CZ EN

Úklidové služby areálů a dopravních prostředků jako zakázka otevřená malým a středním podnikům (Dopravní podnik hl. města Prahy)

  • Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
  • Název VZ: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
  • Širší společenské zájmy: Rozdělení zakázky kvůli účasti malých a středních podniků, požadavek na ekologicky šetrné řešení (třídění odpadu, použití ekologicky šetrných výrobků), umožnění přímých plateb subdodavatelům, požadavek na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 720 mil. Kč
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
  • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) ustoupil od jedné velké soutěže, zakázku rozdělil na 16 logických částí podle jednotlivých areálů. Tím otevřel zakázku i malým a středním podnikům a přilákal tak více uchazečů.  Smlouvy jsou na šest let, DPP tak v porovnání se předchozím kontraktem ušetří 229 milionů. Kromě stanovených kvalifikačních požadavků byla cenová nabídka na úklidové služby hlavním hodnotícím kritériem ve všech 16 částech tendru. Na rozdíl od předchozí praxe je dodavatel nově odpovědný za úklid celého konkrétního areálu, tedy včetně budov, prostranství a dopravních prostředků mimo vlaků metra. DPP bude nově požadavky na úklidy dodavateli zadávat a schvalovat prostřednictvím on-line aplikace. Díky ní bude mít DPP kdykoliv přehled o rozsahu realizovaného úklidu, kdy a kdo jej provedl a také zkontroloval.

Zakázky se týkaly úklidových služeb dopravních prostředků a areálů vozoven Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Střešovice, Vokovice, Žižkov, areálu Hostivař a vozovny Hloubětín, garáží Kačerov, Klíčov, Řepy, Vršovice, dep Kačerov, Zličín a areálů Orionka a Švábky. Do tendru přišly nabídky od osmi společností.

Kromě toho DPP v tomto tendru použil další prvky strategie odpovědného zadávání. Patří k ní například závazek dodavatelů provádět třídění odpadu na papír, PET láhve a umělé hmoty, sklo a ostatní směsný odpad nebo přímé platby subdodavatelům. Dodavatelé se současně zavázali, že zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. V neposlední řadě se noví dodavatelé zavázali, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Další požadavky DPP na dodavatele se týkají používání ekologicky šetrných výrobků. Čisticí prostředky, které budou při jakékoliv kategorii úklidu používat, nesmí porušovat zákon o ochraně veřejného zdraví, musí mít certifikaci „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jinou rovnocennou známku. DPP bude od dodavatelů také vyžadovat používání koncentrovaných čisticích prostředků v nejvyšším možném rozsahu, aby snížil množství produkovaných obalů.

Zadávací dokumentace