CZ EN

Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

V posledních letech je ze strany zaměstnavatelů opakovaně zdůrazňován požadavek na kvalifikované zaměstnance především v technických a přírodovědných oborech na nižších, středních i vyšších kvalifikačních úrovních. Za důležité téma lze v současné době považovat také změny kvalifikační struktury trhu práce a podporu dalšího vzdělávání. Stranou zájmu zadavatelů by neměl stát ani možný hospodářský pokles v důsledku šíření COVID-19 a následné znovuoživení ekonomiky, což může způsobit nepotřebnost některých profesí a nutnost rekvalifikací zaměstnanců pro účely nových pracovních míst.

Jde o problematiku, k jejímuž řešení může přispět právě odpovědné zadávání veřejných zakázek. Stejně jako můžou veřejní zadavatelé požadovat po svých dodavatelích, aby v rámci zakázek zaměstnávali osoby dlouhodobě nezaměstnané či jinak znevýhodněné na trhu práce, mohou využít svých zakázek, aby v jejich rámci podporovali zapojování absolventů vybraných oborů či zajišťovali zvyšování dovedností osob s horším uplatněním na trhu práce.

O možnosti využít odpovědné zadávání i pro řešení uvedené problematiky se zmiňuje i publikace Evropské komise Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek. Ve výčtu možností, jak v rámci zadávání veřejných zakázek podporovat vzdělávání a zaměstnanost jsou uvedeny tyto příklady sociálních hledisek, která lze zahrnout do smluvních ustanovení o plnění zakázky:

„Mohou mít za cíl zejména podporu odborné přípravy na daném místě, zaměstnávání osob, které čelí zvláštním obtížím v procesu začlenění, boj proti nezaměstnanosti … zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo provádět vzdělávací opatření pro nezaměstnané nebo pro mládež.“

Tím, že si osoby s horším uplatněním na trhu práce zvýší kvalifikaci nebo ji přizpůsobí potřebám trhu, anebo že absolventi získají odbornou praxi v oboru, se přirozeně zvyšuje jejich možnost uplatnění na trhu práce. Požadavky zadané v rámci veřejné zakázky tak mohou mít multiplikační efekt, kdy podpora vzdělání či zvýšení kvalifikace vede k zaměstnanosti podpořených osob (viz níže – příklad dobré praxe Povodí Morava). Pokud zadavatelé začnou používat požadavky v souvislosti se vzděláváním, praxí či rekvalifikací ve velkých zakázkách a v širším měřítku, mohou tím i výrazněji podpořit zaměstnanost v rámci daného regionu.

Pokud uvažují veřejní zadavatelé o zohlednění vzdělávacích příležitostí ve svých zakázkách, měli by nejdříve znát specifika vybrané obce nebo regionu, aby dokázali posoudit, které typy vzdělávání, praxe či zvyšování dovedností je vhodné v rámci zadání zakázek podporovat. V případě, že se rozhodnou pro podporu absolventů, je vhodné definovat si, jaká je současná struktura absolventů, kteří se uplatňují hůře na trhu práce a proč, a které vzdělávací obory nebo kvalifikace jsou z hlediska rozvoje obce či regionu klíčové.

Podpora vzdělávání nabízí širokou škálu možností. Může se například jednat o zvyšování atraktivity některých oborů, kdy zhotovitel stavby umožní exkurze žákům místních škol. Nebo může jít o stáže pro vysokoškolské studenty vybraných oborů, například u zhotovitele projekčních prací. Pokud je pro plnění veřejné zakázky nezbytná vysoká odbornost osob, které se na ní podílí, a například student tak nemůže vykonávat projekční či jiné práce související s plněním veřejné zakázky, lze aplikovat podmínku účasti studenta na odborném studijním pobytu. Student sice nebude moci práce sám vykonávat vysoce odborné úkoly, ale bude se moci seznámit s tím, jak při těchto odborných pracích postupují již kvalifikované osoby, což může být pro jeho studia a pozdější využití studijních poznatků v praxi velmi přínosné. Požadováno může ale také být zvyšování kvalifikací zaměstnanců anebo poskytování rekvalifikací dodavatelem veřejné zakázky.

Podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikace (či obecně získávání nových dovedností) však nelze zahrnout do jakékoli zadávací dokumentace. Požadavky vyjádřené v tzv. zvláštní podmínce plnění nebo v rámci hodnocení (viz níže) musí mít přímou souvislost s předmětem plnění zakázky, tedy nelze po dodavateli požadovat např. poskytnutí praxe v oboru, který nesouvisí s plněním zakázky apod. Pro použití  požadavku na vzdělávání, praxe a rekvalifikace je vhodné vybírat především veřejné zakázky, jejichž plnění probíhá po delší dobu.

