CZ EN

Cirkulární ekonomika

Principy cirkulární ekonomiky zohledňují nejenom nakládání s odpady dle hierarchie odpadového hospodářství, ale zaměřují se i na snižování dopadů na životní prostředí v procesu výroby produktu či poskytování služeb, nastavení užívání produktu s cílem prodloužení životnosti, ale i to jakým způsobem bude s ním naloženo po dosloužení. Cirkulární veřejné zadávání (Circular Public Procurement) jsou specifickým typem zelených veřejných zakázek, v rámci kterých veřejné orgány nakupují práce, zboží nebo služby tak, aby přispěly k uzavírání materiálových a energetických cyklů a v nejlepším případě k zamezení negativních dopadů na životní prostředí a k zamezení vytváření odpadů v rámci celého životního cyklu.

 1. Příležitosti k uzavírání materiálových toků

Primárně lze uplatnit cirkulární přístup ve veřejné zakázce tak, že zadavatel neomezuje požadavky na využití primárních zdrojů, ale snaží se využít potenciál trhu a umožnit tak nákup produktů i z druhotných surovin, co v některých případech může být i ekonomicky výhodnější.

Obecně by zadavatel měl:

Při definování konkrétních požadavků na nákup vybraných komodit – nábytek, papír, čisticí prostředky, textil, osvětlení, doprava, catering a další může zadavatel vycházet z Kritérií EU pro zelené veřejné zakázky Evropské komise (dostupné i v ČJ), dále využít certifikace (např. FSC, PEFC), či ekoznačení, které ve svých kritériích zohledňují i cirkulární principy.

Při pořizování nábytku by zadavatel měl zohledňovat aspekty původu suroviny, použité chemické látky, délku a způsob jeho využívání, dostupnost oprav a také uvažovat nad tím, jak s ním naložit na konci jeho životního cyklu. Podrobně rozpracované požadavky pro obsah nebezpečných látek, požadavky na dřevěné, plastové a kovové části, požadavky na textilie a čalouněné prvky, ale i na demontovatelnost/opravitelnost, obaly naleznete v příloze publikace Jak pořizovat nábytek, aby zakázka měla sociální, ekonomické, cirkulární a další environmentální přínosy. Zadavatel může požadovat, aby byl nábytek certifikován ekoznačkou, která je udělována výrobkům a službám, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. To umožňuje § 94 ZZVZ, přičemž dodavatel může splnění kritérií pro udělení ekoznačky prokázat jednoduše platnou certifikací anebo jednotlivá kritéria může prokazovat jiným vhodným způsobem. Zadavatel může v zadávací dokumentaci upřednostnit i nábytek ze dřeva, které pochází z legálních a udržitelně spravovaných lesů (splňuje požadavky na certifikaci FSC nebo PEFC).

Při definování principů zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení se zadavatel může inspirovat příkladem dobré praxe MPSV, kde jsou definované požadavky na pravidelné kontroly, údržbu a prohlídky, servis a opravu zařízení, dodání repasovaných produktů, zajištění ekologické likvidace veškerého vyprodukovaného odpadu a další požadavky přispívající k prodlužování životnosti produktů. Tyto požadavky lze zobecnit a přizpůsobit i na jiné předměty plnění.

U nákupu textilu se otevírá prostor pro využití recyklovaných vláken u výrobků z polyesteru a polyamidu, a to požadavek na nejméně 20 % podíl recyklovaného obsahu dle kritérií EU, který uchazeč prokazuje předložením např. certifikátu o recyklovaném obsahu a jeho sledovatelnosti vystavený třetí stranou.

