CZ EN

Propagační předměty

Propagační předměty jsou velmi různorodou skupinou výrobků a s potřebou jejich nákupu pro různé účely se setkává mnoho zadavatelů. V první fázi je vhodné se zamyslet, zda je nevyhnutelné je pořídit s ohledem na předcházení vzniku odpadu a využitelnost pro příjemce. Pokud zadavatel považuje nákup propagačních předmětů za nevyhnutelný, měl by alespoň zvážit nákup předmětů splňující požadavky udržitelnosti a jaké společenské zájmy by bylo možné při jejich nákupu podporovat.

Vhodné jsou tedy spotřebitelné výrobky (např. jedlé slané i sladké dárky) nebo výrobky pro každodenní praktické použití (např. tužky, bloky). Ze škály aspektů odpovědného veřejného zadávání lze využít etické nakupování, zejména výrobky s certifikací fair trade, zapojení sociálního podniku a zohlednit ekologicky šetrná řešení.

Sociální aspekty

V rámci sociálních aspektů zadavatel může podpořit přístup sociálního podniku k veřejným zakázkám a etickému nakupování.

Pro zlepšení zapojení sociálních podniků v prvé řadě doporučujeme využít řadu administrativních opatření např. využití jednoduchých formulářů nabídky, prodloužení lhůty pro podání nabídek, zvýšení informovanosti dodavatelů a další. Ve veřejných zakázkách malého rozsahu lze v souladu s interními předpisy zadavatele využít i přímé oslovení sociálních podniků.

Současně roste i počet enviro-sociálních podniků, které se kromě zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zabývají i ochranou životního prostředí. Prostřednictvím sociálního podniku lze získat produkty s ekoznačkou nebo výrobky z recyklovaného materiálu, které současně splňují i požadavky na design. Přehledně aktualizovaný adresář všech sociálních podniků rozdělený geograficky i podle zaměření naleznete zde.

Zapojení sociálního podniku lze zvýhodnit i vhodným nastavením v rámci multikriteriálního hodnocení, kdy zadavatel v kritériích hodnocení zvýhodní rozsah aktivního zapojení sociálního podniku, ať už jako samotného vybraného dodavatele nebo jako poddodavatele a stanoví způsob prokázání splnění definice sociálního podniku.

Dále (i současně) je možné upřednostnit výrobky, při jejichž produkci nebylo využito dětské nebo nucené práce, či práce v nebezpečných anebo zdravotně závadných podmínkách. Etické nakupování, včetně etického nakupování za využití fair trade, lze uplatnit jako samostatný požadavek, ale i současně s požadavkem na zapojení sociálního podniku. Především jde o kávu, čaj, čokoládu, bavlnu apod.

Ekologicky šetrná řešení

Ve vztahu k propagačním předmětům se může jednat o textilní výrobky, u nichž je dodavatel povinen uvést hmotnostní podíl bavlny nebo jiných přírodních vláken z ekologické produkce použitých v konečném výrobku. Plodiny, z nichž vlákna pocházejí, musí být pěstovány v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů (více též v metodikách níže a dále v rámci tématu Ekologicky šetrná řešení a v předmětu plnění Oděvy a obuv). Standardy Fair trade splňují rovněž i podmínky pro ekologicky šetrnou produkci plodin, lze je tedy využít např. i při nákupu textilních výrobků (bavlněné tašky, trička apod.). Současně může zadavatel požadovat i ekologický tisk např. barvami certifikovanými standardem GOTS. Při hodnocení nabídek je možné kromě nabídkové ceny hodnotit i kvalitu se zaměřením se na estetické a funkční vlastnosti (např. kvalita látky, barevnost, šití).

U papírových či dřevěných propagačních předmětů může zadavatel požadovat předložení určitého osvědčení (štítek) ve smyslu § 94 odst. 1 ZZVZ. Takovými štítky mohou být například ekoznačky, pokud splňují požadavky tohoto ustanovení. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný štítek osvědčující, že předmět splňuje rovnocenné požadavky, případně, v souladu s § 94 odst. 3 ZZVZ, jiný rovnocenný důkaz. Může se jednat o ekoznačky pro různé produkty jako je EU květina a Ekologicky šetrný výrobek anebo o speciální ekoznačky, např. logo EU pro produkty ekologické produkce (biopotraviny), tzv. biolist nebo tuzemská biozebra, FSC pro dřevo a výrobky ze dřeva. Více o ekoznačkách se můžete dozvědět zde, kritéria pro Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačku EU (EU květinu) a certifikované produkty jsou dostupné na stránce ekoznačka.cz. České informační agentury životního prostředí (CENIA). Další informace k environmentálním značkám a prohlášením jsou dostupné zde: EPD (Environmentální značky a prohlášení). Při nákupech ekologicky šetrných výrobků lze požadovat prokázání certifikace výrobku některou konkrétní ekoznačkou, nebo je možné stanovit konkrétní kritéria, jejichž splnění je možné prokázat mimo jiné certifikací v podobě ekoznačky. Obecně lze dále zohlednit i principy cirkulární ekonomiky, a to například nákupem předmětů vyrobených z recyklovaných surovin, resp. jejich podílem.

