CZ EN

Projektové a architektonické činnosti

Veřejné zakázky na projektovou a architektonickou činnost jsou úzce spojeny s veřejnými zakázkami na stavební práce tím, že tvoří jejich předstupeň. Přestože jsou to právě veřejné zakázky na stavební práce, které mohou být nástrojem zadavatele k podpoře celé řady širších společenských zájmů, i v rámci veřejných zakázek na projektové a architektonické činnosti lze stanovit vhodné požadavky v rámci odpovědného veřejného zadávání. Vhodnými příležitostmi odpovědného veřejného zadávání jsou pak zejména vzdělávání se získáváním praxe a využití principů cirkulární ekonomiky.

Vzdělávání

Jak již bylo zmíněno výše, lze v rámci veřejných zakázek na projektové a architektonické činnosti podpořit  zejména vzdělávání a získávání praxe. Do vybraných veřejných zakázek lze zahrnout podmínku podporující pracovní integraci „osob se ztíženým přístupem na trh práce“, přičemž pro účely projektových a architektonických činností sem řadíme zejména absolventy bez praxe a studenty. Ve veřejných zakázkách na projektovou činnost lze tak požadovat zapojení absolventů či studentů, kteří si v rámci realizace zakázek mohou zvýšit či získat svou kvalifikaci i zácvik v dovednostech v projektové činnosti a zajistit jim lepší uplatnění na trhu práce. Podmínku zaměstnávání osob se ztíženým přístupem na trh práce zdaleka nelze zahrnout do jakékoli zadávací dokumentace. Pro použití podmínky je vhodné vybírat především akce probíhající delší dobu. Podmínku účasti studenta je vhodné aplikovat, je-li pro akci nezbytná odbornost osob se na ni podílejících.

Cirkulární ekonomika, ekologicky šetrná řešení

Stavebnictví, včetně výstavby a provozu budov, je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí a spotřebovává významné energetické a materiálové zdroje. Zároveň je ale i odvětvím s ohromným potenciálem pro snižování environmentálních dopadů lidské činnosti za relativně malých finančních nákladů ve srovnání s výsledným efektem opatření a dosaženým zlepšením. Zadavatel tak může v rámci veřejných zakázek na projektovou činnost upřednostňovat ekologicky šetrná řešení. Soustředíme-li se na environmentální dopady budov a možnosti jejich snížení, můžeme je rozdělit do čtyř hlavních skupin (inspirováno ČSN EN 15978):

Pro všechny tyto skupiny lze v rámci zelených zakázek nalézt kritéria vedoucí ke zlepšení „standardních“ přístupů, používaných aktuálně v našem stavebnictví. V Evropě existuje několik nejčastěji aplikovaných skupin kritérií:

 1. Energetická náročnost budov – snížení spotřeby energie při provozu budovy; výstavba pasivních a nízkoenergetických domů; využívání obnovitelných zdrojů energie a monitorování energetické náročnosti.
 2. Stavební materiály – vyřazení určitých materiálů nesplňujících požadavky na zdravotní nezávadnost; používání materiálů majících zpracované posouzení životního cyklu (LCA); použití materiálů s dlouhou životností; používání tepelně izolačních materiálů; použití obnovitelných a recyklovaných materiálů a materiálů nové generace (např. vysokopevnostní beton, nanomateriály apod.).
 3. Odpadové hospodářství – snižování produkce odpadů při provozu i při demolici budovy – recyklace, opětovné použití.
 4. Spotřeba vody – použití odpadní a dešťové vody v budově; instalace snižující spotřebu vody.

V dnešní době je ve stavebnictví velkým tématem zejména odpadové hospodářství a využívání recyklovaných stavebních materiálů.

V rámci odpadového hospodářství připravila již v roce 2016 Evropská unie Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cílem tohoto protokolu je posílit důvěru ve správné nakládání se stavebními a demoličními odpady, včetně smysluplné recyklace a opětovného využití, a také zlepšit povědomí o kvalitě recyklovaných stavebních a demoličních odpadů s ohledem na udržitelnost odvětví stavebnictví. Originální znění protokolu je dostupné na tomto odkazu, české znění je pak možné najít na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde. Odpadové hospodářství se však neřeší pouze na úrovni Evropské unie. Například Ministerstvo životního prostředí v jeho rámci připravilo Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Tento metodický návod uvádí doporučení k postupům probíhajícím po celou dobu stavebních projektů. V rámci tématu projektových a architektonických činností jsou v tomto dokumentu podstatná doporučení pro přípravu stavby.

Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a dalšími konzulty jsme připravili Návrh požadavků, jež by měly být zohledněny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a kontrolních mechanismů, které se týkají využití stavebních a demoličních odpadů ve veřejných zakázkách na stavební práce a na projektovou a architektonickou činnost. Součástí je i námi připravený Report o využití stavebního a demoličního odpadu, který by měl být součástí příloh zadávací dokumentace. S cílem využití vybouraných opětovně použitelných stavebních výrobků, využití získaných vedlejších produktů a zabezpečení materiálového zhodnocení a recyklaci produkovaných stavebních a demoličních odpadů může zadavateli nejlépe posloužit Vzorový příklad formuláře pro selektivní demolici v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů zpracovaný dle metodiky „Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů“, který zpracovala Vysoká škola baňská.

Za účelem zvýšení využívání recyklovaných stavebních materiálů Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajišťuje Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin. Cílem tohoto katalogu je zvýšení účinnosti využití surovinových zdrojů a snížení produkce odpadů prostřednictvím vypracování a aktualizací souhrnného katalogu obsahujícího výrobky a materiály s obsahem druhotných surovin. Katalog a další informace je dostupný na webové stránce cz.

Jedním z velmi častých předmětů plnění stavebních veřejných zakázek jsou novostavby a rekonstrukce budov. Jelikož je oblast cirkulární ekonomiky v poslední době čím dál větším tématem, vydala Evropská komise v únoru 2020 Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov. Dokument v českém znění je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na tomto odkazu. Předmětný dokument je určen několika cílovým skupinám, mezi něž patří zejména jejich uživatelé, projektanti a zhotovitelé. Z hlediska projektové a architektonické přípravy budov cílí uvedený dokument zejména na znalosti projektantů v oblasti cirkulární ekonomiky, a to hlavně z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.

V České republice připravila Česká rada pro šetrné budovy pro tuto příležitosti odpovědného veřejného zadávání dokument nazvaný Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy, který nabízí zadavatelům možné cesty, jak postupovat při zadávání zakázek na energeticky úsporné i šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní nové i rekonstruované budovy s nižšími provozními náklady, příjemnějším prostředím pro jejich uživatele, šetrnější k životnímu prostředí a přitom usnadnit realizaci díla. Cílem je motivovat zadavatele a ukázat mu cestu k přípravě kvalitních projektů, které jsou z dlouhodobějšího pohledu efektivní a ekonomičtější. Průvodce je plně v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Publikace vznikla ve spolupráci týmu pracovní skupiny Veřejné zakázky České rady pro šetrné budovy s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Z hlediska výše uvedeného je však podstatné, aby zadavatel vždy posoudil představené příležitosti s ohledem na parametry konkrétních stavebních prací a definoval a vyžadovat varianty šetrné k životnímu prostředí s ohledem na charakter připravované veřejné zakázky. Více k zeleným zakázkám ve stavebnictví lze nalézt zde. V tomto odkazu na web projektu Odpovědného veřejného zadávání lze pak zjistit více k tématu Cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.

Pro účely využití představených příležitostí odpovědného veřejného zadávání je však žádoucí znát na trhu dostupné možnosti plnění, aby zadavatel mohl v rámci veřejné zakázky na projektové a architektonické činnosti stanovit splnitelný cíl, jehož má být projektantem navrženým řešením dosaženo. Toho může být dosaženo využitím institutu předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ. Konzultace mohou zadavateli pomoci s definováním požadavků, kterých má být návrhem projektanta dosaženo a seznámit jej s možnostmi, jak požadovaného výsledku dosáhnout. Konzultace musí však být dokumentované a transparentní.

Úprava v rámci zadávacího řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit počet osob z cílové skupiny (dlouhodobě nezaměstnané osoby, studenti, absolventi apod.), které dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky zaměstná/zapojí, s tím, že čím více osob takto zaměstná/zapojí, tím více bodů v hodnocení získá.

