CZ EN

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT“) aplikuje principy OVZ ve svých vytipovaných či strategických zakázkách dlouhodobě. Jednou z motivací bylo, že jako veřejná vysoká škola vnímá určitou míru společenské odpovědnosti, potažmo dopadů činnosti VUT na životní prostředí. Proto se u některých dílčích zakázek již v minulosti VUT rozhodlo implementovat do zadávacích podmínek principy OVZ.

Mimo zakázek například na propagační předměty či kancelářské potřeby, drogistické zboží nebo některé zakázky na strážní služby, kde se pro VUT stal standardem požadavek tzv. vyhrazené veřejné zakázky dle § 38 ZZVZ s akcentováním skutečnosti, že právě tyto osoby se na plnění veřejné zakázky podílet skutečně budou, lze zmínit nadlimitní veřejné zakázky na svoz a likvidaci odpadu z roku 2019 (zadávací dokumentace zde). U této zakázky byl v rámci hodnocení kladen důraz na technologickou úroveň vozidel s váhou 30 % (vybavení svozových vozidel technologií sloužící k redukci skleníkových plynů a emisní třída svozových vozidel) a způsob nakládání se směsným komunálním odpadem s váhou 20 % (upřednostněno spalování před skládkováním).

V případě zakázek na strážní a recepční služby (zadávací dokumentace např. zde) zadávaných v našich podmínkách opakovaně metodou Best Value Approach (dále jen „BVA“) byl jedním z bodů účelu veřejné zakázky „stabilní pracovní tým s nízkou fluktuací pracovníků“, což motivuje dodavatele dodržovat takové podmínky pro práci svých zaměstnanců, kdy tohoto cíle bude v průběhu plnění veřejné zakázky dosahováno. Při výběru generálního projektanta soutěženého také metodou BVA v roce 2020 byl uplatněn smluvní požadavek na maximalizaci využití recyklovaných výrobků a materiálů (zadávací dokumentace zde).

VUT je jedním z prvních zadavatelů, kteří metodu hodnocení Best Value Approach a její principy v zadávacích řízeních v ČR implementovali, a to s cílem soustředit se na kvalitativní kritéria hodnocení v podobě definice účelu veřejné zakázky (cílů), včetně sledování dosahování jejich naplňování v podobě efektů nabízených dodavatelem. Metodu BVA kontinuálně aplikuje a rozvíjí na vybraných veřejných zakázkách. Metoda je obecně použitelná taktéž pro aplikaci aspektů OVZ ve formě formulace účelu (cílů) veřejné zakázky.

Dílčími veřejnými zakázkami, které v sobě zahrnovaly aspekty OVZ, se VUT postupně dostalo až na strategickou úroveň, kdy jsou principy sociálně odpovědného zadávání vtěleny do Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VUT na období od roku 2021+, kterým VUT deklaruje záměr rozvíjet sociální a environmentální odpovědnost nejen v oblasti veřejného zadávání s cílem posílit společenskou odpovědnost VUT. Zároveň jsou zásady OVZ součástí Směrnice o zadávání veřejných zakázek na VUT a součástí formulářového vzoru čestného prohlášení používaného standardně v zadávací dokumentaci. V obecné rovině VUT dlouhodobě usnadňuje, a je to také jeho cílem, účast malých a středních podniků v řízení pomocí efektivních formulářových vzorů nabídky a minimální úrovně nastavení zejména profesní a technické kvalifikace pouze v nezbytném rozsahu pro determinaci dodavatele jako kvalifikovaného.

VUT se účastní seminářů o OVZ ve snaze čerpat inspiraci z příkladů dobré praxe a tyto následně rozvíjet a aplikovat ve svých vybraných zakázkách. V rámci plošného nastavení principů OVZ zavedlo VUT do interních formulářových vzorů zadávací dokumentace čestné prohlášení dodavatele o dodržování těchto principů včetně provazby na smluvní ustanovení a sankce za případné porušení. Interním nástrojem ve fázi přípravy zakázky je rozsáhlá obsahová nápověda koncentrující do kontrolního listu nabyté poznatky VUT o praktických možnostech, a to pro všechny potenciální předměty plnění veřejných zakázek. Kontrolní list a jeho obsahové stránky principiálně vychází z kontrolního listu Platformy OVZ. Do budoucna by se VUT chtělo věnovat zejména nalezení vhodného způsobu měření dopadů OVZ v zakázkách a jeho následnému vyhodnocení.

 

Stránka s veřejnými zakázkami Vysokého učení technického v Brně.

Vysoké učení technické v Brně je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

Příklady dobré praxe