Články a publikace

Důležité

V reakci na dílčí novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání jsme pro Vás připravili publikaci Odpovědné veřejné zadávání v kostce – Příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021 – ke stažení zde.

S ohledem na situaci, kdy mezi přijetím no vely ZZVZ a jeho účinností je pouhý měsíc, nabízí tato publikace výtah z dosavadních metodik, a po diskusi se zadavateli, kteří dlouhodobě odpovědné zadávání realizují, nabízí zestručněný pohled na to, jak lze odpovědné veřejné zadá vání v souladu se ZZVZ implementovat. Tato publikace tak není vyčerpávajícím metodickým návodem, ani v žádném případě nenahrazuje výklad gestora ZZVZ, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, nicméně nabízí stručný přehled, jak lze nově zavedené zásady aplikovat.

Publikace obsahuje kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání, který Vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky. Tento kontrolní list pro Vaše praktické využití ve formátu pdf je ke stažení zde.

Při uplatňování odpovědného veřejného můžete hledat příležitosti také z pohledu předmětů plnění – přehled ke stažení zde.

Články

Níže najdete články, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek a byly publikovány v odborných časopisech, a publikace, které byly vydány během projektu jako metodické materiály.

Publikace

Nová publikace STAVEBNICTVÍ A ODPOVĚDNÉ ZADÁVANÍ ke stažení zde

Veřejné zakázky ve stavebnictví jsou proto díky své finanční síle a rozsahu předmětů plnění jedny z nevhodnějších k odpovědnému přístupu k veřejnému zadávání. Tedy přístupu, který dlouhodobě vnímáme jako proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

Nová publikace ZDRAVOTNICTVÍ A ODPOVĚDNÉ ZADÁVANÍ ke stažení zde

Oblast zdravotnictví svým objemem realizovaných veřejných zakázek tvoří na trhu velmi významnou skupinu mezi zadavateli veřejných zakázek. Poskytovatelé zdravotních služeb ročně realizují veřejné zakázky v hodnotě mnoha desítek miliard korun, k zadávání využívají zadávací postupy zákonné (dle ZZVZ) i mimo jeho režim – zejména veřejné zakázky malého rozsahu. Díky tomu má zdravotnický sektor nezanedbatelný vliv na nabídku a poptávku na trhu. Zároveň je v něm velký prostor pro využití společensky odpovědného veřejného zadávání, to znamená pro uplatnění příležitostí pro podporu širších společenských zájmů, pro zohlednění environmentálních vlivů a inovací. Cílem této publikace je ukázat tyto příležitosti a konkrétní možnosti jejich využití.

Nová publikace ÚKLID A ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ ke stažení zde

Publikace popisuje ekologický úklid a nákup úklidových prostředků, které zapadají do širšího rámce zeleného, odpovědného, či obecněji strategického nakupování veřejné správy. Uplatnění principů odpovědného nákupu zboží a služeb podporuje řešení širokého spektra sociálních a environmentálních problémů.


https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2023/03/ovz_publikace_uklid.pdf

 

Nová publikace OSTRAHA ke stažení zde

Ostraha, jakožto předmět plnění veřejné zakázky, doslova vybízí k uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání, zejména k uplatnění sociálně odpovědných aspektů. Sektor bezpečnostních služeb/ostrahy je ve veřejných zakázkách v současné době provázen neadekvátně nízkými nabídkovými cenami. Jsou uzavírány smlouvy, v nichž jsou za službu sjednány odměny stěží pokrývající náklady na bezpečnostní pracovníky a nezbytné vybavení, což má významný dopad na pracovní podmínky a platy zaměstnanců v tomto odvětví, infrastrukturu a fungování dodavatelských společností a poddodavatelských řetězců a v důsledku toho i na kvalitu poskytovaných služeb.

