CZ EN

Stavební práce

Veřejné zakázky na stavební práce mohou být nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů, především s ohledem na priority zaměstnanosti a sociálního začleňování, získávání praxe a rekvalifikací, priority férových dodavatelských vztahů (včetně podpory malých a středních podniků) a priority ekologicky šetrných řešení (včetně cirkulární ekonomiky), tvořících příležitosti či témata odpovědného veřejného zadávání.

K jednotlivým příležitostem odpovědného veřejného zadávání:

 

Zaměstnanost a sociální začleňování

V rámci této příležitosti může zadavatel využít své veřejné zakázky na stavební práce zejména jako další možnost na podporu zaměstnanosti prostřednictvím požadavku na zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. Skupin takových osob je na trhu práce široká škála, přičemž je vždy na zadavateli, jaké skupiny osob vyhodnotí jako nejpotřebnější a jakým způsobem je nadefinuje. Takovými skupinami však mohou být zejména osoby se zdravotním postižením, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, popřípadě osoby se záznamem v rejstříku trestů. Tabulku s podrobnějším přehledem některých cílových skupin je možné nalézt na tomto odkazu.

Důležitý při stanovení takového požadavku je však stav pracovního trhu v době rozhodnutí o využití předmětné příležitosti. S ohledem na očekávané negativní dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku a očekávaný růst nezaměstnanosti je namístě přehodnotit doposavad uplatňovanou podmínku „dlouhodobosti“ vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Na druhou stranu ale nabývá na významu systematická spolupráce zadavatele i dodavatele s relevantními hráči v dané oblasti, zejména s Úřadem práce.

Podmínku zaměstnávání osob se znevýhodněných na trhu práce však nelze uplatnit v jakékoliv veřejné zakázce. Pro použití podmínky je vhodné vybírat především akce probíhající delší dobu, které nejsou v průběhu realizace přerušovány.

Z hlediska nastavení smluvních podmínek u výše uvedených požadavků jsou v obecné rovině přípustné dva způsoby. Prvním a jednodušším způsobem je stanovení požadavku na zaměstnání minimálního počtu tzv. „podpořených osob“ (ať už z řad osob nezaměstnaných, studentů, apod.) po celou dobu plnění veřejné zakázky. Druhým způsobem je stanovení požadavku na zaměstnání minimálního počtu podpořených osob a stanovení rozsahu jejich účasti na plnění veřejné zakázky minimálním hodinovým rozsahem odpovídajícím 50 až 75 % z celkového rozsahu hodinové pracovní doby minimálního počtu podpořených osob, jež se mají na plnění veřejné zakázky podílet. Druhý uvedený způsob je sice z hlediska přípravy veřejné zakázky složitější, ale takové nastavení předchází problémům s případným nezajištěním účasti stanoveného minimálního počtu podpořených osob po celou dobu plnění veřejné zakázky ze strany vybraného dodavatele. Konkrétní procento by měl však zadavatel vždy uvážit v rámci podmínek plnění konkrétní veřejné zakázky. Lze jej nejen snížit, ale také navýšit.

Minimální počet podpořených osob lze v obou případech uvedených v předchozím odstavci určit pomocí pevného čísla nebo určitým procentem (obvykle například 10 %) z celkového počtu osob podílejících se na plnění veřejné zakázky. V případě určení počtu osob pomocí stanoveného procenta je však třeba klást důraz na dostatečnou kontrolu poměru mezi podpořenými osobami a celkovým počtem osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.

Nastavení zadávacích podmínek ve vztahu k počtu osob lze najít například v případové studii zpracované pro zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik.

 

Získávání praxe a rekvalifikací

Dále mohou zadavatelé ve svých veřejných zakázkách zvolit podporu vzdělávání, praxi a rekvalifikace. Do vybraných veřejných zakázek tak lze zahrnout podmínku podporující zaměstnání absolventů bez předchozí praxe, studentů či učňů za účelem získání praxe nebo osob s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace, které si v rámci realizace takové veřejné zakázky mohou kvalifikaci zvýšit či získat. Z hlediska stanovení podmínky účasti studenta nebo absolventa bez předchozí praxe je důležité ji aplikovat v případech, kdy je pro akci nezbytná odbornost osob, které se na ni podílejí.

Při nastavení požadavku na participaci podpořených osob lze vycházet z textu uvedeného výše u podpory zaměstnanosti a sociálního začleňování.

 

Důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce

Zadavateli se v rámci veřejného zadávání nabízí také nástroj pro kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů. Nástroj je sice preventivního rázu, ale aktivně směřuje proti porušování pracovněprávní legislativy a bezpečnosti práce při realizaci veřejných zakázek. Prostřednictvím veřejného zadávání lze takto podpořit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce a zajistit dodržování základních pracovních standardů, důstojné odměny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i omezit nelegální práci v rámci plnění veřejných zakázek.

 

Podpora malých a středních podniků a férové dodavatelské vztahy

Zadavatel může také podpořit malé a střední podniky, respektive jejich účast v soutěži o zakázku. Na samostatné stránce si můžete přečíst o mnoha opatřeních, jak malé a střední podniky podpořit. Jedním z těchto opatření je i vhodné využití práva rozdělit předmět veřejné zakázky na části (ve smyslu § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)). Zadavatel může například postupovat tak, že při vyhlašování rozsáhlých zakázek rozdělí zakázku na více částí a zadá zakázky na určité specializované oblasti odděleně hospodářským subjektům, které jsou poté povinny spolupracovat se subjektem, který získal zakázku na koordinaci celého projektu (obvykle generální dodavatel hlavní části rozdělené veřejné zakázky). Tento postup usnadňuje přístup malých a středních podniků a zároveň není zadavatel zakázky vystaven možným potížím souvisejícím s koordinací provádění jednotlivých částí. Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky na části lze alternovat takovým způsobem, kdy každá z uvažovaných částí bude zadána jakožto samostatné zadávací řízení (avšak zcela v souladu s § 18 ZZVZ).

Malé a střední podniky se na veřejných zakázkách podílí často i v roli poddodavatelů. Ale komplikované vztahy v dodavatelském řetězci mohou být pro malé a střední podniky bariérou pro jejich zájem o podílení se na plnění veřejných zakázkách. V dodavatelských vztazích existuje celá řada potenciálně problematických oblastí, jež mohou mít vliv na plnění veřejné zakázky nebo v širším pojetí na společnost i životní prostředí. K těmto potenciálně problematickým oblastem patří zejména včasné placení poddodavatelům za provedenou službu nebo dodané produkty, výše zmíněné důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce či ochrana životního prostředí v celém dodavatelském řetězci až k jeho posledním článkům. Téma vztahů s dodavatelem, resp. hlavním dodavatelem veřejné zakázky a jeho poddodavateli první i nižších úrovní, proto stojí za pozornost a je mu věnována samostatná kapitola.

 

Ekologicky šetrná řešení a cirkulární ekonomika

Stavebnictví, včetně výstavby a provozu budov, je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí a spotřebovává významné energetické a materiálové zdroje. Zároveň je ale i odvětvím s ohromným potenciálem pro snižování environmentálních dopadů lidské činnosti za relativně malých finančních nákladů ve srovnání s výsledným efektem opatření a dosaženým zlepšením. Zadavatel tak může v rámci veřejných zakázek na stavební práce upřednostňovat ekologicky šetrná řešení anebo se soustředit na cirkulární ekonomiku. Takové rozhodnutí je třeba učinit ideálně již v projektové přípravě.

Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a dalšími konzulty jsme připravili Návrh požadavků, jež by měly být zohledněny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a kontrolních mechanismů, které se týkají využití stavebních a demoličních odpadů ve veřejných zakázkách na stavební práce a na projektovou a architektonickou činnost. Součástí je i námi připravený Report o využití stavebního a demoličního odpadu, který by měl být součástí příloh zadávací dokumentace. S cílem využití vybouraných opětovně použitelných stavebních výrobků, využití získaných vedlejších produktů a zabezpečení materiálového zhodnocení a recyklaci produkovaných stavebních a demoličních odpadů může zadavateli nejlépe posloužit Vzorový příklad formuláře pro selektivní demolici v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů zpracovaný dle metodiky „Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů“, který zpracovala Vysoká škola baňská.

Užitečným nástrojem zadavatele či projektanta je Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin, který zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci. Z předmětného katalogu je možné čerpat zejména při projektové přípravě, kdy cílem zadavatele je zvýšení účinnosti využití surovinových zdrojů a snížení produkce odpadů.

