CZ EN

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se hlásí k odpovědnému zadávání od roku 2015, přičemž od začátku si uvědomuje svou kupní sílu a její potenciál pro prosazování vlastních strategií. Prvním krokem zadavatele směrem k OVZ bylo definování cíle Strategického plánu města Děčín: Zajištovat pomoc s uplatněním na trhu práce, tedy pomáhat lidem potýkajícím se s dlouhodobou nezaměstnaností. Jedním z důležitých opatření bylo zavedení sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a vyhlášení čtyř veřejných zakázek s plněním na 5 let v předpokládané hodnotě 617,5 mil. Kč bez DPH. Město od začátku strategicky využívá vlastní investice k podílu na řešení palčivých problémů města v sociální oblasti.

 

V září 2020 byla aktualizována vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek a přidány podmínky s aspekty odpovědného zadávání:

„Pokud je to vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky možné a vhodné, zadavatel bude v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek zohledňovat (např. ve smluvních podmínkách či hodnotících kritériích) sociální, environmentální, regionálně ekonomické dopady.“

 

Obecné podmínky:

 • Podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, přístup sociálních, malých a středních podniků. Usilovat o férové dodavatelské vztahy, důstojné pracovní podmínky. Respektovat etické nakupování.
 • V rámci enviromentálních dopadů zohledňovat např. omezení spotřeby energií, surovin, omezení odpadů či jejich recyklaci, omezení uhlíkové stopy a využívání udržitelných zdrojů.

Ve vztahu k projektové dokumentaci:

 • V zadávací dokumentaci či v poptávce na zpracování projektové dokumentace bude vždy, pokud toto bude smysluplné s ohledem na charakter akce uvedeno, že zadavatel požaduje řešení, které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, že zadavatel preferuje technická řešení, která odpovídají udržitelnému hospodaření s vodou, surovinami, odpady atd.

Od jara 2020 převažuje elektronické podávání nabídek profilem zadavatele i u zakázek malého rozsahu (podlimitní a nadlimitní zakázky se podávají již od roku 2012), při vyhlašování zakázek zadavatel využívá vícekriteriálních hodnocení (jde o stoupající trend) i u zakázek malého rozsahu, či klade důraz na férové dodavatelské vztahy a v rámci formuláře nabídky požaduje prohlášení účastníka o dodržování právních předpisů České republiky, zejména pak  předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů. Zadavatel samozřejmě zohledňuje dopady svých nákupů na životní prostředí. Rovněž využil i předběžné tržní konzultace k připravovaným veřejným zakázkám (Elektronická spisová služba a Poskytování hlasových a datových služeb).

Zadavatel rovněž myslí i na komunikaci principů OVZ směrem dovnitř organizace, pravidelné proškolování zaměstnanců úřadu (včetně osvěty zaměstnanců příspěvkových organizací), ale i na informování veřejnosti o dosažených úspěších (např. cena Neplejtvák mezi velkými městy za rok 2018, nebo ocenění MPSV).

Zavedením odpovědného zadávání zadavatel aktivně podporuje zaměstnanost formou požadavku na zapojení určitého počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění čtyř veřejných zakázek. Jako vhodné se jeví rozsáhlejší veřejné zakázky, jejichž plnění probíhá delší dobu. Příkladem jsou veřejné zakázky na Údržbu komunikace, Údržbu zeleně, Nakládání s odpady a Sběrný dvůr, hodnotícím kritériem byla nabídková cena (váha 80 %) a počet zapojených osob se ztíženým přístupem na trh práce s váhou 20 %. Město využívá i další aspekty OVZ, například požadavky na ekologickou šetrnost (u nábytku dřevo z udržitelných zdrojů, nízká stopa formaldehydu), či nákup s udržitelnými aspekty propagačních předmětů a další. Dalším inspirací je veřejná zakázka na Restaurování Glorietu v Růžové zahradě s exkurzemi pro školy. Zadavatel zvolil možnost exkurzí jako hodnotící kritérium s tím, aby sám účastník určil, zda má či nemá zájem zorganizovat exkurzi pro žáky základních škol, kde je zřizovatelem zadavatel. Všichni účastníci získali bodové ohodnocení, protože projevili zájem prohlídky zorganizovat. Hodnotící kritérium je dále provázáno do smluvních podmínek včetně sankčních ujednání. I přes současnou pandemickou situaci se podařilo zhotoviteli zorganizovat již dvě exkurze. Předpokládají se exkurze dalších skupin, zájem ze stran škol je velký.

Statutární město Děčín je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.
Ocenění bylo Děčínu uděleno v roce 2020 v rámci každoroční Konference OVZ (více o konferenci).
Prezentace zástupce Děčína, paní Věry Havlové na Konferenci OVZ 2020.

Případová studie: OVZ na Magistrátu města Děčín

Město Děčín je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

 • Zadavatel: Statutární město Děčín
 • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.