Příklady certifikací zohledňující % podíl recyklovaného materiálu:

U výrobků z polyesteru: Při výrobě vláken se použije příslušný minimální podíl polyethylentereftalátu (PET) získaného recyklací odpadu z fáze výroby nebo spotřebitelského odpadu. Střižová (staplová) vlákna musí obsahovat minimální podíl 50 %, nekonečná vlákna 20 %. Posuzování a ověřování: Recyklovaný obsah musí být zpětně vysledovatelný až do fáze opětovného zpracování surovin. Tato skutečnost se ověří nezávislou certifikací dodavatelského řetězce nebo na základě dokumentace od dodavatelů surovin a subjektu, jež prováděly opětovné zpracování.

Definováním požadavků na kvalitu plnění, zabezpečení oprav a výměny opotřebovaných, resp. nefunkčních částí a jejich dostupnost zajistíme prodlužování životnosti výrobků s delší dobou užívání, abychom je nemuseli vyměňovat často. S ohledem na zajištění kvality produktu lze stanovit i kritéria na kvalitu a zpracování nabízeného zboží na základě vzorku.

Dále lze nastavit požadavky na zpětný odběr a likvidaci s cílem materiálového zhodnocení produktu po skončení životnosti. Již ve fázi dizajnu (z pohledu zadavatele ve fázi definování požadavků na nákup zboží) by měl zadavatel myslet na složení, a to preferovat produkty z jednoho materiálu, které usnadňují následní recyklaci. Rovněž opodstatněný je i požadavek na anonymizované prádlo, resp. snadno oddělitelná loga nebo rozlišovací identifikační prvky, které lze přetisknout bez poškození těchto oděvů v případě změn (nové logo, jméno apod.). Tento přístup usnadní recyklaci, kdy jednou z prvních fází je mechanické oddělování jednotlivých prvků jako jsou nášivky, knoflíky, zipsy apod.

Pro správní fungování systému zpětného odběru a následné recyklace dodavatelem, resp. zajištění recyklace zadavatelem, je důležité určit místo sběru, proškolit zaměstnance, poznat přesné složení vytříděných produktů a třídit tak min. dle vlákna a barvy. Dodavatel musí v rámci svého systému správy majetku provozovat systém zpětného odběru nebo mít uzavřenu formální smlouvu s dodavatelem zabezpečujícím zpětný odběr textilních výrobků souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. vyřazené textilní výrobky, resp. textilní výrobky pro použití v rámci veřejné zakázky), včetně zajištění svozu vytříděných textilních výrobků do zařízení s povolením k nakládání s textilním odpadem.

Dále by zadavatel neměl opomínat i minimalizaci obalů a jejich další zpracování, přičemž od dodavatele očekává co největší omezení balení s ohledem na zajištění dostatečného zabránění poškození a zachování integrity produktu. Uchazeč by měl primárně využít opakovaně použitelný obal dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou nepřípustné obaly z PVC a pro snadnější recyklaci zadavatel preferuje obalový homogenní materiál vyroben z materiálů z obnovitelných zdrojů, obaly z recyklovaného materiálu anebo z materiálů zajištujících recyklovatelnost.

Při nákupu výrobků spojených se spotřebou energie může zadavatel využít směrnici Evropského parlamentu na určení požadavků na ekodesign výrobků.

S ohledem na minimalizaci odpadů, lze nadefinovat i obecné požadavky na množství a druh obalových materiálů, především minimalizovat množství, či specifikovat jaké obaly jsou přípustné. Prioritně by se mělo jednat o obalový systém pro opakované použití, nebo alespoň obaly z homogenního recyklovaného materiálu, či z obnovitelných zdrojů. Kvůli ekologickým aspektům jsou nepřípustné obaly z PVC.

Principy cirkulární ekonomiky se pojí s podporou lokálnosti, a tím i místní ekonomiky. Zadavatel může podpořit vhodným způsobem zapojování malých a středných podniků do veřejných zakázek vytvořením podmínek zohledňujících jejich potřeby.