V zadávacím řízení:

Zadavatel musí mít vždy na paměti, že při definování podmínek, požadavků nebo kritérií hodnocení v zadávacím řízení je nutné v souladu s § 6 ZZVZ dodržovat základní zásady zadávání veřejných zakázek, tedy i v ZZVZ nově výslovně definovanou zásadu přiměřenosti.

Předpokladem vhodného nastavení požadavků v zadávací dokumentaci, a tedy efektivního řešení, je také znalost trhu, důsledná příprava a zapojení stakeholderů (školy, úřady práce, pakty zaměstnanosti).

Při definování zadávacích podmínek lze využít institut tzv. předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 ZZVZ, při kterých může zadavatel získat zpětnou vazbu od potenciálních dodavatelů. Může se dozvědět, zda jsou požadavky na zapojení studentů, absolventů nebo osob s nízkou kvalifikací vhodně a přiměřeně nastaveny a zda jsou pro potenciální dodavatele splnitelné. Z předběžných tržních konzultací může vyplynout i jiné, vhodnější řešení.

V praxi se vzdělávání, praxe a rekvalifikace v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky, tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d)  ZZVZ, ve spojení podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky může být sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V některých případech může být vhodnější zařadit podporu tohoto společenského tématu do multikriteriálního hodnocení a tedy míru nebo způsob naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit počet osob z cílové skupiny (studenti, absolventi, osoby s nízkou kvalifikací apod.), kterým dodavatel po dobu plnění veřejné zakázky poskytne praxi, zvýší kvalifikaci či poskytne rekvalifikaci, s tím, že čím více osob takto zadavatel do veřejné zakázky zapojí, tím více bodů v hodnocení získá (vhodné se přitom jeví stanovit maximální hodnocený počet). Hodnotící kritéria uvedená v nabídce a následně hodnocená zadavatelem v hodnocení musí být v průběhu realizace veřejné zakázky plněna a jejich nedodržení bývá sankcionováno smluvními pokutami nebo může být důvodem pro odstoupení zadavatele od smlouvy.

Je také možné využít řízení se soutěžním dialogem, a to za předpokladu a v takových situacích, kdy by použití otevřeného či užšího řízení pro zadavatele pravděpodobně nevedlo k uspokojivým výsledkům zadávacího řízení. Použití řízení se soutěžním dialogem ve smyslu § 68 a § 69 ZZVZ je podmíněno splněním taxativních zákonných podmínek uvedených v § 60 ZZVZ.

Pokud je splněna jedna ze shora uvedených podmínek ve vztahu k předmětu plnění, může zadavatel při hledání vhodného řešení plnění veřejné zakázky požadovat po uchazečích doplnění své nabídky o návrhy zohlednění vzdělávacích, ale i jiných aspektů, které mohou být při plnění zakázky podpořeny.

Příležitosti pro uplatnění

Příležitosti k podpoře vzdělávání, praxi a rekvalifikace (příp. získávání nových dovedností)  se velmi vhodně nacházejí například v zakázkách na stavební práce a v zakázkách na služby projektantů a architektů.

Ve veřejných zakázkách na projektovou činnost lze požadovat zapojení studentů, kteří tak mohou absolvovat studijní pobyt, či absolventů, kteří si mohou zvýšit odbornou kvalifikaci a prakticky si ověřit své dovednosti v rámci přípravy projektů. To jim pak umožní lepší uplatnění na trhu práce.

V rámci veřejných zakázek na stavební práce je pak vhodné uplatnit např. podmínku poskytnutí odborné praxe učňům či zapojení nekvalifikovaných zaměstnanců, kteří si mohou zvýšit či získat kvalifikaci v oborech potřebných při realizaci stavby. Tím se zlepší jejich postavení na trhu práce i po skončení plnění veřejné zakázky.

Obecně je tedy mnoho příležitostí pro podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikací – vytvoření míst k učňovské praxi, studentské a pracovní stáže (zaměřené na absolventy škol, kteří zatím nemají dostatečné pracovní zkušenost nebo vhodné pracovní návyky), výchovné a vzdělávací aktivity ve formě návštěv učňů a studentů na staveništi, školení zaměstnanců (zvyšování jejich kvalifikace v průběhu veřejné zakázky) apod. Vždy je však třeba vzít v potaz konkrétní potřeby zadavatele a zohlednit předmět, rozsah a místo plnění veřejné zakázky. V tomto ohledu je vhodné spolupracovat se zainteresovanými institucemi – školami, univerzitami či Úřady práce.

Většina zakázek je teritoriálně spojena s místem dodávky, místem poskytování služeb a u stavebních zakázek s místem, kde se provádí stavební práce. Zejména v rámci veřejných zakázek na stavební práce nebo služby jsou často najímány přímo v místě stavby či poskytování služby nekvalifikované osoby nebo osoby s nižší kvalifikací, např. stavební dělníci, osoby provádějící úklid apod. Zavedením podmínky zvýšení kvalifikace či rekvalifikace takových osob v průběhu plnění veřejné zakázky tak bude často podpořeno právě zvýšení kvalifikace osob v daném regionu nebo přizpůsobení jejich kvalifikace potřebám daného regionu.

