CZ EN

Cirkulární ekonomika

Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí. V cirkulární ekonomice neboli oběhovém hospodářství se nejedná jenom o nakládání s odpady, ale zohledňuje výběr obnovitelných a udržitelných zdrojů potřebných k výrobě a zabezpečení služeb, způsob výrobního procesu s ohledem na životní prostředí, nastavení užívání produktů s cílem prodloužení životnosti a způsob nakládání s produktem po dosloužení. Každý produkt má totiž během své existence v různých stádiích různé dopady na životní prostředí, které je možné zohledňovat i při veřejném nakupování.

Cirkulární veřejné zadávání (Circular Public Procurement) jsou specifickým typem zelených veřejných zakázek, v rámci kterých veřejné orgány nakupují práce, zboží nebo služby tak, aby přispěly k uzavírání materiálových a energetických cyklů a v nejlepším případě k zamezení negativních dopadů na životní prostředí a k zamezení vytváření odpadů v rámci celého životního cyklu.

lze definovat jako proces, jehož prostřednictvím si veřejné instituce opatřují dodávky, služby a stavební práce a přitom přispívají k uzavírání materiálových a energetických cyklů, když směřují k omezení či zamezení negativních environmentálních dopadů plnění a vzniku odpadů v horizontu celého životního cyklu pořizovaných plnění.

Cílem cirkulárního veřejného zadávání je důraz na co nejefektivnější způsob nakládání se zdrojiuzavíraní materiálových a biologických toků a příležitost pro inovativní řešení, včetně většího využíváni digitalizace.

 

1. Příležitosti k uzavírání materiálových toků

Zadavatel cirkulárním veřejným zadáváním využívá potenciál trhu a umožňuje nákup produktů z druhotných surovin minimálně tím, že neomezuje požadavky na primární zdroje a umožňuje tak dodání produktů vyrobených i z druhotných surovin, jejichž využití může být v některých případech i ekonomicky výhodnější.

Obecně by zadavatel měl, i při menších nákupech:

Kromě  definování požadavků, může zadavatel při nákupu různých komodit (např. nábytek, papír, čisticí produkty) využít i certifikací (např. FSC, PEFC), či ekoznačení  (označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele). Při nákupu výrobků spojených se spotřebou energie směrnici Evropského parlamentu na určení požadavků na ekodesign výrobků. Při definování obecných principů se zadavatel může inspirovat i  příkladem dobré praxe MPSV, kde jsou definované požadavky na servis a opravu zařízení, umožněna dodávka repasovaných produktů, či požadavek na zajištění ekologického nakládání, ale i to jak lze zapojit osoby znevýhodněné na trhu práce.

Principy cirkulární ekonomiky se pojí s podporou lokálních nákupů s cílem snižování uhlíkové stopy při dodání předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel může podpořit vhodným způsobem zapojování malých a středných podniků do veřejných zakázek vytvořením podmínek zohledňujících jejich potřeby.

S ohledem na minimalizaci odpadů, lze nadefinovat i požadavky na množství a druh obalových materiálů (např. co nejvíce omezit balení a poskytnout příklady, jak by se věci měly přepravovat v souladu s minimalizací obalů a tedy odpadu, využít recyklovaný obalový materiál, jednosložkový recyklovatelný obalový materiál pocházející z etických a udržitelných zdrojů, opětovně použitelný obal, požadovat zpětný odběr).

 

Možnosti cirkulárních nákupů:

Dobrá aktuální znalost trhu je předpokladem pro úspěšné nastavení požadavků. Díky přehledu o současných trendech a sortimentu, který je momentálně k dispozici, se zadavatelé mohou vyvarovat komplikacím v podobě nedostatku podaných nabídek a nutnosti opakování procesních kroků veřejné zakázky. Někdy může být vhodné dát potenciálním dodavatelům příležitost, aby sami nalezli řešení vhodné pro příslušnou zakázku a zároveň přišli s inovativními řešeními, která se týkají cirkulárních řešení, ekologické šetrnosti a sociálních přínosů.

