O projektu

Expertní tým projektů na podporu odpovědného veřejného zadávání od února 2023 realizuje aktivity na podporu implementace OVZ na Ministerstvu pro místní rozvoj.

V této souvislosti je realizován projekt s názvem Politika strategických veřejných nákupů v ČR (Efektivní investování), registrační číslo: CZ.03.03.01/00/22_021/0001141

Popis projektu: Projekt je zaměřený na nalezení nástroje/systému, který by v praxi veřejných nákupů vedl k systematickému, strategickému, plošnému, a tedy efektivnímu uplatňování principů odpovědného, environmentálního zadávání a inovací ve veřejných nákupech s plošným dopadem.

Cíle projektu: Cílem tohoto inovačního projektu v inkubační fázi bude nalézt efektivní nástroj/řešení pro nastavení jednotných a minimálních standardů na národní úrovni srozumitelně tříděných dle jednotlivých komodit veřejných nákupů formulovat jasná vodítka pro jejich implementaci v konečném důsledku dosáhnout plošného uplatňování těchto principů pro využití potenciálu tohoto přístupu „strategickým“ způsobem se skutečným a zásadním dopadem na socioekonomická témata. Současně si kladem za cíl nalézt optimální míru nastavení jednotlivých zásad tak, aby byly co nejjednodušeji aplikovatelné, ale současně v konečném důsledku měly kýžený dopad. Dílčím cílem bude proto změna našeho pohledu na problém a směřování našich dosavadních aktivit.  Z analýzy na mapování objemů veřejných zakázek (uvedena ve zdrojích KPZ) vyplynulo, že cca 50 největších zadavatelů v České republice ve skutečnosti zadává více než 60 % všech zakázek. Pokud se v budoucnu zaměříme na velké zadavatele, je to velký potenciál pokrýt velké procento objemu zakázek obecně. Současně máme v plánu vytipovat v návaznosti na zmíněnou analýzu klíčové komodity, ve kterých lze principy OVZ jednoduše uplatnit a současně to bude mít kýžený dopad. Cílem je tedy v rámci projektu ověřit hlavní příčiny problému/bariér a najít nástroj/řešení nebo nastavit systém, jak zvýšit motivaci a zmírnit bariéry právní nejistoty veřejných zadavatelů, které brání plošnému a systematickému uplatňování alespoň minimálních standardů sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Celkový rozpočet projektu: 1 352 939,- Kč  (EU 1 285 292,- Kč a SR 67 647,- Kč)

Doba realizace projektu: 1.1.2023 – 30.6.2023

Cílová skupina projektu:

  • Ústřední orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jejich zaměstnanci

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání již od roku 2014.

MPSV si v této oblasti definovala dva strategické cíle:

Klíčové aktivity na podporu naplnění druhého strategického cíle jsou již od roku 2016 realizovány v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání (reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732).

Projekt vytvořil dlouhodobou konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu a mimo jiné nabízí:

Na počátku roku 2020 na tyto aktivity plynule navázal projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek (reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727). Tento projekt staví na výstupech předchozího projektu, avšak cílem projektu je uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  Klade tak důraz na implementaci strategického přístupu k veřejným nákupům, tedy na systémové uplatňování pravidel odpovědného veřejného zadávání a propojení priorit a cílů konkrétního zadavatele s jím investovanými prostředky do veřejných zakázek.

Projekt si klade za cíl  vytvořit a realizovat koncept komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání, který bude reprezentovat koncepčně řešený Institut odpovědného veřejného zadávání.

Vedle krátkodobé (ad hoc) spolupráce se zadavateli při řešení jednotlivých otázek souvisejících s OVZ při zadávání veřejných zakázek se projekt otevírá i možnosti nastavení dlouhodobé spolupráce. MPSV založilo Platformu odpovědného veřejného zadávání, neformální uskupení veřejných zadavatelů, kteří se hlásí ke strategickému přístupu k veřejnému nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání. Klíčovou součástí Platformy je sdílení dobré praxe a networking s ostatními členy a odborníky v oboru odpovědného veřejného zadávání.

K dispozici je tým odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek, práva, zaměstnanosti, sociálního začleňování, udržitelnosti a dalších souvisejících oblastech.

V rámci evaluačních aktivit byla zpracována Vstupní evaluační zpráva a Průběžná evaluační zpráva.