S účinností od 1. 10. 2016 ve smyslu § 114 odst. 3 písm. b) ZZVZ zadavatel nesmí stanovit v případě veřejné zakázky na služby projektantů a architektů ekonomickou výhodnost nabídek pouze na základě nejnižší nabídkové ceny.

 

Příklady dobré praxe

Recyklace odpadu, opětovné využití stavebního materiálu a požadavky na kvalitu řízení

 • Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví, Slovenská Republika
 • Název VZ: Nemocnice Rázsochy - bourací práce
 • Širší společenské zájmy: Hodnocení procentuální výšky recyklace a opětovného využití stavebních materiálů, technický požadavek na environmentální opatření, resp. zavedení systému environmentálního managementu, systému managementu kvality, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prokázání strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti, plán dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí
 • Hodnocení: Procentuální výška recyklace a opětovné využití stavebních materiálů, nejnižší cena
 • Předpokládaná hodnota VZ: 17 503 746,07 EUR bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní

Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice

 • Zadavatel: Thomayerova nemocnice
 • Název VZ: Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice
 • Širší společenské zájmy: Účelem VZ jsou projektové, stavební práce a technologické práce jejichž účelem je snížení energetické náročnosti objektů Thomayerovy nemocnice, vedoucí k finanční úspoře nákladů na provoz těchto objektů. Zakázka bude realizována metodou Design & Build.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7

 • Zadavatel: Městská část Praha 7
 • Název VZ: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách MČ Praha 7
 • Širší společenské zájmy: Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti na vybraných budovách.
 • Hodnocení: Nabídková cena, výše zaručených úspor, výše investičních nákladů, podíl úspor prokázaných na základě měření spotřeby celého objektu k celkovému objemu úspor.
 • Druh zadávacího řízení: Nadlimitní režim jednací řízení s uveřejněním.

Zpracování plánu revitalizace sídliště se zapojením veřejnosti (MČ Praha 14)

 • Zadavatel: Městská část Praha 14
 • Název VZ: Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval zajištění participace s obyvateli minimálně v rozsahu dvou participačních kol, a to každé o počtu min. 6 veřejných setkání
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 500 000 Kč bez DPH

Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design & Build (MČ Praha 14)

 • Zadavatel: Městská část Praha 14
 • Název VZ: Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073
 • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s téměř nulovou spotřebou energie s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody metodou Design & Build
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: roční výše zaručených úspor paliv a energie, nejvyšší podíl zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů.
 • Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

 • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
 • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
 • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Výstavba budovy v pasivním standardu s technologií zelené střechy v Nemocnici Nové Město na Moravě (Kraj Vysočina)

 • Zadavatel: Kraj Vysočina
 • Název VZ: Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba budovy splňující parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a využití technologie „zelené“ střechy
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 90 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Stavba depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích s využitím recyklátu (Pardubický kraj)

 • Zadavatel: Pardubický kraj
 • Název VZ: Zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou galerii v Pardubicích a pro Východočeské muzeum v Pardubicích včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na ekologicky šetrné řešení (stavba bude splňovat parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.)
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 2 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Regenerace bytového fondu (Bytové družstvo města Glasgow, Velká Británie)

 • Zadavatel: Bytové družstvo města Glasgow (GHA)
 • Název VZ: Regenerace bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity spočívající v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti
 • Hodnocení: Ano - oddílu týkajícího se metodického výkazu zaměstnanosti a odborné přípravy bylo přiřazeno 5% – 12.5% bodů za kvalitu, což je přibližně 1.5% – 3% z celkového počtu možných dosažených bodů
 • Předpokládaná hodnota VZ: 750 milionů liber

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Vodní dílo Letovice – rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení (Povodí Moravy, s. p.)

 • Zadavatel: Povodí Moravy s. p.
 • Název VZ: Vodní dílo Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení
 • Širší společenské zájmy: Podpora odborné praxe - povinnost zajistit, aby se v rámci studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně studia v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 510 000 Kč​ bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (Povodí Moravy, s. p.)

 • Zadavatel: Povodí Moravy, s. p.
 • Název VZ: VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 4 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.