 

Stavební zakázky a cirkulární zadávání

Velký potenciál cirkulárního zadávání je především ve veřejných zakázkách na stavební práce, především jde o využití stavebního a demoličního odpadu a následné recyklace; a samotné využití recyklátů při stavbě. Zastoupení a množství stavebního a demoličního odpadu dle Českého statistického úřadu je následující: téměř 40 % tvoří beton a výrobky z betonu, 33 % kovy, přes 10 % asfaltové směsi a necelých 7 % cihly. Využití tohoto druhu odpadu je jedním ze základních pilířů pro dosažení surovinové dostatečnosti. Celosvětově dochází zásoby surovin, v České republice se za rok vytěží 64 mil. tun stavebních surovin, přičemž klesá životnost stávajících kamenolomů a pískoven. Příkladem může být 1 km dálnice, který spotřebuje 40 – 50 000 tun kameniva. Naproti tomu vzniká cca 18 mil. tun stavebního a demoličního odpadu ročně.  Zadavatel by měl ještě před zahájením příprav zadávací dokumentace na stavbu či rekonstrukci vnímat původní stavbu jako banku materiálů a naplánovat tak nejdřív kroky vedoucí k demontáži, aby byly materiály z původní stavby v co největší míře využity. Demontáž by měla být prvním krokem demolice a měla by vést k pečlivému roztřídění materiálů. Fáze demolice:

 1. Zmapování objektu (určit postup vyklízení, odstrojení a demolice objektu)
 2. Vyklizení objektu od zařizovacích předmětů a komunálního odpadu
 3. Třídění stavebních materiálů (např. tašky na střeše, odstrojení krovu, výplně otvorů) a odvoz ke zpracování.
 4. Strojní demolice

V České republice vznikne přibližně 18 mil. tun stavebních a demoličních odpadů, což představuje významný potenciál pro náhradu primárních surovin. Na to, aby zadavatel získal přehled materiálů, které lze využít, doporučujeme provést tzv. předdemoliční audit, který upravují následující pokyny:

Audit zadavateli dodá přehled o materiálech, které lze využít přímo na stavbě, materiálech k odvozu do recyklačního zařízení na další zpracování a materiálech, které již nelze využít.

 

Příklady využití stavebního a demoličního odpadu

Dalším velkým potenciálem při cirkulárním zadávání je použití výrobků z druhotných surovin. Pomocníkem pro zadavatele může být i Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin, který zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká agentura pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – přehled druhotných surovin recyklovaných výrobků s technickými normami a právními dokumenty.

 

Příklady využití odpadu při výrobě recyklátů ve stavebnictví:

 

Příklady využití recyklovaných výrobků ve stavebnictví:

 

Využívání recyklátů

Pokud se zadavatelé přihlásí k využívání druhotných surovin, mohou tím vytvořit tlak na trh s produkty a služby využívající ve větší míře cirkulární a inovativní řešení. Příkladem může být město Curych, které od roku 2005 zavedlo povinnou výstavbu veřejných budov s recyklovaným betonem, a díky tomu poptávka při veřejných stavebních zakázkách výrazně ovlivnila nabídku. Namísto původně jediného dodavatele se nyní v oblasti Curychu nachází až deset takových dodavatelů.

 

Certifikace budov

Certifikace zelených budov hodnotí vliv budovy na životní prostředí nejenom z pohledu emisí, spotřeby energií.  Dopady výstavby budovy působí v širší míře, než je samotný prostor budovy. Existuje několik certifikačních systémů udržitelnosti budov, LEED a BREEAM jsou celosvětově nejrespektovanější a nejčastěji využívané pro hodnocení administrativních, obchodních a logistických objektů. Hodnotí se specifikace budovy, designu, konstrukce a užívání. Okrem těchto komplexních existují i menší specifické certifikace (např. na parkování).

V České republice se objevuje pět systémů: LEED, BREEAM, DGNB, SBToolCZ a WELL. SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010.

