CZ EN

Zpracování plánu revitalizace sídliště se zapojením veřejnosti (MČ Praha 14)

  • Zadavatel: Městská část Praha 14
  • Název VZ: Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“
  • Širší společenské zájmy: Zadavatel požadoval zajištění participace s obyvateli minimálně v rozsahu dvou participačních kol, a to každé o počtu min. 6 veřejných setkání
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 500 000 Kč bez DPH

MČ Praha 14 vyhlásila soutěž na zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027 s cílem získání katalogu opatření realizovaných pro dané období, podkladu pro další fáze zpracování dílčích projektových dokumentací, nastavení systematické péče o dané území a pro případné zadání architektonické studie/architektonické soutěže. Městská část se tímto snaží o zpracování celkové vize cílené na dlouhodobý a koncepční rozvoj sídliště Lehovec ve spolupráci s veřejností, podnikateli, spolky a stakeholdery. 

Zadávací dokumentace

Případová studie