CZ EN

Implementace OVZ v organizaci

Na veřejné zakázky je v České republice vynakládáno více než 600 mld. Kč ročně (viz Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018, str. 9). Dopady veřejných zakázek by proto měly být využívány strategicky, protože jen tak může zadavatel nejen nakoupit potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlednit související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty. Zadavatel může prostřednictvím strategického zadávání veřejných zakázek, které implementoval do svých zakázkových postupů v organizaci, (spolu)naplňovat cíle, které by jinak řešil v rámci jiných politik s využitím dalších prostředků. Pro implementaci OVZ v organizaci je důležité pochopit, na jakých principech OVZ stojí a učinit nutné kroky k zavedení OVZ do zakázkových postupů v organizaci.

Principy odpovědného veřejného zadávání

Principy OVZ vnímáme jako zásady, které tvoří nedílnou součást obecně formulované definice odpovědného veřejného zadávání. Na druhou stranu jsou principy odpovědného veřejného zadávání vyjádřením určitých hodnot, jako celek reflektují hodnotové směřování zadavatele, které se standardně promítá do procesu zadávání veřejných zakázek.

5 klíčových principů odpovědného veřejného zadávání: 

 1. Odpovědnost veřejné správy obsahuje strategické zadávání, hledání udržitelných řešení a jejich promítání do politik, zlepšování postupů a řízení, participace
 2. Udržitelné náklady, tj. zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, hledá nejlepší hodnotu za peníze
 3. Důstojné pracovní podmínky, tedy zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi
 4. Férová soutěž a dodavatelské vztahy zahrnuje otevřenost a transparentnost, férovou soutěž, zohledňování poddodavatelů a dopadů na ně
 5. Ekologicky udržitelná řešení

Při implementaci OVZ v organizaci je dále třeba strategicky zvolit z příležitostí OVZ, které lze ve veřejných zakázkách podporovat, respektive eliminovat rizika z nich plynoucí:

Kroky, které je nutné v organizaci podstoupit, aby v ní bylo OVZ implementováno, si lze představit takto:

K implementaci odpovědného veřejného zadávání (OVZ) do standardních zakázkových procesů zadavatele je nezbytný systémový přístup založený na promyšlené strategii, tak aby se nejednalo o jednorázové či nahodilé kroky. Proto jsme připravili

Příklady dobré praxe

Rekonstrukce Studentského náměstí (Město Kadaň)

 • Zadavatel: Město Kadaň
 • Název VZ: Kadaň, Studentské náměstí
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů škol
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: 28 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

 • Zadavatel: Statutární město Děčín
 • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín (Město Jičín)

 • Zadavatel: Město Jičín
 • Název VZ: Implementace strategického zadávání veřejných zakázek ve městě Jičín
 • Širší společenské zájmy: Zanesení konceptu odpovědného veřejného zadávání do Strategického plánu města a uskutečňování konceptu „Odpovědný úřad“. Město Jičín uplatilo odpovědný přístup u vybraných konkrétních zakázek.

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

 • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
 • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
 • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
 • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně

Začátky a pokračování odpovědného zadávání ve městě Děčíně (Děčín)

 • Zadavatel: Město Děčín
 • Širší společenské zájmy: Strategický přístup zadavatele k odpovědnému veřejnému zadávání propojením na strategické plány města

Související předměty

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.