 

Nová publikace ZDRAVOTNICTVÍ A ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ – zkrácená verze – ke stažení zde

Oblast zdravotnictví svým objemem realizovaných veřejných zakázek tvoří na trhu velmi významnou skupinu mezi zadavateli veřejných zakázek. Díky tomu má zdravotnický sektor nezanedbatelný vliv na nabídku a poptávku na trhu. Tato nová publikace tedy přináší inspiraci, jak ve zdravotnictví zadávat veřejné zakázky s využitím sociálních, ekonomických, cirkulárních a dalších environmentálních aspektů. Ukazuje jednotlivé příležitosti a konkrétní možnosti jejich využití, jak u veřejných zakázek s předměty spíše běžnými a obvyklými napříč všemi oblastmi, tak s předměty plnění specifickými pouze pro oblast zdravotnictví. Tato publikace je zkrácenou verzí velké publikace Jak zadávat veřejné zakázky ve zdravotnictví, která se celé problematice věnuje mnohem podrobněji s uvedením konkrétních příkladů dobré praxe či případových studií.

Nová publikace KONTROLNÍ LIST PRO VYHODNOCENÍ SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE ke stažení zde

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a s Českou radou pro šetrné budovy připravilo pro zadavatele další podpůrný nástroj k implementaci odpovědného veřejného zadávání. Ke svému již vydanému prvnímu Kontrolní- mu listu OVZ přidává druhý Kontrolní list OVZ, který je specificky zaměřen na stavebnictví. Ten by měl subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění udržitelných požadavků v oblasti výstavby a užívání budov v návaznosti na plnění požadavků vyplývajících z novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědné- ho veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

Nová publikace ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – NÁBYTEK ke stažení zde

Publikace přináší inspiraci, jak lze přistupovat k pořizování nábytku s ohledem na sociální a ekologické dopady se zapojením i aspektů cirkulární ekonomiky. Odpovědný přístup zadavatel může uplatnit z pohledu prodloužení životnosti nábytku, nákupem se specifickými požadavky na použitý materiál, či upřednostnění pronájmu před nákupem. Tento přístup pořizování nábytku se specifickými požadavky otevírá prostor pro využití nástrojů na podporu zapojení malých a středních podniků, znevýhodněných osob na trhu práce, či dalších nástrojů na podporu místní ekonomiky.

 

 

 

 

 

 

 

Nová publikace VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JAKO NÁSTROJ PODPORY MÍSTNÍ KOMUNITY, EKONOMIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ke stažení zde

Publikace shrnuje jak nástroje, které již byly dříve využity, tak i nové, při jejichž výběru byla vodítkem evropská praxe. Pro zadavatele, kteří se v oblasti odpovědného veřejného zadávání nepohybují dlouho anebo nemají větší kapacity, obsahuje publikace řadu jednoduchých kroků, které lze aplikovat okamžitě. Pro zkušenější zadavatele jsou nabídnuta i složitější řešení, například širší využití hodnocení dle kritérií kvality, která současně přinášejí větší pozitivní efekt. Všechny nástroje nicméně stojí na dosavadní praxi a tuzemských či zahraničních zkušenostech.


 

 

 

 

 

 

Nová publikace KONTROLNÍ LIST (CHECKLIST) ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁNÍ S KOMENTÁŘEM – ke stažení zde

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje zadavatelům maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání. Kromě již vydaných metodik, příkladů dobré praxe a vzorových textací byl zpracován následující checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a schéma implementace OVZ v organizaci. Všechny výše zmíněné materiály by měly subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona.

 

 

 

 

 

Představujeme novou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V KOSTCE ke stažení zde

Tato publikace vznikla v návaznosti na schválení dílčí novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Publikace nabízí výtah z dosavadních metodik, a po diskusi se zadavateli, kteří dlouhodobě odpovědné zadávání realizují, nabízí zestručněný pohled na to, jak lze odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat. Tato publikace není vyčerpávajícím metodickým návodem, ani v žádném případě nenahrazuje výklad gestora ZZVZ, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, nicméně nabízí stručný přehled, jak lze nově zavedené zásady aplikovat. Součástí publikace je kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání – ke stažení zde a souhrn příležitostí z pohledu předmětů plnění – přehled ke stažení zde

