VZ: Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení byla zahrnuta do hodnocení 
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: technologická a emisní úroveň vozidel, způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem
 • Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejné zakázky

Nákup elektrické energie se zárukou původu (MŽP)

 • Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Název VZ: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb; dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
 • Širší společenské zájmy: Elektrická energie z obnovitelných zdrojů se zárukou původu.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

 • Zadavatel: Městská část Praha 14
 • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

 • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
 • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
 • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přístavba mateřské školky z mobilních kontejnerových buněk (MČ Praha 12)

 • Zadavatel: MČ Praha 12
 • Název VZ: Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu z mobilních kontejnerových buněk (modulární stavba)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: požadavek na modulární kontejnerovou konstrukci a hodnocení energetické náročnosti
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13.000.000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku (Smiltene, Lotyšsko)

 • Zadavatel: Správní oblast Smiltene
 • Název VZ: Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku
 • Širší společenské zájmy: Pořízení nábytku udržitelným a oběhovým způsobem

Udržitelný nákup propagačních předmětů v Moravskoslezském kraji (MSK)

 • Zadavatel: Moravskoslezský kraj
 • Název VZ: Udržitelný nákup propagačních předmětů

MPSV nakupuje ekologický kancelářský nábytek a kancelářské židle prostřednictvím DNS (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Jednotlivé výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému na nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení – udržitelný nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí s nižšími negativními dopady na životní prostředí
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, jako zvláštní podmínka plnění byly součástí výzvy k podání nabídky v rámci DNS a smluvních podmínek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2, 2 mil. Kč

Revitalizace objektů Karolina

 • Zadavatel: Univerzita Karlova
 • Název VZ: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Podpora malých a středních podniků a ekologicky šetrný pokos travnatých ploch (Statutární město Brno, městská část Brno-Komín)

 • Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
 • Název VZ: Pokos travnatých ploch – Brno-Komín
 • Širší společenské zájmy: Podpora účasti malých a středních podniků v zadávacím řízení rozdělením veřejné zakázky na části a využití ekologicky šetrných řešení – mozaikovitá seč, seč pouze při teplotě do 26°C, minimální výška 8 – 10 cm
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 10 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Výstavba budovy v pasivním standardu s technologií zelené střechy v Nemocnici Nové Město na Moravě (Kraj Vysočina)

 • Zadavatel: Kraj Vysočina
 • Název VZ: Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba budovy splňující parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a využití technologie „zelené“ střechy
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 90 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

 • Zadavatel: Pardubický kraj
 • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Inovativní nákup osvětlení pro systém londýnského metra (Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Transport for London
 • Název VZ: Dodávka energeticky účinných svítidel a světelných zdrojů
 • Širší společenské zájmy: Úspory díky tomuto programu ve výši 25 % nákladů na celou životnost, včetně 75 % nákladů na údržbu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 8 milionů GBP

Vývoj monitorovacího systému pro zelené veřejné zadávání (GPP) v Římě (Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Metropolitní město Řím
 • Název VZ: Akční plán pro zelené nakupování v provincii
 • Širší společenské zájmy: Cílem je snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020, Kritéria pro GPP součástí více než 98 % nákupů; snížení emisí CO2 prostřednictvím veřejného zadávání: 749 tun (2009 – 2014)

Podpora odpovědného nakupování ve městě Nantes (Nantes, Francie)

 • Zadavatel: Metropolitní oblast Nantes
 • Název VZ: Program podpory odpovědného nakupování (SPAR)
 • Širší společenské zájmy: Posílit vzájemnou propojenost různých aktivit, propojit sociální a environmentální smluvní ustanovení u veřejného zadávání s podporou malým a středním podnikům, informovat interní i externí zainteresované strany o prioritách odpovědného veřejného zadávání

Udržitelné textilie pro hasičský záchranný sbor (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Úřad pro bezpečnost, Nizozemsko
 • Název VZ: Udržitelné oděvy pro požární stanice v 19 z 25 nizozemských hasičských okrsků
 • Širší společenské zájmy: Dodržování požadavků v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, pravidelné předkládání inovativních návrhů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Zlepšení kvality ovzduší v Katalánsku prostřednictvím nákupu čistých vozidel (Katalánsko)

 • Zadavatel: Katalánská vláda
 • Název VZ: Nákup čistých vozidel
 • Širší společenské zájmy: Snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie

Program města Barcelona +Udržitelná městská rada (Barcelona, Katalánsko)

 • Zadavatel: Město Barcelona
 • Název VZ: Strategie - Program +Udržitelná městská rada (+SCC)
 • Širší společenské zájmy: Snížit environmentální a sociální dopad instituce, prosazovat systém udržitelného hospodářství a výroby využíváním potenciálu při výkonu správy, sjednotit politiku udržitelnosti Městské rady a motivovat svým příkladem ke změnám

Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům (Kodaň, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Kodaň, Dánsko
 • Název VZ: Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na dodávku 100 % ekologického sezónního ovoce a zeleniny
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 000 000 EUR

Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku (Hyvinkää, Finsko)

 • Zadavatel: Obec Hyvinkää
 • Název VZ: Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na certifikaci ekoznačkou při výstavbě
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 7 000 000 EUR

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Aspekty udržitelného stravování (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Využití udržitelných aspektů při stravování
 • Širší společenské zájmy: Koncept udržitelnosti ve vztahu k občerstvení a stravování zahrnující nákupy sezónního občerstvení, zapojení lokálních podniků, podporu praxe učňů, minimalizaci odpadů. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
 • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

