CZ EN

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se k tématu odpovědného veřejného zadávání hlásí od roku 2014. Jako orgán veřejné správy považuje za důležité, aby prostředky, které v rámci veřejného nakupování vynakládá, byly vynakládány také v souladu s prioritami MPSV v oblasti sociálních věcí a životního prostředí.

 

 

Strategické priority MPSV

V roce 2015 nejvyšší vedení Ministerstva práce a sociálních věcí přijalo interní Strategii odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí, která definovala priority MPSV této oblasti. Jejím hlavním smyslem bylo, že určila vizi, resp. směr, kterým se MPSV jako zadavatel veřejných zakázek chce ubírat, jakým zadavatelem chce být a jak chce působit na trh. Na nejvyšší úrovni tak byly přijaty strategické priority pro oblast zadávání veřejných zakázek, které na straně jedné sloužily jako společný rámec pro zadavatele v resortu práce a sociálních věcí, na straně druhé umožnily otevřeně komunikovat tyto priority navenek, vůči potenciálním uchazečům o veřejné zakázky. MPSV se tímto dokumentem přihlásilo ke konceptu odpovědného veřejného zadávání (dále také „OVZ“) v celé šíři jeho definice a stanovilo si priority pro své nákupy. Těmi jsou:

PriorityMPSV

Odpovědnost za plnění strategie má odbor, v jehož kompetenci jsou veřejné zakázky, kde se tak propojila každodenní administrace veřejných zakázek s implementací odpovědných prvků ve veřejných zakázkách.

V červenci 2019 došlo k vyhodnocení plnění strategie odpovědného zadávání a k její aktualizaci tak, aby se implementace OVZ posunula zase o krok dál v souladu s mezinárodními trendy (směr, který vytyčuje ISO 20400 nevyjímaje) a lépe se propsala do veřejných zakázek v celém resortu, nejen na samotném ministerstvu (pozn. do resortu MPSV spadají mj. všechna pracoviště Úřadů práce, správy sociálního zabezpečení a inspektorátů práce).

Pilotní ověření konceptu v praxi

Velkou inspirací se pro MPSV stala zejména zahraniční praxe, kde přístup označovaný „value for money“ (tj. dosažení maximální hodnoty za vynaložené peníze) je běžnou součástí veřejného nakupování. Komplexní příklady ze západní a severní Evropy jednoznačně prokázaly přínosy využívání tohoto konceptu a ukázaly, jak jeho vhodné využití může podpořit strategické cíle zadavatele.

Stačilo proto jen vybrat vhodné plnění a zahájit pilotní ověření v praxi. MPSV si vybralo veřejnou zakázku s názvem Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV s předpokládanou hodnotou 10 mil. Kč bez DPH a poskytováním plnění po dobu 4 let. Do zadávacích podmínek byl zakotven požadavek na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob.

Provázání na strategii a podpora vedení

MPSV jako resort, který má sociální odpovědnost už v názvu, se přirozeně zajímá o společenské aspekty v rámci veřejných zakázek a dopady sociálně odpovědného zadávání mají širokou oporu v resortních strategických dokumentech (podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování apod.). Strategie OVZ je tak logickým vyústěním kompetencí a cílů MPSV. Tak je nahlíženo i vedením – jako nezpochybnitelný směr veřejných nákupů. Významnou podporou realizace je tak i fakt, že strategie byla široce projednána a schválena na nejvyšší úrovni.

MPSV nejen koncept odpovědného veřejného zadávání dlouhodobě v praxi aplikuje, ale prostřednictvím projektu a ve spolupráci s dalšími zadavateli v České republice i zahraničí dále rozvíjí a hledá nové možnosti jeho využití.