Více se o této příležitosti můžete dozvědět v části věnující se projektovým a architektonickým činnostem.

Konkrétní návrhy způsobu implementace lze nalézt v této vzorové textaci.

 

Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity

Zadavatelé se v rámci odpovědného veřejného zadávání mohou také snažit o omezení negativních dopadů stavby na místní komunity. Takovými negativními dopady jsou zejména emise hluku, prachu a emise související se staveništní dopravou. V případové studii z Jihomoravského kraje najdete inspiraci, jak lze požadovat přidanou hodnotu v oblasti dopadu na místní komunitu.

 

Závěrem k výše uvedeným příležitostem

V rámci výše uvedených příležitostí by zadavatel měl vždy pečlivě zvážit, které hledisko bude v dané zakázce nejvíce účelné. Takové zvážení by měl zadavatel provést nejen s ohledem na cíle, kterých chce volbou příležitostí odpovědného veřejného zadávání dosáhnout, ale také s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a okruh potenciálních dodavatelů. V případě nevhodné volby požadavků (například využití velkého množství příležitostí na veřejné zakázce s malou předpokládanou hodnotou nebo úzkým okruhem potenciálních dodavatelů) se totiž může stát, že zadavatel obdrží pouze limitovaný počet nabídek nebo vyšší než obvyklé nabídkové ceny. Z praxe zadavatelů v České republice lze však konstatovat, že v případě promyšlené volby příležitostí odpovědného zadávání nemají požadavky na odpovědné zadávání vliv na počet nabídek ani jejich cenu.

Pro vhodné nastavení požadavků v rámci příležitostí odpovědného veřejného zadávání může být též vhodné využít institutu předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ. Konzultace jsou prostředkem, jak seznámit dodavatele se záměrem zadavatele, a mohou také zadavateli pomoci s definováním požadavků v této oblasti, jakož i se získáním zpětné vazby ze strany dodavatelského trhu. Konzultace však musí být dokumentované a transparentní.

Při snaze zadavatelů o maximálně transparentní jednání vůči dodavatelskému trhu však nelze opomenout ani akce typu Meet the Buyer – představení plánu investic. Jedná se o setkání s dodavateli, během kterého zadavatel přednese plán veřejných zakázek, jejichž zadávací řízení má v úmyslu zahájit v konkrétním kalendářním roce. Cílem této činnosti je kromě výše uvedené snahy o transparentnost i snaha zadavatelů, aby si dodavatelé rezervovali kapacity pro jimi vybrané veřejné zakázky a zadavatel tak obdržel v zadávacím řízení nabídky. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.

 

Speciální možnosti hodnocení – Manažer odpovědného veřejného zadávání

Vhodným prostředkem k zajištění správného a účelného promítnutí sociálních aspektů do plnění veřejné zakázky na stavební práce v souladu se záměry a preferencemi zadavatele, včetně zohlednění lokálních potřeb, bude zřízení speciální pozice v týmu dodavatele, který by měl být hlavní kontaktní osobou pro veškeré otázky související s odpovědným veřejným zadáváním v rámci plnění předmětu veřejné zakázky a který by měl mít pro tuto oblast i odpovídající kvalifikační předpoklady. Samozřejmě požadování takovéto osoby se dá předpokládat (pouze) tam, kde to s ohledem na charakter zadávané veřejné zakázky bude smysluplné a přiměřené, tedy kde plnění veřejné zakázky je rozsáhlejší či komplexnější a je relevantní z pohledu OVZ ve více ohledech či po delší období trvání smlouvy. Takovou osobu lze označit jako “manažera odpovědného veřejného zadávání” nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. Jeho úloha se promítá napříč všemi oblastmi, které se dotýkají místních aspektů. Pro fungování v praxi bude zásadní promítnutí této pozice též do samotných smluvních podmínek.

Konkrétní návrh způsobu implementace této možnosti způsobu stanovení kvalifikace a také hodnocení lze nalézt v této vzorové textaci.

 

Komunikace s cílovou skupinou

Při investičních akcích by zadavatel neměl opomínat ani komunikaci s cílovou skupinou tak, aby tato cílová skupina, resp. veřejnost byla informována o průběhu plnění. Tímto přístupem může zadavatel získat i i cennou zpětnou vazbu a podpořit zájem veřejnosti o správu veřejných financí.

