CZ EN

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad využívá aspekty odpovědného veřejného zadávání v praxi.

Jedním ze záměrů Státního pozemkového úřadu je být moderním zadavatelem veřejných zakázek, který bude vedle dodržování zásad vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek, podporovat sociální a environmentální oblast a zabývat se dalšími tématy odpovědného zadávání.

Státní pozemkový úřad, se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil sice až v roce 2018, nicméně velmi aktivně. Společensky odpovědné veřejné zadávání (SOVZ) bylo implementováno do vnitřní směrnice, a tak při zadávání veřejných zakázek zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, kteří se podílejí na přípravě veřejných zakázek, vždy zvažují možnost aplikace SOVZ, posuzují příležitosti SOVZ a ve vhodných případech je uplatňují. Často také pro přípravu zadávacích podmínek a informování dodavatelů SPÚ pořádá předběžné tržní konzultace.

Ve svých veřejných zakázkách požadují důstojné pracovní podmínky a dodržování bezpečnosti práce, minimální mzdu, ekologické prostředky a podporu vzdělávání ve formě požadavku na účast studentů příslušných oborů při přípravě veřejných zakázek.

Například ve veřejné zakázce s názvem Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, s předpokládanou hodnotou 3,5 mil. Kč bez DPH zadavatel podpořil odbornou praxi pro studenta bakalářského nebo magisterského stupně studia oboru krajinných a pozemkových úprav, případně jiných příbuzných oborů.

Ve veřejné zakázce na vypracování Strategie Státního pozemkového úřadu 2021 – 2025 s předpokládanou hodnotou 1,8 mil. Kč bez DPH vedle podpory odborné praxe pro minimálně jednoho studenta magisterského stupně studia v oboru Strategická komunikace, Podniková ekonomika, Strategický management, případně jiných příbuzných nebo obdobných oborů, zadavatel požadoval i zaměstnání minimálně 1 absolventa vysoké školy ve shora uvedeném oboru, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni, a to v předchozích 12 měsících od dne konce lhůty pro podání nabídky.

Veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb pro ústředí SPÚ (PH 6, 5 mil. Kč bez DPH) a na zajištění bezpečnostních služeb (PH 2, 1 mil. Kč bez DPH) se zaměřují na podporu důstojných pracovních podmínek členů realizačního týmu a zajištění, aby obdrželi alespoň minimální výši mzdy určenou pro dané kategorie pracovníků. V zakázkách na tisk propagačních materiálů pro SPÚ a nákup propagačních předmětů je pak uplatněn požadavek na výrobky z recyklovaného papíru.

Státní pozemkový úřad se aktivně zapojuje do akcí spojených s odpovědným veřejným zadáváním pořádaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Státní pozemkový úřad je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe