CZ EN

Česká televize

Česká televize uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek a koncesí. V rámci zadávání zohledňuje i širší společenské aspekty, zejména podporuje ekologicky šetrná řešení, zajištění důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce v celém dodavatelském řetězci a etické nakupování. Zásady odpovědného zadávání se zohledněním širších společenských aspektů má Česká televize zahrnuty také v interní směrnici (v procesu schvalování), která stanovuje konkrétní povinnosti pro jednotlivé útvary.

Zásady odpovědného zadávání uplatnila Česká televize například při zakázkách na úklidové služby ve svém sídle v Praze na Kavčích horách, na služby ostrahy Televizního studia Brno nebo na provoz kantýny pro zaměstnance. O těchto zakázkách se dozvíte více v příkladech dobré praxe níže.

Odpovědný přístup České televize lze ukázat na aktuálním příběhu skleněných karaf na vodu, které postupně nahrazují dosud používané PET lahve. Ve spolupráci se studentem designu a sklárnou vzniklo 201 sad karaf na vodu s odlívkami pro účely pohoštění návštěv na sekretariátech a jako propagační předměty pro obchodní partnery. V každé sadě karafy a skleniček je informační leporelo, které popisuje souvislosti hospodaření s vodou v České televizi. Výrobou a nákupem karaf Kavqua podpořila Česká televize tradiční řemeslnou výrobu, zapojila studenta vysoké školy a chytrým způsobem propaguje používání kohoutkové vody i boj proti zbytečným plastům.

Česká televize je samostatným subjektem nezávislým na státním rozpočtu, financovaným z televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti. Sídlo České televize je v Praze, ze zákona má ještě televizní studia v Brně a Ostravě, menší studia jsou i v dalších městech.

Česká televize je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Ocenění bylo České televizi uděleno v roce 2020 v rámci každoroční Konference OVZ (více o konferenci).
Prezentace zástupce ČT, pana Martina Rajmana na Konferenci OVZ 2020.

Česká televize je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe

Úklid – komunikace s dodavateli jako cesta ke kvalitnějšímu zadání zakázky (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Úklidové služby pro Českou televizi
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců). Požadavek na využívání ekologicky šetrných prostředků s certifikací (resp. ochrannou známkou).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení. Kritérium kvality projektu úklidových služeb mělo váhu 45 % a zahrnovalo dílčí kritéria, která souvisela s nízkou fluktuací zaměstnanců a jejich vzdělávání v oblasti BOZP, zásad a postupů úklidu, úklidových prostředků a zařízení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 67 005 443,24 Kč včetně DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Ostraha objektu Televizního studia Brno (Česká televize)

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Ostraha objektu ČT TS Brno
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců).
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení v podobě kritérií, která souvisela se zaručenou mzdou pracovníků a s nízkou fluktuací zaměstnanců.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 25 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 – 2023

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 - 2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 000 000 Kč