Komunikaci s cílovou skupinou vnímáme jako jeden z dalších podpůrných nástrojů k dosažení úspěšného plnění veřejné zakázky. Cílem by mělo být otevřené a transparentní informování o investiční akci, její možné omezení a dopady z něj vyplývající pro cílovou skupinu, resp. veřejnost. Zadavatel by však měl dbát i na průběžné informování o průběhu výstavby, a to definováním požadavků na dodavatele.

Konkrétní návrhy způsobu implementace této možnosti lze nalézt v této vzorové textaci.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy v těch nejzávažnějších případech.

V některých případech je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení, a tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit počet osob z cílové skupiny (nezaměstnané osoby, studenti, absolventi apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná/zapojí. Čím více osob takto zaměstná/zapojí, tím více bodů v hodnocení získá (ovšem je třeba stanovit maximální počet).

 

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce k vyplnění při přípravě a odůvodnění veřejné zakázky a tento stejný kontrolní list (checklist) doplněný o komentář a vysvětlení k implementaci sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce.

Příklady dobré praxe

Recyklace odpadu, opětovné využití stavebního materiálu a požadavky na kvalitu řízení

 • Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví, Slovenská Republika
 • Název VZ: Nemocnice Rázsochy - bourací práce
 • Širší společenské zájmy: Hodnocení procentuální výšky recyklace a opětovného využití stavebních materiálů, technický požadavek na environmentální opatření, resp. zavedení systému environmentálního managementu, systému managementu kvality, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prokázání strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti, plán dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí
 • Hodnocení: Procentuální výška recyklace a opětovné využití stavebních materiálů, nejnižší cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 17 503 746,07 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

KASÁRNA JIČÍN výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství

 • Zadavatel: město Jičín
 • Název VZ: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
 • Širší společenské zájmy: komunikace s dodavateli, minimalizace dopadů na životní prostředí, přijetí a dodržování etického kodexu dodavatelem, zřízení bankovního účtu k nahlížení z důvodu zajištění transparentnosti a bezpečí pro poddodavatele, exkurze pro děti ZŠ s cílem podpořit jejich zájem o technické vzdělávání
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 197.000.000,00 Kč bez DPH vč. vyhrazené změny závazku ve výši 17.000.000,- Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) (otevřené nadlimitní řízení na stavební práce)

Výměna, oprava a repasování oken s cirkulárními a sociálními principy (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Cílem VZ bylo snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
 • Hodnocení: Celková nabídková cena a Kvalita realizace veřejné zakázky: Využití odpadu z demontáže, Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí a Využití druhotných surovin při realizaci stavby
 • Předpokládaná hodnota VZ: 55 700 000 Kč bez DPH

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
 • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice

 • Zadavatel: Thomayerova nemocnice
 • Název VZ: Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice
 • Širší společenské zájmy: Účelem VZ jsou projektové, stavební práce a technologické práce jejichž účelem je snížení energetické náročnosti objektů Thomayerovy nemocnice, vedoucí k finanční úspoře nákladů na provoz těchto objektů. Zakázka bude realizována metodou Design & Build.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7

 • Zadavatel: Městská část Praha 7
 • Název VZ: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7
 • Širší společenské zájmy: Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti na vybraných budovách.
 • Hodnocení: Nabídková cena, výše zaručených úspor, výše investičních nákladů, podíl úspor prokázaných na základě měření spotřeby celého objektu k celkovému objemu úspor.
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní režim jednací řízení s uveřejněním.

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

 • Zadavatel: Městská část Praha 14
 • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

 • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
 • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
 • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přístavba mateřské školky z mobilních kontejnerových buněk (MČ Praha 12)

 • Zadavatel: MČ Praha 12
 • Název VZ: Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu z mobilních kontejnerových buněk (modulární stavba)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: požadavek na modulární kontejnerovou konstrukci a hodnocení energetické náročnosti
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13.000.000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zavedení dynamického nákupního systému u pozemních staveb (Banskobystrický samosprávní kraj, SR)

 • Zadavatel: Banskobystrický samosprávní kraj, Slovenská republika
 • Název VZ: Dynamický nákupní systém: Asfaltování pozemních komunikací ve vlastnictví Banskobystrického samosprávního kraje a související práce
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na recyklaci podkladních vrstev vozovky technologií za studena na místě u vybraných výzev
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 50 000 000.00 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Revitalizace objektů Karolina