Dobrá aktuální znalost trhu je předpokladem pro úspěšné nastavení požadavků. Díky přehledu o současných trendech a sortimentu, který je momentálně k dispozici, se zadavatelé mohou vyvarovat komplikacím v podobě nedostatku podaných nabídek a nutnosti opakování procesních kroků veřejné zakázky. Někdy může být vhodné dát potenciálním dodavatelům příležitost, aby sami nalezli řešení vhodné pro příslušnou zakázku a zároveň přišli s inovativními řešeními, která se týkají cirkulárních řešení, ekologické šetrnosti a sociálních přínosů.

U veřejných zakázkách na stavební práce a projektové a architektonické činnosti by se zadavatel měl především zaměřit na použití vybouraných opětovně použitelných stavebních výrobků, využití získaných vedlejších produktů a zabezpečení materiálového zhodnocení a recyklaci produkovaných stavebních a demoličních odpadů. Zadavatel by měl ještě před zahájením příprav zadávací dokumentace vnímat původní stavbu jako banku materiálů a naplánovat tak nejdřív kroky vedoucí k demontáži, aby byly materiály z původní stavby v co největší míře využity. Pro tyto činnosti zadavateli nejlépe poslouží Vzorový příklad formuláře pro selektivní demolici v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů zpracovaný dle metodiky „Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů“, který zpracovala Vysoká škola baňská. Primárně by měl zadavatel požadovat: důsledně odděleně soustřeďovat a ukládat stavební a demoliční odpady a přednostně opětovně použít nebo zabezpečit materiálové zhodnocení a recyklaci. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a dalšími konzulty jsme připravili Návrh požadavků, jež by měly být zohledněny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a kontrolních mechanismů, které se týkají využití stavebních a demoličních odpadů ve veřejných zakázkách na stavební práce a na projektovou a architektonickou činnost. Součástí je i námi připravený Report o využití stavebního a demoličního odpadu, který by měl být součástí příloh zadávací dokumentace.

Zastoupení a množství stavebního a demoličního odpadu dle Českého statistického úřadu je následující: téměř 40 % tvoří beton a výrobky z betonu, 33 % kovy, přes 10 % asfaltové směsi a necelých 7 % cihly. Využití tohoto druhu odpadu je jedním ze základních pilířů pro dosažení surovinové dostatečnosti. Celosvětově dochází zásoby surovin, v České republice se za rok vytěží 64 mil. tun stavebních surovin, přičemž klesá životnost stávajících kamenolomů a pískoven. Příkladem může být 1 km dálnice, který spotřebuje 40 – 50 000 tun kameniva. Naproti tomu vzniká cca 18 mil. tun stavebního a demoličního odpadu ročně.

Dalším velkým potenciálem při cirkulárním zadávání je použití výrobků z druhotných surovin. Pomocníkem pro zadavatele může být i Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin, který zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká agentura pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – přehled druhotných surovin recyklovaných výrobků s technickými normami a právními dokumenty. Pokud se zadavatelé přihlásí k využívání druhotných surovin, mohou tím vytvořit tlak na trh s produkty a služby využívající ve větší míře cirkulární a inovativní řešení. Příkladem může být město Curych, které od roku 2005 zavedlo povinnou výstavbu veřejných budov s recyklovaným betonem, a díky tomu poptávka při veřejných stavebních zakázkách výrazně ovlivnila nabídku. Namísto původně jediného dodavatele se nyní v oblasti Curychu nachází až deset takových dodavatelů.

Recyklované kamenivo musí splňovat harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh dle Nařízení (EU) č. 305/2011 a technické požadavky stanoví evropské normy. Výrobce provede zkoušky a zajistí jeho posouzení a schválení systému výroby zajišťující stálost vlastností deklarovaných výrobcem dle evropské normy při dodávání výrobku na trh.

Přírodní recyklované kamenivo musí splňovat evropskou normu EN 12620:2002+A1:2008, resp. ČSN EN 12620+A1 a výrobek musí tedy povinně mít prohlášení o vlastnostech a je označen „CE“. Kamenivo vyrobeno za těchto okolností lze využít pro výrobu betonu, pokud se tedy nejedná o kamenivo, na které se tato norma nevztahuje.

