Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanoví:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nejen koncept odpovědného veřejného zadávání dlouhodobě v praxi aplikuje, ale již od roku 2016 realizuje celou řadu aktivit na podporu implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v České republice, a to ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek, Ministerstvem životního prostředí a s celou řadou dalších zadavatelů v České republice i zahraničí.  Užití sociálních, environmentálních, inovativních hledisek ve veřejném zadávání bylo legální, a to jak z pohledu platného práva Evropské unie, tak i České republiky, samozřejmě i před touto novelou. Aktivity na podporu tohoto odpovědného přístupu k veřejným nákupům byly postaveny na přístupu pozitivní motivace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zadavatelům nabízí maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání do praxe. Již v současné době je   zadavatelům k dispozici celá řada metodických materiálů a vzdělávacích možností.

V prosinci 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo nový metodický balíček Odpovědné veřejné zadávání v kostce. V rámci Institutu OVZ proběhl online seminář (záznam semináře je dostupný zde). K dispozici jsou i jednoduché metodické materiály (kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání a přehled příležitostí uplatnění OVZ z pohledu předmětů plnění).

Kontrolní list – checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a schéma implementace OVZ v organizaci je ke stažení zde.