CZ EN

Informační a komunikační technika (ICT)

Pro řadu zadavatelů je nákup informační a komunikační techniky (ICT) z hlediska uplatnění zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek dosud neznámou. Dodavatelské řetězce v ICT jsou velmi dlouhé, komplikované a globalizované a porozumět sociálním i environmentálním dopadům v tomto sektoru je složité. Možnost ovlivnit přímo podmínky výroby a distribuce z pozice zákazníka, i když významného, není velká. V úvahu je třeba brát také celý životní cyklus výrobku, včetně nákladů na provoz, ale i náklady po skončení životnosti výrobků. Nicméně existují zavedené postupy, certifikace a návody, které lze pro odpovědný/udržitelný nákup ICT využít.

 Důvodem pro uvažování o odpovědném nákupu ICT není jen nová zásada odpovědného zadávání v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Při nákupu ICT existují reálná rizika, která lze ošetřit, a také lze uvažovat o příležitostech podpory udržitelnosti, které lze využít.

 

Sociální aspekty nakupování ICT – nejčastější rizika spojená s výrobou

Sociální aspekty jsou řešeny níže uvedenými certifikacemi, nebo specializovanými organizacemi, jako je Electronics Watch. Případně lze v zadávací dokumentaci explicitně požadovat dodržování důstojných pracovních podmínek (viz případová studie větší veřejné zakázky “Veřejná zakázka na IT vybavení, zadávaná veřejnou společností Dataport“ na webu sovz.cz)

 

Hlavní environmentální aspekty, uvedené v Kritériích zelených veřejných zakázek EU pro počítače a monitory (zde), resp. v metodice MŽP – Šetrná veřejná správa, výpočetní technika (zde a zde)

 Ve výše uvedených metodikách je k řešení environmentálních otázek doporučen přístup založený na úsporách energie a na efektivním využití surovin. K hlavním principům patří: nákup energeticky účinných modelů, produktů s omezeným množstvím nebezpečných složek a se sníženým potenciálem nebezpečných emisí po likvidaci. Výběr konstrukce s ohledem na odolnost a možnost modernizace a oprav. Hledat možnosti k prodloužení životnosti na konci provozní životnosti. Upřednostňovat konstrukce s ohledem na demontáž a management konce životnosti za účelem maximálního využití získaných zdrojů.

 

Typické předměty plnění ICT

Udržitelností v ICT se zabývá několik organizací a pro zadavatele může být poměrně snadným způsobem využít v zadávacím řízení požadavek na jednu nebo kombinaci dostupných certifikací.

 

TCO Certified (zde)

Často doporučovanou certifikací je „TCO Certified,“ kterou vydává organizace TCO Development. Její vize pro budoucnost je, že všechny IT produkty mají životní cyklus, který je odpovědný k životnímu prostředí a který je i sociálně odpovědný.

Certifikace „TCO Certified“ je k dispozici v 11 produktových kategoriích (např. monitory, notebooky, desktopy, tablety, projektory, servery), a v nich je více než 3500 certifikovaných produktů. Certifikace je využívána nakupujícími organizacemi po celém světě.

Kritéria „TCO Certified“ jsou uvedena v angličtině na webu organizace (zde). Uvádíme překlad oblastí, kterých se kritéria dotýkají:

TCO Development na svých stránkách také radí, jak postupovat při nákupu udržitelného ICT (zde). Doporučuje se brzká komunikace s dodavateli, tedy dialog s trhem. Vysvětlit dodavatelům, že sociální a environmentální aspekty při nákupu ICT patří mezi priority zadavatele. Dotázat se dodavatelů na posun jejich produktů k udržitelnosti a v jejich dodavatelském řetězci, včetně dotazu na důstojné pracovní podmínky ve výrobě, snižování negativních environmentálních dopadů. Diskutovat o prodloužené době užití, redukci odpadu z elektroniky či znovu-využití výrobku. Vhodné je také potenciální dodavatele informovat, že plánujete požadovat TCO certifikaci, protože výrobci mají tendenci nechat svoje výrobky certifikovat na základě požadavků zákazníků. Při specifikaci vašich požadavků je užitečné hned v názvu zakázky deklarovat, že požadujete nákup více udržitelných počítačů apod. Dále mezi požadavky nejen v zadávací dokumentaci ale i ve smlouvě je vhodné uvést, že hardware musí být certifikovaný dle TCO Certified po celou dobu kontraktu. Zadavatel může dát dodavateli 6 měsíců na to, aby si případné chybějící certifikace doplnil, a tím nevyřadí ze soutěže ty dodavatele, které certifikaci třeba na určité modely mít nebudou.  TCO Development také doporučuje nechat si předložit všechny certifikáty náležící k dodávaným produktům, a protože certifikace jsou časově omezené (2 roky s možností prodloužení o rok), je potřeba certifikace předkládat průběžně po dobu kontraktu. TCO má na webových stránkách také vyhledávač produktů, pomocí kterého si může zadavatel snadno ověřit, zda je produkt certifikovaný. Smluvní ustanovení by také měla obsahovat sankce a možnost ukončení smlouvy z důvodu neplnění požadavků na certifikaci.