___

Při implementaci této příležitosti můžete využít vzorovou textaci k podpoře vzdělávání a kvalifikace. Ve vztahu k exkurzím lze využít vzorové textace používané Městem Jičín, Univerzitou Karlovou nebo státním podnikem Povodí Vltavy.

Příklady dobré praxe

KASÁRNA JIČÍN výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství

 • Zadavatel: město Jičín
 • Název VZ: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
 • Širší společenské zájmy: komunikace s dodavateli, minimalizace dopadů na životní prostředí, přijetí a dodržování etického kodexu dodavatelem, zřízení bankovního účtu k nahlížení z důvodu zajištění transparentnosti a bezpečí pro poddodavatele, exkurze pro děti ZŠ s cílem podpořit jejich zájem o technické vzdělávání
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 197.000.000,00 Kč bez DPH vč. vyhrazené změny závazku ve výši 17.000.000,- Kč bez DPH
 • Právní předpis: dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) (otevřené nadlimitní řízení na stavební práce)

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
 • Širší společenské zájmy: zajištění legálního zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce, zapojení studenta a závazek dodavatele k maximálnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 117 500 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Revitalizace objektů Karolina

 • Zadavatel: Univerzita Karlova
 • Název VZ: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Odpovědný přístup zadavatele při organizování akcí s důrazem na udržitelnost (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na udržitelný přístup při organizování akcí s cílem minimalizace odpadů, podpora lokálnosti a sezónnosti, zapojení lokálních podniků. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Podpora technického vzdělávání prostřednictvím veřejné zakázky na stavební práce (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa
 • Širší společenské zájmy: Zakázka obsahovala prohlášení ke společensky odpovědnému plnění. Povinnou součástí zakázky je také exkurze pro děti ze základních škol s cílem podpořit zájem o technické vzdělávání.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 16 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Projektová činnost pro řešení klimatizace (MZe)

 • Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Název VZ: Projektová činnost pro řešení klimatizace v budově Kotlářská 53, Brno
 • Širší společenské zájmy: Zajištění odborné studijní praxe na realizaci díla min. pro jednoho studenta magisterského studijního oboru se zaměřením, které bude odpovídat předmětu plnění veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč bez DPH
 • Druh zadávacího řízení: VZMR: Uzavřená výzva

Regenerace bytového fondu (Bytové družstvo města Glasgow, Velká Británie)

 • Zadavatel: Bytové družstvo města Glasgow (GHA)
 • Název VZ: Regenerace bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity spočívající v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti
 • Hodnocení: Ano - oddílu týkajícího se metodického výkazu zaměstnanosti a odborné přípravy bylo přiřazeno 5% – 12.5% bodů za kvalitu, což je přibližně 1.5% – 3% z celkového počtu možných dosažených bodů
 • Předpokládaná hodnota VZ: 750 milionů liber

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

 • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
 • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
 • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
 • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Opravy reagující na potřeby bytového fondu (Croydon Council, Velká Británie)

 • Zadavatel: Croydon Council (městský obvod Londýn)
 • Název VZ: Opravy reagující na potřeby bytového fondu
 • Širší společenské zájmy: Podpora zaměstnanosti a dovedností, podpora místní ekonomiky, zapojení místní komunity.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly předmětem hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 180 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Budování škol pro budoucnost (Londýnská městská část Islington, Velká Británie)

 • Zadavatel: Londýnská městská část Islington, Velká Británie
 • Název VZ: Budování škol pro budoucnost
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob a zvýšení kvalifikace pracovníků, podílejících se na realizaci zakázky
 • Hodnocení: Předmětem hodnocení byl návrh řešení uchazečů pro maximální sociální prospěch zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 140 mil. liber
 • Druh zadávacího řízení: Soutěžní dialog

Vodní dílo Letovice – rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení (Povodí Moravy, s. p.)

 • Zadavatel: Povodí Moravy s. p.
 • Název VZ: Vodní dílo Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení
 • Širší společenské zájmy: Podpora odborné praxe - povinnost zajistit, aby se v rámci studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně studia v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů.
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 510 000 Kč​ bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Nové nemocnice v jižním Glasgow (NHS Greater Glasgow and Clyde, Velká Británie)

 • Zadavatel: NHS Greater Glasgow and Clyde
 • Název VZ: The New South Glasgow Hospital
 • Širší společenské zájmy: Cílený nábor a školení byl nastaven zejména na místní nové účastníky na trhu, místa pro učňovskou praxi a pracovní stáže. Zapojení a rozvoj sociálních podniků. Zapojení a rozvoj malých a středních podniků.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 842 mil. liber

VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (Povodí Moravy, s. p.)

 • Zadavatel: Povodí Moravy, s. p.
 • Název VZ: VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 4 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

 

Související předměty

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.