Priority a témata MPSV

S ohledem na charakter veřejných zakázek se MPSV v prvních čtyřech letech zaměřilo na identifikaci těch zakázek, kde je aplikace aspektů OVZ vhodná a efektivní:

Každodenní praxe

Celkově MPSV v období 2015 – 2019 zadalo veřejné zakázky s prvky odpovědného veřejného zadávání v celkové předpokládané hodnotě převyšující částku jedné miliardy Kč. Vedle toho uplatňuje MPSV udržitelné aspekty rovněž v rámci dynamických nákupních systémů v celkovém objemu 350 milionů Kč.

Ve využití jednotlivých nástrojů se MPSV inspirovalo v zahraničí, u Transport for London například při využití checklistů na úrovni přípravy konkrétní veřejné zakázky. Ty velmi pomáhají zautomatizovat promýšlení „odpovědných/strategických aspektů“ u každé veřejné zakázky.

Příklady dobré praxe MPSV s aspektem odpovědného veřejného zadávání:

Monitoring a měření výsledků

Detailní monitoring a měření dopadů je pro MPSV nyní jednou z největších výzev. Zřejmě většina zadavatelů, když začíná s odpovědným veřejným zadáváním, snaží se co nejvíce nastavit proces přípravy a využití aspektů OVZ na co nejvíce zakázkách. Po určité době zjistí, že takto zadaných zakázek už má velké množství a velmi by pro další práci ocenil manažersky vhodně utříděná detailní data. Náš systém monitoringu tudíž nyní rozvíjíme tak, aby odpovídal aktuální situaci, kdy veřejných zakázek zadaných s aspekty OVZ je již celá řada a je třeba i část contract managementu zautomatizovat.

Komunikace odpovědného zadávání veřejných zakázek

Komunikace je přirozeně klíčová pro úspěch celé snahy o odpovědné zadávání. Řada problémů s prosazením odpovědného přístupu je spojena s nedostatečnou komunikací, vysvětlením tohoto přístupu, a tím s nepochopením. Kolem odpovědného zadávání v ČR panuje řada mýtů, které mnohdy nelze vyvrátit jinak než posílením diskuse.

Na MPSV se interní komunikace zaměřila na široké projednání návrhu strategie před jejím přijetím. Po jejím schválení byla předmětem řady školení. O cílech MPSV informuje i dodavatele, prostřednictvím webu, ale i cíleně v rámci předběžných tržních konzultací.

Na podporu implementace odpovědného, chcete-li strategického veřejného zadávání, a v rámci  národního projektu je klíčovou aktivitou právě komunikace zkušeností, příkladů dobré praxe a metodik mezi zadavateli a vzdělávání klíčových osob veřejných nákupů.

MPSV založilo Platformu odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

 

Příklady dobré praxe

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek, BOZP
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek. Zadavatel se také snažil eliminovat rizika spojená s nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Hodnoceno formou elektronické aukce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 98 000 000 Kč bez DPH (48 měsíců, rámcová smlouva)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 700 000 Kč bez DPH (17 800 000 Kč s opčním právem)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Catering ve veřejných zakázkách
 • Širší společenské zájmy: Požadavky zadavatele podporující etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty jsou podporovány formou § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou uvedeny ve specifikaci předmětu smlouvy
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výběr provozovatele kantýny (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: VÝBĚR PROVOZOVATELE KANTÝNY V BUDOVĚ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Na Poříčním právu 1, Praha 2
 • Širší společenské zájmy: Podpora sociálních podniků
 • Hodnocení: 80 % nejnižší součet cen vybraného sortimentu, 20 % bude-li plnění provozováno sociálním podnikem
 • Právní předpis: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku v souladu s § 1772 a násl. OZ)

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů (MPSV)

 • Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Centrální nákup elektřiny na rok 2020
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele, aby část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí spotřebuje v roce 2020, bude vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke změně klimatu s jejími negativními důsledky.

Jak se vyvíjí zajištění ekologického úklidu na MPSV

 • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV – Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologické úklidové postupy a požadavky na dodání prostředku a spotřebního materiálu s nižším dopadem na životní prostředí, aplikace Definice ekologického úklidu, dodržováni důstojných pracovních podmínek
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávaní nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 23 600 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění