Národní strategie veřejného zadávání v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s klíčovými aktéry zpracovalo Národní strategii veřejného zadávání v České republice, k jejímuž zpracování a implementaci se vláda zavázala v programovém prohlášení.

Níže představujeme Národní strategii veřejného zadávání České republiky pro období let 2024 – 2028 přijatou Usnesením Vlády ČR dne 21. února 2024.

Volně ke stažení zde: Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024-2028

 

Vize
Veřejné nákupy se odehrávají v předvídatelném prostředí, které je přívětivé k zadávání s důrazem na maximalizaci celkové hodnoty za peníze (Value for Money) pro společnost. Klíčovým aspektem zadávání zakázek je obecná ekonomická efektivnost, zahrnující inovativnost, udržitelnost či další socioekonomické přínosy včetně reflexe dopadů na místní ekonomiku. Proces zadávání je plně digitalizovaný a je zajišťován pravidelně školenými profesionály s odpovídající znalostí nejen procesní, ale i věcně odborné stránky veřejných nákupů. Díky tomuto nastavení získává česká ekonomika na své konkurenceschopnosti.

Prioritní okruhy a cíle

Věcný okruh Cíl
1 Kvalita a inovace Vytvořit prostředí, ve kterém jsou zadavatelé schopni nakoupit kvalitní, udržitelné a inovativní produkty a služby a získat tak vysokou hodnotu za peníze (Value for Money).
2 Prostředí pro efektivní zadávání veřejných zakázek Poskytovat zadavatelům kvalifikovaný a vstřícný informační servis a urychlit tak zadávání se současným posílením jeho účelnosti.
3 Environmentálně a sociálně odpovědné veřejné zadávání Dosáhnout stavu, ve kterém jsou ve vhodných případech běžně využívána kritéria environmentálně a sociálně odpovědného veřejného zadávání.
4 Profesionalizace Zlepšit obraz veřejných nákupů a připravit ho na nové výzvy a rizika s nimi spojená kontinuálním zvyšováním kompetencí osob za veřejné nákupy odpovědných.
5 Podpora centrálních nákupů a spolupráce S ohledem na velkou diverzitu zadavatelů v ČR vytvořit optimální podmínky pro rozvoj centralizovaného zadávání a spolupráce zejména na úrovni krajů.
6 Podpora strategicky významných investic a zadavatelů Zvýšit právní jistotu zadavatelů při používání inovativních prvků v zadávání strategicky významných zakázek a podpořit využití potenciálu těchto zakázek k řešení celospolečenských výzev.
7 Právní jistota veřejných zakázek Zajistit maximální míru právní jistoty a předvídatelnosti a snížit administrativní náročnost kontrolního procesu.
8 Veřejné zakázky ve stavebnictví Dosáhnout stavu, ve kterém budou veřejné zakázky ve stavebnictví připravovány, zadávány a realizovány udržitelně, digitálně a měřitelně.
9 Data a digitalizace Zvýšit uživatelský komfort informačních systémů a dostupnost dat pro možnost kontroly veřejností, orgány a obecně pro manažerské řízení.