CZ EN

Participace a komunikace s cílovou skupinou

Participace a komunikace s cílovou skupinou je dalším z podpůrných nástrojů, které můžou vést k úspěšnému plnění veřejné zakázky. Záměrem může být jak informování, diskuze, tak i sběr podnětů a reagování na ně, aby plnění co nejlépe vyhovovalo potřebám koncových uživatelů, ale i vytváření partnerství pro dlouhodobou spolupráci. Tímto přístupem zadavatel přispívá k většímu pochopení podmínek, možností řešení a příležitostí, které z daného plnění veřejné zakázky vyplývají. A rovněž získává i cennou zpětnou vazbu.

Z pohledu odpovědného veřejného zadávání je participace a komunikace důležitým nástrojem především při investičních akcích, pořizování komodit, které budou využívány přímo cílovou skupinou, či při přípravě strategických, komunitních a finančních projektů.

 

Komunikace s koncovými uživateli, resp. veřejností při investičních akcích

Při investičních akcích by základem mělo být transparentní informování o průběhu výstavby, možných omezeních a nepříznivých dopadech z nich vyplývajících pro koncové uživatele, resp. veřejnost, do čeho mohou být zapojeny i dodavatelé.

Základem je povinnost dodavatele zřídit vhodný komunikační prostředek (například samostatnou webovou stránku nebo zajistit využití jiného informačního kanálu (sociální sítě, mobilní rozhlas, tištěná místní média, vývěsky apod.)), a ve spolupráci se zadavatelem zajistit skrz tak informování veřejnosti a komunikaci s veřejností o okolnostech plnění veřejné zakázky, které jsou pro komunitu relevantní a které přispívají ke zlepšení vnímání veřejné investice. Prospěšné může být zároveň zřízení kontaktního místa (ať již stejné formy nebo ve formě doplňkové, např. telefonní linky nebo e-mailové adresy) pro získávání zpětné vazby, vyřizování podnětů, připomínek nebo stížnosti k průběhu plnění. Samozřejmě požadavek bude relevantní pouze tam, kde to s ohledem na charakter zadávané veřejné zakázky bude smysluplné a přiměřené, tedy například kde plnění veřejné zakázky probíhá po delší dobu, půjde zejména o veřejné zakázky na stavby.

Účelné je předepsat tuto povinnost jako smluvní podmínku s pevně stanovenými minimálními požadavky na obsah, rozsah, formu, dostupnost apod. Jako vzor lze doporučit smluvní podmínku z praxe zadavatele Povodí Vltavy (viz vzorová textace).

Při významné stavbě může pro zadavatele být inspirací příklad výstavby nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, který na svých webových stránkách má zřízenou samostatnou sekci „Sídlo NKÚ“. Zadavatel vytvořil samostatný prostor pro informování o účelu stavby, využitých metodách a dalších zajímavostech, a skrz online stream i možnost sledovat průběh výstavby.

Iniciativu lze zcela nebo v části přesahující potřebné minimum přenechat dodavatelům a ocenit dodatečnými body v rámci hodnocení ty z nich, kteří sami navrhnou nebo se zaváží ke komunikaci co do obsahu, rozsahu nebo formy nad rámec požadovaného minima. To v případě, pokud zadavatel vyhodnotí takový přístup jako vhodný na podporu sociálních aspektů plnění veřejné zakázky a využití know-how a iniciativy dodavatelů. Takovým příkladem je Univerzita Karlova, která v rámci veřejné zakázky Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části, hodnotila i dílčí kritérium – Rozsah dodavatelem nabízeného SOVZ plnění z pohledu záměrů zadavatelem, které jsou blíže konkretizovány (mj.):

Na takové webové stránce lze publikovat také informace o dnech otevřených dveří či exkurzích pořádaných pro veřejnost nebo školy. Rovněž zde lze inzerovat volná pracovní místa nebo příležitosti pro spolupráci s místními dodavateli. Pokud se dodavatel zavazuje ke zřízení linky podnětů nebo jiné platformy pro vyřizování připomínek veřejnosti, lze hodnotit i způsob nakládání s těmito podněty (proces zajištění zpětné vazby a celkové hodnocení).

Vzorové textace ke Komunikaci s cílovou skupinou při investičních akcích naleznete zde.