Uvádění anebo dodávání výrobků na trh se podle ČSN EN 206+A2 řídí legislativou jednotlivých členských států EU. V České republice je tím právním předpisem nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. ČSN EN 206+A2 je norma určená, tedy stanovující technickou specifikaci na výrobky, podle které se výrobce se musí řídit při dodávání výrobků na trh. Obdobně je to u ČSN P 73 2404.

ČSN EN 206+A2 stanoví v informativní příloze E, mezní hodnoty obsahu recyklovaného kameniva pro beton stupně vlivu prostředí, a to v závislosti na zdroji recyklovaného kameniva. Norma připouští max. 50 % objemu recyklovaného kameniva, jako náhrady hrubého přírodního kameniva pro beton pro třídu prostřední X0. Recyklovaného kameniva typu A i B je možné do betonu, pro stupeň prostředí X0, použít maximálně 50 % (hmotnosti). Pro stupeň XC1 a XC2 je možné použít pouze 30 % recyklovaného kameniva typu A a 20 % typu B. Pro prostředí XC3, XC4, XF1, XA1 a XD1 je možné použít pouze typ A do 30 %. Pro všechny ostatní stupně vlivu prostředí není nadále doporučeno použití recyklovaného kameniva. Recyklované kamenivo typu A musí obsahovat alespoň 90 % betonového recyklátu a méně než 10 % nečistot. Typ B je tvořen minimálně 95 % recyklátu, který je obsahuje minimálně 50 % betonového recyklátu a 45 % recyklátem tvořeným z kameniv, která jsou stmelená hydraulickými pojivy či nestmelená nebo pouze z přírodních kameniv.

ČSN P 73 2404 nadále definuje obsah jemných částic v recyklovaném kamenivu, jehož hodnota musí být menší než 15 %. Obsah humusu se v recyklátu může objevit maximálně v 1 %. Další definovanou vlastností je objemová stálost, kdy smršťování při vysychání musí být menší než 0,075 %.

Zdroj: https://cevooh.cz/home/1-a-stavebni-a-demolicni-odpady/

Příklady využití odpadu při výrobě recyklátů ve stavebnictví:

 

Příklady využití recyklovaných výrobků ve stavebnictví:

 Certifikace budov

Certifikace zelených budov hodnotí vliv budovy na životní prostředí nejenom z pohledu emisí, spotřeby energií.  Dopady výstavby budovy působí v širší míře, než je samotný prostor budovy. Existuje několik certifikačních systémů udržitelnosti budov, LEED a BREEAM jsou celosvětově nejrespektovanější a nejčastěji využívané pro hodnocení administrativních, obchodních a logistických objektů. Hodnotí se specifikace budovy, designu, konstrukce a užívání. Okrem těchto komplexních existují i menší specifické certifikace (např. na parkování).

V České republice se objevuje pět systémů: LEED, BREEAM, DGNB, SBToolCZ a WELL. SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010.

BREEAM má 6 stupňů hodnocení a je určen především pro nové komerční budovy, nové bytové domy, průmyslové haly. Lze ho použít i pro existující budovy (BREEAM In Use), přestavby, urbanistické projekty. Posuzuje stavbu komplexně v 10 kategoriích: energie, zdraví a vnitřní prostředí, inovace, využití půdy, materiály, management, znečištění, doprava, odpad a voda. Ve světe je aktuálně 23 062 udělených certifikací (většina je ve Velké Británii, je to jejich národní certifikační nástroj), v ČR 359 a z toho 125 nové budovy (zbytek BREEAM In Use se zaměřením na provoz budovy, jak ji provozně a technicky zlepšit).