O každém TCO Certified produktu jsou k dispozici i informace o spotřebě energie, procento recyklovaného plastu ve výrobku a celková hmotnost. Tyto údaje mohou pomoci zadavateli měřit své cíle v oblasti udržitelnosti. Díky tomu, že TCO na webu uvádí databázi certifikovaných výrobků, může si zadavatel snadno ověřit, jaká nabídka v poptávané kategorii produktů existuje.

TCO Certified vydává řadu užitečných publikací a studií. Dvě z nich byly v rámci projektu MPSV přeloženy:

 

Ekoznačka EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)

Další možností, kterou lze ve veřejném zadávání využít je ekoznačka EPEAT (zde), kterou uděluje Global Electronics Council (zde) (dříve Green Electronic Council). Ekoznačka je udělována opět celé řadě produktů: počítače a monitory, televize, mobily, servery apod., ale nově také fotovoltaickým modulům. Databázi certifikovaných výrobků lze najít na webu ekoznačky.

Existují tři úrovně ekoznačky EPEAT – základní je bronzová, dále stříbrná a zlatá, které zahrnují splnění i dalších volitelných kritérií (50 % nebo 75 % volitelných kritérií). Kritéria (zde) se vztahují jak na produkty, tak na činnost výrobce a jsou zaměřena na sociální i environmentální dopady v průběhu celého životního cyklu. Kritéria jsou založena na vědeckých poznatcích a časem přizpůsobována, aby byla stále relevantní.

 

Energy Star

TCO Certified a EPEAT jsou navázány na ekoznačku Energy Star (zde). Tedy pokud si koupíte produkt s TCO nebo EPEAT značkou, můžete si být jisti, že výrobek splňuje i požadavky na nejnovější Energy Star. Tato značka prokazuje, že výrobek je energeticky šetrný, tedy i úspornější z hlediska nákladů na elektřinu. Nicméně dohoda mezi EU-US Energy Star expirovala v roce 2018 a nebyla již prodloužena. To znamená, že logo by se v EU nemělo využívat a doporučuje se na Energy Star ve veřejných zakázkách samostatně neodkazovat (Energy Star – FAQ – EU).

 

Electronics Watch

Organizace Electronics Watch (zde) je členskou platformou veřejných zadavatelů, jejímž zájmem je zejména dodržování lidských práv a důstojných pracovních podmínek v globálních dodavatelských řetězcích elektronického průmyslu. Tato organizace pomáhá nastavovat zadávací podmínky tendrů na ICT a následně pak kontroluje dodržování těchto podmínek v dodavatelských řetězcích. Electronics Watch navštěvuje přímo výrobní továrny, hovoří s dělníky, posuzuje dodržování důstojných pracovních podmínek. S vedením továren problémy řeší, nastavuje akční plány zlepšení a provádí následné audity. Tato organizace je vhodná pro zadavatele (nebo centrální zadavatele), kteří nakupují větší objemy ICT a jejich prioritou je dodržování důstojných pracovních podmínek a transparentní dodavatelské řetězce.

 

Cirkulární nákup ICT

Principy cirkulární ekonomiky při nákupu ICT znamená především minimalizace těžby primárních surovin, zejména vzácných kovů, prodloužení životnosti produktů a minimalizaci odpadů a znečištění. Organizace TCO Development organizuje „Den cirkulární ekonomiky“ (zde) a v rámci této akce již představila řadu příkladů z praxe a způsobů, jak s elektronikou nakládat cirkulárně. K doporučeným opatřením patří:

Existuje řada společností a sdružení, které se cirkulární elektronikou zabývají. Příkladem může být firma Circular Computing, která z použitých notebooků sestavuje nové, na které poskytuje běžnou záruku. K cirkulárnímu řešení přispívají také všechna e-tržiště, second-handy a podobné platformy, kde se použité výrobky obchodují.

