Partneři

Lesy ČR, s. p. (dále jen „LČR“) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na obecné priority a cíle LČR při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

LČR vyhledávají a ve vhodných případech uplatňují sociální a environmentální aspekty v zakázkách, přičemž mimo jiné usilují o zlepšení postavení pracovníků v lesích v ČR. Cílem je zajištění důstojných pracovních podmínek lesních dělníků a v širších souvislostech obnovení vnímání této práce jako tradiční místní pracovní příležitosti, která je nedílnou součástí podpory života na venkově.

V rámci spolupráce na projektu s MPSV by LČR chtěly dále rozvíjet výše uvedené aspekty odpovědného zadávání v praxi, včetně hledání efektivních postupů, jak tyto aspekty zařadit do multikriteriálního hodnocení.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje prohlubuje implementaci odpovědného veřejného zadávání

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání od roku 2014. Záměrem krajského úřadu bylo od začátku vynaložit veřejné zdroje co nejvíce smysluplně a pořízením dané služby či zboží získat ještě další, přidanou, hodnotu. Již v roce 2015 si KrÚ JMK proto vytvořil metodickou příručku „Základní principy odpovědného nakupování“ (aktualizována v roce 2017), prostřednictvím které byly principy a pravidla pro uplatňování odpovědného veřejného zadávání uváděny do praxe. Příručka identifikovala klíčové příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání v rámci úřadu a nabízela doporučené formulace do zadávacích dokumentací tříděné dle cílů a opatření.

KrÚ JMK je také od počátku aktivním partnerem projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Na konferencích, seminářích a jiných vzdělávacích akcích představitelé KrÚ JMK sdílejí své zkušenosti, předávají dobrou praxi a napomáhají tak šíření konceptu odpovědného veřejného zadávání mezi veřejnými zadavateli. Komunikace o odpovědném veřejném zadávání probíhá i směrem dovnitř úřadu. Na semináře uspořádané pro potřeby KrÚ JMK v rámci projektu MPSV navázal krajský úřad vlastní sérií seminářů, které již připravil interně.

V roce 2018 se krajský úřad přihlásil k uplatňování pravidel odpovědného veřejného zadávání ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 531 ze dne 24. 7. 2017 v interní zakázkové směrnici, čímž formálněji vnesl odpovědné veřejné zadávání do své každodenní zakázkové praxe. Ve směrnici si v souladu s usnesením vlády stanovil priority – zohledňovat environmentální aspekty nakupovaného zboží a služeb, sociální, respektive širší společenské aspekty a svým efektivním a transparentním přístupem k nákupu zboží a služeb být příkladem pro další instituce a subjekty veřejného i soukromého sektoru. Cílem je maximalizace hodnot získávaných za vynakládané veřejné prostředky.

A v lednu 2020 pak Rada Jihomoravského kraje přijala stěžejní dokument s názvem „Strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám“ (dále jen „Strategie“, více viz https://krajbezkorupce.kr-jihomoravsky.cz/Articles/2339-2-Odpovedne+verejne+zadavani.aspx). Krajské priority v oblasti veřejného zadávání vzešly ze širší debaty a jsou postupně provazovány s dalšími přístupy a strategickými dokumenty kraje. Ve Strategii jsou seskupené do sedmi oblastí:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie,
 • šetrné nakládání s vodou,
 • omezení spotřeby surovin,
 • minimalizace dopadů na životní prostředí,
 • kulturní a umělecká hodnota,
 • sociální témata a
 • zaměření na náklady životního cyklu.

Aby se Strategie dostala do každodenní praxe, jsou v ní rozpracovány konkrétní cíle s jednotlivými úkoly, které mají vést ke splnění cílů, a ukazateli, které pomohou vyhodnotit naplňování cílů. To proběhne jednou ročně, ke konci roku, formou souhrnné zprávy, která bude předložena vedení kraje.

Příkladem zakázek v režimu odpovědného veřejného zadávání mohou být dlouhodobě realizované zakázky spojené s provozem KrÚ JMK – nákupy udržitelného a ekologického papíru a výrobků z něj (kancelářský papír, vizitky, kancelářské potřeby, reklamní tiskoviny), drogistického zboží, nákupy propagačních předmětů v bio kvalitě s ekologickým potiskem či ze surovin recyklovatelných nebo recyklovaných, při nichž bylo navíc využito dělení zakázek pro podporu malých a středních podniků. Výraznou zakázkou byla „Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno“ realizovaná ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lužánky – středisko volného času. Nábytek byl pořízen v EŠV kvalitě a za dodržení požadavků na minimalizaci a recyklaci obalů, v nichž byl dodán. KrÚ JMK se při svých nákupech nebojí ani zapojit studenty a učně z příspěvkových organizací kraje, kteří si tak prakticky vyzkouší teoretické znalosti. Tímto způsobem jsou pořizovány např. květiny, květinová výzdoba, drobné dárky či občerstvení na pořádané akce. A již několik let krajský úřad využívá aspektů odpovědného veřejného zadávání i v oblasti investiční výstavby a rekonstrukcí budov ve vlastnictví kraje, kde dává důraz zejména na férové vztahy v dodavatelském řetězci, dopad na místní komunitu a ekologicky šetrná řešení. Jedná se například o stavbu koncertního sálu konzervatoře nebo dětskou léčebnu se speleoterapií Ostrov.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je držitelem Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice za rok 2018. Ocenění bylo KrÚ JMK uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018.

Projekt Jihomoravského kraje Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy získal v soutěži Procura+ 2021 Čestné uznání v kategorii Udržitelná veřejná zakázka. Ocenění projekt získal za inovativní a udržitelné přístupy k veřejným zakázkám, mj. projekt klade důraz na cirkularitu, energetickou efektivitu, férové dodavatelské vztahy a celkové příjemné prostředí léčebny pro děti.

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje – YouTube

Případová studie: Komunikace s dodavateli veřejných zakázek KÚ Jihomoravského kraje – YouTube

Krajský úřad Jihomoravského kraje je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

 

 

 

 

 

Masarykova univerzita zavádí koncept odpovědného veřejného zadávání do praxe

Mezi základní hodnoty Masarykovy univerzity (dále jen „MUNI“) patří zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity zdůrazňující její úlohu spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuze, a úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce. Své strategické cíle od počátku spolupráce s projektem Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání univerzita naplňuje zejména využíváním ekologicky šetrných materiálů, výrobků a postupů a nepřímou podporou malých a středních podniků.

Velkou přidanou hodnotu vidí MUNI již v upuštění od hodnocení veřejných zakázek pouze na cenu. Tam, kde je to přínosné, vždy zvažuje využití necenových kritérií a hodnocení kvality. V tomto směru byla pro MUNI velkou inspirací setkání se zahraničními zadavateli zejména z Velké Británie a Nizozemska. V těchto zemích se, na rozdíl od Česka, hodnocení pouze na nejnižší cenu používá velmi omezeně. Důraz je naopak kladen na získání tzv. hodnoty za peníze (value for money).

MUNI ve svých výběrových řízeních také usiluje o maximální snížení administrativní zátěže, a to zejména využíváním elektronických nástrojů a standardizovaných formulářů nabídky. Ty ulehčují život jak dodavatelům, zejména malým a středním podnikům, kteří do formuláře doplní pouze požadované informace, tak zaměstnancům MUNI, kteří nabídky následně vyhodnocují.

MUNI využívá i další efektivní postupy, které jí pomáhají cílit na kvalitu poptávaného plnění a zohledňovat také sociální a environmentální aspekty v zakázkách. Například už v roce 2010 zavedla několik Dynamických nákupních systémů (dále jen „DNS“) pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží a služeb. DNS otevírá možnost účastnit se dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS i malým a středním dodavatelům.

MUNI sází na transparentní komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli. Pro dodavatele uspořádala na začátku využívání DNS několik seminářů, na kterých je s fungováním DNS, tehdy poměrně novým a ne příliš využívaným institutem, seznámila. V roce 2018 uspořádala několik setkání s dodavateli, která nebyla spojená s konkrétní zakázkou, ve smyslu tzv. Meet the buyer (Poznej svého zadavatele), na kterých seznámila dodavatele se svými záměry a prioritami. Od roku 2019 pak MUNI začala pravidelně na začátku roku seznamovat dodavatele se svým plánem investičních akcí na celý rok, což dodavatelé považují za přínosné, protože mohou lépe plánovat s ohledem na své kapacity. O odpovědném veřejném zadávání informuje MUNI i na svých stránkách.

Co se týká konkrétní zakázkové praxe, MUNI v roce 2020 zavedla DNS pro reklamní předměty na roky 2020 – 2021 s celkovou předpokládanou hodnotou 8 mil. Kč bez DPH. V rámci DNS hodlá nakupovat mimo jiné udržitelné propagační předměty vyrobené z materiálů a způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí. Plánuje také podporovat důstojné pracovní podmínky těch, kteří budou tyto reklamní předměty vyrábět.

Při stavebních zakázkách MUNI využívá požadavku, aby dodavatel zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na předmětu plnění budou podílet. Vybraný dodavatel musí pod hrozbou smluvní pokuty zajistit splnění tohoto požadavku i u svých poddodavatelů. Takové požadavky byly využity například u stavební zakázky na rekonstrukci bloku vysokoškolských kolejí. Dále pak MUNI na komoditní burze nakoupila tzv. „zelenou elektřinu“ se zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je doloženo certifikátem.

Protože se MUNI snaží k odpovědnému veřejnému zadávání přistupovat strategicky a nechce zůstat u pouhého nahodilého uplatňování jeho principů, zapracovala si tento svůj záměr do vnitřní směrnice upravující procesy zadávání veřejných zakázek. Připravuje také přijetí strategického dokumentu, ve kterém se mimo jiné hodlá přihlásit právě ke konceptu odpovědného veřejného zadávání. Masarykova univerzita se svým aktivním a kreativním přístupem stala výrazným tahounem odklonu od zadávání zakázek „na cenu“ a tím i změny kultury zadávání veřejných zakázek v České republice. Její zakázky s prvky odpovědného veřejného zadávání inspirovaly řadu podobně motivovaných zadavatelů.

V červnu 2018 byla v GPP News alert zveřejněna studie dobré praxe Masarykovy univerzity – nákup propagačních předmětů: mikin z biobavlny. MUNI byla také oceněna za odpovědné zadávání veřejných zakázek na konferenci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání na podzim roku 2018.

