CZ EN

Elektrická energie z obnovitelných zdrojů na komoditní burze

Zadavatel může podle § 64 písm. c) ZZVZ použít pro dodávky kupované na komoditních burzách (ve smyslu zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách), včetně dodávek energií, jednací řízení bez uveřejnění. Blíže možnost nákupu dodávek na komoditní burze a průběh jednacího řízení bez uveřejnění při nákupu na komoditní burze rozvádí stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, dostupné zde.

Před samotným výběrem konkrétní burzy a zahájením nákupu na komoditní burze musí zadavatel s ohledem na dodržení principů 3E (hospodárnost, efektivita a účelnost), péči řádného hospodáře a efektivní vynakládání finančních prostředků, pečlivě uvážit, která burza je pro něj výhodnější. K tomu je potřeba, aby si zadavatel opatřil co nejvíce porovnatelných informací. Pokud u vybrané komoditní burzy může zadavatel zahájit obchodování pouze prostřednictvím soukromých dohodců, musí i takového dohodce vybrat v souladu se ZZVZ. Smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem pak vzniká okamžikem uzavření burzovního obchodu. Po provedení elektronické aukce obdrží zadavatel tzv. závěrkový list a vyhotoví písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ.

Při nákupech elektrické energie na vybrané komoditní burze, kde se již veškeré kroky uskutečňují elektronicky, je možné poptávat elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů. Zvyšování podílu využití obnovitelných zdrojů energie napomáhá k ochraně životního prostředí především díky snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek (naopak výroba elektřiny z fosilních paliv se významným způsobem podílí na emisích skleníkových plynů a jiných emisích).

Definici obnovitelných zdrojů stanoví zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie takto: „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu“.

 

 

Evropská komise v Kritériích EU pro zelené zakázky na elektřinu doporučuje

  • jako základní kritérium nákup nejméně 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo z vysokoúčinné kombinované výroby tepla a energie
  • jako komplexní kritérium nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

K ověření splnění požadavků podle kritérií EU musí být předložena záruka původu s příslušnou dokumentací, případně jiný rovnocenný důkaz (to se nevztahuje na certifikované dodavatele 100% zelené elektřiny, tj. elektřiny opatřené ekoznačkou typu I). Jednotlivé státy Evropské unie si povinně stanovily režimy záruky původu elektřiny, v České republice tak činí vyhláška č. 430/2015, o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

 

Několik zadavatelů v České republice se již vzájemně inspirovalo a na komoditních burzách postupně v letech 2019 a 2020 nakoupili část elektrické energie se zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podmínkou nákupu bylo obdržení dokladu o záruce původu, který prokazuje, že dodávky odpovídají množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Jedná se mimo jiné o Městské části Praha 7 a Praha 3, Ministerstvo práce a sociálních věcí, společně s některými resortními organizacemi (Státní úřad inspekce práce, Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum Kociánka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a další). MPSV přitom již od roku 2017 využívá tzv. postupný nákup energií, který centrálnímu zadavateli umožňuje aktivně se podílet na volbě okamžiků vhodných k nákupu energií. To snižuje riziko nákupu v okamžiku, kdy se cena na velkoobchodních trzích pohybuje výše, než je obvyklé. Tímto způsobem ministerstvo postupovalo i při nákupu elektrické energie na období 2020 – 2022.  Dále elektrickou energii se zárukou původu z obnovitelných zdrojů nakoupila Masarykova univerzita (navíc přitom ušetřila cca 15 % nákladů, viz článek v Newsletteru) a Ministerstvo životního prostředí.

Veřejným zadavatelům, kteří se rozhodli pro odběr zelené elektřiny, je formou certifikátu garantováno, že elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie. Certifikace probíhá podle evropského standardu, záruka původu se vztahuje vždy na megawatthodinu dodané elektřiny z obnovitelných zdrojů.

 

Příklady dobré praxe

Nákup elektrické energie se zárukou původu (MŽP)

  • Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Název VZ: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb; dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
  • Širší společenské zájmy: Elektrická energie z obnovitelných zdrojů se zárukou původu.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

  • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
  • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.