Další příklady metod komunikace s koncovými uživateli, resp. veřejností (i s možností sběru dat)

Veřejné projednání: slouží k poskytnutí základních informací před zahájením výstavby, je otevřené všem a součástí může být i sběr připomínek. Příklad prezentace: prezentace zadavatele (příp. za účasti dodavatele), místo pro sběr podnětů/zpětné vazby. Vhodné zejména pro rozsáhlejší či jinak významné akce.

Den otevřených dveří: je možné připravit kdykoli a rovněž slouží k informování, seznámení se s návrhy, resp. vizualizacemi a průběhem výstavby pro širokou veřejnost. Je možné získat i zpětnou vazbu, či jiné podněty od lidí, kteří aktivně projeví zájem a (cíleně) navštíví dané místo. Příklad prezentace: panely s údaji/vizualizacemi, místo pro sběr podnětů/zpětné vazby, příp. přítomnost zástupce dodavatele (resp. osoby, která má dostatek informací o připravované akci).

Konzultační stánek: je rovněž prezentační aktivita před zahájením výstavby s cílem informovat a získat zpětnou vazbu, tato metoda cíli na (náhodně) procházející uchazeče daným místem. Tato forma si vyžaduje přítomnost zástupce investora, případně zástupce zadavatele kvůli zodpovězení dotazů. Příklad prezentace: vytištěný návrh (banner, model apod.), osobní konzultace/zodpovězení dotazů, místo pro sběr podnětů/zpětné vazby.

Výstava ve veřejném prostoru: další forma prezentace pro širokou veřejnost na vhodném frekventovaném místě, je možné doplnit například o přednášky nebo aktivity určené pro děti. Je určená široké veřejnosti a bez osobní účasti zástupce dodavatele, resp. zadavatele.

V rámci přípravy prezentací je důležité myslet i na přístupnost akcí pro osoby s různými druhy znevýhodnění: důraz na specifika komunikace se znevýhodněnými skupinami (forma oslovení, možnost využít stakeholdery), bezbariérovost, vhodný čas a místo pro širokou veřejnost, srozumitelnost prezentace/výstupů, v případě potřeby zajistit formát vhodný i pro zrakově a sluchově znevýhodněné osoby.

Participace cílových skupin

S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky, by zadavatel měl zjišťovat potřeby koncových uživatelů, a to před samotným vyhlášením zadávacího řízení. Základní otázkou při sběr podnětů a reagování na ně, by mělo být, jak můžou výstupy participace ovlivnit, které cílové skupiny zapojit a jak stanovit limity (personální, finanční, technické, právní apod.). Pro úspěšnost procesu participace je nezbytné, jasné stanovení k čemu přesně se má cílová skupina vyjádřit a co už není v jejich možnostech (např. technické předpisy, rozsah plnění, politické rozhodnutí). Dalším krokem je definování cílů participace (tedy míry zapojení) a způsobů využití získaných dat.

Příkladem může být MČ Praha 6, která před samotným zahájením architektonické soutěže na rekonstrukci Polikliniky pod Marjánkou zjišťovala názor odborníků (zdravotnický personál) a veřejnosti. V případě zdravotnického personálu bylo cílem získat informace o potřebách poskytovatelů zdravotnických a dalších služeb. Rovněž poskytnou soutěžícím architektům ucelený soubor informací od veřejnosti i lékařů za účelem tvorby jejich architektonického návrhu. Do ankety se zapojilo 385 respondentů z řad široké veřejnosti. Do souběžné ankety pro lékaře se zároveň zapojila téměř polovina oslovených lékařů. Výsledky ankety naleznete zde.

MČ Praha 14 vyhlásila soutěž na zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027 s cílem získání katalogu opatření realizovaných pro dané období, podkladu pro další fáze zpracování dílčích projektových dokumentací, nastavení systematické péče o dané území a pro případné zadání architektonické studie/architektonické soutěže. Zadavatel požadoval zajištění participace s obyvateli minimálně v rozsahu dvou participačních kol, a to každé o počtu min. 6 veřejných setkání, přičemž se zohlednili cílové skupiny (zástupcům vlastníků/SVJ, obyvatelé, široká veřejnost).