Další informace o přístupu Masarykovy univerzity k odpovědnému veřejnému zadávání se můžete dozvědět v článcích časopisu Veřejné zakázky v praxi (texty jsou zveřejněny na webu www.sovz.cz s laskavým svolením redakce):

Masarykova Univerzita je držitelem Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice za rok 2018. Ocenění bylo MUNI uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018.

Masarykova univerzita zřídila specializovaný web k udržitelnosti univerzity.

Masarykova univerzita je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Městská část Praha 8 v rámci svého strategického plánu udržitelného rozvoje, programového prohlášení Rady MČ Praha 8 a deklarací prohlašuje, že je odpovědným úřadem, který má zájem plnit a realizovat aktivity, které vedou k udržitelnému rozvoji.

MČ Praha 8 usiluje o postupnou integraci principů sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti. Příkladem snahy o udržitelný rozvoj je zpracování studie Možnosti udržitelné spotřeby MČ Praha 8. Studie obsahuje doporučení a směr, kterým se může do budoucna Úřad městské části Praha 8 ubírat, a přispívat tak k naplňování cílů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Tato studie představuje první krok na cestě k systematickému zadávání veřejných zakázek. Cílem je, aby byly veřejné finance využity ve prospěch ekologicky šetrných produktů, na podporu znevýhodněných, podporu lokální ekonomiky anebo naopak férového obchodu s tzv. rozvojovými zeměmi.

Ministerstvo zemědělství jako jeden z prvních zadavatelů začalo prosazovat užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi.

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) a jím řízené resortní organizace se ke konceptu odpovědného veřejného zadávání (OVZ) hlásí od roku 2015. Ministerstvo zemědělství je tak jedním z průkopníků OVZ v České republice. Mezi strategické cíle stanovené Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (z roku 2016) patří i odpovědné veřejné zadávání, kterému se Strategie podrobně věnuje, včetně jeho legislativního zakotvení a dalších zdrojů. MZe odpovědný přístup k veřejným zakázkám implementovalo také do interní směrnice, která upravuje zadávání veřejných zakázek. Výslovně je ve směrnici stanoveno, že při zadávání veřejných zakázek bude vždy zvažována možnost uplatnění sociálně odpovědného veřejného zadávání.

V návaznosti na Strategii resortu Ministerstva zemědělství byly jednotlivé resortní organizace povinné zapracovat odpovědné veřejné zadávání do svých interních předpisů pro zadávání veřejných zakázek. To jim umožňuje získat přidanou hodnotu s celospolečenským dopadem, která  souvisí se zásadou hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků. Při zadávání veřejných zakázek tak mají být ministerstvem a resortními organizacemi vyhledávány příležitosti pro přispění k naplňování celospolečensky odůvodněných veřejných potřeb. Zejména se jedná o následující příležitosti OVZ: zaměstnávání, podpora OZP a osob znevýhodněných na trhu práce, pracovní podmínky a BOZP osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, podpora malého a středního podnikání, podpora vzdělávání a přípravy na zaměstnání, eliminace nepříznivých dopadů životní prostředí. Strategie předpokládá i široce uplatňovanou transparentnost a sdílení dobré praxe ve vztahu k veřejným zakázkám s aspekty odpovědného veřejného zadávání.

Zároveň jsou ministerstvem organizována pravidelná setkání se zástupci jednotlivých resortních organizací, kde je uvedený koncept veřejného zadávání konzultován jak v obecné, tak i konkrétní rovině. K nejvíce aktivním organizacím v resortu MZe v oblasti odpovědného veřejného zadávání patří Povodí Vltavy, státní podnik, dále také Povodí Ohře, státní podnik a Státní pozemkový úřad.

Již od roku 2015 spolupracuje Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spolupodílelo se například na pořádání konferencí s mezinárodní účastí, jejichž cílem bylo šíření povědomí o odpovědném veřejném zadávání, sdílení odborných informací a v neposlední řadě předávání zahraniční i tuzemské dobré praxe, zejména zadavatelům, ale i dalším zainteresovaným osobám.

Případové studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Ministerstvu zemědělství – YouTube

Ministerstvo zemědělství je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Povodí Vltavy, státní podnik je jedním z prvních zadavatelů v České republice, který se při zadávání svých veřejných zakázek zaměřil na získání širších společenských přínosů.

Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Povodí Vltavy“) je jedním z největších zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce v České republice, a proto se zaměřilo ve své odpovědné zadávací praxi na problémy, které stavební sektor trápí. Těmito problémy jsou hlavně nedodržování zákonných předpisů (zejména pracovněprávních a předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a negativní externality vzniklé v důsledku nerovných vztahů v dodavatelském řetězci (například včasné neplacení poddodavatelům).

Odpovědnému veřejnému zadávání se Povodí Vltavy intenzivně věnuje již od roku 2016, kdy začalo v rámci vybraných veřejných zakázek po dodavatelích požadovat zejména zaměstnávání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, osob se ztíženým přístupem na trh práce, ale také podporu studentů formou praxe, která by jim měla sloužit jako základ k úspěšnému vstupu na trh práce po dokončení studia.

„Snažíme se získat v rámci zadávání veřejných zakázek co největší prospěch pro společnost. Máme dobrý pocit z toho, pokud se podaří kromě základního účelu veřejné zakázky, dosáhnout i jiných cílů, které možná nejsou tak viditelné, ale jejichž význam není rozhodně zanedbatelný. Věříme, že se v budoucnu stane společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek naprostým standardem, který bude využíván napříč zadavateli,“ říká Tomáš Havlíček, investiční ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Od výše zmíněného roku se tak v rámci akcí Povodí Vltavy podařilo získat zaměstnání pro 68 osob se ztíženým přístupem na trh práce a osob dlouhodobě nezaměstnaných, pro jednu osobu se záznamem v rejstříku trestů (v krátké budoucnosti se tento počet razantně zvýší) a pro 25 studentů, kteří se ve většině případů podílí u vybraných dodavatelů na přípravě projektových prací či odborných analýz.

V návaznosti na své aktivity v této oblasti získalo Povodí Vltavy roce 2017 ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Ocenění bylo uděleno za pilotní projekt zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Předmětný projekt byl realizován v rámci akce s názvem „Sázava ř.km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu“, která byla spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

Příležitosti odpovědného veřejného zadávání využívané Povodím Vltavy v praxi

Výše zmíněné přístupy v oblasti odpovědného zadávání jsou jednou z možností, jak docílit snižování nezaměstnanosti, přičemž umožňují podat pomocnou ruku těm, kteří chtějí svým přičiněním zlepšit svou životní situaci a své postavení ve společnosti. Pravdou však je, že s ohledem na nízkou míru nezaměstnanosti v České republice (před epidemií Covid-19) Povodí Vltavy hledalo i další cesty zohledňující aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Jednou z takových cest využívaných již několik let Povodím Vltavy je důraz na legální zaměstnávání a důstojné pracovní podmínky u svých dodavatelů. Za tím účelem dodavatelé předkládají do nabídek zvláštní čestné prohlášení, jímž se deklaratorně zavazují k dodržování právních předpisů ČR, přičemž se plnění tohoto závazku zavazují zajistit i u svých poddodavatelů. Závaznost tohoto čestného prohlášení je pak propsána smlouvou i do plnění veřejné zakázky.

Povodí Vltavy se však soustředí i na férové vztahy v dodavatelském řetězci, proto je součástí čestného prohlášení dle předchozího odstavce také závazek dodavatelů ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby

Vzhledem k neustále se vyskytující problematice pozdních plateb ve stavebnictví je součástí výše uvedeného čestného prohlášení také závazek dodavatelů k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za účelem kontroly tohoto závazku pak Povodí Vltavy v rámci vybraných akcí požaduje po dodavatelích zřízení a udržování transparentního účtu k provádění plateb souvisejících s plnění veřejné zakázky. Transparentní účet Povodí Vltavy úspěšně využívá v rámci akce s názvem „Berounka ř. km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“, avšak v krátké budoucnosti se počet transparentních účtů zřízených v rámci akcí Povodí Vltavy razantně zvýší.

Povodí Vltavy však v rámci odpovědného zadávání vždy analyzuje společenskou situaci a v reakci na ní nastavuje své požadavky v této oblasti. Proto se v tuto chvíli také soustředí na dodržování principů cirkulární ekonomiky a rozšíření jejich uplatňování při plnění jednotlivých akcí. V tomto ohledu proto dává důraz na opětovné využívání různých surovin, recyklaci a minimalizaci vzniku odpadů.

 

Strategický přístup Povodí Vltavy k odpovědnému veřejnému zadávání

Z výše uvedeného je patrné, že Povodí Vltavy začalo s pilotními projekty odpovědného veřejného zadávání a následně se propracovalo k jeho implementaci v rámci organizace. V dnešní době má Povodí Vltavy své zaměření a cíle v odpovědném veřejném zadávání zahrnuty v zadávacím řádu, několika pokynech ředitele sekce investiční a hlavně ve Strategii rozvoje podniku pro léta 2020 až 2024. Jak je uvedeno ve zmíněné strategii, „v období do roku 2024 chce být Podnik i nadále lídrem v oblasti odpovědného zadávání a přinášet v tomto oboru další inovativní postupy, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, finančních bonusů pro dodavatele u staveb přinášejících Podniku výnosy či v oblasti cirkulárních veřejných zakázek. Veškeré prostředky, které Podnik vynakládá, chce vynakládat nejen efektivně, ale i s dodatečným přínosem pro společnost.“

Od roku 2018 Povodí Vltavy také provádí každoroční představení plánu veřejných zakázek pro potencionální dodavatele. Záměr představení plánovaných veřejných zakázek je každý rok s dostatečným předstihem zveřejněn na profilu zadavatele Povodí Vltavy a dodavatelé, kteří projeví zájem o účast zasláním přiložené přihlášky, se jej pak mohou účastnit. V rámci tohoto představení jsou účastníci seznámeni s plánovanými zakázkami na dodávky, služby a stavební práce. U každé zakázky se dozvědí její předpokládanou hodnotu, předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení a stručné informace o jejím předmětu. V rámci každého představení jsou účastníci také seznamování s principy odpovědného zadávání veřejných zakázek, které Povodí Vltavy uplatňuje.

