CZ EN

Město Kadaň

Severočeské město Kadaň vypracovalo ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování Strategii sociálního začleňování, která stanovila konkrétní cíle a úkoly v souvislosti s uplatňováním sociálních aspektů v zadávacích řízeních. Kadaň se zaměřila nejen na podporu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, ale i na pomoc absolventům.

Z pohledu odpovědného zadávání od roku 2015 město vytváří vhodné podmínky pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných tím, že ve veřejných zakázkách požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků (minimálně jeden) podílejících se na plnění zakázky bylo z cílové skupiny. Město požaduje, aby je dodavatel přijal do pracovního poměru, či s nimi uzavřel dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tuto podmínku má Kadaň zahrnutou v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nejedná se jenom o podporu uplatnění na trhu dlouhodobě nezaměstnaných minimálně v průběhu trvání zakázky, ale i o vytvoření podmínek pro uplatnění absolventů škol (Pozn.: tj. absolvent školy do dvou let od ukončení přípravy na povolání, který je evidování ÚP a jehož evidence je ukončena pro účely vzniku rozhodného pracovněprávního vztahu).

V případě, že úřad práce neeviduje absolventy, či dlouhodobě nezaměstnané, 10 % podmínka se považuje za splněnou, když dodavatel předloží potvrzení o tom, že v evidenci Úřadu práce Kadaň se nenachází uchazeč požadované profese.

Ve své praktické činnosti se zadavatel pokoušel opakovaně zapojit do plnění veřejných zakázek osoby bez zaměstnání, obzvláště mladé absolventy. Např. v rámci zakázky „Kadaň, Studentské náměstí“ město dostalo 10 nabídek (z toho 1 vyloučena). Povinnou součástí nabídky bylo čestné prohlášení dodavatele o plnění podmínek zadavatele (tj. na zaměstnání osob z řad nezaměstnaných absolventů škol). Vzor tohoto prohlášení byl přílohou zadávací dokumentace.

Příklady dobré praxe

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

  • Zadavatel: Město Kadaň
  • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)