CZ EN

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

  • Zadavatel: Česká televize
  • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
  • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
  • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Při zadávání zakázek na úklidové služby se Česká televize v minulosti potýkala s problémy. Výsledkem zadávacích řízení byly velmi nízké smluvní ceny služeb, kterým odpovídala i nižší kvalita plnění.  Při kontrolách plnění zakázek se ukazovalo, že se opakují stále obdobné nedostatky, vyplývající z vysoké fluktuace personálu, který nemá k zadavateli vytvořený vztah a je neustále třeba jej znovu zaučovat. Česká televize se proto rozhodla uspořádat předběžné tržní konzultace, které přinesly řadu zajímavých zjištění a podnětů.

Jedním z cílů veřejné zakázky bylo nechat dodavatele vytvořit co nejdetailnější projekt úklidu, a to na míru zadání při respektování možností (nástrojů, zařízení, lidských zdrojů, metod řízení, atd.) dodavatele. A dodržování tohoto projektu pak důsledně vyžadovat.

Případová studie

Případová studie – prezentace zástupce ČT, Ing. Martina Rajmana