BREEAM má 6 stupňů hodnocení a je určen především pro nové komerční budovy, nové bytové domy, průmyslové haly. Lze ho použít i pro existující budovy (BREEAM In Use), přestavby, urbanistické projekty. Posuzuje stavbu komplexně v 10 kategoriích: energie, zdraví a vnitřní prostředí, inovace, využití půdy, materiály, management, znečištění, doprava, odpad a voda. Ve světe je aktuálně 23 062 udělených certifikací (většina je ve Velké Británii, je to jejich národní certifikační nástroj), v ČR 359 a z toho 125 nové budovy (zbytek BREEAM In Use se zaměřením na provoz budovy, jak ji provozně a technicky zlepšit).

LEED (americký certifikát) má 4 stupně hodnocení, pro nové budovy, mixed – use, obytné budovy, existující, přestavby, urbanistické projekty. Kromě povinných požadavků jsou v LEED tzv. kredity v kategoriích: udržitelná lokalita, hospodaření s pitnou vodou, energie a atmosféra, materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí, inovace v návrhu, regionální priority.

WELL je certifikace pro hodnocení kvality vnitřního prostředí, nejde o komplexní environmentální certifikaci. Součástí je fyzické testování, ve světě je 4 659 udělených certifikací a v ČR 10. Certifikace cílí na zdravé prostředí budovy s ohledem na zdraví a pohodu. Vznikla na základě medicínského průzkumu (v r. 2014), cílem je zdravé a bezpečné prostředí a obsahuje 7 pilířů: vzduch, voda, výživa, světlo, kondice, pohodlí, mysl.

SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR a jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry. SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody. Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy aj.) a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (fáze hodnocení kvality návrhu budovy, fáze hodnocení kvality budovy).

 

Modulární stavebnictví

Zajímavým příkladem je i modulární stavebnictví přizpůsobující se místu, či případným požadavkům na rozšíření kapacity případné rozšiřující kapacitě. Modulární stavba jako rychlý, promyšlený a moderní způsob výstavby je v Čechách využívaná při výstavbě škol a mateřských školek (např. Praha, Jihlava). Předností je možnost demontáže a přesunu na jiné místo, či použití na jiný účel po dosloužení původnímu účelu.

 

Dodávka nových plastových oken

Při výměně plastových oken má zadavatel příležitost jednoduše využít možnost povinnosti recyklace starých oken a při nákupu nových zase požadovat podíl druhotné suroviny v PVC profilech nových oken. Inspirací k nastavení požadavků může být Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken, který připravila Česká komora lehkých obvodových plášťů spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj. Metodika doporučuje „v rámci dodávaných oken z PVC je prokazatelně použit recyklát/regenerát v hlavních rámech oken a okenních křídlech. Splnění této podmínky tvoří 10 % z celkového bodového hodnocení nabídky (zadavatel tedy bude hodnotit prosté splnění podmínky na přítomnost recyklátu).“

Při výrobě jednoho primárního PVC okna je enviromentální dopad 2 100 kg CO2  / 1 tunu PVC, přičemž při využití podílu druhotné suroviny (plastu) je 136 kg CO2  / 1 tunu PVC (Zdroj: ČKLOP).

 

Energie z obnovitelných zdrojů

Jedním z dalších důležitých principů cirkulární ekonomiky je důraz na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Energie s certifikátem zaručujícím její dodání z obnovitelných zdrojů je jednou z dalších komodit, jejíž nákup se ukazuje i jako ekonomicky výhodnější. Rovněž může být i jedním z kroků k naplnění závazků klimatické nouze vyhlášené městy a organizacemi nebo obdobného závazku ke snižování emisí oxidu uhličitého. S nákupem energie z obnovitelných zdrojů má zkušenosti například Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Masarykova Univerzita.

Obecně by zadavatel měl přistupovat k zadávání strategicky a komplexně. Při veřejné zakázce může totiž propojit vícero aspektů najednou, a tím ve větší míře přispět k dosažení cílů cirkulárního nebo celkově udržitelného nakupování. Například požadavkem na začlenění principů udržitelného hospodaření s vodou či zavedení energetického managementu při správě budov.

 

2. Inspirace k uzavírání biologických toků

Pro zadavatele může být inspirací zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Při nakládání s tímto  odpadem může zadavatel požadovat, aby ho dodavatel třídil do nádob k tomu určených a dále zajistil svoz na zpracování do zařízení k materiálovému využití.