Představení plánu veřejných zakázek však není jediným způsobem komunikace Povodí Vltavy s dodavateli. Povodí Vltavy také hojně využívá předběžných tržních konzultací za účelem získání zpětné vazby dodavatelů k nastavení zadávacích podmínek jednotlivých veřejných zakázek nebo získání jiných podstatných informací od relevantního dodavatelského trhu.

Povodí Vltavy hodlá principy odpovědného zadávání uplatňovat i do budoucna, přičemž za tímto účelem úzce spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání a návazného projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek. Kromě již uplatňovaných přístupů se hodlá Povodí Vltavy zaměřit více na cirkulární ekonomiku. Za tímto účelem připravuje konání předběžné tržní konzultace, jejímž cílem by mělo být zjištění na trhu dostupných řešení pro stavební práce obvykle zadávané Povodím Vltavy.

 

Přehled akcí s využitím institutů SOVZ
Institut Název akce Počet podpořených osob Poznámka
Zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných Provozní zázemí pro PS Lužnice ve Veselí nad Lužnicí 3 Odkaz na profil.
Kocába ř.km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění 2 Odkaz na profil.
VD Hracholusky – rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu 2 Odkaz na profil.
DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276 – 12,398 1 Odkaz na profil.
Zaměstnání osob se záznamem v rejstříku trestů Sázava ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu 1 Odkaz na profil.
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod 1 Odkaz na profil. Probíhá zadávací řízení.
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod 3 Probíhá zadávací řízení.
Podpora studentské praxe VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – zpracování DSP a DPS 1 Odkaz na profil.
Studie proveditelnosti: VD Kamýk – zabezpečení VD před účinky velkých vod 1 Odkaz na profil.
Husinec – protipovodňová opatření, DPS 1 Odkaz na profil.
Čestné prohlášení o odpovědném plnění VZ Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov Odkaz na profil.
VD Trnávka – odstranění nánosů Odkaz na profil.
Transparentní účet Berounka ř. km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti Odkaz na profil. Probíhá plnění.
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod Odkaz na profil. Probíhá plnění.

 

Povodí Vltavy, státní podnik je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za implementaci tohoto principu za rok 2017. Ocenění bylo Povodí Vltavy uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017.

Podívejte se na případovou studii o odpovědném zadávání v praxi v prezentaci Mgr. Zdeňka Pochmona.

Povodí Vltavy, s.p. je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Město Třebíč realizuje 20 let mezinárodní projekt WHO – Zdravé město. A proto se snaží veřejné zdroje využívat efektivně, s maximálním užitkem a přitom zohlednit některá jiná hlediska než je cena. Snaží se odpovědně nakupovat spotřební materiál, reklamní a dárkové předměty, uplatňovat principy společenské odpovědnosti ve veřejných zakázkách a podporovat místní produkci a zaměstnanost. Dvakrát ročně pořádá na náměstí Jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. Na zasedání zastupitelstva i komisí využívá cateringových služeb místního sociálního podniku Vrátka, který zaměstnává handicapované lidi.

Město Třebíč realizovalo od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2016 mezinárodní projekt zaměřený na společensky odpovědné nakupování. Projekt byl založen na spolupráci tří zemí a propojení neziskového a veřejného sektoru. V rámci tohoto projektu proběhly na úřadu analýzy nakupování. A také byly realizovány dvě pilotní veřejné zakázky s uplatněním sociálních kritérií.

První se týkala fairtradového občerstvení na radnici. V souladu s úsilím města podporovat principy společenské odpovědnosti a udržitelný rozvoj město požadovalo, aby dodávané zboží bylo s logem Fair trade. Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky fairtradové kávy, faitradového čaje, fairtradového tržinového cukru a sušenek s faitradovou čokoládou.  Zakázku se podařilo vysoutěžit a od roku 2014 je každé návštěvě pana starosty a místostarostů nabídnuta fairtradová káva.

Druhá veřejná zakázka se týkala eticky vyrobených propagačních triček. Za vyhovující bylo v případě požadavků na výrobu oděvů požadováno členství výrobce ve Fair Wear Foundation nebo výrobky dovážené a distribuované organizací World Fair Trade Organization. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy, přičemž jedna byla místní. Nakonec byla vybrána společnost, která nabídla nejnižší cenu. Bylo vyrobeno 200 triček.

Město se věnuje osvětě a propagaci fair tade. V roce 2014 získalo jako sedmé v ČR titul Faitradové město. Úzce spolupracuje i s Faitradovou obchodní akademií a hotelovou školou. Pořádá různé výstavy, besedy a semináře na toto téma pro úředníky na radnici, ale i širokou veřejnost. I nadále se drží hesla: myslíme globálně, jednáme lokálně, nakupujeme odpovědně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zapojuje do konceptu odpovědného zadávání. Smyslem je postupné odstraňování bariér v jeho aplikaci na straně dodavatelů i resortu ministerstva.

Statutární město Děčín se hlásí k odpovědnému zadávání od roku 2015, přičemž od začátku si uvědomuje svou kupní sílu a její potenciál pro prosazování vlastních strategií. Prvním krokem zadavatele směrem k OVZ bylo definování cíle Strategického plánu města Děčín: Zajištovat pomoc s uplatněním na trhu práce, tedy pomáhat lidem potýkajícím se s dlouhodobou nezaměstnaností. Jedním z důležitých opatření bylo zavedení sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a vyhlášení čtyř veřejných zakázek s plněním na 5 let v předpokládané hodnotě 617,5 mil. Kč bez DPH. Město od začátku strategicky využívá vlastní investice k podílu na řešení palčivých problémů města v sociální oblasti.

 

V září 2020 byla aktualizována vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek a přidány podmínky s aspekty odpovědného zadávání:

„Pokud je to vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky možné a vhodné, zadavatel bude v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek zohledňovat (např. ve smluvních podmínkách či hodnotících kritériích) sociální, environmentální, regionálně ekonomické dopady.“

 

Obecné podmínky:

 • Podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, přístup sociálních, malých a středních podniků. Usilovat o férové dodavatelské vztahy, důstojné pracovní podmínky. Respektovat etické nakupování.
 • V rámci enviromentálních dopadů zohledňovat např. omezení spotřeby energií, surovin, omezení odpadů či jejich recyklaci, omezení uhlíkové stopy a využívání udržitelných zdrojů.

Ve vztahu k projektové dokumentaci:

 • V zadávací dokumentaci či v poptávce na zpracování projektové dokumentace bude vždy, pokud toto bude smysluplné s ohledem na charakter akce uvedeno, že zadavatel požaduje řešení, které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, že zadavatel preferuje technická řešení, která odpovídají udržitelnému hospodaření s vodou, surovinami, odpady atd.

Od jara 2020 převažuje elektronické podávání nabídek profilem zadavatele i u zakázek malého rozsahu (podlimitní a nadlimitní zakázky se podávají již od roku 2012), při vyhlašování zakázek zadavatel využívá vícekriteriálních hodnocení (jde o stoupající trend) i u zakázek malého rozsahu, či klade důraz na férové dodavatelské vztahy a v rámci formuláře nabídky požaduje prohlášení účastníka o dodržování právních předpisů České republiky, zejména pak  předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů. Zadavatel samozřejmě zohledňuje dopady svých nákupů na životní prostředí. Rovněž využil i předběžné tržní konzultace k připravovaným veřejným zakázkám (Elektronická spisová služba a Poskytování hlasových a datových služeb).

Zadavatel rovněž myslí i na komunikaci principů OVZ směrem dovnitř organizace, pravidelné proškolování zaměstnanců úřadu (včetně osvěty zaměstnanců příspěvkových organizací), ale i na informování veřejnosti o dosažených úspěších (např. cena Neplejtvák mezi velkými městy za rok 2018, nebo ocenění MPSV).

Zavedením odpovědného zadávání zadavatel aktivně podporuje zaměstnanost formou požadavku na zapojení určitého počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění čtyř veřejných zakázek. Jako vhodné se jeví rozsáhlejší veřejné zakázky, jejichž plnění probíhá delší dobu. Příkladem jsou veřejné zakázky na Údržbu komunikace, Údržbu zeleně, Nakládání s odpady a Sběrný dvůr, hodnotícím kritériem byla nabídková cena (váha 80 %) a počet zapojených osob se ztíženým přístupem na trh práce s váhou 20 %. Město využívá i další aspekty OVZ, například požadavky na ekologickou šetrnost (u nábytku dřevo z udržitelných zdrojů, nízká stopa formaldehydu), či nákup s udržitelnými aspekty propagačních předmětů a další. Dalším inspirací je veřejná zakázka na Restaurování Glorietu v Růžové zahradě s exkurzemi pro školy. Zadavatel zvolil možnost exkurzí jako hodnotící kritérium s tím, aby sám účastník určil, zda má či nemá zájem zorganizovat exkurzi pro žáky základních škol, kde je zřizovatelem zadavatel. Všichni účastníci získali bodové ohodnocení, protože projevili zájem prohlídky zorganizovat. Hodnotící kritérium je dále provázáno do smluvních podmínek včetně sankčních ujednání. I přes současnou pandemickou situaci se podařilo zhotoviteli zorganizovat již dvě exkurze. Předpokládají se exkurze dalších skupin, zájem ze stran škol je velký.

Statutární město Děčín je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Ocenění bylo Děčínu uděleno v roce 2020 v rámci každoroční Konference OVZ (více o konferenci).
Prezentace zástupce Děčína, paní Věry Havlové na Konferenci OVZ 2020.

Případová studie: OVZ na Magistrátu města Děčín

Město Děčín je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Statutární město Most bylo jedním z průkopníků konceptu sociálně odpovědného veřejného zadávání v České republice. V rámci spolupráce s vládní Agenturou pro sociální začleňování se městská reprezentace snažila napomoci řešení komplexních problému sociálně vyloučených lokalit. V rámci zadávací činnosti se zadavatel snažil zapojovat do rekonstrukčních (stavebních) a údržbových prací v sociálně vyloučených lokalitách osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Za svůj přínos rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice bylo Statutární město Most v roce 2017 oceněno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017 – Strategický přístup ve veřejném nakupování.

Dlouhodobě nezaměstnaní z ghett a deprivovaných zón získají pracovní zkušenost. A z té potom mohou vycházet.“  V tom vidí hlavní přínos odpovědného zadávání Martin Jirásek, ředitel Odboru veřejných zakázek Magistrátu Statutárního města Most.

Statutární město Most je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za implementaci tohoto principu za rok 2017. Ocenění bylo městu Most uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017.

