CZ EN

Propagační předměty

Propagační předměty jsou velmi různorodou skupinou výrobků a s potřebou jejich nákupu pro různé účely se setkává mnoho zadavatelů. V první fázi je vhodné se zamyslet, zda je nevyhnutné je pořídit s ohledem na předcházení vzniku odpadu a využitelnost pro příjemce. Pokud zadavatel považuje nákup propagačních předmětů za nevyhnutný, měl by alespoň zvážit nákup předmětů splňující požadavky udržitelnosti a jaké společenské zájmy by bylo možné při jejich nákupu podporovat.

Vhodné jsou tedy spotřebitelné výrobky (trvanlivé potraviny) nebo výrobky pro každodenní použití. Ze škály aspektů odpovědného veřejného zadávání lze využít etické nakupování, zejména výrobky s certifikací fair trade a zohlednit ekologicky šetrná řešení (např. nákupem předmětů pocházejících z ekologické produkce, předmětů vyrobených z recyklovaných surovin nebo eliminací používání nebezpečných látek při jejich výrobě, povrchové úpravě apod.). Přesnější definice požadavků lze najít v tabulce v rámci tématu Pořádání konferencí, seminářů a akcí udržitelně.

Sociální aspekty

Zadavatel při nákupu propagačních předmětů může podpořit přístup sociálního podniku k veřejným zakázkám. V prvé řadě lze využít řadu administrativních opatření, například využití jednoduchých formulářů nabídky, prodloužení lhůty pro podání nabídek, zvýšení informovanosti dodavatelů apod. Ve veřejných zakázkách malého rozsahu lze v souladu s interními předpisy zadavatele využít i přímé oslovení sociálních podniků. Aktualizovaný adresář sociálních podniků rozdělený geograficky i podle zaměření naleznete zde. A v neposlední řadě lze sociální podnik zvýhodnit i vhodným nastavením v rámci multikriteriálního hodnocení.

V zadávacím řízení:

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (zvláštní podmínky plnění v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

Zadavatel může stanovit následující podmínky:

Dále lze například upřednostnit výrobky, při jejichž produkci nebylo využito dětské nebo nucené práce, či práce v nebezpečných anebo zdravotně závadných podmínkách. S etickým nakupováním, včetně etického nakupování za využití fair trade, je možné se blíže seznámit v rámci tématu Etické nakupování.

Ekologicky šetrná řešení

Inspiraci k tomu, jaké environmentální podmínky plnění lze při nákupu propagačních předmětů požadovat a jakým způsobem je specifikovat, včetně způsobů jejich prokazování uchazeči v nabídkách, lze nalézt např. v metodikách a dalších zdrojích, viz níže.

Ve vztahu k propagačním předmětům se může jednat o textilní výrobky, u nichž je dodavatel povinen uvést hmotnostní podíl bavlny nebo jiných přírodních vláken z ekologické produkce použitých v konečném výrobku. Plodiny, z nichž vlákna pocházejí, musí být pěstovány v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů (více též v metodikách níže a dále v rámci tématu Ekologicky šetrná řešení a v předmětu plnění Oděvy a obuv).

U papírových či dřevěných propagačních předmětů může zadavatel požadovat předložení určitého osvědčení (štítek) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Takovými štítky mohou být například ekoznačky, pokud splňují požadavky tohoto ustanovení. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že předmět splňuje rovnocenné požadavky, případně, v souladu s § 94 odst. 3 ZZVZ, jiný rovnocenný důkaz. Může se jednat o ekoznačky pro různé produkty jako je EU květina a Ekologicky šetrný výrobek anebo o speciální ekoznačky, např. logo EU pro produkty ekologické produkce (biopotraviny), tzv. biolist nebo tuzemská biozebra, FSC pro dřevo a výrobky ze dřeva nebo ENERGY STAR pro výpočetní techniku. Více o ekoznačkách se můžete dozvědět zde, kritéria pro Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačku EU (EU květinu) a certifikované produkty jsou dostupné na stránce ekoznačka.cz České informační agentury životního prostředí (CENIA). Další informace k environmentálním značkám a prohlášením jsou dostupné zde: EPD (Environmentální značky a prohlášení). Při nákupech ekologicky šetrných výrobků lze požadovat prokázání certifikace výrobku některou konkrétní ekoznačkou, nebo je možné stanovit konkrétní kritéria, jejichž splnění je možné prokázat mimo jiné certifikací v podobě ekoznačky.

Příklady dobré praxe: jak lze pořídit udržitelné propagační předměty

Město Jičín preferuje nákup propagačních předmětů, které svojí existencí naplňují podstatu odpovědnosti: potřebnost, udržitelnost (např. lokálnost, podpora prvovýroby) a s odkazem na historickou i geografickou polohu města. Jde například o vysokoprocentní čokoláda zpracovaná v české čokoládovně s obrázky Jičína, látkové tašky vyrobené z recyklované látky s informačním popisem, USB flash disky s fotografiemi a materiály o Jičíně místo tištěných a v neposlední řadě skleničky „Hvězdného medu“, který je vyráběn v Centru přírodních věd v Jičíně, jakožto příspěvkové vzdělávací a volnočasové organizaci města.

Město Děčín nakoupilo jako propagační předmět ručně vyráběny čokoládové cukrovinky z místní rodinné firmy a příspěvková organizace Městská knihovna Děčín pořídila v rámci nákupu propagačních předmětů látkové případně papírové tašky a vaky.

Masarykova univerzita v roce 2020 zavedla dynamický nákupní systém pro reklamní předměty na roky 2020 – 2021 s celkovou předpokládanou hodnotou 8 mil. Kč bez DPH. V rámci DNS hodlá nakupovat mimo jiné udržitelné propagační předměty,  vyrobené z materiálů a způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí. Plánuje také podporovat důstojné pracovní podmínky těch, kteří budou tyto reklamní předměty vyrábět.

Příklady dobré praxe

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

 • Zadavatel: Vlámská vláda
 • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Nákup textilu vyrobeného z recyklovaných vláken (Nizozemsko)

 • Zadavatel: Nizozemské ministerstvo obrany
 • Název VZ: Veřejná zakázka na ručníky a kombinézy obsahující nejméně 10 % recyklovaných textilních vláken od konečného spotřebitele
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné řešení - minimální obsah 10 % recyklovaných textilních vláken od konečných spotřebitelů
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: Cena za výrobek nebyla nijak limitována (pilotní projekt)

Výstavba budovy v pasivním standardu s technologií zelené střechy v Nemocnici Nové Město na Moravě (Kraj Vysočina)

 • Zadavatel: Kraj Vysočina
 • Název VZ: Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba budovy splňující parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a využití technologie „zelené“ střechy
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 90 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Udržitelný nákup propagačních předmětů v Moravskoslezském kraji (MSK)

 • Zadavatel: Moravskoslezský kraj
 • Název VZ: Udržitelný nákup propagačních předmětů

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.