CZ EN

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství jako jeden z prvních zadavatelů začalo prosazovat užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi.

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) a jím řízené resortní organizace se ke konceptu odpovědného veřejného zadávání (OVZ) hlásí od roku 2015. Ministerstvo zemědělství je tak jedním z průkopníků OVZ v České republice. Mezi strategické cíle stanovené Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (z roku 2016) patří i odpovědné veřejné zadávání, kterému se Strategie podrobně věnuje, včetně jeho legislativního zakotvení a dalších zdrojů. MZe odpovědný přístup k veřejným zakázkám implementovalo také do interní směrnice, která upravuje zadávání veřejných zakázek. Výslovně je ve směrnici stanoveno, že při zadávání veřejných zakázek bude vždy zvažována možnost uplatnění sociálně odpovědného veřejného zadávání.

V návaznosti na Strategii resortu Ministerstva zemědělství byly jednotlivé resortní organizace povinné zapracovat odpovědné veřejné zadávání do svých interních předpisů pro zadávání veřejných zakázek. To jim umožňuje získat přidanou hodnotu s celospolečenským dopadem, která  souvisí se zásadou hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků. Při zadávání veřejných zakázek tak mají být ministerstvem a resortními organizacemi vyhledávány příležitosti pro přispění k naplňování celospolečensky odůvodněných veřejných potřeb. Zejména se jedná o následující příležitosti OVZ: zaměstnávání, podpora OZP a osob znevýhodněných na trhu práce, pracovní podmínky a BOZP osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, podpora malého a středního podnikání, podpora vzdělávání a přípravy na zaměstnání, eliminace nepříznivých dopadů životní prostředí. Strategie předpokládá i široce uplatňovanou transparentnost a sdílení dobré praxe ve vztahu k veřejným zakázkám s aspekty odpovědného veřejného zadávání.

Zároveň jsou ministerstvem organizována pravidelná setkání se zástupci jednotlivých resortních organizací, kde je uvedený koncept veřejného zadávání konzultován jak v obecné, tak i konkrétní rovině. K nejvíce aktivním organizacím v resortu MZe v oblasti odpovědného veřejného zadávání patří Povodí Vltavy, státní podnik, dále také Povodí Ohře, státní podnik a Státní pozemkový úřad.

Již od roku 2015 spolupracuje Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spolupodílelo se například na pořádání konferencí s mezinárodní účastí, jejichž cílem bylo šíření povědomí o odpovědném veřejném zadávání, sdílení odborných informací a v neposlední řadě předávání zahraniční i tuzemské dobré praxe, zejména zadavatelům, ale i dalším zainteresovaným osobám.

Případové studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Ministerstvu zemědělství – YouTube

Ministerstvo zemědělství je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe

Projektová činnost pro řešení klimatizace (MZe)

  • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  • Název VZ: Projektová činnost pro řešení klimatizace v budově Kotlářská 53, Brno
  • Širší společenské zájmy: Zajištění odborné studijní praxe na realizaci díla min. pro jednoho studenta magisterského studijního oboru se zaměřením, které bude odpovídat předmětu plnění veřejné zakázky.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH

Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství v Plzni (Mze)

  • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  • Název VZ: Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
  • Širší společenské zájmy: Používání ekologicky šetrných prostředků: „Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že k úklidu bude používat pouze ekologicky šetrné výrobky včetně plnění definice standardu a ekologického úklidu uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.“ Specifické požadavky na společenskou odpovědnost dodavatele:„Na plnění veřejné zakázky se bude podílet po celou dobu trvání buď alespoň jedna osoba se zdravotním postižením (dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů) nebo alespoň jedna osoba z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni místním úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, anebo byli dodavatelem najati v posledních dvanácti měsících poté, co byli alespoň 5 měsíců evidováni místním úřadem práce.“
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 920 000 Kč bez DPH