CZ EN

Kancelářský papír

S potřebou nakupovat papír se setkává v pravidelných intervalech většina zadavatelů. Veřejné zakázky jsou přitom dobrovolným, ale strategickým nástrojem zadavatele, kterým lze snadno podpořit celou řadu širších společenských zájmů, v případě této komodity například ekologicky šetrné řešení (např. ekologicky šetrné a udržitelné lesní hospodaření, eliminace využívání nebezpečných látek při výrobě a úpravě papíru, environmentálně šetrný proces výroby papíru, apod.).

V zadávacím řízení:

V rámci širšího chápání odpovědného veřejného zadávání se zadavatel může chovat ekologicky již tím, že má jednoznačně definovány své potřeby a účel užívání požadovaného papíru. Bude-li kopírovací a grafický papír používán pro běžné kancelářské použití (bez nutnosti tisku fotografií ve vysokém rozlišení apod.), není nezbytně nutné v rámci předmětu plnění požadovat papír s technickou specifikací papíru vhodného k profesionálním účelům, neboť takovýto papír musí být pro zajištění vhodných vlastností dodatečně upravován potenciálně ekologicky a zdravotně závadnými látkami (např. bělení chlorem apod.).

V praxi se širší společenské zájmy v zadávacím řízení nejčastěji podporují formou kombinace zadávací podmínky (tzv. „zvláštní podmínky plnění“ v zadávací dokumentaci ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) a obchodní podmínky ve smlouvě, přičemž nedodržení takového smluvního ujednání při plnění veřejné zakázky je sankcionováno smluvní pokutou nebo odstoupením zadavatele od smlouvy.

V rámci environmentálního hlediska lze požadovat např. následující zvláštní podmínky plnění:

Inspiraci k tomu, jaké environmentální podmínky plnění lze v rámci této komodity požadovat a jakým způsobem je specifikovat, včetně způsobů jejich prokazování uchazeči v nabídkách, můžeme nalézt např. v Metodice pro nákup kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek, dále také v Produktovém listu pro zadávání veřejných zakázek na nákup kopírovacího a grafického papíru. Textaci, kterou v zadávací dokumentaci využilo MPSV, naleznete zde.

V některých případech (dle preferencí zadavatele) je však vhodnější zařadit podporu širších společenských zájmů do multikriteriálního hodnocení a tedy míru naplnění ponechat na rozmyslu a možnostech dodavatele a toto následně hodnotit. Například lze jako dílčí hodnotící kritérium hodnotit podíl recyklovaného papíru (resp. podíl sběrových vláken), a to při stanovení minimální hranice tohoto podílu, s tím, že čím větší podíl sběrových vláken bude papír obsahovat, tím více bodů v hodnocení získá. Inspiraci pro nastavení multikriteriálního hodnocení lze opětovně nalézt např. v Metodice pro nákup kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek, dále také v Produktovém listu pro zadávání veřejných zakázek na nákup kopírovacího a grafického papíru.

Ve vhodných případech lze v rámci hodnocení doporučit rovněž využití elektronické aukce (ve smyslu §§ 120 a 121 ZZVZ; aplikovatelné i pro veřejné zakázky malého rozsahu), jelikož se jedná o transparentní způsob dosažení relativní nízké nabídkové ceny (byť i jako dílčího hodnotícího subkritéria).

Pro zaručení vhodnosti papíru k  použití v  příslušných kancelářských strojích může zadavatel požadovat poskytnutí vzorků (ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ) k provedení zkoušek jakosti.

Příklady dobré praxe

Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV (MPSV)

 • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Název VZ: Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV
 • Širší společenské zájmy: Požadavek na ekologicky šetrné plnění
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Hodnoceno formou elektronické aukce
 • Předpokládaná hodnota VZ: 98 000 000 Kč bez DPH (48 měsíců, rámcová smlouva)
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Podpora ekologicky šetrného provozu úřadu prostřednictvím pořízených kancelářských potřeb (Jihomoravský kraj)

 • Zadavatel: Jihomoravský kraj
 • Název VZ: 009 Kancelářské potřeby pro JMK – ekologicky šetrné a běžné výrobky
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění kancelářských potřeb, z nichž vybrané druhy jsou vyžadovány v ekologicky šetrném provedení
 • Hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídek, aspekty odpovědného zadávání (ekologická šetrnost) nebyly předmětem hodnocení, byly však součástí obchodních a smluvních podmínek veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 1 000 000 Kč
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.