 

Dodavatelé ICT

Výrobci se udržitelnosti jejich produktů a odpovědné výrobě také věnují. Nechávají certifikovat svoje výrobky, k čemuž jsou přirozeným impulsem požadavky jejich zákazníků. Rovněž tlak investorů na tzv. ESG management roste (ESG zkratka pro Environment, Social, Governance). Někteří výrobci vydávají své průvodce udržitelným nakupování ICT a publikují zprávy o udržitelnosti jejich dodavatelského řetězce, kontrolují výrobní podmínky v továrnách. Existuje například asociace společností nejen z elektronického průmyslu – Responsible Business Alliance (RBA) – jejímž cílem je podpora práv a dobrých podmínek pracovníků v globálních dodavatelských řetězcích. Členové této asociace se zavazují dodržovat kodex, který pokrývá sociální, environmentální a průmyslové standardy, a řídí se stanovenými postupy. Aliance provádí audity v továrnách, poskytuje certifikaci apod.

Jako příklad společností, které jsou členem RBA, můžeme uvést firmy HP nebo Dell. Obě společnosti publikují data o svém dodavatelském řetězci online. Například Dell má webovou stránku věnovanou svému dodavatelskému řetězci www.dell.com/supplychain a publikuje i seznamy svých dodavatelů (zde). Společnost HP vydala průvodce udržitelným nakupováním IT (Purchasing the future you want: A sustainable IT purchasing guide (zde)) nebo například stručný přehled 14 doporučených kritérií pro odpovědné nákupy počítačů (Top 14 Recommended SPP criteria – PC).

 

Shrnutí

Výrobci ICT tedy udržitelnosti věnují pozornost. Nicméně i zadavatelé jako významní zákazníci mají odpovědnost za to, že v jejich nákupních požadavcích budou obsaženy aspekty udržitelnosti, ať už se jedná o sociální, environmentální nebo konkrétněji cirkulární prvky.

Ačkoliv značky EPEAT či Energy Star nejsou jmenovitě určeny pro evropský či český trh, nebo stejně jako TCO Certified nejsou upraveny právními předpisy EU, je možné je v zadávacím řízení požadovat. K ověření dostupnosti produktů, lze mimo jiné využít databází značek na internetu.

Pokud zadavatel požaduje všechny aspekty, jejichž dodržení je předpokladem některé z certifikací, jeví se jako nejjednodušší požadovat v zadávací dokumentaci odpovídající certifikaci výrobku (štítek ve smyslu § 94 zákona o zadávání veřejných zakázek). Zadavatel se ale může rozhodnout, že bude požadovat splnění pouze některých vlastností osvědčovaných štítkem. V každém případě však musí přijmout i jiný štítek osvědčující rovnocenné požadavky, případně prokázání jiným vhodným způsobem.

Pokud zadavatel poptává velká množství ICT, dává smysl proniknout do problematiky hlouběji a zvážit spolupráci s organizacemi jako je například Electronics Watch. Důležité je také promýšlení celého životního cyklu výrobků a zohledňování cirkulární ekonomiky – tedy myslet na to, co se s nakoupenou technikou děje, až zadavateli doslouží, aby se z ní nestal toxický elektroodpad na skládce.

___

Další možnosti:

Posuzování nákladů životního cyklu (LCC) – Evropská komise vytvořila nástroje k posuzování nákladů životního cyklu pro různé předměty plnění. Mezi nimi najdete také LCC nástroj pro počítače a monitory a rovněž i pro tisková zařízení.

Příklady dobré praxe

Dodávka rackových serverů pro Českou televizi s udržitelnými aspekty

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka rackových serverů 2022-2023
 • Širší společenské zájmy: Cirkulární aspekty a zohledňování negativních externalit spojených s provozováním poptávaného předmětu plnění
 • Hodnocení: Požadavky zadavatele v oblasti udržitelnosti se promítly do způsobu hodnocení nabídek – podle nákladů životního cyklu poptávaného předmětu plnění, v technické specifikaci a v podmínkách plnění veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000,00 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 – 2023

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 - 2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 000 000 Kč

IT vybavení (Dataport, Německo)

 • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
 • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60 tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování
 • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
 • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

   

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.