OVZ_v_kostce_titulka

Připravili jsme publikaci JAK USPOŘÁDAT KONFERENCE, SEMINÁŘE A JINÉ AKCE UDRŽITELNĚke stažení zde

Aspekty odpovědného nakupování s ohledem na udržitelnost může zadavatel uplatnit i při pořádání konferencí, akcí či seminářů. Především při zabezpečení cateringu,
propagačních předmětů a materiálů pro účastníky se nabízí široké možnosti využití sociálních, environmentálních či ekonomických aspektů směrujících k minimalizaci negativních dopadů našich nákupů. V této publikaci naleznete konkrétní požadavky v jednotlivých oblastech, se kterými někteří čeští zadavatelé již mají zkušenosti a v této formě jsou využívány. Součástí publikace je soubor požadavků na udržitelné akce – ke stažení zde.

SOVZ_publikace udrzitelne titulka

Představujeme novou publikaci JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE  – ke stažení zde.

Tato publikace není komplexní metodikou odpovědného zadávání, ale souhrnem příležitostí, které lze jednoduše využívat, aby stát a samospráva svými nákupy pomáhaly v rekonvalescenci naší ekonomice, k jejímuž zpomalení došlo vlivem pandemie COVID-19.

Veřejné zakázky jsou významným nástrojem státu a samosprávy, jak na uvedenou situaci reagovat. V rámci trhu veřejných zakázek ročně projde až 600 mld. KČ od veřejné správy směrem k dodavatelům v soukromém sektoru, ekvivalent zhruba 10-12 % HDP. Jsou-li veřejné nákupy řešeny strategicky, může se jednat o významný nástroj státu a samosprávy, jak podpořit zaměstnanost, situaci podniků, jakož i cíle v oblasti udržitelnosti. Před pandemií COVID-19, v době zásadního ekonomického růstu, tuto příležitost ve veřejných zakázkách řada zadavatelů podceňovala. V současné situaci je však třeba efektivně využívat všechny nástroje, kterými stát a samospráva disponuje, aby pomohla řešit zvyšující se nezaměstnanost (zejména znevýhodněných osob na trhu práce), situaci malých a středních firem, zajistila férové vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky (zejm. v méně kvalifikovaných profesích) a v neposlední řadě zbytečně nerezignovala na podporu ekologicky šetrných a cirkulárních řešení.

Titulka Krizový balíček 2020

Vydali jsme metodickou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ (2. doplněné vydání)ke stažení zde.
V metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit, konkrétně:

  • zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
  • důstojné pracovní podmínky,
  • vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
  • sociální podniky,
  • malé a střední podniky (které mají často vliv na místní zaměstnanost),
  • etické nakupování a
  • ekologicky šetrná řešení.

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky najdete i odpovědi na otázky proč a jak odpovědné veřejné zadávání ve vaší organizaci implementovat (samostatná publikace k implementaci OVZ v organizaci viz níže).

Titulka OVZ metodika 2019

Dále jsme připravili publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázky – ke stažení zde.

Podtitul „Co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým společnostem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele veřejného sektoru zatím jen uvažují. V publikaci čtenář najde, co si konkrétně lze představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část publikace je věnována i právní úpravě, která jasně prokazuje, že odpovědné veřejné zadávání je nejen v souladu se všemi platnými českými i evropskými předpisy, ale je jimi i podporováno.

titulka_obr

Proč zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům? Odpovědi najdete v publikaci Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek – ke stažení zde

Propojenost veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná. Základem je evropská právní úprava zadávání veřejných zakázek (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES). Ta vychází z toho, že významnou roli při zaměstnávání nebo jiné podpoře osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním hrají sociálně zaměřené podniky. Takový přístup se stále častěji objevuje i v České republice.

soc podniky na web

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Publikace IMPLEMENTACE ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ORGANIZACI ke stažení zde obsahuje východiska i postup, jak zavedení OVZ v organizaci realizovat. Připravili jsme také stručnou infografikuProč a jak implementovat odpovědné veřejné zadávání?ke stažení zde (tisknout na A3 oboustranně, přeložit na A4).

ODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ PRO MĚSTA A OBCE (ke stažení zde) – tato publikace přináší stručné konkrétní příklady, jak lze společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek uplatnit na úrovni měst a obcí. Odpovědný přístup je nejen o sociálních, enviromentálních, etických aj. aspektech ve veřejných nákupech a zakázkách, ale je to o celkovém odpovědném a strategickém přístupu organizace k celé této oblasti. V publikaci najdete odpovědi na otázky, co je odpovědné zadávání veřejných zakázek, jak na to, i vyjádření těch, co již tento přístup zavedli a používají.

titulka OVZ pro mesta a obce

Publikaci Odpovědné veřejné zadávání – EVROPSKÁ PRAXE (ke stažení zde) jsme vydali s cílem přiblížit různé přístupy k odpovědnému zadávání veřejných zakázek z pohledu několika evropských zemí. Už jen samotné pojmenování přístupu, který bývá označován jako strategický, udržitelný, společensky nebo sociálně odpovědný, naznačuje, že praktické nastavení a jeho konkrétní využívání se v evropských zemích může lišit. Hlavní myšlenka tohoto konceptu je však společná, a to získat za veřejné prostředky vynaložené na veřejné nákupy maximální přínos pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

titulka OVZ Evropska praxe

Analýza: Necenová kritéria při zadávání veřejných zakázek v EU

Analýza poskytuje detailní pohled na využívání různých hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách napříč EU, a to i v rámci konkrétních odvětví. Poukazuje tak na různé přístupy aplikované v různých zemích – zejména v otázce využívání soutěže cenou.

KATALOG SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ – ke stažení ZDE (.pdf, 83 MB). Prolistovat katalog online. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vám přináší první celorepublikový přehled výrobků a služeb sociálních podniků v podobě tištěného katalogu. Komu je katalog určen: Pro veřejné instituce, ale i firmy, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociálních podniků. Katalog v současné době obsahuje přes 130 ověřených podniků a jejich 333 provozoven, které se oficiálně hlásí k myšlence sociálního podnikání. Na rozdíl od mnoha jiných databází, všechny podniky v tomto katalogu, deklarují své přihlášení v zakládacích dokumentech svých podniků a oficiálně tak vystupují. Všechny podniky v Katalogu jsou ověřeny tzv. Identifikátorem sociálních podniků. Jedná se o mechanismus, který na základě současně využívaných definicí, indikuje nakolik je podnik sociální. Data uvedená v Katalogu jsou aktuální ke konci roku 2022 a v průběhu času se mohou měnit. 

Katalog socialnich podniku

OVĚŘENÉ SOCIÁLNÍ PODNIKY – CATERING A DÁRKY – Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší ověřený výběr zboží a služeb sociálních podniků z oblastí: dárkové předměty (celá ČR), catering (Praha a Střední Čechy). Nabídka je zpracována formou produktových listů jak v on-line verzi, tak ve verzi tištěné. Nabídky jsou určeny pro veřejné instituce pro odpovědné nákupy, ale i firmy, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociálních podniků. Na listech naleznete podrobné informace o tom, co podniky nabízí, jaká je kapacita dodávek a jméno kontaktní osoby pro další komunikaci v případě zájmu. Podniky v těchto nabídkových listech, deklarují své přihlášení se k principům sociálního podnikání ve svých zakládacích dokumentech a oficiálně tak vystupují. Všechny podniky v produktových listech jsou ověřeny tzv. Identifikátorem v Adresáři sociálních podniků. Jedná se o mechanismus, který na základě současně využívaných definic a sady principů, indikuje, že je podnik sociální. Produktové listy byly zpracovány ve spolupráci MPSV ČR a TESSEA ČR z. s., zastřešující členskou organizací sociálních podniků a a podporovatelů sociální ekonomiky.

Stáhnout nabídku cateringu v PDF. Prolistovat nabídku cateringu online.
Stáhnout nabídku dárků v PDF. Prolistovat nabídku dárků online.