CZ EN

Nábytek a vybavení interiérů

Nábytek a interiérové vybavení je spotřební zboží s delší dobou životnosti a s potřebou jeho nákupu se setkává většina zadavatelů. Veřejné zakázky jsou přitom dobrovolným, zároveň však strategickým nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů.

Zadavatel se může rozhodnout podpořit podnikání malých a středních podniků, které jsou primárně umístěny v daném regionu, čímž může dosáhnout i pozitivního vlivu na místní zaměstnanost. Je ale možné podpořit i zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, např. lze využít možnosti nakoupit nábytek prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, vyrobený ve věznicích, které v tzv. střediscích hospodářské činnosti zaměstnávající při výrobě nábytku osoby ve výkonu trestu.

Zadavatel může rovněž vyžadovat ekologicky šetrné řešení, např. eliminaci nebezpečných látek použitých při výrobě a povrchové úpravě nábytku apod. Souhrn ekologických požadavků na kancelářský nábytek a kancelářské židle vytvořený ve spolupráci s agenturou CENIA a možnou vzorovou textaci lze najít zde.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech je vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Jakožto dílčí hodnotící kritérium lze například hodnotit hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů ve výrobku (např. materiálů ze dřeva a na bázi dřeva), a to při stanovení minimální hranice tohoto podílu, s tím, že čím větší podíl recyklovaných materiálů bude nábytek či interiérové vybavení obsahovat, tím více bodů v hodnocení získá.

Zadavatel může podpořit malé a střední podnikání vhodným využitím práva rozdělit předmět veřejné zakázky na části (ve smyslu § 101 ZZVZ). Například lze rozdělit předmět plnění dle druhu požadovaného zboží. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na části lze alternovat takovým způsobem, kdy každá z uvažovaných částí bude zadána jakožto samostatné zadávací řízení (avšak zcela v souladu s § 18 ZZVZ). Pro účely výše uvedeného je žádoucí znát trh relevantní danému předmětu plnění, čehož může být dosaženo využitím institutu předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ.

Pokud je zadavatelem Česká republika, respektive její organizační složky, a rozhodne se nakoupit nábytek prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, vyrobený ve věznicích, ve kterých je vyráběn osobami ve výkonu trestu v tzv. střediscích hospodářské činnosti, není zadavatel povinen ve smyslu § 30 písm. b) ZZVZ zadávat podlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Zadavatel může ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ posuzovat splnění podmínek účasti na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat jejich věrohodnost a může si je i opatřovat sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a může pak vycházet z výsledků těchto zkoušek.

V zadávací dokumentaci je také možné, pokud má zadavatel požadavky na vlastnosti nábytku z hlediska sociálního nebo environmentálního, požadovat předložení určitého osvědčení (štítku) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že nábytek splňuje rovnocenné požadavky.

Příklady dobré praxe

Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku (Smiltene, Lotyšsko)

 • Zadavatel: Správní oblast Smiltene
 • Název VZ: Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku
 • Širší společenské zájmy: Pořízení nábytku udržitelným a oběhovým způsobem

MPSV nakupuje ekologický kancelářský nábytek a kancelářské židle prostřednictvím DNS (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Jednotlivé výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému na nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení – udržitelný nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí s nižšími negativními dopady na životní prostředí
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, jako zvláštní podmínka plnění byly součástí výzvy k podání nabídky v rámci DNS a smluvních podmínek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2, 2 mil. Kč

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno (Lužánky – středisko volného času Brno)

 • Zadavatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Název VZ: Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 950 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.