Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterou se s účinností od 1. ledna 2021 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanoví:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Novela ZZVZ dále nově v ustanovení § 28 ZZVZ definuje „sociálně odpovědné zadávání“ a „environmentálně odpovědné zadávání“ a „inovace“ a pro účely tohoto zákona se rozumí:

p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nejen koncept odpovědného veřejného zadávání dlouhodobě v praxi aplikuje, ale již od roku 2016 realizuje celou řadu aktivit na podporu implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v České republice, a to ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek, Ministerstvem životního prostředí a s celou řadou dalších zadavatelů v České republice i zahraničí.  Užití sociálních, environmentálních, inovativních hledisek ve veřejném zadávání bylo legální, a to jak z pohledu platného práva Evropské unie, tak i České republiky, samozřejmě i před touto novelou. Aktivity na podporu tohoto odpovědného přístupu k veřejným nákupům byly postaveny na přístupu pozitivní motivace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zadavatelům nabízí maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání do praxe. Již v současné době je zadavatelům k dispozici celá řada metodických materiálů a vzdělávacích možností.

Na portálu o veřejných zakázkách jsou v současné době zveřejněna následující stanoviska:

Tématem 1. metodického dne Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů. Odpovědi na dotazy naleznete zde.

Technologická agentura ČR zveřejnila Metodiku k inovacím ve vazbě na § 6 odst. 4 ZZVZ.