LEED (americký certifikát) má 4 stupně hodnocení, pro nové budovy, mixed – use, obytné budovy, existující, přestavby, urbanistické projekty. Kromě povinných požadavků jsou v LEED tzv. kredity v kategoriích: udržitelná lokalita, hospodaření s pitnou vodou, energie a atmosféra, materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí, inovace v návrhu, regionální priority.

WELL je certifikace pro hodnocení kvality vnitřního prostředí, nejde o komplexní environmentální certifikaci. Součástí je fyzické testování, ve světě je 4 659 udělených certifikací a v ČR 10. Certifikace cílí na zdravé prostředí budovy s ohledem na zdraví a pohodu. Vznikla na základě medicínského průzkumu (v r. 2014), cílem je zdravé a bezpečné prostředí a obsahuje 7 pilířů: vzduch, voda, výživa, světlo, kondice, pohodlí, mysl.

SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR a jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry. SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody. Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy aj.) a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (fáze hodnocení kvality návrhu budovy, fáze hodnocení kvality budovy).

Modulární stavebnictví

Zajímavým příkladem je i modulární stavebnictví přizpůsobující se místu, či případným požadavkům na rozšíření kapacity případné rozšiřující kapacitě. Modulární stavba jako rychlý, promyšlený a moderní způsob výstavby je v Čechách využívaná při výstavbě škol a mateřských školek (např. Praha, Jihlava). Předností je možnost demontáže a přesunu na jiné místo, či použití na jiný účel po dosloužení původnímu účelu.

Dodávka nových plastových oken

Při výměně plastových oken má zadavatel příležitost jednoduše využít možnost povinnosti recyklace starých oken a při nákupu nových zase požadovat podíl druhotné suroviny v PVC profilech nových oken. Inspirací k nastavení požadavků může být Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken, který připravila Česká komora lehkých obvodových plášťů spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj. Metodika doporučuje „v rámci dodávaných oken z PVC je prokazatelně použit recyklát/regenerát v hlavních rámech oken a okenních křídlech. Splnění této podmínky tvoří 10 % z celkového bodového hodnocení nabídky (zadavatel tedy bude hodnotit prosté splnění podmínky na přítomnost recyklátu).“

Při výrobě jednoho primárního PVC okna je enviromentální dopad 2 100 kg CO2  / 1 tunu PVC, přičemž při využití podílu druhotné suroviny (plastu) je 136 kg CO2  / 1 tunu PVC (Zdroj: ČKLOP).

Energie z obnovitelných zdrojů

Jedním z dalších důležitých principů cirkulární ekonomiky je důraz na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Energie s certifikátem zaručujícím její dodání z obnovitelných zdrojů je jednou z dalších komodit, jejíž nákup se ukazuje i jako ekonomicky výhodnější. Rovněž může být i jedním z kroků k naplnění závazků klimatické nouze vyhlášené městy a organizacemi nebo obdobného závazku ke snižování emisí oxidu uhličitého. S nákupem energie z obnovitelných zdrojů má zkušenosti například Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Masarykova Univerzita.

 

 1. Inspirace k uzavírání biologických toků

Pro zadavatele může být inspirací zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Při organizování akcí zadavatel může ovlivnit i plýtvání s jídlem, a to požadavkem na předání zbylého jídla. Cateringová společnost může hotové teplé pokrmy darovat za dodržení několika podmínek, a to, pokud pokrmy byly vydávány osobou k tomu určenou s platným potravinářským průkazem, udržovány v teplotě nad +60 °C a nepřišli do kontaktu s ostatními strávníky. Hotové nebalené pokrmy v samoobslužním bufetu nedoporučujeme darovat z důvodu vyššího rizika kontaminace jídla strávníky v průběhů výdeje. Je však možné darovat pokrmy, které byly zchlazené a zabalené (např. bagety, sendviče, dezerty).

