CZ EN

Ostraha objektu Televizního studia Brno (Česká televize)

  • Zadavatel: Česká televize
  • Název VZ: Ostraha objektu ČT TS Brno
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné podmínky pracovníků (cílem zakázky bylo vybrat dodavatele se stabilními týmy spokojených zaměstnanců).
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení v podobě kritérií, která souvisela se zaručenou mzdou pracovníků a s nízkou fluktuací zaměstnanců.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 25 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ)

V roce 2019 zadávala Česká televize zakázku, která se týkala služeb ostrahy objektů brněnského studia na dobu čtyř let. Česká televize zadala tuto veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ.

Zakázky na ostrahu budov mají svá specifika, související především se speciálními požadavky na samotné strážné a jejich kompetence. V konečném důsledku jde především o to, aby dodavatel nastavil podmínky zajišťující, že strážní vykonávající ostrahu na objektu zadavatele jsou loajální vůči zadavateli. Česká televize tedy zakázku připravila takovým způsobem, aby strážní splňovali požadované osobnostní i fyzické kompetence a zároveň aby tým strážných byl motivovaný, kompetentní, loajální a stabilní. Jednotliví strážní pak mají být spravedlivě odměňovaní, což je základním předpokladem pro dosažení žádané stability týmu.

Podrobné informace naleznete v tištěné případové studii.

Zadávací dokumentace

Případová studie – prezentace zástupce ČT, Ing. Martina Rajmana