V případě zpracování zbylého jídla jde o odpad nevhodný pro klasické kompostování, ale lze požadovat, aby byl zpracován dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, na bioplyn nebo kompost. Zadavatel svými požadavky navíc může ovlivnit i plýtvání s jídlem, a to požadavkem na předání zbylého jídla bezplatně neziskové organizaci shromažďující potraviny, které je přidělují humanitárním nebo charitativním organizacím poskytujícím potravinovou pomoc klientům sociálních služeb, které byly určeny Ministerstvem zemědělství.

Dalším příkladem je zpracování biomasy. Energeticky soběstačná obec Kněžice zpracovává biomasu na energetické a průmyslové využití na lokální úrovni, čímž obec dosahuje energetické soběstačnosti a podporuje místní zaměstnanost a ekonomiku.

Inovativním příkladem z Brna je výroba ekologického paliva biometan pocházejícího z čistírenských kalů pro autobusy Dopravního podniku města Brna, který má totožné složení jako zemní plyn a nebylo nutné stávající autobusy nijak upravovat.

 

3. Inovativní příležitosti a využívání digitalizace

Trend využívání inovativních služeb spojených s digitalizací formuje nový způsob uspokojování potřeb směrující k tzv. nevlastnickému přístupu a snižování poptávky po produktech a spotřebě materiálů. Změna poptávky mění myšlení trhu a odpovědný přístup k nakupování mění ekonomické, environmentální a sociální dopady.

Velkou příležitostí pro zadavatele z pohledu cirkulární ekonomiky je nepochybně přesun od vlastnictví k pronájmu a sdílení. Odpadá tak  starost o servis, opravy, či nakládání s odpady po dosloužení výrobku či stavby. Tyto činnosti plně zastává dodavatel. Nejjednodušším příkladem je nákup auta, v ideálním případě nákup elektromobilu. Zadavatel by měl místo nákupu zvážit možnost pronájmu jen na nevyhnutné období, či přemýšlet nad možností sdílení s dalšími zadavateli tak, aby bylo plně využito. Zajímavým přístupem může být i sdílení městských aut s obyvateli přes víkendy a svátky, resp. v období jejich nevyužívání úřadem.

Inovativní příležitostí je i pronájem světla jako služby (osvětlení prostoru), či pronájem nábytku, kde vlastníkem stále zůstává dodavatel a rovněž se stará i o výměnu, servis a opravy. Při pronájmu nábytku může jít i o snahu sjednocení celkového designu prostoru.  Obecně s sebou tento způsob zajištění komodit přináší i předpoklad odborné technické znalosti konkrétních produktů při výměně a opravách.

Sdílet lze i pracovní místa, což bylo přínosné v některých zemích v době pandemie. Firmy, které v daném období měly zvýšenou poptávku po svých službách, či výrobcích, uzavřely krátkodobé smlouvy s firmami, které byly krizí zasaženy. Smlouvy byly uzavřeny s jejich nevyužitými zaměstnanci a pracovní síla byla zaškolena (včetně BOZP) do nových pracovních činností. Zaměstnanci tím získali nejenom pracovní místo, ale i nové pracovní zkušenosti. V oblasti pracovních míst obecně dochází k postupné transformaci, Evropská unie odhaduje, že přechodem k cirkulární ekonomice se zvýší počet pracovních míst (do roku 2030 by mělo v EU vzniknout dalších 1,2 milionu pracovních míst) a dojde ke změně struktury trhu práce, dovedností a rozdělení pracovních míst.

Digitalizace ve službách se postupně rozrůstá i na služby související se zabezpečením provozu budov, kterých je nespočet. Chytrá „digitální“ města se již mohou těšit z úspor energie v budovách ve správě města, inteligentního rychlého a komfortního systému dopravy, či například z úspor získaných snižováním množství odpadů, resp. jejich správného třídění i pomocí zavedení digitálních technologií. Zadavatel tím napomáhá k propojenému a kvalitněji fungujícímu sytému reflektujícímu konkrétní potřeby a nastavením přesných řešení zvyšuje komfort služeb a rovněž omezuje i plýtvání se zdroji. Použít můžeme příklad nakládání s odpady, kdy obyvatelé využívají QR kódy na pytlech ke snazšímu třídění různých druhů odpadů, což vede k lepšímu třídění, následné recyklaci a snižování množství směsného odpadu končícího na skládce.