Dalším příkladem je zpracování biomasy pro výrobu tepla a elektriky v bioplynové stanici. Z pohledu cirkulární ekonomiky vstupní surovinou je ideální odpad z gastronomických provozů a domácností, čistírenské kaly či výkaly zvířat nebo zbytková biomasa ze zemědělské výroby, a ne cílená zemědělská produkce. Jedním z výstupů je i zbylý odpad z výroby, tzv. digestát, který je se využívá v zemědělství jako vysoce kvalitní hnojivo a tím dochází k uzavírání biologických toků. Příkladem může být energeticky soběstačná obec Kněžice, která  v zařízení na biomasu spaluje organický odpad, který produkuje teplo, a to se potrubím přepravuje do obydlí pro vytápění i ohřev vody. Organický materiál obec nakupuje od zemědělců, vyrobené teplo prodává obyvatelům a zisk tak ostává v dané obci na další rozvoj. Bioplynová stanice rovněž zpracovává bioodpad (včetně hnoje ze zemědělských družstev ve vesnici, odpad z lesnictví nebo zahradnictví, kal ze septiků, a dokonce i zbytky z restaurací v okolí) a vyrábí z něho teplo i elektřinu. Dodavatel stavby úzce spolupracoval s partnery projektu, zapojil do něj místní občany a vyškolil je, aby mohli zařízení řídit a spravovat. Při výstavbě byly využívány jen materiály českých dodavatelů, byly minimalizovány dopady na životní prostředí a bylo efektivně nakládáno s odpady. Byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

 

 1. Inovativní příležitosti a využívání digitalizace

Trend využívání inovativních služeb spojených s digitalizací formuje nový způsob uspokojování potřeb směrující k tzv. nevlastnickému přístupu a snižování poptávky po produktech a spotřebě materiálů. Změna poptávky mění myšlení trhu a odpovědný přístup k nakupování mění ekonomické, environmentální a sociální dopady.

Velkou příležitostí pro zadavatele z pohledu cirkulární ekonomiky je nepochybně přesun od vlastnictví k pronájmu a sdílení. Odpadá tak starost o servis, opravy, či nakládání s odpady po dosloužení výrobku či stavby. Tyto činnosti plně zastává dodavatel. Nejjednodušším příkladem je nákup auta, v ideálním případě nákup elektromobilu. Zadavatel by měl místo nákupu zvážit možnost pronájmu jen na nevyhnutné období, či přemýšlet nad možností sdílení s dalšími zadavateli tak, aby bylo plně využito. Zajímavým přístupem může být i sdílení městských aut s obyvateli přes víkendy a svátky, resp. v období jejich nevyužívání úřadem.

Inovativní příležitostí je i pronájem světla jako služby (osvětlení prostoru), či pronájem nábytku, kde vlastníkem stále zůstává dodavatel a rovněž se stará i o výměnu, servis a opravy. Při pronájmu nábytku může jít i o snahu sjednocení celkového designu prostoru.  Obecně s sebou tento způsob zajištění komodit přináší i předpoklad odborné technické znalosti konkrétních produktů při výměně a opravách.

Digitalizace ve službách se postupně rozrůstá i na služby související se zabezpečením provozu budov, kterých je nespočet. Chytrá „digitální“ města se již mohou těšit z úspor energie v budovách ve správě města, inteligentního rychlého a komfortního systému dopravy, či například z úspor získaných snižováním množství odpadů, resp. jejich správného třídění i pomocí zavedení digitálních technologií. Zadavatel tím napomáhá k propojenému a kvalitněji fungujícímu sytému reflektujícímu konkrétní potřeby a nastavením přesných řešení zvyšuje komfort služeb a rovněž omezuje i plýtvání se zdroji. Použít můžeme příklad nakládání s odpady, kdy obyvatelé využívají QR kódy na pytlech ke snazšímu třídění různých druhů odpadů, což vede k lepšímu třídění, následné recyklaci a snižování množství směsného odpadu končícího na skládce.

