CZ EN

Podpora technického vzdělávání prostřednictvím veřejné zakázky na stavební práce (Město Jičín)

  • Zadavatel: Město Jičín
  • Název VZ: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa
  • Širší společenské zájmy: Zakázka obsahovala prohlášení ke společensky odpovědnému plnění. Povinnou součástí zakázky je také exkurze pro děti ze základních škol s cílem podpořit zájem o technické vzdělávání.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 16 000 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zakázka byla nakonec vysoutěžena za 21,6 mil. Kč a je realizována v rámci projektu „Cesta Valdštejnských architektů“, spolufinancovaného z prostředků EFRR prostřednictvím Programu Interreg V-A ČR-Polsko.

V rámci přípravy veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa byla diskutována potřeba začlenit propojení teoretických znalostí, které děti nabyly v rámci školního vyučování např. při hodinách matematiky, fyziky a pracovního vyučování a praxe, která by jim byla ukázána přímo v průběhu stavební rekonstrukce kulturní památky. Do Zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku byl prostřednictvím formuláře nabídky, který jsou dodavatelé povinni vyplnit při podání nabídky, vložen požadavek zadavatele na umožnění exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol (8.–9. třída) s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15.

Případová studie

Zadávací dokumentace

Všechny dokumenty k veřejné zakázce včetně příloh naleznete zde.