CZ EN

Královéhradecký kraj

Malé a střední podniky často vnímají jako bariéru pro zapojení do veřejných zakázek například dlouhé lhůty splatnosti. Zadavatel však může nastavit mechanismus vztahů mezi zadavatelem, dodavatelem a poddodavatelem tak, aby potřeby malých a středních podniků (poddodavatelů) byly zohledněny. Často jsou to podniky lokální, tedy jde o podporu místní ekonomiky.

Královéhradecký kraj např. v zakázce Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem smluvně zavazuje zhotovitele k řádnému a včasnému proplacení oprávněně vystavených faktur poddodavatelům za podmínek sjednaných ve smlouvách s poddodavateli. Pokud je zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů, objednavatel je oprávněn zaplatit poddodavateli přímo. Po vyžádání stanoviska k oprávněnosti nároku od zhotovitele, a následně může objednatel přímo uhradit poddodavateli dlužnou částku a tuto je následně oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo dále nárokovat zaplacení této částky po zhotoviteli, a to včetně sankce, eventuálně i úroku z prodlení. Takové ustanovení má motivovat zhotovitele k tomu, aby svým poddodavatelům (zpravidla malým lokálním podnikům) za řádně odvedenou práci řádně a včas platili.

V nejbližších čtyřech letech plánuje Královéhradecký kraj investovat za zhruba 9,6 miliard korun. Prostřednictvím workshopu Zásobník investičních projektů kraj seznámil potenciální dodavatele s plánovanými investicemi a procesem elektronického veřejného zadávání. Součásti prezentace na workshopu byly i příklady, čeho se mají dodavatelé vyvarovat, aby nebyli případně vyřazeni ze zadávacího řízení. Zástupci kraje a agentury Centrum investic, rozvoje a inovací (připravuje a řídí investice projektů Královéhradeckého kraje), dodavatelům vysvětlili transparentnost a bezpečnost zadávacího procesu, a také informovali o možnosti účastnit se seminářů jak používat elektronický nástroj efektivně a bez strachu. Prezentace investičních projektů a celý záznam z workshopu kraj zveřejnil i na svých webových stránkách.

Kraj se snaží zvyšovat transparentnost nejen otevřenou komunikaci s dodavateli, ale i používáním transparentního účtu zobrazujícího příchozí a odchozí platby s výjimkou mezd. Dalším krokem k transparentnosti je i rozklikávací rozpočet, přičemž data jsou aktualizována jednou měsíčně.

Přesné znění odstavce o přímých platbách ve Smlouvě o dílo „Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem“:

Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

Příloha:
Zadávací dokumentace Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem

Královéhradecký kraj je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe