CZ EN

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje prohlubuje implementaci odpovědného veřejného zadávání

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) se hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání od roku 2014. Záměrem krajského úřadu bylo od začátku vynaložit veřejné zdroje co nejvíce smysluplně a pořízením dané služby či zboží získat ještě další, přidanou, hodnotu. Již v roce 2015 si KrÚ JMK proto vytvořil metodickou příručku „Základní principy odpovědného nakupování“ (aktualizována v roce 2017), prostřednictvím které byly principy a pravidla pro uplatňování odpovědného veřejného zadávání uváděny do praxe. Příručka identifikovala klíčové příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání v rámci úřadu a nabízela doporučené formulace do zadávacích dokumentací tříděné dle cílů a opatření.

KrÚ JMK je také od počátku aktivním partnerem projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Na konferencích, seminářích a jiných vzdělávacích akcích představitelé KrÚ JMK sdílejí své zkušenosti, předávají dobrou praxi a napomáhají tak šíření konceptu odpovědného veřejného zadávání mezi veřejnými zadavateli. Komunikace o odpovědném veřejném zadávání probíhá i směrem dovnitř úřadu. Na semináře uspořádané pro potřeby KrÚ JMK v rámci projektu MPSV navázal krajský úřad vlastní sérií seminářů, které již připravil interně.

V roce 2018 se krajský úřad přihlásil k uplatňování pravidel odpovědného veřejného zadávání ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 531 ze dne 24. 7. 2017 v interní zakázkové směrnici, čímž formálněji vnesl odpovědné veřejné zadávání do své každodenní zakázkové praxe. Ve směrnici si v souladu s usnesením vlády stanovil priority – zohledňovat environmentální aspekty nakupovaného zboží a služeb, sociální, respektive širší společenské aspekty a svým efektivním a transparentním přístupem k nákupu zboží a služeb být příkladem pro další instituce a subjekty veřejného i soukromého sektoru. Cílem je maximalizace hodnot získávaných za vynakládané veřejné prostředky.

A v lednu 2020 pak Rada Jihomoravského kraje přijala stěžejní dokument s názvem „Strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám“ (dále jen „Strategie“, více viz https://krajbezkorupce.kr-jihomoravsky.cz/Articles/2339-2-Odpovedne+verejne+zadavani.aspx). Krajské priority v oblasti veřejného zadávání vzešly ze širší debaty a jsou postupně provazovány s dalšími přístupy a strategickými dokumenty kraje. Ve Strategii jsou seskupené do sedmi oblastí:

Aby se Strategie dostala do každodenní praxe, jsou v ní rozpracovány konkrétní cíle s jednotlivými úkoly, které mají vést ke splnění cílů, a ukazateli, které pomohou vyhodnotit naplňování cílů. To proběhne jednou ročně, ke konci roku, formou souhrnné zprávy, která bude předložena vedení kraje.

Příkladem zakázek v režimu odpovědného veřejného zadávání mohou být dlouhodobě realizované zakázky spojené s provozem KrÚ JMK – nákupy udržitelného a ekologického papíru a výrobků z něj (kancelářský papír, vizitky, kancelářské potřeby, reklamní tiskoviny), drogistického zboží, nákupy propagačních předmětů v bio kvalitě s ekologickým potiskem či ze surovin recyklovatelných nebo recyklovaných, při nichž bylo navíc využito dělení zakázek pro podporu malých a středních podniků. Výraznou zakázkou byla „Dodávka interiéru firemní mateřské školy Kounicova 16, Brno“ realizovaná ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lužánky – středisko volného času. Nábytek byl pořízen v EŠV kvalitě a za dodržení požadavků na minimalizaci a recyklaci obalů, v nichž byl dodán. KrÚ JMK se při svých nákupech nebojí ani zapojit studenty a učně z příspěvkových organizací kraje, kteří si tak prakticky vyzkouší teoretické znalosti. Tímto způsobem jsou pořizovány např. květiny, květinová výzdoba, drobné dárky či občerstvení na pořádané akce. A již několik let krajský úřad využívá aspektů odpovědného veřejného zadávání i v oblasti investiční výstavby a rekonstrukcí budov ve vlastnictví kraje, kde dává důraz zejména na férové vztahy v dodavatelském řetězci, dopad na místní komunitu a ekologicky šetrná řešení. Jedná se například o stavbu koncertního sálu konzervatoře nebo dětskou léčebnu se speleoterapií Ostrov.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je držitelem Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice za rok 2018. Ocenění bylo KrÚ JMK uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018.

Projekt Jihomoravského kraje Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy získal v soutěži Procura+ 2021 Čestné uznání v kategorii Udržitelná veřejná zakázka. Ocenění projekt získal za inovativní a udržitelné přístupy k veřejným zakázkám, mj. projekt klade důraz na cirkularitu, energetickou efektivitu, férové dodavatelské vztahy a celkové příjemné prostředí léčebny pro děti.

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje – YouTube

Případová studie: Komunikace s dodavateli veřejných zakázek KÚ Jihomoravského kraje – YouTube

Krajský úřad Jihomoravského kraje je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

 

 

 

 

 

 

Příklady dobré praxe

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II
 • Širší společenské zájmy: Zmírnění dopadů provádění stavebních prací a realizované stavby na okolí, férové podmínky v dodavatelském řetězci
 • Hodnocení: ekonomická výhodnost nabídek
 • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000,- Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
 • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výměna, oprava a repasování oken s cirkulárními a sociálními principy (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění. Cílem VZ bylo snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy.
 • Hodnocení: Celková nabídková cena a Kvalita realizace veřejné zakázky: Využití odpadu z demontáže, Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí a Využití druhotných surovin při realizaci stavby
 • Předpokládaná hodnota VZ: 55 700 000 Kč bez DPH

Zajištění úklidových služeb Krajského úřadu JMK v roce 2022

 • Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Název VZ: Zajištění úklidových služeb (2022)
 • Širší společenské zájmy: kvalita úklidu hodnocena dle KPI
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 37 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)