CZ EN

Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)

  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek a ekologicky přístup
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí obchodních a smluvních podmínek.
  • Druh zadávacího řízení: Lze použít pro všechny druhy zadávacích řízení
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Technický standard úklidových služeb ve formě Service level agreement (dále „Standard“) byl vytvořen za účelem nastavení minimálních požadavků na externí dodavatele úklidových služeb.  Standard byl schválen Komoditní standardizační skupinou Energie a správa budov dne 14. prosince 2018 a schválen Nadresortní koordinační skupinou dne 17. prosince 2018. Standard je závazným dokumentem pro Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace a použije se pro veřejné zakázky vyhlášené po 4. březnu 2019.

Standard požaduje zohlednit sociálně odpovědný přístup. Poskytovatel služby je povinen zajistit důstojné a férové pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.

Postupuje se dle požadavků uvedených v následujících právních předpisech:

A také dle metodických materiálů – tj.  Metodiky Odpovědného veřejného zadávání pro sociálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek (ISBN 978-80-7421-134-8). Organizace při stanovení smluvních podmínek minimálně postupuje v souladu s dokumentem Důstojné pracovní podmínky úklidové služby vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí – vzorovou formulací do zadávacích podmínek.

Poskytovatel neumožní výkon nelegální práce.

Standard požaduje zohlednit také environmentálně odpovědný přístup. Poskytovatel služby postupuje dle požadavků uvedených v Metodice pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy vydaný na základě usnesení vlády č. 531/2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.