 

Příklady dobré praxe

Jak nakupují kancelářské potřeby s ekologickými požadavky na Praze 7

 • Zadavatel: Městská část Praha 7
 • Název VZ: MC Praha 7 - Dodávka kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Uplatněny ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Zjednodušený podlimitní režim na dodávky
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Recyklace odpadu, opětovné využití stavebního materiálu a požadavky na kvalitu řízení

 • Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví, Slovenská Republika
 • Název VZ: Nemocnice Rázsochy - bourací práce
 • Širší společenské zájmy: Hodnocení procentuální výšky recyklace a opětovného využití stavebních materiálů, technický požadavek na environmentální opatření, resp. zavedení systému environmentálního managementu, systému managementu kvality, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prokázání strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti, plán dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí
 • Hodnocení: Procentuální výška recyklace a opětovné využití stavebních materiálů, nejnižší cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 17 503 746,07 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Dodávka rackových serverů pro Českou televizi s udržitelnými aspekty

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka rackových serverů 2022-2023
 • Širší společenské zájmy: Cirkulární aspekty a zohledňování negativních externalit spojených s provozováním poptávaného předmětu plnění
 • Hodnocení: Požadavky zadavatele v oblasti udržitelnosti se promítly do způsobu hodnocení nabídek – podle nákladů životního cyklu poptávaného předmětu plnění, v technické specifikaci a v podmínkách plnění veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000,00 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Výměna, oprava a repasování oken s cirkulárními a sociálními principy (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Cílem VZ bylo snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
 • Hodnocení: Celková nabídková cena a Kvalita realizace veřejné zakázky: Využití odpadu z demontáže, Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí a Využití druhotných surovin při realizaci stavby
 • Předpokládaná hodnota VZ: 55 700 000 Kč bez DPH

Hodnocení nákladů životního cyklu při nastavení svozu směsného komunálního odpadu (Žďár nad Sázavou)

 • Zadavatel: Žďár nad Sázavou
 • Název VZ: Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou
 • Širší společenské zájmy: Druhá část veřejné zakázky se týkala energetického využití směsného komunálního odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: hodnocení nákladů životního cyklu
 • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
 • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Odpadové hospodářství (MUNI)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita
 • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Hodnocení technologické úrovně svozových vozidel a způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem (VUT Brno)

 • Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • Název VZ: Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení byla zahrnuta do hodnocení 
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: technologická a emisní úroveň vozidel, způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem
 • Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejné zakázky

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

 • Zadavatel: Městská část Praha 14
 • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

 • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
 • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
 • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přístavba mateřské školky z mobilních kontejnerových buněk (MČ Praha 12)

 • Zadavatel: MČ Praha 12
 • Název VZ: Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu z mobilních kontejnerových buněk (modulární stavba)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: požadavek na modulární kontejnerovou konstrukci a hodnocení energetické náročnosti
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13.000.000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku (Smiltene, Lotyšsko)

 • Zadavatel: Správní oblast Smiltene
 • Název VZ: Pilotní veřejná zakázka na udržitelný školní nábytek v Lotyšsku
 • Širší společenské zájmy: Pořízení nábytku udržitelným a oběhovým způsobem

Udržitelný nákup propagačních předmětů v Moravskoslezském kraji (MSK)

 • Zadavatel: Moravskoslezský kraj
 • Název VZ: Udržitelný nákup propagačních předmětů

Zavedení dynamického nákupního systému u pozemních staveb (Banskobystrický samosprávní kraj, SR)

 • Zadavatel: Banskobystrický samosprávní kraj, Slovenská republika
 • Název VZ: Dynamický nákupní systém: Asfaltování pozemních komunikací ve vlastnictví Banskobystrického samosprávního kraje a související práce
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na recyklaci podkladních vrstev vozovky technologií za studena na místě u vybraných výzev
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 50 000 000.00 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Nastavení optimalizace svozu odpadu s cílem zvýšení míry třídění odpadu (Choceň)

