CZ EN

Etické nakupování

Každý zadavatel pořizuje celou škálu různého zboží. Většina zadavatelů nakupuje i takové zboží a komodity, u kterého je stále obtížnější se ubránit otázkám, za jakých etických podmínek vznikalo.

Jaký druh zboží či komodit často nakupovaného zadavateli patří do této „ohrožené“ skupiny?

 

Co je míněno etickým nakupováním, potažmo etickými podmínkami?

Etické nakupování je přístup, kdy je dbáno na to, za jakých podmínek je zboží vyráběno, přičemž jsou sledovány především následující základní oblasti (s různými odchylkami dle druhu zboží):

Proč patří do „ohrožené“ skupiny právě tento druh zboží a komodit?

Ve většině případů bude odpovědí to, že hlavní produkce tohoto zboží a komodit probíhá v zemích mimo Evropskou unii (především Asie, Latinská Amerika, Afrika), kde je kladen menší důraz na dodržování zmíněných lidských práv a ekologická řešení. Například ohledně dětské práce je „laťka“ nastavena (v porovnání s Evropskou unií) velmi nízko. Zatímco u nás je důkladně dbáno na povinnou školní docházku dětí, ve zmíněných zemích nejsou ničím neobvyklým děti pracující v továrnách a na plantážích. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí (více zde). Pracující děti jsou také nuceny pracovat dlouhé hodiny, přicházejí do kontaktu s pesticidy, nosí těžké náklady, pracují s ostrými nástroji a za práci jsou ohodnoceny méně, než dospělí, což v sekundárním důsledku ještě více podkopává příležitost dospělým získat práci s přiměřeným ohodnocením.

Jaké důvody by nás, jakožto zadavatele, mohly motivovat k etickým nákupům?

Při výrobě a produkci komodit vhodných pro zohlednění etického nakupování je na místě vyžadovat soulad s přílohou X Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, která obsahuje následující úmluvy:

 

Se zmíněnými úmluvami MOP pracují též jednotlivé nástroje usilující o etickou výrobu (certifikace, mezinárodní iniciativy nabízející členství), které stanovují pravidla, jež je nezbytné dodržet při výrobě/produkci zboží a provádějí kontrolu nad jejich dodržováním.

Základní rozcestník a pravidla pro výběr konkrétních etických požadavků a nástrojů, které pomáhají při formulování konkrétních požadavků a ověřování splnění zvolených požadavků:

Příklady nástrojů dle jednotlivých druhů zboží, fází produkce a zohledňované oblasti:

ODĚVY – níže je uveden nástroj využitelný pro fázi výroby oděvu (šití, stříhání látky atd.) a pro oblast pracovních podmínek:

Fair Wear Foundation (FWF) je mezinárodní vícestrannou iniciativou založenou v Nizozemí, jejímiž členy jsou výrobci oděvů, dodavatelé výrobků, odbory a nevládní neziskové organizace. Účelem FWF je zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky v oděvních továrnách v Asii, Evropě a Africe. Základem spolupráce mezi FWF a členem je Kodex pracovních postupů. Jádro tohoto kodexu tvoří osm pracovních norem odvozených z úmluv MOP a Deklarace OSN o lidských právech. FWF funguje na základě členství – neudílí certifikace. Soustředí na dodržování souladu procesu výroby oděvů se zásadami zakotvenými v kodexu FWF.

Mezi základní pracovní standardy formulované v kodexu FWF patří:  svobodně zvolené zaměstnání zákaz diskriminace při zaměstnání, zákaz využívání dětské práce, respektování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání, vyplácení mzdy, která pokrývá životní náklady, zákaz nadměrných přesčasů, bezpečné a hygienické pracovní podmínky, pracovní vztah ošetřený smlouvou odpovídající příslušným právním normám

Dodržování kodexu FWF je ověřováno pravidelnými i namátkovými (předem neohlášenými) kontrolami, vykonávanými auditory a kontrolory samotné iniciativy ve spolupráci s místními odbory, zaměstnanci a nevládními organizacemi.

Společnost, která se stane členem FWF, je mimo jiné povinna registrovat své dodavatele (vést evidenci dodavatelů).

OBČERSTVENÍ – níže je uveden nástroj pro fázi pěstování těchto komodit: káva, čaj, kakao, čokoláda, rýže, banány, bavlna a zohledňující jak pracovní podmínky, tak ekologická řešení:

Známka Fairtrade® označuje produkty splňující fair trade standardy, které se zabývají oblastí pracovních podmínek, ekologicky šetrnými řešeními a dalšími oblastmi (podrobný popis standardů lze nalézt zde). Jedná se o certifikaci udělovanou nezávislou organizací FLO-Cert Gmbh se sídlem v Německu (popř. jiným k tomu oprávněným certifikačním subjektem). Dodržování fairtradových standardů je každoročně kontrolováno a před uplynutím platnosti certifikace dochází k auditu u výrobce certifikovaného produktu.