Příklady dobré praxe

Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál a jeho kompletní servis (Město Odense, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Odense (Dánsko)
 • Název VZ: Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika
 • Hodnocení: Jedním z kritérií hodnocení byla udržitelnost s váhou 20%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3,3 mil. EUR

Jak nakupují kancelářské potřeby s ekologickými požadavky na Praze 7

 • Zadavatel: Městská část Praha 7
 • Název VZ: MC Praha 7 - Dodávka kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Uplatněny ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Zjednodušený podlimitní režim na dodávky
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Recyklace odpadu, opětovné využití stavebního materiálu a požadavky na kvalitu řízení

 • Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví, Slovenská Republika
 • Název VZ: Nemocnice Rázsochy - bourací práce
 • Širší společenské zájmy: Hodnocení procentuální výšky recyklace a opětovného využití stavebních materiálů, technický požadavek na environmentální opatření, resp. zavedení systému environmentálního managementu, systému managementu kvality, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prokázání strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti, plán dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí
 • Hodnocení: Procentuální výška recyklace a opětovné využití stavebních materiálů, nejnižší cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 17 503 746,07 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Dodávka rackových serverů pro Českou televizi s udržitelnými aspekty

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka rackových serverů 2022-2023
 • Širší společenské zájmy: Cirkulární aspekty a zohledňování negativních externalit spojených s provozováním poptávaného předmětu plnění
 • Hodnocení: Požadavky zadavatele v oblasti udržitelnosti se promítly do způsobu hodnocení nabídek – podle nákladů životního cyklu poptávaného předmětu plnění, v technické specifikaci a v podmínkách plnění veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000,00 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Výměna, oprava a repasování oken s cirkulárními a sociálními principy (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Cílem VZ bylo snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
 • Hodnocení: Celková nabídková cena a Kvalita realizace veřejné zakázky: Využití odpadu z demontáže, Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí a Využití druhotných surovin při realizaci stavby
 • Předpokládaná hodnota VZ: 55 700 000 Kč bez DPH

Hodnocení nákladů životního cyklu při nastavení svozu směsného komunálního odpadu (Žďár nad Sázavou)

 • Zadavatel: Žďár nad Sázavou
 • Název VZ: Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou
 • Širší společenské zájmy: Druhá část veřejné zakázky se týkala energetického využití směsného komunálního odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: hodnocení nákladů životního cyklu
 • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
 • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Odpadové hospodářství (MUNI)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita
 • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Hodnocení technologické úrovně svozových vozidel a způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem (VUT Brno)

 • Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • Název VZ: Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení byla zahrnuta do hodnocení 
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: technologická a emisní úroveň vozidel, způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem
 • Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejné zakázky

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

 • Zadavatel: Městská část Praha 14
 • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

 • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
 • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
 • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přístavba mateřské školky z mobilních kontejnerových buněk (MČ Praha 12)

 • Zadavatel: MČ Praha 12
 • Název VZ: Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu z mobilních kontejnerových buněk (modulární stavba)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: požadavek na modulární kontejnerovou konstrukci a hodnocení energetické náročnosti
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13.000.000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku (Smiltene, Lotyšsko)

 • Zadavatel: Správní oblast Smiltene
 • Název VZ: Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku
 • Širší společenské zájmy: Pořízení nábytku udržitelným a oběhovým způsobem

Udržitelný nákup propagačních předmětů v Moravskoslezském kraji (MSK)

 • Zadavatel: Moravskoslezský kraj
 • Název VZ: Udržitelný nákup propagačních předmětů

Zavedení dynamického nákupního systému u pozemních staveb (Banskobystrický samosprávní kraj, SR)

 • Zadavatel: Banskobystrický samosprávní kraj, Slovenská republika
 • Název VZ: Dynamický nákupní systém: Asfaltování pozemních komunikací ve vlastnictví Banskobystrického samosprávního kraje a související práce
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na recyklaci podkladních vrstev vozovky technologií za studena na místě u vybraných výzev
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 50 000 000.00 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Nastavení optimalizace svozu odpadu s cílem zvýšení míry třídění odpadu (Choceň)