Severočeské město Kadaň vypracovalo ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování Strategii sociálního začleňování, která stanovila konkrétní cíle a úkoly v souvislosti s uplatňováním sociálních aspektů v zadávacích řízeních. Kadaň se zaměřila nejen na podporu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, ale i na pomoc absolventům.

Z pohledu odpovědného zadávání od roku 2015 město vytváří vhodné podmínky pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných tím, že ve veřejných zakázkách požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků (minimálně jeden) podílejících se na plnění zakázky bylo z cílové skupiny. Město požaduje, aby je dodavatel přijal do pracovního poměru, či s nimi uzavřel dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tuto podmínku má Kadaň zahrnutou v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nejedná se jenom o podporu uplatnění na trhu dlouhodobě nezaměstnaných minimálně v průběhu trvání zakázky, ale i o vytvoření podmínek pro uplatnění absolventů škol (Pozn.: tj. absolvent školy do dvou let od ukončení přípravy na povolání, který je evidování ÚP a jehož evidence je ukončena pro účely vzniku rozhodného pracovněprávního vztahu).

V případě, že úřad práce neeviduje absolventy, či dlouhodobě nezaměstnané, 10 % podmínka se považuje za splněnou, když dodavatel předloží potvrzení o tom, že v evidenci Úřadu práce Kadaň se nenachází uchazeč požadované profese.

Ve své praktické činnosti se zadavatel pokoušel opakovaně zapojit do plnění veřejných zakázek osoby bez zaměstnání, obzvláště mladé absolventy. Např. v rámci zakázky „Kadaň, Studentské náměstí“ město dostalo 10 nabídek (z toho 1 vyloučena). Povinnou součástí nabídky bylo čestné prohlášení dodavatele o plnění podmínek zadavatele (tj. na zaměstnání osob z řad nezaměstnaných absolventů škol). Vzor tohoto prohlášení byl přílohou zadávací dokumentace.

Malé a střední podniky často vnímají jako bariéru pro zapojení do veřejných zakázek například dlouhé lhůty splatnosti. Zadavatel však může nastavit mechanismus vztahů mezi zadavatelem, dodavatelem a poddodavatelem tak, aby potřeby malých a středních podniků (poddodavatelů) byly zohledněny. Často jsou to podniky lokální, tedy jde o podporu místní ekonomiky.

Královéhradecký kraj např. v zakázce Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem smluvně zavazuje zhotovitele k řádnému a včasnému proplacení oprávněně vystavených faktur poddodavatelům za podmínek sjednaných ve smlouvách s poddodavateli. Pokud je zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů, objednavatel je oprávněn zaplatit poddodavateli přímo. Po vyžádání stanoviska k oprávněnosti nároku od zhotovitele, a následně může objednatel přímo uhradit poddodavateli dlužnou částku a tuto je následně oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo dále nárokovat zaplacení této částky po zhotoviteli, a to včetně sankce, eventuálně i úroku z prodlení. Takové ustanovení má motivovat zhotovitele k tomu, aby svým poddodavatelům (zpravidla malým lokálním podnikům) za řádně odvedenou práci řádně a včas platili.

V nejbližších čtyřech letech plánuje Královéhradecký kraj investovat za zhruba 9,6 miliard korun. Prostřednictvím workshopu Zásobník investičních projektů kraj seznámil potenciální dodavatele s plánovanými investicemi a procesem elektronického veřejného zadávání. Součásti prezentace na workshopu byly i příklady, čeho se mají dodavatelé vyvarovat, aby nebyli případně vyřazeni ze zadávacího řízení. Zástupci kraje a agentury Centrum investic, rozvoje a inovací (připravuje a řídí investice projektů Královéhradeckého kraje), dodavatelům vysvětlili transparentnost a bezpečnost zadávacího procesu, a také informovali o možnosti účastnit se seminářů jak používat elektronický nástroj efektivně a bez strachu. Prezentace investičních projektů a celý záznam z workshopu kraj zveřejnil i na svých webových stránkách.

Kraj se snaží zvyšovat transparentnost nejen otevřenou komunikaci s dodavateli, ale i používáním transparentního účtu zobrazujícího příchozí a odchozí platby s výjimkou mezd. Dalším krokem k transparentnosti je i rozklikávací rozpočet, přičemž data jsou aktualizována jednou měsíčně.

Přesné znění odstavce o přímých platbách ve Smlouvě o dílo „Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem“:

Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

Příloha:
Zadávací dokumentace Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem

Královéhradecký kraj je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Město Chomutov od roku 2014 využívá při zadávání některých veřejných zakázek na úklidové služby a stavební práce aspekty odpovědného zadávání. Cílem města „je neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných klientům magistrátu, zkvalitňování činností při správě městského majetku a trvalé zvyšování kvality života v rámci udržitelného rozvoje při hájení veřejného zájmu“.

V zadávání zakázek na úklidové služby v Oddychovém a relaxačním centru AQUA SVĚT, Kulturně společenském centru – Kino Svět, sportovních objektech Zimního stadionu a tréninkové haly a Letního stadionu s tréninkovým zázemím byl specifikován způsob zpracování nabídkové ceny formou rozložení na následující položky:

 • náklady na zaměstnance (za splnění podmínek pracovně právních předpisů především v oblasti odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů)
 • personální náklady (náklady na řízení a kontrolu výkonu práce, vybavení zaměstnanců OOPP, školení v souladu s povinnostem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 • náklady na úklidové čistící a dezinfekční prostředky, doplňované hygienické prostředky (mýdlové dávkovače, hygienické prostředky na toaletách), stroje a jiné pomůcky potřebné pro provedení úklidu,
 • ostatní náklady (např. doprava, zisk, rizika, bonusy, slevy a další vlivy)

Rozložením nabídkové ceny (na položky) zadavatel vytvořil podmínky pro účinnou kontrolu zajištění důstojných pracovních podmínek v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (např. dodržování základních pracovních standardů, důstojná odměna, bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

„Zadavatel chtěl touto podmínkou dospět k zadání služeb společnostem, které jsou schopny zabezpečit kvalitní služby  týmem pracovníků, kteří nebudou fluktuovat z důvodů nedůstojných pracovních podmínek či nedodržování bezpečnosti práce. S odstupem doby, která proběhla od výběru dodavatelů, může zadavatel konstatovat, že tento postup přináší výsledek, neboť v objektech pracují zavedené týmy, jejichž práce se odráží na kvalitě provedených služeb.“   Mgr. Marcela Kukiová, úsek veřejných zakázek, Magistrát města Chomutova

V dalším případě veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní v Chomutově, byl aplikován následující aspekt odpovědného zadávání:

 • 10 % z celkového počtu zaměstnanců zapojených do plnění veřejné zakázky bude před podpisem smlouvy o dílo vybrán z řad nezaměstnaných nebo absolventů evidovaných na úřadu práce.

Dodavatel před podpisem smlouvy předložil seznam všech zaměstnanců a vyznačil zapojené osoby z řad nezaměstnaných nebo absolventů. Dodavatel byl povinen dodržet tento požadavek objednatele po celou dobu plnění zakázky.

„Vítězná firma ve spolupráci s úřadem práce zaměstnala administrativní pracovnici, kterou byla mladá matka po mateřské dovolené evidovaná na úřadu práce. Toto dočasně vytvořené pracovní místo pomohlo získat uchazečce o zaměstnání praxi, kterou mohla po ukončení veřejné zakázky prokazovat.“   Mgr. Marcela Kukiová, úsek veřejných zakázek, Magistrát města Chomutova

Město Chomutov má potenciál uplatňovat další oblasti odpovědného veřejného zadávání i v dalších zadávacích řízeních.

Příloha:
Zadávací dokumentace Poskytování vnitřních úklidových služeb v Oddychové a relaxačním centru AQUA SVĚT, Chomutov.

Město Chomutov je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Město Jičín, které leží v Královéhradeckém kraji, má zkušenosti se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek od roku 2018.

Jedná se o velmi zajímavý způsob zadávání pro samosprávu i menších měst, protože tak se může legálně dobrat cílů, které má obyčejně každá strana v programu – pomoc pro lidi se znevýhodněním na trhu práce, ohleduplnost k životnímu prostředí, získání jistoty v nákupu výrobků, které nejsou zatíženy pochybným původem,“ uvádí místostarosta města Jičín Mgr. Petr Hamáček.

V pilotní zakázce Sazba, tisk a distribuce Jičínského zpravodaje na tři roky město nastavilo jako 15% hodnoticí kritérium ekologicky šetrné řešení (požadavky na papír z udržitelných a zákonných zdrojů, emise, spotřebu energie a nakládání s odpady).

Ve směrování k odpovědnému nakupování město neopomíná ani příspěvkové organizace. Sportovní zařízení města Jičína ve veřejné zakázce Praní a žehlení prádla vč. odvozu suchého i mokrého prádla, dovozu, balení, převázání a drobné opravy pro 3 střediska na 4 roky (2018–2022) s předpokládanou hodnotou 800 000 Kč bez DPH (roční objem cca 41 000 ks), využilo možnost předběžné tržní konzultace. Zadavatelem bylo dopředu uveřejněno sedm okruhů určených k individuální konzultaci a ponechán též prostor pro sdělení informací od dodavatelů. Jeden z okruhů se týkal ekologicky šetrného plnění zakázky, další pak podmínky zaměstnání alespoň 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

V roce 2018 Město Jičín zakomponovalo ustanovení odpovědného veřejného zadávání do Směrnice o veřejných zakázkách: Zadavatel při zadávání nadlimitních, podlimitních zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zohledňuje dopady dané zakázky v relevantní oblasti, v níž je realizována, na společnost a ekonomiku, při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, a ve vhodných případech uplatňuje příležitosti dle usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Jičín zavedl efektivnější způsob podávání nabídek formou formulářů, které zahrnují i prohlášení o společensky odpovědném zadávání v oblasti pracovněprávních předpisů, a to z oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti ochrany zdraví a vzdělání. V tomto smyslu město vnímá potenciál v podpoře technického vzdělávání dětí základních škol formou exkurzí, využívání předběžných tržních konzultací a klade důraz na včasné plnění finančních závazků dodavatele vůči svým poddodavatelům.

Cílem mé práce je zajistit pro město nákup transparentně a nediskriminačně a OVZ dodává mé práci ještě další přidanou hodnotu,“ doplňuje vedoucí oddělení veřejných zakázek MěÚ Jičín Lenka Hollerová, DiS.

