CZ EN

Nábytek a vybavení interiérů

Nábytek a interiérové vybavení je spotřební zboží s delší dobou životnosti a s potřebou jeho nákupu se setkává většina zadavatelů. Veřejné zakázky jsou přitom dobrovolným, zároveň však strategickým nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů.

Zadavatel se může rozhodnout podpořit podnikání malých a středních podniků, které jsou primárně umístěny v daném regionu, čímž může dosáhnout i pozitivního vlivu na místní zaměstnanost. Je ale možné podpořit i zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, např. lze využít možnosti nakoupit nábytek prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, vyrobený ve věznicích, které v tzv. střediscích hospodářské činnosti zaměstnávající při výrobě nábytku osoby ve výkonu trestu.

Zadavatel může rovněž vyžadovat ekologicky šetrné řešení, např. eliminaci nebezpečných látek použitých při výrobě a povrchové úpravě nábytku apod. Souhrn ekologických požadavků na nábytek vytvořený ve spolupráci s agenturou CENIA a možnou vzorovou textaci lze najít zde.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech je vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Jakožto dílčí hodnotící kritérium lze například hodnotit hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů ve výrobku (např. materiálů ze dřeva a na bázi dřeva), a to při stanovení minimální hranice tohoto podílu, s tím, že čím větší podíl recyklovaných materiálů bude nábytek či interiérové vybavení obsahovat, tím více bodů v hodnocení získá.

Zadavatel může podpořit malé a střední podnikání vhodným využitím práva rozdělit předmět veřejné zakázky na části (ve smyslu § 101 ZZVZ). Například lze rozdělit předmět plnění dle druhu požadovaného zboží. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na části lze alternovat takovým způsobem, kdy každá z uvažovaných částí bude zadána jakožto samostatné zadávací řízení (avšak zcela v souladu s § 18 ZZVZ). Pro účely výše uvedeného je žádoucí znát trh relevantní danému předmětu plnění, čehož může být dosaženo využitím institutu předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ.

Pokud je zadavatelem Česká republika, respektive její organizační složky, a rozhodne se nakoupit nábytek prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, vyrobený ve věznicích, ve kterých je vyráběn osobami ve výkonu trestu v tzv. střediscích hospodářské činnosti, není zadavatel povinen ve smyslu § 30 písm. b) ZZVZ zadávat podlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Zadavatel může ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ posuzovat splnění podmínek účasti na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat jejich věrohodnost a může si je i opatřovat sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a může pak vycházet z výsledků těchto zkoušek.

V zadávací dokumentaci je také možné, pokud má zadavatel požadavky na vlastnosti nábytku z hlediska sociálního nebo environmentálního, požadovat předložení určitého osvědčení (štítku) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že nábytek splňuje rovnocenné požadavky.

Příklady dobré praxe

Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora (Litvínov)

 • Zadavatel: Město Litvínov
 • Název VZ: Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora
 • Širší společenské zájmy: Aspekty byly zahrnuty do hodnocení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení v podobě subkritérií – výhodnost návrhu smlouvy (kvalita plnění, termíny plnění vybraných úkonů, operativnost řešení mimořádných událostí, výše smluvních pokut

Recyklace odpadu, opětovné využití stavebního materiálu a požadavky na kvalitu řízení

 • Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví, Slovenská Republika
 • Název VZ: Nemocnice Rázsochy - bourací práce
 • Širší společenské zájmy: Hodnocení procentuální výšky recyklace a opětovného využití stavebních materiálů, technický požadavek na environmentální opatření, resp. zavedení systému environmentálního managementu, systému managementu kvality, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prokázání strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti, plán dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí
 • Hodnocení: Procentuální výška recyklace a opětovné využití stavebních materiálů, nejnižší cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 17 503 746,07 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku (Smiltene, Lotyšsko)

 • Zadavatel: Správní oblast Smiltene
 • Název VZ: Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku
 • Širší společenské zájmy: Pořízení nábytku udržitelným a oběhovým způsobem

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Odpadové hospodářství (MUNI)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita
 • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů (Statutární město Jihlava)

 • Zadavatel: Statutární město Jihlava
 • Název VZ: Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Nastavení optimalizace svozu odpadu s cílem zvýšení míry třídění odpadu (Choceň)

 • Zadavatel: Město Choceň
 • Název VZ: Svoz a nakládání s odpadem města Choceň
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpady
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

MPSV nakupuje ekologický nábytek a židle prostřednictvím DNS (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Jednotlivé výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému na nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení – udržitelný nákup nábytku a židlí s nižšími negativními dopady na životní prostředí
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, jako zvláštní podmínka plnění byly součástí výzvy k podání nabídky v rámci DNS a smluvních podmínek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2, 2 mil. Kč

Hodnocení technologické úrovně svozových vozidel a způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem (VUT Brno)

 • Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • Název VZ: Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení byla zahrnuta do hodnocení 
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: technologická a emisní úroveň vozidel, způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem
 • Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejné zakázky

Hodnocení nákladů životního cyklu při nastavení svozu směsného komunálního odpadu (Žďár nad Sázavou)

 • Zadavatel: Žďár nad Sázavou
 • Název VZ: Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou
 • Širší společenské zájmy: Druhá část veřejné zakázky se týkala energetického využití směsného komunálního odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: hodnocení nákladů životního cyklu
 • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno (Lužánky – středisko volného času Brno)

 • Zadavatel: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Název VZ: Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 950 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.