CZ EN

Podpora malých a středních podniků

Pozornost v rámci konceptu odpovědného veřejného zadávání si zaslouží i malé a střední podniky, které veřejnému sektoru mohou nabídnout kvalitní i inovativní produkty a služby. Podpora malých a středních podniků může být jedním z legitimních cílů veřejného zadavatele a vždy je vhodné, aby zadavatelé měli své cíle, které zadáváním veřejných zakázek hodlají podporovat, zpracovány ve svých strategických dokumentech.

Malé a střední podniky (dále jen „MSP“) jsou hnacím motorem ekonomiky, zdrojem pracovních míst a vzniku inovací. Podpora malých a středních podniků často znamená podporu místní ekonomiky, tedy lokálních podniků. MSP představují až 99,84 % všech podnikatelských subjektů v ČR. MSP mají podíl na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry 59 % a podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvoří 54 %.

Pro správnou identifikaci malých a středních podnik je potřebná jejich definice. Tu vymezuje Doporučení Komise o definici mikropodniků, malých a středních podniků č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003. Malým podnikem ve smyslu tohoto doporučení je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Středním podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur. Předmětné doporučení obsahuje i definici mikropodniku, ten zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.

Pozitivní přínosy podpory malých středních podniků:

Zohledňování potřeb malých a středních podniků při zadávání veřejných zakázek je již zakotveno ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124.

Je-li podpora MSP jedním ze strategických cílů zadavatele, může podniknout mnohá opatření ke zpřístupnění zadávacích řízení MSP a zvýšit tak pravděpodobnost, že vybraným dodavatelem bude právě dodavatel z kategorie MSP. Jedná se zejména o konkrétní kroky vedoucí k dosažitelnosti podmínek veřejných zakázek pro MSP a vyváženosti kritéria ceny a kvality. Dalšími opatřeními pak mohou být zejména kroky vedoucí k otevřenější komunikaci s dodavateli při přípravě veřejné zakázky, ke snížení administrativních nároků účasti v řízení, dělení veřejné zakázky na části, které mohou menší podniky snadněji plnit či využití dynamického nákupního systému.

 

Znalost místní ekonomiky a komunikace s lokálními malými a středními podniky

 

Minimalizace administrativní náročnosti zadávacího řízení

 

Další možnosti podpory účasti malých a středních podniků v zadávacím řízení

 

Podpora malých a středních (místních) podniků v roli poddodavatelů, podmínky v dodavatelském řetězci

Malé a střední podniky jsou také často poddodavateli ve veřejných zakázkách. Zadavatel je může podpořit tím, že bude včasně informovat o připravované zakázce, aby případní poddodavatelé (malé a střední podniky) mohli jednat o spolupráci s potenciálními účastníky tendru. Zájem MSP o práci na zakázce se bude často odvíjet od toho, jaké podmínky v dodavatelském řetězci budou mít. V dodavatelských řetězcích existuje řada potenciálně problematických oblastí, kterým je potřeba věnovat ve vztahu k malým a středním podnikům zvýšenou pozornost. K nejvíce problematickým oblastem patří úhrady poddodavatelům za poskytnuté plnění. Pro MSP představuje neplnění finančních závazků a obecně dlouhé lhůty splatnosti existenciální riziko. Jak může zadavatel nastavit podmínky i pro poddodavatele zakázky, včetně platebních podmínek, se dozvíte na stránce Férové podmínky v dodavatelském řetězci.

 

Inspirace ze zahraničí

V Severním Irsku vláda vydala pokyny, jak zadavatelé mají pomáhat zpřístupňovat veřejné zakázky malým a středním podnikům. Ať už se jedná o jejich účast na zakázce přímo v roli dodavatele nebo v pozici poddodavatele či níže v dodavatelském řetězci. Shrnutí těchto pokynů v českém jazyce si můžete prohlédnout tady.

 

Příklady dobré praxe

Podpora malých a středních podniků a ekologicky šetrný pokos travnatých ploch (Statutární město Brno, městská část Brno-Komín)

 • Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
 • Název VZ: Pokos travnatých ploch – Brno-Komín
 • Širší společenské zájmy: Podpora účasti malých a středních podniků v zadávacím řízení rozdělením veřejné zakázky na části a využití ekologicky šetrných řešení – mozaikovitá seč, seč pouze při teplotě do 26°C, minimální výška 8 – 10 cm
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 10 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Opětovné použití a renovace nábytku prostřednictvím cirkulárního veřejného zadávání (Public Health Wales, GB)

 • Zadavatel: Public Health Wales, Velká Británie
 • Název VZ: Návrh kancelářských prostor a dodávka kancelářského nábytku pro nové kanceláře
 • Širší společenské zájmy: Kritéria zohledňující dopady na životní prostředí: minimalizace frekvence dodání, recyklované obaly, likvidace nábytku bezpečným a udržitelným způsobem, využití ekoznaček a etických norem, zapojení znevýhodněných, podpora malých a středných podniků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Úklidové služby areálů a dopravních prostředků jako zakázka otevřená malým a středním podnikům (Dopravní podnik hl. města Prahy)

 • Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
 • Název VZ: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
 • Širší společenské zájmy: Rozdělení zakázky kvůli účasti malých a středních podniků, požadavek na ekologicky šetrné řešení (třídění odpadu, použití ekologicky šetrných výrobků), umožnění přímých plateb subdodavatelům, požadavek na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 720 mil. Kč
 • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Komunikace s potenciálními dodavateli veřejných zakázek – představení plánu veřejných zakázek (Povodí Vltavy)

 • Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 • Název VZ: Představení plánovaných veřejných zakázek
 • Širší společenské zájmy: Podpora dodavatelů v účasti v zadávacích řízeních. Stimulace vyšší konkurence mezi dodavateli. Seznámení se sociálně odpovědným přístupem k zadávání veřejných zakázek.

Těžební a pěstební práce v lesních porostech (Technické služby Havlíčkův Brod)

 • Zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod
 • Název VZ: Těžební a pěstební práce v lesních porostech
 • Širší společenské zájmy: Podpora malých a středních, podpora sociálního podnikání rozdělením veřejné zakázky na části
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného veřejného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 785 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče (Rada hrabství Northumberland, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Northumberland , Velká Británie
 • Název VZ: Dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče
 • Širší společenské zájmy: Podpora místních malých a středních podniků
 • Hodnocení: 60 % kvalita, 40% cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3 mil. liber

Recyklace odpadu (Rada hrabství Devon, Velká Británie)

 • Zadavatel: Rada hrabství Devon, Velká Británie
 • Název VZ: Recyklace odpadu
 • Širší společenské zájmy: Upravení podmínek zadávacího řízení tak, aby se mohly účastnit i malé a střední podniky nebo sociální podniky. Důraz na přidanou hodnotu v oblasti udržitelnosti.
 • Hodnocení: Udržitelnost představuje 20 z 60 procent, které v hodnocení připadají na kvalitu. Zbývajících 40 procent představuje cena.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 mil. liber

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.