CZ EN

Správa železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace, je zadavatelem sektorových veřejných zakázek dle § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ, který plní úkoly vyplývající ze zákona o drahách, případně z jiných tuzemských právních předpisů či evropských nařízení a směrnic. Zejména pak zajišťuje provozuschopnost a modernizaci železniční dopravní cesty pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. Objem veřejných zakázek realizovaných Správou železnic dosahuje ročně až desítek miliard korun. Jedná se o organizaci, která zaměstnává zhruba 17 tisíc osob.

S ohledem na významné postavení stabilního zaměstnavatele, které Správa železnic vždy měla, se její odpovědné vystupování dosud projevovalo převážně jinak, než ve veřejných zakázkách (např. v oblasti podpory studia formou stáží studentů a spoluprací s vysokými školami). Prvním impulzem k uplatňování odpovědných aspektů ve veřejných zakázkách byl v rámci resortu dopravy pokyn Ministerstva dopravy ze dne 18. 9. 2018, č.j. 19/2018-810-VZ/1, jímž se začala Správa železnic řídit, ovšem doposud v ne zcela organizované (jednotné) formě. Současně plnila Správa železnic i oblast reportování o uplatňování odpovědných aspektů v zadávání vůči Ministerstvu dopravy. Za účelem unifikace zadávacích podmínek bylo nutné přikročit i k přípravě vlastních interních předpisů Správy železnic, které by požadavky resortní direktivy v oblasti odpovědného zadávání reflektovaly, na základě čehož vznikl Pokyn generálního ředitele Správy železnic, mající účinnost od 1. 11. 2020. Současně vznikla i metodická doporučení, a to v podobě vzorových smluvních ujednání, která může zadavatel včlenit do zadávacích podmínek, neboť Správa železnic disponuje mnoha organizačními jednotkami, jenž zadávají veřejné zakázky samostatně, takže bylo nutné upravit zadávací praxi tak, aby byla pokud možno stejnorodá napříč organizací.

Tento pokyn definuje odpovědné zadávání jako proces směřující k uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce, přičemž získá maximální hodnotu za peníze vytvořením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a to při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Pokyn k odpovědnému veřejnému zadávání se aplikuje na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 200.000 Kč a vyšší. Výjimkou je catering, kde se pravidla uplatňují už od částky 10.000 Kč.

Komoditami, kde se uplatňují odpovědné aspekty povinně, jsou: úklidové služby a čisticí prostředky, kancelářský papír, PC sestavy a notebooky, catering a stravování, nábytek. V zakázkách na další předměty plnění mají aspekty odpovědného zadávání doporučený charakter. Jedná se o tyto komodity: ostraha, stavební práce, služby a dodávky s nimi související, kancelářské potřeby (vyjma papíru).

Správa železnic vnímá jako velmi vhodné, aby byla problematika odpovědného zadávání pojata v organizacích zadavatelů komplexně a promyšleně, což platí jak pro „běžné zadavatele“, tak hlavně pro zadavatele s určitým zvláštním (netypickým) předmětem činnosti. V druhém uvedeném případě je nutné praxi odpovědného zadávání zaměřit právě na tuto činnost, aby měla na zadavatelské i dodavatelské úrovni reálný přínos. Právě tímto způsobem pojala odpovědné veřejné zadávání i Správa železnic, jejíž veřejné zakázky mohou být z pohledu předpokládané hodnoty, technologické náročnosti a požadavků obsažených v zadávacích podmínkách velmi specifické. V neposlední řadě je třeba dbát na vzdělávání specialistů, kteří se zadávání veřejných zakázek věnují. Pracovníci Správy železnic, kteří mají tématiku odpovědného veřejného zadávání na starost, se pravidelně účastní odborných setkání a platforem na dané téma ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ať už jako posluchači, či jako přednášející.

Odkazy:

Pokyn k odpovědnému zadávání veřejných zakázek v prostředí Správy železnic

Vzorová ustanovení k odpovědnému zadávání veřejných zakázek v prostředí Správy železnic

 

 

 

Příklady dobré praxe