CZ EN

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Záměrem Dopravního podniku hlavního města Prahy (DP) je být moderním zadavatelem veřejných zakázek. Představenstvo proto projednalo Strategii odpovědného veřejného zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy pro roky 2020 – 2022.

Vedle zásad vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek jako transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a nediskriminace, akcentuje DP strategický a odpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek. DP neřeší jen nabídkovou cenu, ale i další aspekty ekonomické výhodnosti v širším slova smyslu, podporuje environmentální a společenské aspekty a dbá o férovou soutěž a dodavatelské vztahy v rámci zadávání veřejných zakázek. Strategie akcentuje zadávání prostřednictvím inovativních institutů, ať už se jedná o využívání předběžné tržní konzultace, dynamického nákupního systému, systému kvalifikace, Meet The Buyer, nebo hodnocení metodou Best Value Approach. Dále DP deklaruje preferenci zadávání veřejných zakázek na více částí, využívání BIM, FIDIC či Elektronického katalogu. Obecně je záměrem DP reprezentovat moderní trendy v zadávání veřejných zakázek, jak je to běžné v některých jiných členských státech Evropské unie.

Strategii připravil DP ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Magistrátem hlavního města Prahy. Strategie je koncipována na tříleté období, tj. do konce roku 2022, kdy by měla být aktualizována v souladu s novými trendy a přijata na další tříleté období. V roce 2022 bude vyhodnoceno plnění a fungování této strategie.

Dopravní podnik hl. m. Praha je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Ocenění bylo DPP uděleno v roce 2020 v rámci každoroční Konference OVZ (více o konferenci).
Prezentace zástupce DPP, pana Martina Najmana na Konferenci OVZ 2020.
Tisková zpráva DPP ke Konferenci OVZ 2020.

Dopravní podnik hlavního města Prahy je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe

Úklidové služby areálů a dopravních prostředků jako zakázka otevřená malým a středním podnikům (Dopravní podnik hl. města Prahy)

  • Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
  • Název VZ: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
  • Širší společenské zájmy: Rozdělení zakázky kvůli účasti malých a středních podniků, požadavek na ekologicky šetrné řešení (třídění odpadu, použití ekologicky šetrných výrobků), umožnění přímých plateb subdodavatelům, požadavek na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 720 mil. Kč
  • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)