CZ EN

Město Jičín

Město Jičín, které leží v Královéhradeckém kraji, má zkušenosti se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek od roku 2018.

Jedná se o velmi zajímavý způsob zadávání pro samosprávu i menších měst, protože tak se může legálně dobrat cílů, které má obyčejně každá strana v programu – pomoc pro lidi se znevýhodněním na trhu práce, ohleduplnost k životnímu prostředí, získání jistoty v nákupu výrobků, které nejsou zatíženy pochybným původem,“ uvádí místostarosta města Jičín Mgr. Petr Hamáček.

V pilotní zakázce Sazba, tisk a distribuce Jičínského zpravodaje na tři roky město nastavilo jako 15% hodnoticí kritérium ekologicky šetrné řešení (požadavky na papír z udržitelných a zákonných zdrojů, emise, spotřebu energie a nakládání s odpady).

Ve směrování k odpovědnému nakupování město neopomíná ani příspěvkové organizace. Sportovní zařízení města Jičína ve veřejné zakázce Praní a žehlení prádla vč. odvozu suchého i mokrého prádla, dovozu, balení, převázání a drobné opravy pro 3 střediska na 4 roky (2018–2022) s předpokládanou hodnotou 800 000 Kč bez DPH (roční objem cca 41 000 ks), využilo možnost předběžné tržní konzultace. Zadavatelem bylo dopředu uveřejněno sedm okruhů určených k individuální konzultaci a ponechán též prostor pro sdělení informací od dodavatelů. Jeden z okruhů se týkal ekologicky šetrného plnění zakázky, další pak podmínky zaměstnání alespoň 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

V roce 2018 Město Jičín zakomponovalo ustanovení odpovědného veřejného zadávání do Směrnice o veřejných zakázkách: Zadavatel při zadávání nadlimitních, podlimitních zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zohledňuje dopady dané zakázky v relevantní oblasti, v níž je realizována, na společnost a ekonomiku, při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, a ve vhodných případech uplatňuje příležitosti dle usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Jičín zavedl efektivnější způsob podávání nabídek formou formulářů, které zahrnují i prohlášení o společensky odpovědném zadávání v oblasti pracovněprávních předpisů, a to z oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti ochrany zdraví a vzdělání. V tomto smyslu město vnímá potenciál v podpoře technického vzdělávání dětí základních škol formou exkurzí, využívání předběžných tržních konzultací a klade důraz na včasné plnění finančních závazků dodavatele vůči svým poddodavatelům.

Cílem mé práce je zajistit pro město nákup transparentně a nediskriminačně a OVZ dodává mé práci ještě další přidanou hodnotu,“ doplňuje vedoucí oddělení veřejných zakázek MěÚ Jičín Lenka Hollerová, DiS.

Příloha:
Zadávací dokumentace Praní a žehlení prádla, Sportovní zařízení města Jičín

Město Jičín je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice za rok 2019. Ocenění bylo Jičínu uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019.

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na MÚ Jičín – YouTube

Město Jičín je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Podpora technického vzdělávání prostřednictvím veřejné zakázky na stavební práce (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa
 • Širší společenské zájmy: Zakázka obsahovala prohlášení ke společensky odpovědnému plnění. Povinnou součástí zakázky je také exkurze pro děti ze základních škol s cílem podpořit zájem o technické vzdělávání.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 16 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Strategický přístup zadavatele k odpovědnému organizování akcí s důrazem na větší udržitelnost (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Aspekty udržitelného stravování (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Využití udržitelných aspektů při stravování
 • Širší společenské zájmy: Koncept udržitelnosti ve vztahu k občerstvení a stravování zahrnující nákupy sezónního občerstvení, zapojení lokálních podniků, podporu praxe učňů, minimalizaci odpadů. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.