 • Zadavatel: Město Choceň
 • Název VZ: Svoz a nakládání s odpadem města Choceň
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpady
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů (Statutární město Jihlava)

 • Zadavatel: Statutární město Jihlava
 • Název VZ: Nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství odpadů
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na komplexní zajištění služeb při svozu odpadu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly využity

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

 • Zadavatel: Pardubický kraj
 • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Inovativní nákup osvětlení pro systém londýnského metra (Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Transport for London
 • Název VZ: Dodávka energeticky účinných svítidel a světelných zdrojů
 • Širší společenské zájmy: Úspory díky tomuto programu ve výši 25 % nákladů na celou životnost, včetně 75 % nákladů na údržbu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 8 milionů GBP

Vývoj monitorovacího systému pro zelené veřejné zadávání (GPP) v Římě (Řím, Itálie)

 • Zadavatel: Metropolitní město Řím
 • Název VZ: Akční plán pro zelené nakupování v provincii
 • Širší společenské zájmy: Cílem je snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020, Kritéria pro GPP součástí více než 98 % nákupů; snížení emisí CO2 prostřednictvím veřejného zadávání: 749 tun (2009 – 2014)

Udržitelná rekonstrukce dálnice A6 (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Odbor ministerstva Rijkswaterstaat
 • Název VZ: Udržitelná rekonstrukce úseku dálnice A6 Almere- Havendreef
 • Širší společenské zájmy: Omezení emisí CO2, analýza životního cyklu (LCA)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení (strategie EMAS)

Podpora odpovědného nakupování ve městě Nantes (Nantes, Francie)

 • Zadavatel: Metropolitní oblast Nantes
 • Název VZ: Program podpory odpovědného nakupování (SPAR)
 • Širší společenské zájmy: Posílit vzájemnou propojenost různých aktivit, propojit sociální a environmentální smluvní ustanovení u veřejného zadávání s podporou malým a středním podnikům, informovat interní i externí zainteresované strany o prioritách odpovědného veřejného zadávání

Udržitelné textilie pro hasičský záchranný sbor (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Úřad pro bezpečnost, Nizozemsko
 • Název VZ: Udržitelné oděvy pro požární stanice v 19 z 25 nizozemských hasičských okrsků
 • Širší společenské zájmy: Dodržování požadavků v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, pravidelné předkládání inovativních návrhů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Zlepšení kvality ovzduší v Katalánsku prostřednictvím nákupu čistých vozidel (Katalánsko)

 • Zadavatel: Katalánská vláda
 • Název VZ: Nákup čistých vozidel
 • Širší společenské zájmy: Snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie

Program města Barcelona +Udržitelná městská rada (Barcelona, Katalánsko)

 • Zadavatel: Město Barcelona
 • Název VZ: Strategie - Program +Udržitelná městská rada (+SCC)
 • Širší společenské zájmy: Snížit environmentální a sociální dopad instituce, prosazovat systém udržitelného hospodářství a výroby využíváním potenciálu při výkonu správy, sjednotit politiku udržitelnosti Městské rady a motivovat svým příkladem ke změnám

Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům (Kodaň, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Kodaň, Dánsko
 • Název VZ: Nákup a dodávka celého bio ovoce, zeleniny a bylin středně velkým a velkým útvarům
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na dodávku 100 % ekologického sezónního ovoce a zeleniny
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 000 000 EUR

Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku (Hyvinkää, Finsko)

 • Zadavatel: Obec Hyvinkää
 • Název VZ: Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na certifikaci ekoznačkou při výstavbě
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 7 000 000 EUR

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
 • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

 • Zadavatel: Vlámská vláda
 • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Strategický přístup zadavatele k odpovědnému organizování akcí s důrazem na větší udržitelnost (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.
 • Druh zadávacího řízení: Centrální nákup

Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 700 000 Kč bez DPH (17 800 000 Kč s opčním právem)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Inspirace, zdroje a metodiky k cirkulárnímu zadávání: 

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.