 • Zadavatel: Univerzita Karlova
 • Název VZ: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Výstavba budovy v pasivním standardu s technologií zelené střechy v Nemocnici Nové Město na Moravě (Kraj Vysočina)

 • Zadavatel: Kraj Vysočina
 • Název VZ: Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba budovy splňující parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a využití technologie „zelené“ střechy
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 90 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

 • Zadavatel: Pardubický kraj
 • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Udržitelná rekonstrukce dálnice A6 (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Odbor ministerstva Rijkswaterstaat
 • Název VZ: Udržitelná rekonstrukce úseku dálnice A6 Almere- Havendreef
 • Širší společenské zájmy: Omezení emisí CO2, analýza životního cyklu (LCA)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení (strategie EMAS)

Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku (Hyvinkää, Finsko)

 • Zadavatel: Obec Hyvinkää
 • Název VZ: Veřejná zakázka na první předškolní zařízení s ekoznačkou Nordic Swan ve Finsku
 • Širší společenské zájmy: Požadavky na certifikaci ekoznačkou při výstavbě
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 7 000 000 EUR

Transparentní účet jako nástroj ke zlepšení platebních podmínek v dodavatelském řetězci (Povodí Vl.)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p.
 • Název VZ: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zřízení transparentního účtu umožňujícího sledovat sledování včasných plateb poddodavatelům, závazek o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 22 847 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Podpora technického vzdělávání prostřednictvím veřejné zakázky na stavební práce (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa
 • Širší společenské zájmy: Zakázka obsahovala prohlášení ke společensky odpovědnému plnění. Povinnou součástí zakázky je také exkurze pro děti ze základních škol s cílem podpořit zájem o technické vzdělávání.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 16 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Sázava, Městečko – rekonstrukce jezu se zaměstnáním osob znevýhodněných na trhu práce (Povodí Vltavy, státní podnik)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (jmenovitě osob po skončení výkonu trestu).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zohledněny jako zvláštní podmínka.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 40 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené zadávací řízení na stavební práce, podlimitní
 • Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II
 • Širší společenské zájmy: Zmírnění dopadů provádění stavebních prací a realizované stavby na okolí, férové podmínky v dodavatelském řetězci
 • Hodnocení: ekonomická výhodnost nabídek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000,- Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Regenerace bytového fondu (Bytové družstvo města Glasgow, Velká Británie)

 • Zadavatel: Bytové družstvo města Glasgow (GHA)
 • Název VZ: Regenerace bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity spočívající v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti
 • Hodnocení: Ano - oddílu týkajícího se metodického výkazu zaměstnanosti a odborné přípravy bylo přiřazeno 5% – 12.5% bodů za kvalitu, což je přibližně 1.5% – 3% z celkového počtu možných dosažených bodů
 • Předpokládaná hodnota VZ: 750 milionů liber

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

 • Zadavatel: Město Kadaň
 • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Budování škol pro budoucnost (Londýnská městská část Islington, Velká Británie)

 • Zadavatel: Londýnská městská část Islington, Velká Británie
 • Název VZ: Budování škol pro budoucnost
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob a zvýšení kvalifikace pracovníků, podílejících se na realizaci zakázky
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byl návrh řešení uchazečů pro maximální sociální prospěch zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 140 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov (Město Most)

 • Zadavatel: Město Most
 • Název VZ: IPRM DEMOS – úpravy veřejných prostranství Chanov
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 350 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Rozhodovací praxe a stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0734/2016/VZ ze dne 7. 2. 2017 – možnost zadavatele požadovat při plnění veřejné zakázky zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce – odkaz na stručné shrnutí - odkaz na znění rozhodnutí
 • Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dotazu č.j. ÚOHS-D207/2011/VZ12349/2011/510/Ema ze dne 15. 8. 2011 – možnost zadavatele požadovat při plnění veřejné zakázky zaměstnání nezaměstnaných osob (a to i procentem ve vztahu k celkovému počtu pracovníků dodavatele) – odkaz na stručné shrnutí
 • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0179/2018/VZ ze dne 4. 9. 2018 – možnost zadavatele požadovat plnění veřejné zakázky nákladními vozidly splňujícími stanovenou emisní normu za účelem snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity – odkaz na stručné shrnutí
Inspirace, další zdroje a metodiky  

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.