CZ EN

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) je největším zadavatelem stavebních prací v České republice. Nejen z výše uvedeného důvodu vnímáme odpovědnost, ať už sociální či environmentální, při nastavováni koncepce a strategie zadávání veřejných zakázek naší organizací.

První zavádění odpovědného zadávání přišlo v návaznosti na usnesení vlády z roku 2017, kdy ŘSD ČR vydalo vnitřní předpis stanovující povinné požadavky na zadávání zde vymezených komodit (využívání ekoznaček a certifikací, eliminace a snížení odpadu apod.). Současně v rámci smluvních podmínek bylo zavedeno ustanovení k podpoře důstojných pracovních podmínek (BOZP a pracovněprávní předpisy) při realizaci požadovaných plnění.

Následoval krok k vymezení dalších smluvní povinností směřujících k uplatňování férových dodavatelských vztahů a platbám ve vztahu k poddodavatelům, což bylo zohledněno rovněž ve smluvních podmínkách FIDIC, které jsou ze strany ŘSD ČR hojně využívány pro zadávání stavebních prací, a to již u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než půl milionu korun.

V neposlední řadě je vhodné zmínit rovněž ŘSD ČR aplikované kvalitativní multikriteriální hodnocení dodavatelů, které přispívá nejen k nastavení jakosti prováděných prací, ale rovněž má environmentální a inovativní dopad. Jako příklad lze uvést množství využití recyklovaného materiálu zpět do stavby, snížení dopadů přepravy materiálu na staveniště, použití 3D navádění finišeru a frézy, aj.

ŘSD ČR rovněž v posledních letech využívá předběžných tržních konzultací. Pro rozšíření zavedeného odpovědného zadávání chce využít právě předběžné tržní konzultace, resp. Meet the Buyer, které by měly vést ke stanovení dalších cílů a určit další strategii a priority ŘSD ČR v dané oblasti včetně následného proškolování zaměstnanců organizace. Cílem této otevřenosti ve vztahu k trhu je také vnést myšlenky odpovědného zadávání do dodavatelské sféry.

Ředitelství silnic a dálnic ČR je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

Příklady dobré praxe