V této souvislosti je nezbytné zmínit též fair trade, jakožto způsob obchodu, pod který se řadí jak systém Fairtrade International (Fairtrade®), tak World Fair Trade Organization.Systém fair trade se věnuje následujícím oblastem: ekonomická (poskytování odpovídající odměny za práci či různé etické finanční služby), sociální (dodržování pracovněprávních pravidel Mezinárodní organizace práce (ILO), zákaz nucené a dětské práce či dlouhodobý udržitelný rozvoj místních komunit), životní prostředí (šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů či omezování používání zemědělské chemie).

Všechny tyto tři oblasti jsou úzce propojené a společně fungují za účelem zlepšení situace zemědělců, řemeslníků i zaměstnanců v rozvojových zemích. Fair trade definoval též Evropský parlament v bodě 2 Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)).

Více k fair trade viz předměty záložka „catering a stravování“.

Systémem fair trade se zabývá též NaZemi, z. s., tj. spolek založený pro řešení problémů tzv. rozvojových zemí, v následujících dokumentech:

ELEKTRONIKA – níže je uveden nástroj pro fázi výroby elektroniky zohledňující pracovní podmínky:

Organizace Electronics Watch – sdružuje kupující veřejného sektoru v oblasti výroby elektroniky s odborníky na lidská práva a globální dodavatelské řetězce. Funguje na základě členství. Členy jsou organizace veřejného sektoru, jako jsou obce, univerzity a další veřejné organizace, které nakupují elektroniku. Cílem Electronics Watch je zlepšit pracovní podmínky pracovníků, přičemž za základní aspekt považuje spolupráci s místními partnery pro monitorování, kteří působí v oblasti místa výroby a jsou přístupní pracovníkům, kteří chtějí nahlásit problémy. Má zpracovány formulace, které mají být zahrnovány do smluv s dodavateli a další pomocnou dokumentaci pro použití jako součást zadávací dokumentace. Po uzavření smlouvy s dodavatelem pomáhají zadavatelům monitorovat dodržování smluveného. Případné zjištěné negativní zkušenosti jsou mezi zadavateli sdíleny. Více o Electronics Watch zde.

Jednotlivé nástroje (certifikace a členství v organizacích) ve výše zmíněném smyslu jsou pro zadavatele zásadním pomocníkem, nicméně nesmí být zapomínáno, že v zadávacím řízení je nutno připustit veškeré způsoby ověření, které prokazují to, co zadavatel požaduje, tj. též případné další důvěryhodné certifikační systémy a členství v organizacích a současně (tam, kde je to vhodné) nesmí být opomíjen ani způsob prokázání nespočívající v certifikaci či členství v organizaci (např. výroba oděvů může probíhat v ČR v šicí dílně účastníka zadávacího řízení a takový účastník pak bude jistě schopen prokázat požadované záruky bez certifikačních systémů a členství v organizacích; naopak půjde-li o pěstování bavlny, nelze očekávat produkci v ČR).

Připuštěné certifikace a členství pak musí být dostupné neomezenému okruhu osob, musí se jednat o spravedlivý a otevřený systém, který nediskriminuje potenciální dodavatele/výrobce o certifikaci či získání členství.

PŘÍSTUP EVROPSKÉ SMĚRNICE K ETICKÉMU NAKUPOVÁNÍ

(Směrnice jak ve své preambuli, tak v konkrétních ustanoveních vyšla vstříc možnosti zadávat odpovědné veřejné zakázky, a potvrdila tak předchozí judikaturu Soudního dvora EU. Směrnice již ve své preambuli (čl. 97) výslovně zmiňuje možnost zadávat veřejné zakázky na dodávky zboží pocházející ze spravedlivého obchodu (fair trade). Směrnice doporučuje, aby: „…veřejní zadavatelé měli možnost využívat kritéria pro zadání nebo podmínky plnění veřejných zakázek v souvislosti s dodávkami nebo službami, které mají být poskytnuty v rámci veřejné zakázky, ve všech ohledech a v kterékoli fázi jejich životního cyklu od těžby surovin použitých v daném výrobku po likvidaci takového výrobku, včetně faktorů, které jsou spojeny s konkrétním výrobním procesem, poskytováním nebo obchodem a jeho podmínkami v případě těchto […] dodávek nebo služeb nebo s konkrétním procesem v pozdější fázi jejich životního cyklu, a to i pokud tyto faktory nejsou součástí jejich věcné podstaty. Kritéria a podmínky odkazující na takovýto proces výroby či poskytování mohou například stanovit, že při výrobě nakupovaných výrobků nejsou používány toxické chemické látky nebo že nakupované služby jsou poskytovány za použití energeticky účinných strojů. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie to zahrnuje rovněž kritéria pro zadání nebo podmínky plnění veřejné zakázky související s dodávkami nebo používáním výrobků spravedlivého obchodu (fair trade) v průběhu plnění veřejné zakázky, jež má být zadána. Kritéria a podmínky související s obchodem a jeho podmínkami mohou například odkazovat na skutečnost, že dotčený výrobek pochází ze spravedlivého obchodu (fair trade), včetně povinnosti platit výrobcům určitou minimální cenu a cenovou přirážku. Podmínky plnění veřejné zakázky týkající se otázek životního prostředí mohou zahrnovat například dodání, balení a likvidaci výrobků a v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a na služby minimalizaci odpadu nebo účinné využívání zdrojů. Podmínka spojení s předmětem veřejné zakázky nicméně vylučuje kritéria a podmínky týkající se obecné obchodní politiky společnosti.“ Ačkoli preambule nemá normativní význam, je důležitou interpretační pomůckou při výkladu obsahu Směrnice. Zadávání odpovědných veřejných zakázek pak umožňuje řada ustanovení s normativním významem, zejména čl. 18, čl. 43 a čl. 57 Směrnice.)

Příklady dobré praxe

Komplexní servis prádla pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název VZ: Komplexní servis prádla
 • Širší společenské zájmy: etické nakupování, ekologicky šetrné řešení, dodržování důstojných pracovních podmínek, zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do plnění předmětu zakázky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení; pro hodnocení byla použita kritéria kvality dle metodiky MMR
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 130 milionů Kč bez DPH za 5 let plnění

Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 – 2023

 • Zadavatel: Česká televize
 • Název VZ: Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 - 2023
 • Předpokládaná hodnota VZ: 13 000 000 Kč

Rámcová smlouva na dodávky nábytku (Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě Kommentus, Švédsko)

 • Zadavatel: Centrální úřad pro nakupování ve veřejné správě, Kommentus (Švédsko)
 • Název VZ: Rámcová smlouva na dodávky nábytku
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení, na dodržování lidských práv a důstojné podmínky pracovníků podílejících se na zakázce
 • Hodnocení: Zadavatel stanovil tři stupně ekologické šetrnosti, přičemž dosažení nejvyššího stupně znamenalo 20% výhodu při hodnocení nabídek.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 470 mil. EUR (na dobu 4 let)
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

 • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
 • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
 • Druh zadávacího řízení: otevřené

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Catering ve veřejných zakázkách
 • Širší společenské zájmy: Požadavky zadavatele podporující etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení, aspekty jsou podporovány formou § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou uvedeny ve specifikaci předmětu smlouvy
 • Druh zadávacího řízení: dílčí veřejné zakázky v rámci DNS
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., část 4: Textil
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na etickou výrobu textilu
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: část 4: 14 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení - nadlimitní režim
 • Právní předpis: Zadávací řízení bylo zahájeno dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, před vyhlášením VZ byly provedeny předběžné tržní konzultace

IT vybavení (Dataport, Německo)

 • Zadavatel: Dataport - pro severní spolkové země Brémy, Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
 • Název VZ: IT vybavení - předpokládaný počet 60 tis. počítačů a 12,5 tis. notebooků
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování
 • Hodnocení: Sociální koncept dodavatele – Váha v rámci kritéria kvality: 10% (5% věrohodnost konceptu, 4 % model verifikace, 1% šíře pokrytí sociálních standardů)
 • Předpokládaná hodnota VZ: 70 mil. Euro
 • Druh zadávacího řízení: Jednací řízení. (Rámcová dohoda).

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 36 743 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění projektových konferencí (Národní ústav pro vzdělávání)

 • Zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Název VZ: Zajištění projektových konferencí
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrná řešení
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 5 685 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn (Dopravní podnik Londýn, Velká Británie)

 • Zadavatel: Dopravní podnik Londýn (Transport for London – TfL)
 • Název VZ: Zajištění stravování pro Dopravní podnik Londýn
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na udržitelnou spotřebu, zejména etické nakupování (fairly traded products) a ekologicky šetrná řešení, konkrétně 1) aby byl všechen odpad z jídla kompostován, 2) další odpad recyklován, 3) všechno jednorázové balení musí být z recyklovatelného materiálu a všechen použitý olej musí být sebrán a druhotně využit. Jídlo musí být nejméně 50% jídla z lokálních potravin, všechna použitá vajíčka od slepic z volných výběhů, maso ze zvířat chovaných v certifikovaných chovech. Požadovány jsou sezónní a certifikované potraviny (vč. etického nakupování), nesmí se používat ryby ze seznamu těch, kterým hrozí vyhynutí.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nákup hasičských uniforem (Düsseldorf, Německo)

 • Zadavatel: Düsseldorf – pro Hasičský záchranný sbor
 • Název VZ: Nákup hasičských uniforem
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Dodavatel uniforem musí ke své nabídce připojit doklad o výrobních podmínkách. Zakázku lze přidělit pouze takovému dodavateli, u kterého je zřejmé, že on, i jeho dodavatelé dodržují základní normy Mezinárodní organizace práce.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: není uvedeno

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.