CZ EN

Úklidové služby a potřeby

S potřebou soutěžit úklidové služby se setkává většina zadavatelů, a to především ministerstva, magistráty, městské a obecní úřady, zdravotnická zařízení a v neposlední řadě i velké podniky. V oblasti veřejných zakázek na úklid lze přitom snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů.

 1. Úklid je ve velké míře doménou firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, případně sociálních podniků. Také skýtá prostor pro využití podmínky zaměstnat určité procento osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce je ideální a vhodná příležitost OVZ. Současně se však jedná o příležitost, která nyní v tomto oboru nevyžaduje přehnanou podporu ze strany zadavatelů, neboť zaměstnávání osob z cílových skupin znevýhodněných na trhu práce již běžně funguje. Doporučení tedy je – s příležitostí OVZ „podpora zaměstnanosti“ v této oblasti při zadávání veřejné zakázky pracovat jako s běžnou součástí, a to např. použitím jednoduchého požadavku ve znění: „zadavatel požaduje, aby do zakázky byly zapojeny osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti“. (S tímto požadavkem pak nutno v zadávacích podmínkách nastavit další souvislosti – prohlášení dodavatele o počtu osob se zdravotním postižením, které zapojí do plnění; doklady konkrétních osob potvrzující, že se jedná o osobu se zdravotním postižením; možnosti kontroly ve smlouvě; sankce pro neplnění tvrzeného). Bude-li zadavatel požadovat konkrétní počet osob se zdravotním postižením, je třeba nastavit požadavek přiměřeně tak, aby dodavatelé byli schopni požadavku vyhovět, aniž by byli nuceni obsazovat pozice osobami, jejichž zdravotní postižení není kompatibilní s výkonem příslušné činnosti.
 2. Lze se také věnovat problematice důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, tedy dodržování veškerých právních předpisů vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli. Zejména by se pozornost měla zaměřit na dodržování předpisů pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), jakož i předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dále je vhodné klást důraz také na to, zda jsou všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a v relevantních případech, zda mají příslušná povolení k pobytu v ČR. V neposlední řadě by se pozornost měla věnovat i kontrole, zda jsou všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, proškoleny z problematiky BOZP a jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. (S nastaveným požadavkem je pak opět nutno v zadávacích podmínkách propojit další souvislosti – zejména kontrolní a sankční mechanismus ve smlouvě.)
 3. V případě centralizovaného zadávání je poté nutné brát v úvahu možnosti dodavatelského řetězce, tj. zvažovat, kdy je vhodné upřednostnit velké dodávky s předpokládaným agregačním efektem. Jindy může být efektivnější podpořit v účasti malé a střední podniky (sociální podniky, firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením apod.) a zvažovat spíše hledisko zaměstnanosti v daném regionu. Zapojení malých a středních podniků lze podpořit rozdělením veřejné zakázky na části např. dle lokace. To umožní účast více dodavatelů, a to včetně malých a středních podniků. Tento postup se s velkou pravděpodobností ve výsledku projeví i v úspoře nákladů, a to při zachování úrovně a četnosti požadovaných úklidových služeb. Důležité je nezapomenout přiměřeně upravit požadavky na kvalifikaci či jiné požadavky, aby neomezovaly účast malých a středních podniků. Tímto způsobem úspěšně zadal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost veřejnou zakázku na úklidové služby areálů a dopravních prostředků.
 4. Lze také upřednostňovat ekologicky šetrné varianty úklidu, tedy požadavky na úklidové prostředky, spotřební materiál a postupy ekologicky šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné, včetně řádného ekologického třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ministerstvo životního prostředí v rámci své Metodiky pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy vydalo list č. 7 – čisticí prostředky a úklidové služby. Inspirovat se také můžete v přístupu MPSV a využití tzv. definice ekologického úklidu (viz podrobně str. 4).