Příloha:
Zadávací dokumentace Praní a žehlení prádla, Sportovní zařízení města Jičín

Město Jičín je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice za rok 2019. Ocenění bylo Jičínu uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019.

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na MÚ Jičín – YouTube

Město Jičín je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

První pražskou institucí terciárního vzdělávání, která se zapojila do projektu SOVZ je Vysoká škola chemicko-technologická.

Ve své praxi se VŠCHT zaměřuje primárně na problematiku důstojných pracovních podmínek, využívání ekologicky šetrných řešení, podporu malých a středních podniků a etické nakupování. Při plnění veřejných zakázek se zadavatel zaměřil například na férové dodavatelské vztahy a kontrolu pracovních podmínek v dodavatelském řetězci. Důrazem na tyto podmínky si zadavatel slibuje mimo jiné i vyšší věcnou kvalitu plnění a menší komplikace při realizaci veřejné zakázky.

Vysoká škola chemicko-technologická je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice za rok 2019. Ocenění bylo VŠCHT uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

Záměrem Dopravního podniku hlavního města Prahy (DP) je být moderním zadavatelem veřejných zakázek. Představenstvo proto projednalo Strategii odpovědného veřejného zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy pro roky 2020 – 2022.

Vedle zásad vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek jako transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a nediskriminace, akcentuje DP strategický a odpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek. DP neřeší jen nabídkovou cenu, ale i další aspekty ekonomické výhodnosti v širším slova smyslu, podporuje environmentální a společenské aspekty a dbá o férovou soutěž a dodavatelské vztahy v rámci zadávání veřejných zakázek. Strategie akcentuje zadávání prostřednictvím inovativních institutů, ať už se jedná o využívání předběžné tržní konzultace, dynamického nákupního systému, systému kvalifikace, Meet The Buyer, nebo hodnocení metodou Best Value Approach. Dále DP deklaruje preferenci zadávání veřejných zakázek na více částí, využívání BIM, FIDIC či Elektronického katalogu. Obecně je záměrem DP reprezentovat moderní trendy v zadávání veřejných zakázek, jak je to běžné v některých jiných členských státech Evropské unie.

Strategii připravil DP ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Magistrátem hlavního města Prahy. Strategie je koncipována na tříleté období, tj. do konce roku 2022, kdy by měla být aktualizována v souladu s novými trendy a přijata na další tříleté období. V roce 2022 bude vyhodnoceno plnění a fungování této strategie.

Dopravní podnik hl. m. Praha je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Ocenění bylo DPP uděleno v roce 2020 v rámci každoroční Konference OVZ (více o konferenci).
Prezentace zástupce DPP, pana Martina Najmana na Konferenci OVZ 2020.
Tisková zpráva DPP ke Konferenci OVZ 2020.

Dopravní podnik hlavního města Prahy je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Česká televize uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek a koncesí. V rámci zadávání zohledňuje i širší společenské aspekty, zejména podporuje ekologicky šetrná řešení, zajištění důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce v celém dodavatelském řetězci a etické nakupování. Zásady odpovědného zadávání se zohledněním širších společenských aspektů má Česká televize zahrnuty také v interní směrnici (v procesu schvalování), která stanovuje konkrétní povinnosti pro jednotlivé útvary.

Zásady odpovědného zadávání uplatnila Česká televize například při zakázkách na úklidové služby ve svém sídle v Praze na Kavčích horách, na služby ostrahy Televizního studia Brno nebo na provoz kantýny pro zaměstnance. O těchto zakázkách se dozvíte více v příkladech dobré praxe níže.

Odpovědný přístup České televize lze ukázat na aktuálním příběhu skleněných karaf na vodu, které postupně nahrazují dosud používané PET lahve. Ve spolupráci se studentem designu a sklárnou vzniklo 201 sad karaf na vodu s odlívkami pro účely pohoštění návštěv na sekretariátech a jako propagační předměty pro obchodní partnery. V každé sadě karafy a skleniček je informační leporelo, které popisuje souvislosti hospodaření s vodou v České televizi. Výrobou a nákupem karaf Kavqua podpořila Česká televize tradiční řemeslnou výrobu, zapojila studenta vysoké školy a chytrým způsobem propaguje používání kohoutkové vody i boj proti zbytečným plastům.

Česká televize je samostatným subjektem nezávislým na státním rozpočtu, financovaným z televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti. Sídlo České televize je v Praze, ze zákona má ještě televizní studia v Brně a Ostravě, menší studia jsou i v dalších městech.

Česká televize je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Ocenění bylo České televizi uděleno v roce 2020 v rámci každoroční Konference OVZ (více o konferenci).
Prezentace zástupce ČT, pana Martina Rajmana na Konferenci OVZ 2020.

Česká televize je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se k tématu odpovědného veřejného zadávání hlásí od roku 2014. Jako orgán veřejné správy považuje za důležité, aby prostředky, které v rámci veřejného nakupování vynakládá, byly vynakládány také v souladu s prioritami MPSV v oblasti sociálních věcí a životního prostředí.

 

 

Strategické priority MPSV

V roce 2015 nejvyšší vedení Ministerstva práce a sociálních věcí přijalo interní Strategii odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí, která definovala priority MPSV této oblasti. Jejím hlavním smyslem bylo, že určila vizi, resp. směr, kterým se MPSV jako zadavatel veřejných zakázek chce ubírat, jakým zadavatelem chce být a jak chce působit na trh. Na nejvyšší úrovni tak byly přijaty strategické priority pro oblast zadávání veřejných zakázek, které na straně jedné sloužily jako společný rámec pro zadavatele v resortu práce a sociálních věcí, na straně druhé umožnily otevřeně komunikovat tyto priority navenek, vůči potenciálním uchazečům o veřejné zakázky. MPSV se tímto dokumentem přihlásilo ke konceptu odpovědného veřejného zadávání (dále také „OVZ“) v celé šíři jeho definice a stanovilo si priority pro své nákupy. Těmi jsou:

PriorityMPSV

Odpovědnost za plnění strategie má odbor, v jehož kompetenci jsou veřejné zakázky, kde se tak propojila každodenní administrace veřejných zakázek s implementací odpovědných prvků ve veřejných zakázkách.

V červenci 2019 došlo k vyhodnocení plnění strategie odpovědného zadávání a k její aktualizaci tak, aby se implementace OVZ posunula zase o krok dál v souladu s mezinárodními trendy (směr, který vytyčuje ISO 20400 nevyjímaje) a lépe se propsala do veřejných zakázek v celém resortu, nejen na samotném ministerstvu (pozn. do resortu MPSV spadají mj. všechna pracoviště Úřadů práce, správy sociálního zabezpečení a inspektorátů práce).

Pilotní ověření konceptu v praxi

Velkou inspirací se pro MPSV stala zejména zahraniční praxe, kde přístup označovaný „value for money“ (tj. dosažení maximální hodnoty za vynaložené peníze) je běžnou součástí veřejného nakupování. Komplexní příklady ze západní a severní Evropy jednoznačně prokázaly přínosy využívání tohoto konceptu a ukázaly, jak jeho vhodné využití může podpořit strategické cíle zadavatele.

Stačilo proto jen vybrat vhodné plnění a zahájit pilotní ověření v praxi. MPSV si vybralo veřejnou zakázku s názvem Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV s předpokládanou hodnotou 10 mil. Kč bez DPH a poskytováním plnění po dobu 4 let. Do zadávacích podmínek byl zakotven požadavek na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob.

Provázání na strategii a podpora vedení

MPSV jako resort, který má sociální odpovědnost už v názvu, se přirozeně zajímá o společenské aspekty v rámci veřejných zakázek a dopady sociálně odpovědného zadávání mají širokou oporu v resortních strategických dokumentech (podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování apod.). Strategie OVZ je tak logickým vyústěním kompetencí a cílů MPSV. Tak je nahlíženo i vedením – jako nezpochybnitelný směr veřejných nákupů. Významnou podporou realizace je tak i fakt, že strategie byla široce projednána a schválena na nejvyšší úrovni.

MPSV nejen koncept odpovědného veřejného zadávání dlouhodobě v praxi aplikuje, ale prostřednictvím projektu a ve spolupráci s dalšími zadavateli v České republice i zahraničí dále rozvíjí a hledá nové možnosti jeho využití.

Priority a témata MPSV

S ohledem na charakter veřejných zakázek se MPSV v prvních čtyřech letech zaměřilo na identifikaci těch zakázek, kde je aplikace aspektů OVZ vhodná a efektivní:

 • U veřejných zakázek, kde bylo možné nabídnout pracovní příležitost osobám znevýhodněným na trhu práce, byl upřednostněn dodavatel zaměstnávající osoby zdravotně postižené či sociální podniky, případně byl uplatněn požadavek zaměstnat určitý počet osob z tohoto okruhu lidí na plnění veřejné zakázky.
 • Pro diverzifikaci dodavatelů (resp. aby byl umožněn lepší přístup i malým či sociálním podnikům k zakázkám) byla zavedena řada Dynamických nákupních systémů, více děleny veřejné zakázky na části, či pro drobné dodavatele bylo uspořádáno školení tak, aby rozuměli elektronickým systémům MPSV a uměli podávat nabídky. MPSV také využívá vzory / formuláře nabídek, které usnadňují dodavatelům jejich podání v zadávacích řízeních. Příklad formuláře nabídky najdete tady. (vzor Výzvy, vzor Smlouvy).
 • Komodity dovážené ze třetích zemí byly poptávány s požadavky pro etické nakupování.
 • Pro centrální nákupy, které pokrývají komodity významné pro chod všech úřadů resortu MPSV po celé ČR, se MPSV primárně zaměřilo na ekologicky šetrná řešení. V objemech, které jsou takto nakupovány, je pak i malý krok směrem k udržitelnosti poměrně zásadní. Snaha o zmenšení negativního dopadu na životní prostředí se nicméně propsala i do řady menších zakázek, např. na realizaci udržitelných akcí (konferencí a seminářů) či pořízení propagačních předmětů.

Každodenní praxe

Celkově MPSV v období 2015 – 2019 zadalo veřejné zakázky s prvky odpovědného veřejného zadávání v celkové předpokládané hodnotě převyšující částku jedné miliardy Kč. Vedle toho uplatňuje MPSV udržitelné aspekty rovněž v rámci dynamických nákupních systémů v celkovém objemu 350 milionů Kč.

Ve využití jednotlivých nástrojů se MPSV inspirovalo v zahraničí, u Transport for London například při využití checklistů na úrovni přípravy konkrétní veřejné zakázky. Ty velmi pomáhají zautomatizovat promýšlení „odpovědných/strategických aspektů“ u každé veřejné zakázky.

Příklady dobré praxe MPSV s aspektem odpovědného veřejného zadávání:

Monitoring a měření výsledků

Detailní monitoring a měření dopadů je pro MPSV nyní jednou z největších výzev. Zřejmě většina zadavatelů, když začíná s odpovědným veřejným zadáváním, snaží se co nejvíce nastavit proces přípravy a využití aspektů OVZ na co nejvíce zakázkách. Po určité době zjistí, že takto zadaných zakázek už má velké množství a velmi by pro další práci ocenil manažersky vhodně utříděná detailní data. Náš systém monitoringu tudíž nyní rozvíjíme tak, aby odpovídal aktuální situaci, kdy veřejných zakázek zadaných s aspekty OVZ je již celá řada a je třeba i část contract managementu zautomatizovat.

Komunikace odpovědného zadávání veřejných zakázek

Komunikace je přirozeně klíčová pro úspěch celé snahy o odpovědné zadávání. Řada problémů s prosazením odpovědného přístupu je spojena s nedostatečnou komunikací, vysvětlením tohoto přístupu, a tím s nepochopením. Kolem odpovědného zadávání v ČR panuje řada mýtů, které mnohdy nelze vyvrátit jinak než posílením diskuse.

Na MPSV se interní komunikace zaměřila na široké projednání návrhu strategie před jejím přijetím. Po jejím schválení byla předmětem řady školení. O cílech MPSV informuje i dodavatele, prostřednictvím webu, ale i cíleně v rámci předběžných tržních konzultací.

Na podporu implementace odpovědného, chcete-li strategického veřejného zadávání, a v rámci  národního projektu je klíčovou aktivitou právě komunikace zkušeností, příkladů dobré praxe a metodik mezi zadavateli a vzdělávání klíčových osob veřejných nákupů.

MPSV založilo Platformu odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

 

Jak šel čas s odpovědným veřejným zadáváním v Libereckém kraji

 • r. 2014 proběhl na Krajském úřadě Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) seminář k odpovědnému zadávání
 • r. 2015 se kraj při zadávání veřejných zakázek zaměřil zejména na veřejné zadávání odpovědné k životnímu prostředí. Každý rok je vyhodnocováno naplňování Směrnice o ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje
 • r. 2016 zapojení prvků odpovědného zadávání šetrného k životnímu prostředí do veřejných zakázek – např. kohoutková voda, recyklovaný papír (elektronické aukce již od roku 2005), vzorové smlouvy, formulář čestného prohlášení, výrobky se známkou FAIRTRADE®, občerstvení na semináře a akce Libereckého kraje zajištěno od studentů škol …
 • r. 2016 Směrnice Libereckého kraje pro zadávání veřejných zakázek – zaveden plán veřejných zakázek – předání informací o všech plánovaných veřejných zakázkách vždy do 30. 11. a do 31.1. určení vhodného postupu a možného zapojení prvků odpovědného veřejného zadávání
 • 2016 realizace centrální veřejné zakázky formou e-aukce „Centrální nákup profi myček“ s využitím  hodnocení nákladů životního cyklu přístroje pro 4 domovy důchodců
 • 2017 zřízeno 6 dynamických nákupních systémů na technický dozor investora/stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce.
 • 2017 zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ – veřejná zakázka na stavbu parkovacího domu zahájena v roce 2021 s prvky odpovědného veřejného zadávání
 • V roce 2017 Krajský úřad Libereckého kraje úspěšně zadal zakázku na úklidové služby v jeho sídle, Evropském domě a přilehlých prostorách s předpokládanou hodnotou 10.475.000 Kč bez DPH, ve které v rámci hodnocení zvýhodnil s váhou kritéria 10 % dodavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením. Počet OZP, který se v hodnocení projevil, byl „zastropován“ – maximální možný počet 100 bodů v rámci tohoto kritéria obdržel dodavatel za 3 osoby se zdravotním postižením, počet osob musí vybraný dodavatel garantovat po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to také prostřednictvím náhradních osob. Neuvedení osob se zdravotním postižením v nabídce nebylo považováno za nesplnění zadávacích podmínek, tato skutečnost byla pouze zohledněna v rámci hodnocení nabídek. Zadavatel tak uplatněním kritéria hodnocení sledoval rozšíření soutěže, podporu rovného zacházení a nediskriminaci ostatních dodavatelů v zadávacím řízení.
 • 2018 LK pořádal konferenci pro pracovníky zadávající veřejné zakázky v rámci všech krajů, kde bylo mj. prezentováno téma odpovědného zadávání. Občerstvení bylo zajištěno studenty.
 • 2019 administrace veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500.000 Kč bez DPH a vyšší oddělením veřejných zakázek KÚ LK pro všechny příspěvkové organizace – používány vzorové smlouvy, zadávací dokumentace, formuláře atd.
 • 2020 zapojení odborných škol a Technické univerzity do výroby osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) – šití roušek, tisk štítů, výroba nanofiltrů
 • 2020 zapojení a podpora lokálních dodavatelů do výroby a distribuce OOP
 • 2020 vstup Libereckého kraje do „Platformy odpovědného veřejného zadávání“
 • 2020 zaveden dynamický nákupní systém s názvem „Centrální nákup osobních ochranných prostředků – DNS“ – centrální veřejná zakázka, nákup pro příspěvkové organizace a obce

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Krajském úřadě Libereckého kraje

 

Krajský úřad Libereckého kraje je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání od r. 2020

PLATFORMA_OVZ_logo

Správa železnic, státní organizace, je zadavatelem sektorových veřejných zakázek dle § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ, který plní úkoly vyplývající ze zákona o drahách, případně z jiných tuzemských právních předpisů či evropských nařízení a směrnic. Zejména pak zajišťuje provozuschopnost a modernizaci železniční dopravní cesty pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. Objem veřejných zakázek realizovaných Správou železnic dosahuje ročně až desítek miliard korun. Jedná se o organizaci, která zaměstnává zhruba 17 tisíc osob.

S ohledem na významné postavení stabilního zaměstnavatele, které Správa železnic vždy měla, se její odpovědné vystupování dosud projevovalo převážně jinak, než ve veřejných zakázkách (např. v oblasti podpory studia formou stáží studentů a spoluprací s vysokými školami). Prvním impulzem k uplatňování odpovědných aspektů ve veřejných zakázkách byl v rámci resortu dopravy pokyn Ministerstva dopravy ze dne 18. 9. 2018, č.j. 19/2018-810-VZ/1, jímž se začala Správa železnic řídit, ovšem doposud v ne zcela organizované (jednotné) formě. Současně plnila Správa železnic i oblast reportování o uplatňování odpovědných aspektů v zadávání vůči Ministerstvu dopravy. Za účelem unifikace zadávacích podmínek bylo nutné přikročit i k přípravě vlastních interních předpisů Správy železnic, které by požadavky resortní direktivy v oblasti odpovědného zadávání reflektovaly, na základě čehož vznikl Pokyn generálního ředitele Správy železnic, mající účinnost od 1. 11. 2020. Současně vznikla i metodická doporučení, a to v podobě vzorových smluvních ujednání, která může zadavatel včlenit do zadávacích podmínek, neboť Správa železnic disponuje mnoha organizačními jednotkami, jenž zadávají veřejné zakázky samostatně, takže bylo nutné upravit zadávací praxi tak, aby byla pokud možno stejnorodá napříč organizací.

Tento pokyn definuje odpovědné zadávání jako proces směřující k uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce, přičemž získá maximální hodnotu za peníze vytvořením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a to při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Pokyn k odpovědnému veřejnému zadávání se aplikuje na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 200.000 Kč a vyšší. Výjimkou je catering, kde se pravidla uplatňují už od částky 10.000 Kč.

Komoditami, kde se uplatňují odpovědné aspekty povinně, jsou: úklidové služby a čisticí prostředky, kancelářský papír, PC sestavy a notebooky, catering a stravování, nábytek. V zakázkách na další předměty plnění mají aspekty odpovědného zadávání doporučený charakter. Jedná se o tyto komodity: ostraha, stavební práce, služby a dodávky s nimi související, kancelářské potřeby (vyjma papíru).

Správa železnic vnímá jako velmi vhodné, aby byla problematika odpovědného zadávání pojata v organizacích zadavatelů komplexně a promyšleně, což platí jak pro „běžné zadavatele“, tak hlavně pro zadavatele s určitým zvláštním (netypickým) předmětem činnosti. V druhém uvedeném případě je nutné praxi odpovědného zadávání zaměřit právě na tuto činnost, aby měla na zadavatelské i dodavatelské úrovni reálný přínos. Právě tímto způsobem pojala odpovědné veřejné zadávání i Správa železnic, jejíž veřejné zakázky mohou být z pohledu předpokládané hodnoty, technologické náročnosti a požadavků obsažených v zadávacích podmínkách velmi specifické. V neposlední řadě je třeba dbát na vzdělávání specialistů, kteří se zadávání veřejných zakázek věnují. Pracovníci Správy železnic, kteří mají tématiku odpovědného veřejného zadávání na starost, se pravidelně účastní odborných setkání a platforem na dané téma ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ať už jako posluchači, či jako přednášející.

Odkazy:

Pokyn k odpovědnému zadávání veřejných zakázek v prostředí Správy železnic

Vzorová ustanovení k odpovědnému zadávání veřejných zakázek v prostředí Správy železnic

 

 

 

Povodí Ohře, státní podnik, prosazuje užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi. Podnik se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil již v roce 2015. V následujícím roce implementoval do vnitřních směrnic Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, jejíž součásti je také odpovědné veřejné zadávání.

S ohledem k tehdejší situaci na trhu práce, Povodí Ohře ve svých veřejných zakázkách na stavební práce nejprve požadovalo zaměstnání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Při uplatňování tohoto prvku odpovědného zadávání bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Po ukončení plnění předmětných veřejných zakázek byla s dotčenými uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Při zadávání veřejných zakázek na projektové služby státní podnik podporuje vzdělávání a přípravu na zaměstnání a požaduje účast studentů středních či vysokých škol pro příslušné obory.

 

Povodí Ohře se aktivně účastní akcí spojených s odpovědným veřejným zadáváním pořádaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Příklady veřejných zakázek z praxe

 • Ottův jez – přespárování zdiva jezových polí (předpokládaná hodnota: 6 436 649 Kč bez DPH) – požadavek na zaměstnání minimálně 10% pracovníků vedených dlouhodobě na úřadu práce
 • HC Kadaň – výstavba nové MVE na levém břehu – PD DPS (předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH) – dodavatel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně, např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů.

Povodí Ohře, státní podnik, je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Státní pozemkový úřad využívá aspekty odpovědného veřejného zadávání v praxi.

Jedním ze záměrů Státního pozemkového úřadu je být moderním zadavatelem veřejných zakázek, který bude vedle dodržování zásad vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek, podporovat sociální a environmentální oblast a zabývat se dalšími tématy odpovědného zadávání.

Státní pozemkový úřad, se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil sice až v roce 2018, nicméně velmi aktivně. Společensky odpovědné veřejné zadávání (SOVZ) bylo implementováno do vnitřní směrnice, a tak při zadávání veřejných zakázek zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, kteří se podílejí na přípravě veřejných zakázek, vždy zvažují možnost aplikace SOVZ, posuzují příležitosti SOVZ a ve vhodných případech je uplatňují. Často také pro přípravu zadávacích podmínek a informování dodavatelů SPÚ pořádá předběžné tržní konzultace.

Ve svých veřejných zakázkách požadují důstojné pracovní podmínky a dodržování bezpečnosti práce, minimální mzdu, ekologické prostředky a podporu vzdělávání ve formě požadavku na účast studentů příslušných oborů při přípravě veřejných zakázek.

Například ve veřejné zakázce s názvem Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, s předpokládanou hodnotou 3,5 mil. Kč bez DPH zadavatel podpořil odbornou praxi pro studenta bakalářského nebo magisterského stupně studia oboru krajinných a pozemkových úprav, případně jiných příbuzných oborů.

Ve veřejné zakázce na vypracování Strategie Státního pozemkového úřadu 2021 – 2025 s předpokládanou hodnotou 1,8 mil. Kč bez DPH vedle podpory odborné praxe pro minimálně jednoho studenta magisterského stupně studia v oboru Strategická komunikace, Podniková ekonomika, Strategický management, případně jiných příbuzných nebo obdobných oborů, zadavatel požadoval i zaměstnání minimálně 1 absolventa vysoké školy ve shora uvedeném oboru, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni, a to v předchozích 12 měsících od dne konce lhůty pro podání nabídky.

Veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb pro ústředí SPÚ (PH 6, 5 mil. Kč bez DPH) a na zajištění bezpečnostních služeb (PH 2, 1 mil. Kč bez DPH) se zaměřují na podporu důstojných pracovních podmínek členů realizačního týmu a zajištění, aby obdrželi alespoň minimální výši mzdy určenou pro dané kategorie pracovníků. V zakázkách na tisk propagačních materiálů pro SPÚ a nákup propagačních předmětů je pak uplatněn požadavek na výrobky z recyklovaného papíru.

Státní pozemkový úřad se aktivně zapojuje do akcí spojených s odpovědným veřejným zadáváním pořádaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Státní pozemkový úřad je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Letiště Praha, a.s., se zařadilo mezi top firmy v oblasti firemní odpovědnosti, přičemž má zájem dále prohlubovat aktivity zejména na podporu neziskového sektoru, v oblasti péče o zaměstnance, ochrany životního prostředí, podpory a spolupráce s okolím a také etického a transparentního podnikání. Z toho důvodu Letiště Praha přijalo Strategii udržitelného rozvoje LP, v jejímž rámci se zavázalo naplňovat cíle udržitelného rozvoje (SDG) dle cílů OSN schválených na summitu OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

V rámci SDG cílů se Letiště Praha zaměří i na odpovědné veřejné zadávání, a to zejména k naplňování SDG cíle 12 odpovědná výroba a spotřeba. Při zadávání veřejných zakázek a koncesí Letiště Praha se ve stále větší míře uplatňují předběžné tržní konzultace. Prvky odpovědného zadávání, zejména důraz na spravedlivé odměňování a férové pracovní podmínky zaměstnanců, již Letiště Praha implementovalo např. ve veřejné zakázce na úklidové služby, či v koncesi na zajištění služeb balení zavazadel.

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Letišti Praha – YouTube

Letiště Praha, a.s., je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Univerzita Karlova  se začala OVZ zabývat v průběhu posledních let, zkoušela uplatnit OVZ v rámci zadávání některých svých zakázek, nicméně cíleně přistoupila k jednoznačné snaze o implementaci OVZ až na přelomu 2019/2020.

V červnu 2020 přijala Strategii odpovědného veřejného zadávání na UK celé znění zde.

Strategie je koncipována na tříleté období, tj. do roku 2023, kdy by měla být znovu aktualizována v souladu s vyhodnocením dosavadní praxe a s novými trendy.

V návaznosti na Strategii byl přijat rovněž nový předpis  k veřejným zakázkám – Opatření rektora č. 30/2020 (znění předpisu zde), který upravuje konkrétní povinnosti zadávajících útvarů ve vztahu k odpovědnému zadávání:

UK s laskavou pomocí kolegů z MPSV provedla několik školení příslušných zaměstnanců a snaží se provádět analýzy svých veřejných zakázek z hlediska možného použití institutů OVZ.

Připravuje se  Metodika odpovědného veřejného zadávání na UK a na konci roku 2020 první evaluace.

UK se v rámci OVZ soustřeďuje na:

 • Složení dodavatelského řetězce a podmínky v něm, s důrazem na dodržování důstojných pracovních podmínek.
 • Realizaci společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, s důrazem na podporu praxe pro studenty UK u svých dodavatelů a hledání možností výzkumu.
 • Preferenci ekologicky šetrných řešení.
 • Podporu implementace a rozvoje odpovědného veřejného zadávání v oblasti univerzitního vzdělávání v ČR

Tam, kde je to relevantní, využívá  UK institut předběžných tržních konzultací a začátkem roku 2021  by mělo proběhnout první UK setkání Meet the buyer (původní MTB plánované na začátek tohoto roku nebylo realizováno kvůli koronavirovým omezením).

Kromě níže popsaných VZ je v současné době připravovaná stavební zakázka na rekonstrukci budovy Evangelické teologické fakulty, která je v centru Prahy. Zde se předpokládá využití nástrojů zohledňujících dopad na místní komunitu a lokální prostředí, zejména co se týče nutných záborů veřejných komunikací, hluku a prachu atd. zvažuje i nějakou formu kompenzace rezidentům. I zde by měl být využit institut Koordinátora OVZ.

Univerzita Karlova je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) je největším zadavatelem stavebních prací v České republice. Nejen z výše uvedeného důvodu vnímáme odpovědnost, ať už sociální či environmentální, při nastavováni koncepce a strategie zadávání veřejných zakázek naší organizací.

První zavádění odpovědného zadávání přišlo v návaznosti na usnesení vlády z roku 2017, kdy ŘSD ČR vydalo vnitřní předpis stanovující povinné požadavky na zadávání zde vymezených komodit (využívání ekoznaček a certifikací, eliminace a snížení odpadu apod.). Současně v rámci smluvních podmínek bylo zavedeno ustanovení k podpoře důstojných pracovních podmínek (BOZP a pracovněprávní předpisy) při realizaci požadovaných plnění.

Následoval krok k vymezení dalších smluvní povinností směřujících k uplatňování férových dodavatelských vztahů a platbám ve vztahu k poddodavatelům, což bylo zohledněno rovněž ve smluvních podmínkách FIDIC, které jsou ze strany ŘSD ČR hojně využívány pro zadávání stavebních prací, a to již u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než půl milionu korun.

V neposlední řadě je vhodné zmínit rovněž ŘSD ČR aplikované kvalitativní multikriteriální hodnocení dodavatelů, které přispívá nejen k nastavení jakosti prováděných prací, ale rovněž má environmentální a inovativní dopad. Jako příklad lze uvést množství využití recyklovaného materiálu zpět do stavby, snížení dopadů přepravy materiálu na staveniště, použití 3D navádění finišeru a frézy, aj.

ŘSD ČR rovněž v posledních letech využívá předběžných tržních konzultací. Pro rozšíření zavedeného odpovědného zadávání chce využít právě předběžné tržní konzultace, resp. Meet the Buyer, které by měly vést ke stanovení dalších cílů a určit další strategii a priority ŘSD ČR v dané oblasti včetně následného proškolování zaměstnanců organizace. Cílem této otevřenosti ve vztahu k trhu je také vnést myšlenky odpovědného zadávání do dodavatelské sféry.

Ředitelství silnic a dálnic ČR je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Statutárního města Příbram.

Statutární město Příbram je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

Státní úřad inspekce práce je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Statutárního města Brna.

Statutární město Brno je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Statutárního města Jihlava.

Statutární město Jihlava je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Středočeského kraje.

Středočeský kraj je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Úřadu vlády.

Úřad vlády je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami České správy sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami Státní veterinární správy.

Státní veterinární správaje členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT“) aplikuje principy OVZ ve svých vytipovaných či strategických zakázkách dlouhodobě. Jednou z motivací bylo, že jako veřejná vysoká škola vnímá určitou míru společenské odpovědnosti, potažmo dopadů činnosti VUT na životní prostředí. Proto se u některých dílčích zakázek již v minulosti VUT rozhodlo implementovat do zadávacích podmínek principy OVZ.

Mimo zakázek například na propagační předměty či kancelářské potřeby, drogistické zboží nebo některé zakázky na strážní služby, kde se pro VUT stal standardem požadavek tzv. vyhrazené veřejné zakázky dle § 38 ZZVZ s akcentováním skutečnosti, že právě tyto osoby se na plnění veřejné zakázky podílet skutečně budou, lze zmínit nadlimitní veřejné zakázky na svoz a likvidaci odpadu z roku 2019 (zadávací dokumentace zde). U této zakázky byl v rámci hodnocení kladen důraz na technologickou úroveň vozidel s váhou 30 % (vybavení svozových vozidel technologií sloužící k redukci skleníkových plynů a emisní třída svozových vozidel) a způsob nakládání se směsným komunálním odpadem s váhou 20 % (upřednostněno spalování před skládkováním).

