CZ EN

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita zavádí koncept odpovědného veřejného zadávání do praxe

Mezi základní hodnoty Masarykovy univerzity (dále jen „MUNI“) patří zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity zdůrazňující její úlohu spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuze, a úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce. Své strategické cíle od počátku spolupráce s projektem Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání univerzita naplňuje zejména využíváním ekologicky šetrných materiálů, výrobků a postupů a nepřímou podporou malých a středních podniků.

Velkou přidanou hodnotu vidí MUNI již v upuštění od hodnocení veřejných zakázek pouze na cenu. Tam, kde je to přínosné, vždy zvažuje využití necenových kritérií a hodnocení kvality. V tomto směru byla pro MUNI velkou inspirací setkání se zahraničními zadavateli zejména z Velké Británie a Nizozemska. V těchto zemích se, na rozdíl od Česka, hodnocení pouze na nejnižší cenu používá velmi omezeně. Důraz je naopak kladen na získání tzv. hodnoty za peníze (value for money).

MUNI ve svých výběrových řízeních také usiluje o maximální snížení administrativní zátěže, a to zejména využíváním elektronických nástrojů a standardizovaných formulářů nabídky. Ty ulehčují život jak dodavatelům, zejména malým a středním podnikům, kteří do formuláře doplní pouze požadované informace, tak zaměstnancům MUNI, kteří nabídky následně vyhodnocují.

MUNI využívá i další efektivní postupy, které jí pomáhají cílit na kvalitu poptávaného plnění a zohledňovat také sociální a environmentální aspekty v zakázkách. Například už v roce 2010 zavedla několik Dynamických nákupních systémů (dále jen „DNS“) pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží a služeb. DNS otevírá možnost účastnit se dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS i malým a středním dodavatelům.

MUNI sází na transparentní komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli. Pro dodavatele uspořádala na začátku využívání DNS několik seminářů, na kterých je s fungováním DNS, tehdy poměrně novým a ne příliš využívaným institutem, seznámila. V roce 2018 uspořádala několik setkání s dodavateli, která nebyla spojená s konkrétní zakázkou, ve smyslu tzv. Meet the buyer (Poznej svého zadavatele), na kterých seznámila dodavatele se svými záměry a prioritami. Od roku 2019 pak MUNI začala pravidelně na začátku roku seznamovat dodavatele se svým plánem investičních akcí na celý rok, což dodavatelé považují za přínosné, protože mohou lépe plánovat s ohledem na své kapacity. O odpovědném veřejném zadávání informuje MUNI i na svých stránkách.

Co se týká konkrétní zakázkové praxe, MUNI v roce 2020 zavedla DNS pro reklamní předměty na roky 2020 – 2021 s celkovou předpokládanou hodnotou 8 mil. Kč bez DPH. V rámci DNS hodlá nakupovat mimo jiné udržitelné propagační předměty vyrobené z materiálů a způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí. Plánuje také podporovat důstojné pracovní podmínky těch, kteří budou tyto reklamní předměty vyrábět.

Při stavebních zakázkách MUNI využívá požadavku, aby dodavatel zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na předmětu plnění budou podílet. Vybraný dodavatel musí pod hrozbou smluvní pokuty zajistit splnění tohoto požadavku i u svých poddodavatelů. Takové požadavky byly využity například u stavební zakázky na rekonstrukci bloku vysokoškolských kolejí. Dále pak MUNI na komoditní burze nakoupila tzv. „zelenou elektřinu“ se zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je doloženo certifikátem.

Protože se MUNI snaží k odpovědnému veřejnému zadávání přistupovat strategicky a nechce zůstat u pouhého nahodilého uplatňování jeho principů, zapracovala si tento svůj záměr do vnitřní směrnice upravující procesy zadávání veřejných zakázek. Připravuje také přijetí strategického dokumentu, ve kterém se mimo jiné hodlá přihlásit právě ke konceptu odpovědného veřejného zadávání. Masarykova univerzita se svým aktivním a kreativním přístupem stala výrazným tahounem odklonu od zadávání zakázek „na cenu“ a tím i změny kultury zadávání veřejných zakázek v České republice. Její zakázky s prvky odpovědného veřejného zadávání inspirovaly řadu podobně motivovaných zadavatelů.

V červnu 2018 byla v GPP News alert zveřejněna studie dobré praxe Masarykovy univerzity – nákup propagačních předmětů: mikin z biobavlny. MUNI byla také oceněna za odpovědné zadávání veřejných zakázek na konferenci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání na podzim roku 2018.

Další informace o přístupu Masarykovy univerzity k odpovědnému veřejnému zadávání se můžete dozvědět v článcích časopisu Veřejné zakázky v praxi (texty jsou zveřejněny na webu www.sovz.cz s laskavým svolením redakce):

Masarykova Univerzita je držitelem Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice za rok 2018. Ocenění bylo MUNI uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018.

Masarykova univerzita zřídila specializovaný web k udržitelnosti univerzity.

Masarykova univerzita je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Tisk měsíčníku MUNI (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Tisk měsíčníku MUNI
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byla nabídková cena společně s náklady dojezdnosti s váhou 85 % a ekologicky šetrné plnění s váhou 15 % (papír z udržitelných zdrojů a šetrná polygrafická výroba)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Odpadové hospodářství (MUNI)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita
 • Název VZ: Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 10 400 000 Kč bez DPH