CZ EN

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova  se začala OVZ zabývat v průběhu posledních let, zkoušela uplatnit OVZ v rámci zadávání některých svých zakázek, nicméně cíleně přistoupila k jednoznačné snaze o implementaci OVZ až na přelomu 2019/2020.

V červnu 2020 přijala Strategii odpovědného veřejného zadávání na UK celé znění zde.

Strategie je koncipována na tříleté období, tj. do roku 2023, kdy by měla být znovu aktualizována v souladu s vyhodnocením dosavadní praxe a s novými trendy.

V návaznosti na Strategii byl přijat rovněž nový předpis  k veřejným zakázkám – Opatření rektora č. 30/2020 (znění předpisu zde), který upravuje konkrétní povinnosti zadávajících útvarů ve vztahu k odpovědnému zadávání:

UK s laskavou pomocí kolegů z MPSV provedla několik školení příslušných zaměstnanců a snaží se provádět analýzy svých veřejných zakázek z hlediska možného použití institutů OVZ.

Připravuje se  Metodika odpovědného veřejného zadávání na UK a na konci roku 2020 první evaluace.

UK se v rámci OVZ soustřeďuje na:

Tam, kde je to relevantní, využívá  UK institut předběžných tržních konzultací a začátkem roku 2021  by mělo proběhnout první UK setkání Meet the buyer (původní MTB plánované na začátek tohoto roku nebylo realizováno kvůli koronavirovým omezením).

Kromě níže popsaných VZ je v současné době připravovaná stavební zakázka na rekonstrukci budovy Evangelické teologické fakulty, která je v centru Prahy. Zde se předpokládá využití nástrojů zohledňujících dopad na místní komunitu a lokální prostředí, zejména co se týče nutných záborů veřejných komunikací, hluku a prachu atd. zvažuje i nějakou formu kompenzace rezidentům. I zde by měl být využit institut Koordinátora OVZ.

Univerzita Karlova je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

Příklady dobré praxe

Revitalizace objektů Karolina

  • Zadavatel: Univerzita Karlova
  • Název VZ: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části