 • Zadavatel: Město Choceň
 • Název VZ: Svoz a nakládání s odpadem města Choceň
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpady
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů (Statutární město Jihlava)

 • Zadavatel: Statutární město Jihlava
 • Název VZ: Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

 • Zadavatel: Pardubický kraj
 • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Inovativní nákup osvětlení pro systém londýnského metra (Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Transport for London
 • Název VZ: Dodávka energeticky účinných svítidel a světelných zdrojů
 • Širší společenské zájmy: Úspory díky tomuto programu ve výši 25 % nákladů na celou životnost, včetně 75 % nákladů na údržbu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 8 milionů GBP

Vývoj monitorovacího systému pro zelené veřejné zadávání (GPP) v Římě (Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Metropolitní město Řím
 • Název VZ: Akční plán pro zelené nakupování v provincii
 • Širší společenské zájmy: Cílem je snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020, Kritéria pro GPP součástí více než 98 % nákupů; snížení emisí CO2 prostřednictvím veřejného zadávání: 749 tun (2009 – 2014)

Udržitelná rekonstrukce dálnice A6 (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Odbor ministerstva Rijkswaterstaat
 • Název VZ: Udržitelná rekonstrukce úseku dálnice A6 Almere- Havendreef
 • Širší společenské zájmy: Omezení emisí CO2, analýza životního cyklu (LCA)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení (strategie EMAS)

Podpora odpovědného nakupování ve městě Nantes (Nantes, Francie)

 • Zadavatel: Metropolitní oblast Nantes
 • Název VZ: Program podpory odpovědného nakupování (SPAR)
 • Širší společenské zájmy: Posílit vzájemnou propojenost různých aktivit, propojit sociální a environmentální smluvní ustanovení u veřejného zadávání s podporou malým a středním podnikům, informovat interní i externí zainteresované strany o prioritách odpovědného veřejného zadávání

Udržitelné textilie pro hasičský záchranný sbor (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Úřad pro bezpečnost, Nizozemsko
 • Název VZ: Udržitelné oděvy pro požární stanice v 19 z 25 nizozemských hasičských okrsků
 • Širší společenské zájmy: Dodržování požadavků v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, pravidelné předkládání inovativních návrhů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Zlepšení kvality ovzduší v Katalánsku prostřednictvím nákupu čistých vozidel (Katalánsko)

 • Zadavatel: Katalánská vláda
 • Název VZ: Nákup čistých vozidel
 • Širší společenské zájmy: Snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie

Program města Barcelona +Udržitelná městská rada (Barcelona, Katalánsko)

 • Zadavatel: Město Barcelona
 • Název VZ: Strategie - Program +Udržitelná městská rada (+SCC)
 • Širší společenské zájmy: Snížit environmentální a sociální dopad instituce, prosazovat systém udržitelného hospodářství a výroby využíváním potenciálu při výkonu správy, sjednotit politiku udržitelnosti Městské rady a motivovat svým příkladem ke změnám

Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům (Kodaň, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Kodaň, Dánsko
 • Název VZ: Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na dodávku 100 % ekologického sezónního ovoce a zeleniny
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 000 000 EUR

Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku (Hyvinkää, Finsko)

 • Zadavatel: Obec Hyvinkää
 • Název VZ: Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na certifikaci ekoznačkou při výstavbě
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 7 000 000 EUR

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
 • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

 • Zadavatel: Vlámská vláda
 • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Strategický přístup zadavatele k odpovědnému organizování akcí s důrazem na větší udržitelnost (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
 • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 700 000 Kč bez DPH (17 800 000 Kč s opčním právem)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Inspirace, zdroje a metodiky k cirkulárnímu zadávání: 

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.