Vždy je nutné zvážit, které hledisko je pro danou veřejnou zakázku efektivní. Pro dosažení maximální efektivity ve volbě a nastavení jednotlivých nástrojů odpovědného veřejného zadávání je ideální, pracují-li v součinnosti osoby ze zakázkového oddělení a osoby odpovídající u zadavatele za věcnou stránku věci, včetně následné správy uzavřené smlouvy (Tito lidé jsou totiž v přímém kontaktu s výkonem předmětné služby, a tudíž znají nejlépe potenciálně problémová místa).

 

Za účelem nastavení minimálních požadavků na externího dodavatele úklidových služeb byl vytvořen Technický standard úklidových služeb ve formě Service level agreement (dále „Standard“). Standard požaduje zohlednit také sociálně a environmentálně odpovědný přístup. Více informací, včetně vzorové textace do zadávacích podmínek zde.

 

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

Vzorové textace z realizovaných zadávacích řízení jsou uvedeny níže na stránce, v sekci „Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje“.

V některých případech je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení, tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele, a toto následně hodnotit. Například lze jako kritérium hodnocení hodnotit počet osob z cílové skupiny (zejm. OZP, dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby ve věku 55+ apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná, s tím, že čím vice osob takto zaměstná, tím vice bodů v hodnocení získá.

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny:

Důležité je také nepodcenit nabídkové ceny dodavatelů a nezapomenout využít institut mimořádně nízké nabídkové ceny. Ten je v zakázkové praxi obecně málo využíván, neboť jsou s ním na straně zadavatelů spojeny obavy a představy, že stejně nakonec bude třeba vše uznat, protože nebude dostatek argumentů pro vyloučení z důvodu nízké ceny. V oblasti úklidu jsou však nabízeny někdy ceny natolik pod reálnými hodnotami, že je možné určitého posunu dosáhnout. Ač je institut mimořádně nízké nabídkové ceny zakotven v právních předpisech již roky, podrobnější analýza nabídkové ceny ve skutečnosti bývá spíše vybočením ze zakázkové klasiky a dodavatelé bývají překvapeni, když se zadavatel nesmíří s vysvětlením, které nepřináší žádné konkrétno. Pevnější půdu pod nohami bude mít v této situaci zadavatel tehdy, seznámí-li dodavatele předem (tj. popíše-li svůj přístup v zadávací dokumentaci) s postupem, který bude ohledně mimořádně nízké nabídkové ceny následně aplikovat.

 

Další informace:

Tématu úklidových služeb se věnovala také pracovní snídaně, která se uskutečnila v říjnu roku 2019 na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Informace o akci včetně odkazů na konkrétní veřejné zakázky naleznete zde.

Příklady dobré praxe

Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství v Plzni (Mze)

 • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Název VZ: Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
 • Širší společenské zájmy: Používání ekologicky šetrných prostředků: „Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že k úklidu bude používat pouze ekologicky šetrné výrobky včetně plnění definice standardu a ekologického úklidu uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.“ Specifické požadavky na společenskou odpovědnost dodavatele:„Na plnění veřejné zakázky se bude podílet po celou dobu trvání buď alespoň jedna osoba se zdravotním postižením (dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) nebo alespoň jedna osoba z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni místním úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, anebo byli dodavatelem najati v posledních dvanácti měsících poté, co byli alespoň 5 měsíců evidováni místním úřadem práce.“
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 920 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: VZMR: otevřená výzva

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

 • Zadavatel: Statutární město Děčín
 • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)

 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek a ekologicky přístup
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Druh zadávacího řízení: Lze použít pro všechny druhy zadávacích řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Úklidové služby areálů a dopravních prostředků jako zakázka otevřená malým a středním podnikům (Dopravní podnik hl. města Prahy)

 • Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
 • Název VZ: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
 • Širší společenské zájmy: Rozdělení zakázky kvůli účasti malých a středních podniků, požadavek na ekologicky šetrné řešení (třídění odpadu, použití ekologicky šetrných výrobků), umožnění přímých plateb subdodavatelům, požadavek na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 720 mil. Kč
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.