CZ EN

Hodnocení technologické úrovně svozových vozidel a způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem (VUT Brno)

  • Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
  • Název VZ: Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení byla zahrnuta do hodnocení 
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: technologická a emisní úroveň vozidel, způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem
  • Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejné zakázky

Zadavatel se soustředil na kvalitativní kritéria hodnocení s důrazem na environmentální aspekty, hodnotil technologickou úroveň vozidel a současně způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem. Dodržení hodnocených parametrů zajištuje smlouva. Zvýšení operativnosti přidávání/odebírání sběrných nádob v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele je docílen tím, že všechny ceny za jednotlivé typy sběrných nádob byly považovány pro všechny lokality zadavatele jako ceny jednotkové a pro všechny lokality stejné. V případě potřeby se následně pouze přidává/odebírá sběrná nádoba v konkrétní lokalitě, která již má svou jednotkovou cenu stanovenou na základě výsledku zadávacího řízení.

Zadávací dokumentace

Více naleznete v Případové studii.