Jak už z příkladu Prahy 6 vyplývá, cílových skupin z hlediska komunikace může být několik, proto je důležité si určit, zde bude zadavatel postupovat z pohledu územního, tematického/odborného, komunitního apod., nebo to bude kombinace různých skupin. Zadavatel se musí rovněž připravit na to, že s každou cílovou skupinou bude pravděpodobně komunikovat jiným způsobem, aby dosáhl smysluplného zapojení co nejširšího spektra. Specificky bude potřebné nastavit komunikaci se znevýhodněnými skupinami tak, aby výsledek participace byl spravedlivý i s ohledem na jejich potřeby. Při nastavení participace a její komunikace je účinné zapojení místních/odborných stakeholderů a využití znalostí cílové skupiny (např. jednotlivé kategorie uživatelů veřejného prostranství, či zájmové skupiny). Jinak dané místo budou využívat návštěvníci polikliniky, jinak zdravotnický personál a z jiného úhlu pohledu na dané místo můžou nahlížet obyvatelé přilehlé části (např. s ohledem na problematiku parkování, či bezpečného přechodu dětí a seniorů). Pro cílenou komunikaci lze doporučit oslovit zájmové skupiny, či jiné společenství a organizace zastřešující cílové skupiny. Tento způsob může vést i k větší důvěře participačního procesu. Z komunikace s různými cílovými skupinami mohou vzejít požadavky a náměty, jako je veřejně přístupná zeleň, využití vody v místě (včetně dešťové či šedé vody), zvýšení/udržení biodiverzity v místě plnění, vstřícnost projektu k ekologické dopravě (dostatek stojanů na kola, nabíjecí stanice pro elektromobily), možnost napustit si pitnou vodu do vlastní lahve (eliminace plastu) apod.

Participativní zapojení může být přínosné i při rekonstrukci školy a okolního prostředí, každá cílová skupina skládající se ze žáků, rodičů, či návštěvníků sportovních prvků v areálu školy, bude nahlížet na daný prostor jinak a bude mít jiné potřeby s ohledem na druh užívání a časové využití.

Pro úspěšnou participaci je důležité i stanovení realistického harmonogramu aktivit tak, aby výstupy mohly být zpracovány jako podklad k nastavení požadavků v zadávací dokumentaci.

Inspirativními příklady participace zaměstnanců či interních uživatelů předmětu plnění zakázky podobě jeho plnění je zakázka na pořízení nábytku organizací Public Health Wales, či Evropského parlamentu. U obou příkladů došlo před samotným zahájením zadávacího řízení k zjišťování potřeb konečných uživatelů. V případe Public Health Wales zadavatel zkoumal potřeby zaměstnanců, zjišťoval problémy a stanovovala se kritéria pro posuzování nových prostor.

Příklady metod přímé participace cílové skupiny

V případě potřeby aktivního zapojení různých cílových skupin s cílem získání podnětů, lze využít například následující metody participace.

Online sběr dat: sběr podnětů v přípravné fázi, nebo jako zpětná vazba k návrhům s použitím formulářů nebo různých aplikací (např. využitím i mapové aplikace).

Dotazník: sběr podnětů v přípravné fázi, může jít o papírovou a/nebo online verzi. Otázky mohou být otevřené (větší náročnost je potom kladena na zpracování) a/nebo uzavřené, které musí být definovány tak, aby pokrývaly všechny možnosti.

Sousedské setkání nad mapou, Komunitní vycházka: cílem je zjistit současný stav a potřeby uživatelů daného místa formou diskuse ve skupinách s facilitátory a zapisovateli.

V rámci přípravy prezentací je důležité myslet i na přístupnost akcí pro osoby s různými druhy znevýhodnění: online formu s využitím technologií doplnit i jinými možnostmi zapojení (papírová forma, fyzické odevzdání formulářů), aby sběr dat byl přístupný pro všechny (např. i upravená verze pro zrakově postižené), bezbariérovost, cílené oslovení jednotlivých skupin s ohledem na jejich specifika (možné využití zapojení stakeholderů), příp. asistence zdravotně znevýhodněným osobám.

Podrobnější rozpis metod a příkladů vhodného využití naleznete například v Manuálu participace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy zde.

Závěrečné vyhodnocení

Proces participace si vyžaduje i závěrečné vyhodnocení dopadů (použité nástroje, metody, cílové skupiny a další) a efektivitu komunikace (počet zapojených osob může znamenat i úspěšnost komunikace).

Příklady dobré praxe

Zpracování plánu revitalizace sídliště se zapojením veřejnosti (MČ Praha 14)

  • Zadavatel: Městská část Praha 14
  • Název VZ: Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
  • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval zajištění participace s obyvateli minimálně v rozsahu dvou participačních kol, a to každé o počtu min. 6 veřejných setkání
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 500 000 Kč bez DPH

Revitalizace objektů Karolina

  • Zadavatel: Univerzita Karlova
  • Název VZ: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.