CZ EN

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14, jako držitel kategorie „B“ Místní Agendy 21 a certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, dlouhodobě podporuje nástroje pro zavádění udržitelného rozvoje a snaží se o uplatňování jeho principů v praxi.

Rozhodnutím Rady městské části (Usnesení č.347 41.jednání Rady MČ Praha 14) zavedla městská část odpovědné veřejné zadávání do svých interních procesů již na začátku roku 2020, kdy došlo k úpravě pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

„Městská část Praha 14 usiluje při nakládání s veřejnými prostředky o zohlednění principů společensky odpovědného veřejného zadávání (SOVZ) – zohledňování obecně prospěšných společenských hledisek (např. podpora sociálního začleňování a pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podpora malých a středních podnikatelů).“

Zároveň byly provedeny odpovídající změny strategických dokumentů, týkajících se systému řízení kvality: „Koncepce kvality městské části Praha 14“ a „Cílů kvality 2016-2020“ (Usnesení č.131 33.jednání Rady MČ Praha 14). Proškolení zaměstnanci začali postupně, individuálně podle předmětu každého zadávacího řízení, zohledňovat sociální, environmentální a další kritéria při přípravě zadávacích dokumentací.

Po přijetí legislativní změny se aplikace kritérií sociálně odpovědného zadávání již stala pevnou součástí zadávacího procesu. Nyní má městská část za sebou několik pro ni významných veřejných zakázek, kde principy sociálně odpovědného zadávání uplatnila, mimo jiné též veřejnou zakázku na rekonstrukci radnice: „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073“ a také VZ „Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25

Dalším usměrněním jsou zásady Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí, s cílem zohlednit ekologicky šetrné řešení při zabezpečení provozu budov úřadu a příspěvkových organizací, včetně realizace akcí na území Prahy 14. Zásady se týkají snižování spotřeby elektrické energie a spotřeby pohonných hmot (nákup úsporných žárovek, posuzování spotřeby elektrické energie při pořizování nových spotřebičů atd). Praha 14 má zavedený systém energetického managementu, zabývá se otázkou globální odpovědnosti včetně klimatické krize a z něj vyplývajícího Klimatického plánu s adaptačními a mitigačními opatřeními.

Dále se snaží eliminovat nákup balených a jednorázových produktů, papírové výrobky nakupuje primárně z recyklovaného papíru a své environmentální pravidla mají i organizátoři akcí pro veřejnost. V rámci dotačních programů vypisovaných městskou částí byla vytvořena Environmentální doporučení závazná pro příjemce dotace, která jsou přílohou veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  V oblasti propagace jde primárně o zabezpečení udržitelných a užitečných propagačních a dárkových předmětů, preferenci elektronické propagace, eliminace vizuálního smogu, minimalizaci výlepů tištených plakátů a boj s tzv. černou reklamou. V oblasti dopravy se jedná zejména o motivaci účastníků k využití hromadné dopravy. Na akcích se upřednostňují regionální produkty a místní speciality, a je kladen důraz na nabídku potravin vhodných pro děti.

„Stále se ale učíme a velice si vážíme možnosti inspirovat se zkušenostmi kolegů, kteří se při veřejném zadávání potýkají s podobnými problémy, jako my.“ 

 

Městská část Praha 14 je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

Příklady dobré praxe

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

  • Zadavatel: Městská část Praha 14
  • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
  • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zpracování plánu revitalizace sídliště se zapojením veřejnosti (MČ Praha 14)

  • Zadavatel: Městská část Praha 14
  • Název VZ: Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
  • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval zajištění participace s obyvateli minimálně v rozsahu dvou participačních kol, a to každé o počtu min. 6 veřejných setkání
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 500 000 Kč bez DPH