CZ EN

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

Kdo se na plnění veřejné zakázky podílí v praxi? A za jakých pracovních podmínek? Mají tyto osoby zajištěnou i odpovídající bezpečnost práce? To jsou otázky, které si řada zadavatelů již určitě položila. U některých zakázek se tak stává častěji než u jiných.

Je naprosto legitimní, že zadavatel požaduje, aby se při realizaci plnění za veřejné prostředky dodržovaly všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podporuje dodržování důstojných pracovních podmínek.

Čeští zadavatelé ve svých veřejných zakázkách tuto příležitost použili mnohokráte a je v praxi takříkajíc „odzkoušena“. Nejčastěji používaná je tato příležitost pro služby v rámci specifických předmětů plnění jako je ostraha či úklid, které probíhají na území České republiky a dle jejích právních předpisů. Úplné vzorové textace do zadávacích podmínek naleznete níže.

Často bývá podpora důstojných pracovních podmínek také součástí tzv. „Kodexů jednání“ (z angličtiny „Code of Conduct“), ve kterých se dodavatelé zavazují dodržovat při plnění veřejné zakázky férové dodavatelské vztahy se svými poddodavateli. Zajištění důstojných pracovních podmínek všech osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, je pak integrální součástí tohoto kodexu. Podrobně se této oblasti věnuje také příležitost Dodavatelské vztahy.

Samostatnou podkapitolou je pak podpora důstojných pracovních podmínek v globálních dodavatelských řetězcích, přičemž zadavatelé ji využijí zejména ve veřejných zakázkách na dodávky vyráběné v zemích globálního Jihu. Několik příkladů je k dispozici v překladu ze zahraniční dobré praxe níže. Aktivně se této problematice věnuje v oblasti elektroniky organizace Electronic Watch. Více o důstojných pracovních podmínkách v globálních dodavatelských řetězcích textilního průmyslu lze také nalézt v materiálech OECD. Pro podrobnosti v oblasti veřejného nakupování uceleně viz příležitost Etické nakupování.

Do určité míry pak tato příležitost hraničí s příležitostí Podpory lidských práv ve veřejných zakázkách.

 

Důstojné pracovní podmínky:

Jak uvádí například příručka Evropské komise „Sociální nakupování“, koncept důstojných pracovních podmínek vychází z přesvědčení, že lidé mají právo na produktivní zaměstnání v podmínkách svobody, slušnosti, bezpečnosti a lidské důstojnosti, a propojuje čtyři stejně důležité a vzájemně související části: právo na produktivní a svobodně zvolenou práci, základní zásady a práva v práci, zaměstnání zajišťující důstojný příjem, sociální ochrana a sociální dialog. V kontextu sociálně odpovědného veřejného zadávání se nejčastěji podporují zejména:  dodržování základních pracovních standardů, důstojná odměna, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, sociální dialog, přístup ke vzdělání, rovnost mužů a žen a zákaz diskriminace, přístup k základní sociální ochraně.

Prohlédněte si  grafiku Definice slušné práce z dílny iniciativy Slavefreetrade anebo infosheet vypracovaný v rámci Fair Work Convention ve Skotsku.

 

Podpora důstojných pracovních podmínek ve veřejných zakázkách je předpokládána  právní úpravou, zejména následující:

Směrnice  – Zajištění důstojných pracovních podmínek je akcentováno i ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (dále jen „směrnice č. 2014/2  4/EU“), v preambuli i v čl. 18 odst. 2 Zásady zadávání veřejných zakázek, kde se uvádí: „Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při plnění veřejných zakázek dodržovaly příslušné povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva, jež vyplývají z práva Unie, vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo z ustanovení mezinárodního sociálního a pracovního práva a práva v oblasti životního prostředí uvedených v příloze X.“  Příloha X směrnice č. 2014/24/EU zmiňuje tyto Úmluvy Mezinárodní organizace práce v sociální oblasti:

ZZVZ –  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) také explicitně požaduje dodržování povinností vyplývajících z předpisů sociálních, pracovněprávních nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, a to při:

Do § 6 ZZVZ byl doplněn novelou účinnou od 1.1.2021 odstavec 4, který stanovuje: Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

Usnesení vlády – Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce je podporována také v rámci pravidla č. 2 usnesení vlády České republiky (dále jen „Usnesení“) ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (dále jen „Pravidla“), které přispívá k závazku ministerstev, krajů, obcí a dalším subjektům, aby při zadávání veřejných zakázek a obecně při svých nákupech zboží a služeb zohledňovali environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty a o takových nákupech transparentně informovali veřejnost. Více o Pravidlech je možné se dozvědět zde.

Potřebujete metodickou pomoc? Podpora důstojných pracovních podmínek patří také mezi sedm základních témat udržitelného nakupování dle normy „ISO 20 400 – sustainable procurement“ z roku 2017. Podrobnosti zde.

 

Strategický cíl zadavatele i příležitost v konkrétní veřejné zakázce:

Zadavatelé mohou zvolit podporu důstojných pracovních podmínek komplexně, jako svůj cíl a přihlásit se k němu ve své strategii, jak učinilo např. Město Jičín, VŠCHT či MPSV. V konkrétních veřejných zakázkách pak lze tuto příležitost uplatňovat, jak je uvedeno níže.

 

V zadávacím řízení:

Zadavatel může využít různé varianty postupu v závislosti na specifičnosti předmětu plnění, kontextu reálné situace a cílech zadavatele, a podpořit důstojné pracovní podmínky následovně:

U přípravy každé veřejné zakázky je na místě zodpovědět si následující otázky:

(Úplný kontrolní list k vyhodnocení příležitostí odpovědného veřejného zadávání – zde.)

 

1. Dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima:

Jde-li zadavateli pouze o dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima, je vhodné spojit proklamaci o záměrech zadavatele v zadávací dokumentaci a nápravná a/nebo sankční ujednání ve smluvních podmínkách.  Zadavatel se zejména aktivně podílí na kontrole dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., a za tím účelem přijímá vhodná opatření. Kontrolu provádí zadavatel sám nebo prostřednictvím veřejných institucí k takové kontrole určených, tedy například Státního úřadu inspekce práce, finančního úřadu, cizinecké policie atd. Vydání pravomocného rozhodnutí potvrzujícího porušení uvedených předpisů pak může být dle smluvních podmínek důvodem k nápravným opatřením (např. jednání mezi dodavatelem a zadavatelem, jejichž cílem je přijmout taková systémová opatření, aby se situace znovu neopakovala) nebo sankčním opatřením (smluvní pokuty nebo ukončení smlouvy na plnění).

Příklady možných textací pro užití v zadávacích podmínkách: 

 

2. Odměna jako klíčový aspekt pracovních podmínek:

V rámci řešení podpory důstojných pracovních podmínek má klíčové postavení odměna osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.  V některých případech je to pak právě tento aspekt, který je středobodem řešení příležitosti ve veřejné zakázce. Jeho užití však vyžaduje speciální pozornost a zvážení řešení dle individuálních okolností veřejné zakázky a potřebnosti akcentace tohoto aspektu, například s ohledem na předmět plnění (např. strážní služby, úklidové služby, stavební práce apod.) či reálnou situaci na trhu. Právě toto zvážení je také důležité nepodcenit a pečlivě zaznamenat pro případný pozdější přezkum v auditní stopě veřejné zakázky.

V České republice je využívána minimální mzda. Tedy nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konkrétní výše základní sazby minimální mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy je zakotvena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podrobně na stránkách MPSV  .

Zadavatel nicméně může využít institut hodnocení ve veřejných zakázkách a transparentně dle pravidel a zásad platících pro hodnocení dle ZZVZ a rozhodovací praxe ÚOHS a českých soudů, tento aspekt také hodnotit. Zadavatel může zvolit celou řadu způsobů – např. dodavatelé mohou nabízet v nabídce hodinovou odměnu pro zaměstnance v určeném finančním rozsahu (spodní limit – min. dle minimální mzdy, horní limit – v souladu s principy 3E). Tento postup je pomalu stále více využíván. Zadavatel zvažuje situaci na trhu práce. Cílem zadavatele je získat kvalitní plnění a stálý tým osob přímo poskytujících plnění. V určitých profesních oblastech (např. strážní služby) je zvyklostí velmi rychlá fluktuace zaměstnanců mezi různými dodavatelskými firmami. Jediným motivátorem těchto zaměstnanců bývá právě výše mzdy. Nadměrná fluktuace osob přímo poskytujících strážní služby je však vzhledem k tomu, co má tato služba ve svém základu zajišťovat (ochrana osob a majetku) velmi nežádoucí. Osoby poskytující strážní služby (ale též např. úklidové služby) jsou důvěrně seznámeny s prostory a případnými slabinami střeženého objektu. Základním předpokladem pro zajištění kvalitního plnění je pak zajištění osob, které, jsou fyzicky a psychicky způsobilé k poskytování předmětné služby, což bohužel taktéž není např. v oblasti strážních služeb samozřejmostí. Naznačené potíže jsou indiciemi, že hodnotit zmíněné předměty plnění pouze prostřednictvím nabídkové ceny je neudržitelné a výše mzdy osob přímo poskytujících službu hraje klíčovou roli pro získání plnění v potřebné kvalitě.

Příklady možných textací pro užití v zadávacích podmínkách:

 

K problematice odměňování řidičů regionální autobusové dopravy:

Zadavatelé se také mohou setkat s tzv. konceptem minimální důstojné mzdy. Dle MDM se tím rozumíodměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.“ Tento koncept se ve veřejných zakázkách v Čechách zatím neobjevuje. Vodítkem k praktickému využití však může být příklad z Velké Británie (jak uvádí Eurofound ve své zprávě „Labour market change – Concept and practice of a living wage“ na str. 21, Skotská vláda po diskusi s orgány Evropské unie došla k závěru, že uplatnění minimální důstojné mzdy nemůže být podmínkou plnění ve veřejné zakázce, pokud právní úprava daného státu stanovuje mzdu minimální. Nicméně zadavatel může minimální důstojnou mzdu zakomponovat do hodnocení veřejné zakázky.)

Příklady dobré praxe

Jak lze využít odpovědné aspekty v zakázce malého rozsahu

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Název VZ: Zajištění správy a úklidu nemovitostí MPSV Bělehradská 15, Ústí nad Labem
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, důstojné pracovní podmínky
 • Hodnocení: 80% nabídková cena, 20% hrubá mzda pracovníka
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 500 000 CZK bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu

Jak Univerzita Karlova dosáhla lepší kvality úklidových služeb (2021)

 • Zadavatel: Univerzita Karlova
 • Název VZ: RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb 2021 - 2025
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, důstojné pracovní podmínky
 • Hodnocení: nabídková cena 30%, zaručená hrubá mzda úklidového pracovníka 40%, Spokojenost objednatelů s členy realizačního týmu 20%, koncepce inovace v ekologickém přístupu k úklidu 10%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 20 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Zajištění úklidových služeb Krajského úřadu JMK v roce 2022

 • Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Název VZ: Zajištění úklidových služeb (2022)
 • Širší společenské zájmy: kvalita úklidu hodnocena dle KPI
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení - nadlimitní režim veřejné zakázky
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Komplexní servis prádla pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název VZ: Komplexní servis prádla
 • Širší společenské zájmy: etické nakupování, ekologicky šetrné řešení, dodržování důstojných pracovních podmínek, zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do plnění předmětu zakázky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení; pro hodnocení byla použita kritéria kvality dle metodiky MMR
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 130 milionů Kč bez DPH za 5 let plnění

Jak se vyvíjí zajištění ekologického úklidu na MPSV

 • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV – Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologické úklidové postupy a požadavky na dodání prostředku a spotřebního materiálu s nižším dopadem na životní prostředí, aplikace Definice ekologického úklidu, dodržováni důstojných pracovních podmínek
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávaní nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 23 600 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na služby – otevřené řízení v nadlimitním režimu
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Systémy environmentálního řízení jako požadavek pro úklidové služby na MŽP ČR (2020)

 • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • Název VZ: Úklidové služby
 • Širší společenské zájmy: zařazení dodavatele do systému environmentálního řízení, legální zaměstnávaní, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce
 • Hodnocení: Celková nabídková cena 70%, zkušenosti se systémem KPI, resp. s ověřením kontrolních systémů kvality 15% a profesní kvalifikace vedoucího pracovníka 15%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 58 850 000 KĆ bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka na služby - otevřené řízení v nadlimitním režimu
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Zajištení úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR (2020)

 • Zadavatel: Úřad vlády České republiky
 • Název VZ: Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR (2020)
 • Širší společenské zájmy: Kvalita poskytovaných služeb, ekologicky šetrná řešení a zabezpečení důstojných pracovních podmínek zaměstnanců poskytovatele služeb.
 • Hodnocení: 70 %, nabídková cena, 20 % zkušenosti člena realizačního tymu (zkušenosti manažera zakázky), 10 % vlastnosti a schopnosti člena realizačního týmu (vlastnosti a schopnosti manažera zakázky)
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
 • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Revitalizace objektů Karolina

 • Zadavatel: Univerzita Karlova
 • Název VZ: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Úklidové služby areálů a dopravních prostředků jako zakázka otevřená malým a středním podnikům (Dopravní podnik hl. města Prahy)

 • Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
 • Název VZ: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
 • Širší společenské zájmy: Rozdělení zakázky kvůli účasti malých a středních podniků, požadavek na ekologicky šetrné řešení (třídění odpadu, použití ekologicky šetrných výrobků), umožnění přímých plateb subdodavatelům, požadavek na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 720 mil. Kč
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Ostraha objektu Televizního studia Brno (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Ostraha objektu ČT TS Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení v podobě kritérií, která souvisela se zaručenou mzdou pracovníků a s nízkou fluktuací zaměstnanců.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 25 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

 • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
 • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
 • Druh zadávacího řízení: otevřené

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)

 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek a ekologicky přístup
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nejsou předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Druh zadávacího řízení: Lze použít pro všechny druhy zadávacích řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian (Město San Sebastian, Španělsko)

 • Zadavatel: Město San Sebastian
 • Název VZ: Pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance Městské rady města San Sebastian
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odkazem na úmluvy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty byly součástí technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 319 528,80 Eur

IT vybavení (Dataport, Německo)

 • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
 • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60 tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování
 • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
 • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl (Komise pro lesní hospodářství, Velká Británie)

 • Zadavatel: Komise pro lesní hospodářství
 • Název VZ: Přímá výroba motorovou pilou pro polesí West Argyl
 • Širší společenské zájmy: Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce (klade se důraz mimo jiné na zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění VZ)
 • Hodnocení: Hodnocení probíhá podle „matrice pro hodnocení“, kde kromě ceny jsou předmětem hodnocení i další aspekty z oblasti procesu posuzování rizik, pracovního procesu při osamocené práci, poradenství v oblasti zdraví a bezpečnosti, proces pro hlášení úrazů apod.
 • Předpokládaná hodnota VZ: £ 400 000 (za celé období plnění VZ, až 4 roky)

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek, BOZP
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek. Zadavatel se také snažil eliminovat rizika spojená s nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Provádění lesnických činností (Lesy ČR)

 • Zadavatel: Lesy ČR
 • Název VZ: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2017+
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 806 610 tis. Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek (Evropská komise 2010) Rozsudky Soudního dvora Evropské unie   Sdělení ÚOHS   Užitečné webové stránky   Další dokumenty:

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.