V případě zakázek na strážní a recepční služby (zadávací dokumentace např. zde) zadávaných v našich podmínkách opakovaně metodou Best Value Approach (dále jen „BVA“) byl jedním z bodů účelu veřejné zakázky „stabilní pracovní tým s nízkou fluktuací pracovníků“, což motivuje dodavatele dodržovat takové podmínky pro práci svých zaměstnanců, kdy tohoto cíle bude v průběhu plnění veřejné zakázky dosahováno. Při výběru generálního projektanta soutěženého také metodou BVA v roce 2020 byl uplatněn smluvní požadavek na maximalizaci využití recyklovaných výrobků a materiálů (zadávací dokumentace zde).

VUT je jedním z prvních zadavatelů, kteří metodu hodnocení Best Value Approach a její principy v zadávacích řízeních v ČR implementovali, a to s cílem soustředit se na kvalitativní kritéria hodnocení v podobě definice účelu veřejné zakázky (cílů), včetně sledování dosahování jejich naplňování v podobě efektů nabízených dodavatelem. Metodu BVA kontinuálně aplikuje a rozvíjí na vybraných veřejných zakázkách. Metoda je obecně použitelná taktéž pro aplikaci aspektů OVZ ve formě formulace účelu (cílů) veřejné zakázky.

Dílčími veřejnými zakázkami, které v sobě zahrnovaly aspekty OVZ, se VUT postupně dostalo až na strategickou úroveň, kdy jsou principy sociálně odpovědného zadávání vtěleny do Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VUT na období od roku 2021+, kterým VUT deklaruje záměr rozvíjet sociální a environmentální odpovědnost nejen v oblasti veřejného zadávání s cílem posílit společenskou odpovědnost VUT. Zároveň jsou zásady OVZ součástí Směrnice o zadávání veřejných zakázek na VUT a součástí formulářového vzoru čestného prohlášení používaného standardně v zadávací dokumentaci. V obecné rovině VUT dlouhodobě usnadňuje, a je to také jeho cílem, účast malých a středních podniků v řízení pomocí efektivních formulářových vzorů nabídky a minimální úrovně nastavení zejména profesní a technické kvalifikace pouze v nezbytném rozsahu pro determinaci dodavatele jako kvalifikovaného.

VUT se účastní seminářů o OVZ ve snaze čerpat inspiraci z příkladů dobré praxe a tyto následně rozvíjet a aplikovat ve svých vybraných zakázkách. V rámci plošného nastavení principů OVZ zavedlo VUT do interních formulářových vzorů zadávací dokumentace čestné prohlášení dodavatele o dodržování těchto principů včetně provazby na smluvní ustanovení a sankce za případné porušení. Interním nástrojem ve fázi přípravy zakázky je rozsáhlá obsahová nápověda koncentrující do kontrolního listu nabyté poznatky VUT o praktických možnostech, a to pro všechny potenciální předměty plnění veřejných zakázek. Kontrolní list a jeho obsahové stránky principiálně vychází z kontrolního listu Platformy OVZ. Do budoucna by se VUT chtělo věnovat zejména nalezení vhodného způsobu měření dopadů OVZ v zakázkách a jeho následnému vyhodnocení.

 

Stránka s veřejnými zakázkami Vysokého učení technického v Brně.

Vysoké učení technické v Brně je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka s veřejnými zakázkami města Žďár nad Sázavou.

Město Žďár nad Sázavou je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

Odkaz na veřejné zakázky Nejvyššího kontrolního úřadu.

Druhé místo v kategorii Inovativní zakázka roku získal Nejvyšší kontrolní úřad za zakázku na výstavbu svého nového sídla v Praze 7 Holešovicích v evropské soutěži Procura+ 2021. Inovativnost zakázky spočívá v tom, že veškerá dokumentace stavby byla vypracována metodou BIM (Building Information Modeling), která umožňuje koordinovat všechna potřebná projektová data a vytvořit virtuální 3D model stavby. Jedná se o současný trend v oblasti stavebnictví a sídlo NKÚ je pilotním veřejným projektem, který vznikal díky této metodě.

 

 

 

 

 

Nejvyšší kontrolní úřad je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

Městská část Praha 14, jako držitel kategorie „B“ Místní Agendy 21 a certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, dlouhodobě podporuje nástroje pro zavádění udržitelného rozvoje a snaží se o uplatňování jeho principů v praxi.

Rozhodnutím Rady městské části (Usnesení č.347 41.jednání Rady MČ Praha 14) zavedla městská část odpovědné veřejné zadávání do svých interních procesů již na začátku roku 2020, kdy došlo k úpravě pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

„Městská část Praha 14 usiluje při nakládání s veřejnými prostředky o zohlednění principů společensky odpovědného veřejného zadávání (SOVZ) – zohledňování obecně prospěšných společenských hledisek (např. podpora sociálního začleňování a pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podpora malých a středních podnikatelů).“

Zároveň byly provedeny odpovídající změny strategických dokumentů, týkajících se systému řízení kvality: „Koncepce kvality městské části Praha 14“ a „Cílů kvality 2016-2020“ (Usnesení č.131 33.jednání Rady MČ Praha 14). Proškolení zaměstnanci začali postupně, individuálně podle předmětu každého zadávacího řízení, zohledňovat sociální, environmentální a další kritéria při přípravě zadávacích dokumentací.

Po přijetí legislativní změny se aplikace kritérií sociálně odpovědného zadávání již stala pevnou součástí zadávacího procesu. Nyní má městská část za sebou několik pro ni významných veřejných zakázek, kde principy sociálně odpovědného zadávání uplatnila, mimo jiné též veřejnou zakázku na rekonstrukci radnice: „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073“ a také VZ „Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25

Dalším usměrněním jsou zásady Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí, s cílem zohlednit ekologicky šetrné řešení při zabezpečení provozu budov úřadu a příspěvkových organizací, včetně realizace akcí na území Prahy 14. Zásady se týkají snižování spotřeby elektrické energie a spotřeby pohonných hmot (nákup úsporných žárovek, posuzování spotřeby elektrické energie při pořizování nových spotřebičů atd). Praha 14 má zavedený systém energetického managementu, zabývá se otázkou globální odpovědnosti včetně klimatické krize a z něj vyplývajícího Klimatického plánu s adaptačními a mitigačními opatřeními.

Dále se snaží eliminovat nákup balených a jednorázových produktů, papírové výrobky nakupuje primárně z recyklovaného papíru a své environmentální pravidla mají i organizátoři akcí pro veřejnost. V rámci dotačních programů vypisovaných městskou částí byla vytvořena Environmentální doporučení závazná pro příjemce dotace, která jsou přílohou veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  V oblasti propagace jde primárně o zabezpečení udržitelných a užitečných propagačních a dárkových předmětů, preferenci elektronické propagace, eliminace vizuálního smogu, minimalizaci výlepů tištených plakátů a boj s tzv. černou reklamou. V oblasti dopravy se jedná zejména o motivaci účastníků k využití hromadné dopravy. Na akcích se upřednostňují regionální produkty a místní speciality, a je kladen důraz na nabídku potravin vhodných pro děti.

„Stále se ale učíme a velice si vážíme možnosti inspirovat se zkušenostmi kolegů, kteří se při veřejném zadávání potýkají s podobnými problémy, jako my.“ 

 

Městská část Praha 14 je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

 

 

 

Centrální nákup Plzeňského kraje (CNPK) je organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek.

Hlavním cílem organizace je zohlednit potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a efektivně nakládat s jeho prostředky. Záměrem Centrálního nákupu Plzeňského kraje je být moderním administrátorem veřejných zakázek.

CNPK zadává veřejné zakázky inovativně. Využívá předběžné tržní konzultace, Design&Build, BIM nebo Meet the Buyer.

 

 

Ve všech veřejných zakázkách uplatňuje zásady odpovědného zadávání. Zohledňuje například:

 • požadavky na dodržování pracovněprávních předpisů,
 • důstojné pracovní podmínky a minimální mzdu,
 • zajištění pracovní příležitosti osobám znevýhodněným na trhu práce,
 • účast malých a středních podniků v zadávacích řízení,
 • podporu lokálních firem,
 • požadavky na ekologicky šetrná řešení a udržitelné výrobky.

Začátkem roku 2021 CNPK uspořádal pro všechny zadavatele v Plzeňském kraji na toto téma on-line konferenci. Hlavním cílem setkání bylo předat všem zadavatelům Plzeňského kraje zkušenosti a seznámit je se všemi aspekty odpovědného veřejného zadávání. Dále i vyjasnit danou problematiku, a tím i ušetřit čas zadavatelů při zamýšlení jaké vhodné sociální, environmentální či inovační aspekty využít při zadávání veřejných zakázek.

Záznam z konference: OVZ CNPK

Více na webu www.cnpk.cz

Centrální nákup Plzeňského kraje je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

O aktivitách v oblasti udržitelnosti na České zemědělské univerzitě v Praze se dozvíte více na jejích stránkách.

 

 

 

 

 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.PLATFORMA_OVZ_logo

 

Městská část Praha 7 se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na strategický plán Prahy 7, který ve své vizi akcentuje přihlášení se k myšlenkám udržitelného rozvoje, které se propisují do jednotlivých cílů v oblasti životního prostředí, společnosti, podnikání a hospodaření s majetkem.

Mezi základní hodnoty městské části Praha 7 patří odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí, lidem i obecně společnosti. V tomto směru také definuje i své priority pro implementaci odpovědného veřejného zadávání (dále i „OVZ“), kde vedle principů OVZ zaměří pozornost na příležitosti v oblasti podpory udržitelného rozvoje a ekologicky šetrných řešení, vzdělávání, důstojných pracovních podmínek, etického nakupování a uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí s Městskou částí Praha 7 podepsali Memorandum o spolupráci při implementaci odpovědného veřejného zadávání.

Městská část Praha 7 patří k zadavatelům, kteří na komoditních burzách postupně v letech 2019 a 2020 nakoupili část elektrické energie se zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podmínkou nákupu bylo obdržení dokladu o záruce původu, který prokazuje, že dodávky odpovídají množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Radní Městské části Praha 7, Hana Šišková, vystoupila na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2020 – Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize.

Veřejné zakázky Městské části Praha 7 najdete zde.

 

 

Informace o veřejných zakázkách hlavního města Prahy najdete zde.

 

 

 

 

 

Hlavní město Praha, magistrát hlavního města Prahy je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.PLATFORMA_OVZ_logo

Ministerstvo životního prostředí ČR se zapojuje do konceptu odpovědného zadávání.