 • Zadavatel: Vlámská vláda
 • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Strategický přístup zadavatele k odpovědnému organizování akcí s důrazem na větší udržitelnost (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Úklidové služby areálů a dopravních prostředků jako zakázka otevřená malým a středním podnikům (Dopravní podnik hl. města Prahy)

 • Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
 • Název VZ: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
 • Širší společenské zájmy: Rozdělení zakázky kvůli účasti malých a středních podniků, požadavek na ekologicky šetrné řešení (třídění odpadu, použití ekologicky šetrných výrobků), umožnění přímých plateb subdodavatelům, požadavek na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 720 mil. Kč
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
 • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

 • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
 • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
 • Druh zadávacího řízení: otevřené

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)

 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek a ekologicky přístup
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Druh zadávacího řízení: Lze použít pro všechny druhy zadávacích řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Catering ve veřejných zakázkách
 • Širší společenské zájmy: Požadavky zadavatele podporující etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty jsou podporovány formou § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou uvedeny ve specifikaci předmětu smlouvy
 • Druh zadávacího řízení: dílčí veřejné zakázky v rámci DNS
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken (Ministerstvo obrany, Holandsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo obrany, Holandsko
 • Název VZ: Nákup osušek a oděvů obsahujících minimálně 10% recyklovaných textilních vláken
 • Širší společenské zájmy: Podpora ekologicky šetrných řešení, podpora oběhové ekonomiky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení – mj. se hodnotilo procento recyklovaného obsahu

Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství v Plzni (Mze)

 • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Název VZ: Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
 • Širší společenské zájmy: Používání ekologicky šetrných prostředků: „Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že k úklidu bude používat pouze ekologicky šetrné výrobky včetně plnění definice standardu a ekologického úklidu uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.“ Specifické požadavky na společenskou odpovědnost dodavatele:„Na plnění veřejné zakázky se bude podílet po celou dobu trvání buď alespoň jedna osoba se zdravotním postižením (dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) nebo alespoň jedna osoba z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni místním úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, anebo byli dodavatelem najati v posledních dvanácti měsících poté, co byli alespoň 5 měsíců evidováni místním úřadem práce.“
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 920 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: VZMR: otevřená výzva

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Tisk měsíčníku MUNI (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Tisk měsíčníku MUNI
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byla nabídková cena společně s náklady dojezdnosti s váhou 85 % a ekologicky šetrné plnění s váhou 15 % (papír z udržitelných zdrojů a šetrná polygrafická výroba)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol (Město Lens, Francie)

 • Zadavatel: Město Lens, Francie
 • Název VZ: Zajištění občerstvení a biopotraviny do škol
 • Širší společenské zájmy: Požadavek bio potraviny, ekologicky šetrná řešení, konkrétně 20% dodaných potravin musí pocházet z ekologického zemědělství, musí být respektována sezónnost potravin, snížení environmentální stopy služeb spojených s provozem školních jídelen, a to zejména prostřednictvím snížení odpadu z potravin, zvýšením povědomí dětí o udržitelném rozvoji a poskytnutím školení o udržitelnosti zaměstnancům školních jídelen.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2,2 mil. EUR

Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno (Lužánky – středisko volného času Brno)

 • Zadavatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Název VZ: Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 950 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění projektových konferencí (Národní ústav pro vzdělávání)

 • Zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Název VZ: Zajištění projektových konferencí
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 5 685 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Recyklace odpadu (Rada hrabství Devon, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Devon, Velká Británie
 • Název VZ: Recyklace odpadu
 • Širší společenské zájmy: Upravení podmínek zadávacího řízení tak, aby se mohly účastnit i malé a střední podniky nebo sociální podniky. Důraz na přidanou hodnotu v oblasti udržitelnosti.
 • Hodnocení: Udržitelnost představuje 20 z 60 procent, které v hodnocení připadají na kvalitu. Zbývajících 40 procent představuje cena.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 mil. liber

Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn (Dopravní podnik Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Dopravní podnik Londýn (Transport for London – TfL)
 • Název VZ: Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na udržitelnou spotřebu, zejména etické nakupování (fairly traded products) a ekologicky šetrná řešení, konkrétně 1) aby byl všechen odpad z jídla kompostován, 2) další odpad recyklován, 3) všechno jednorázové balení musí být z recyklovatelného materiálu a všechen použitý olej musí být sebrán a druhotně využit. Jídlo musí být nejméně 50% jídla z lokálních potravin, všechna použitá vajíčka od slepic z volných výběhů, maso ze zvířat chovaných v certifikovaných chovech. Požadovány jsou sezónní a certifikované potraviny (vč. etického nakupování), nesmí se používat ryby ze seznamu těch, kterým hrozí vyhynutí.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Zajištění stravování ve školách (město Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Město Řím (Roma Capitale)
 • Název VZ: Zajištění stravování ve školách
 • Širší společenské zájmy: kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: Požadavek separace odpadu potravinového a nepotravinového, použití mycích prostředků s nízkými environmentálními dopady a biologickou rozložitelnost materiálů výrobků pro jedno použití. Mezi kritéria uplatňovaní na potraviny a jídla patřil např. požadavek kontrolovaného ekologického zemědělství, zákaz geneticky modifikovaných surovin, garance čerstvosti potravin
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Hodnoceno formou elektronické aukce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 98 000 000 Kč bez DPH (48 měsíců, rámcová smlouva)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Zdroje informací k hospodaření s vodou (zejména dešťovou):    

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.