CZ EN

Transparentní účet jako nástroj ke zlepšení platebních podmínek v dodavatelském řetězci (Povodí Vl.)

  • Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p.
  • Název VZ: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zřízení transparentního účtu umožňujícího sledovat sledování včasných plateb poddodavatelům, závazek o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 22 847 000 Kč bez DPH
  • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Vybraný dodavatel je povinen zřídit a po celou dobu plnění veřejné zakázky udržovat transparentní bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu. Podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy. Cílem zřízení transparentního účtu je snaha o pozitivní ovlivnění podnikatelského prostředí.

Zadavatel má také možnost kontroly plnění podmínky z Čestného prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky, které bylo přílohou zadávací dokumentace.

Případová studie

Zadávací dokumentace

Všechny dokumenty k veřejné zakázce včetně příloh naleznete zde.