Přesnější definice požadavků pro zadávací dokumentaci naleznete v tabulce v rámci tématu Pořádání konferencí, seminářů a akcí udržitelně.

Příklady dobré praxe: jak lze pořídit udržitelné propagační předměty

Město Jičín preferuje nákup propagačních předmětů, které svojí existencí naplňují podstatu odpovědnosti: potřebnost, udržitelnost (např. lokálnost, podpora prvovýroby) a s odkazem na historickou i geografickou polohu města. Jde například o vysokoprocentní čokoládu zpracovanou v české čokoládovně, látkové tašky vyrobené z recyklované látky, USB flash disky s fotografiemi a materiály o Jičíně místo tištěných a v neposlední řadě skleničky „Hvězdného medu“, který je vyráběn v Centru přírodních věd v Jičíně, jakožto příspěvkové vzdělávací a volnočasové organizaci města.

Město Děčín nakoupilo jako propagační předmět ručně vyráběné čokoládové cukrovinky z místní rodinné firmy. Příspěvková organizace Městská knihovna Děčín pořídila v rámci nákupu propagačních předmětů látkové, případně papírové tašky a vaky.

Masarykova univerzita v roce 2020 zavedla dynamický nákupní systém pro reklamní předměty na roky 2020–2021 s celkovou předpokládanou hodnotou 8 mil. Kč bez DPH. V rámci DNS hodlá nakupovat mimo jiné udržitelné propagační předměty, vyrobené z materiálů a způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí. Plánuje také podporovat důstojné pracovní podmínky těch, kteří budou tyto reklamní předměty vyrábět.

Moravskoslezský kraj poptával propagační předměty prioritně určeny pro partnery kraje s tím, že dodavatel byl osloven přímo. Šlo o propagační a reklamní předměty vyráběny formou up-cyklace (použité lahve a odpadní dřevo se vracelo zpět do oběhu jako nový produkt). Moravskoslezský kraj zakázkou pomohl regionálnímu podniku, který byl zasažen opatřeními v důsledku pandemie COVID-19, a to nejen ekonomicky, ale také jeho zviditelněním mezi svými partnery. Podpořen byl rovněž neziskový sektor, který se zapojil do balení těchto dárků, balení zajišťovali lidé s duševním onemocněním.

Jihomoravský kraj prostřednictvím dynamického nákupního systému poptával reklamní trička s logem kraje a dalším potiskem s požadavkem ekologického sítotisku barvami certifikovanými standardem GOTS (Global Organic Textile Standard a současně hodnotil nabídky dle nabídkové ceny a kritérii kvality: estetické a funkční vlastnosti. Nabídky (vzorky) byly mezi sebou vzájemně porovnávány, přičemž se hodnotila především kvalita látky, její barevnost a ušití. Barevnost modré látky byla porovnávána s konkrétní barvou (Pantone Blue 2728 C).

Příklady dobré praxe

Udržitelný nákup propagačních předmětů v Moravskoslezském kraji (MSK)

 • Zadavatel: Moravskoslezský kraj
 • Název VZ: Udržitelný nákup propagačních předmětů

Vlámská rámcová dohoda o dodávkách kancelářských potřeb, podpora udržitelnějších alternativ (Vlámsko, Belgie)

 • Zadavatel: Vlámská vláda
 • Název VZ: Otevřené řízení na dodávku (ekologických) kancelářských potřeb
 • Širší společenské zájmy: Požadavek, aby kritéria udržitelnosti splňovalo alespoň 50 % výrobků
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Strategický přístup zadavatele k odpovědnému organizování akcí s důrazem na větší udržitelnost (Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Dodávka mikin z organické bavlny (Masarykova univerzita Brno)

 • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
 • Název VZ: Dodávka mikin z organické bavlny
 • Širší společenské zájmy: Etické nakupování a ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Bavlna produkovaná v souladu s: 1) nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 2) produkce šetrná k životnímu prostředí, 3) kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 4) dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU; nabídková cena 45%, kvalita zpracování 40% (vyžádány vzorky), výrobní proces 15% (Při výrobním procesu nabízeného produktu dodržena kritéria: transparentní dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky; zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby; platné pracovní smlouvy.)
 • Předpokládaná hodnota VZ: VZMR
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nákup reklamního předmětu – Trička (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Nákup reklamního předmětu - Trička
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele – Trička (včetně barev využitých pro potisk triček) musí být vyrobena v souladu s certifikací podle mezinárodního standardu GOTS
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 200 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.