CZ EN

Zdravotnictví

Oblast zdravotnictví svým objemem realizovaných veřejných zakázek tvoří na trhu velmi významnou skupinu mezi zadavateli veřejných zakázek. Poskytovatelé zdravotních služeb ročně realizují veřejné zakázky v hodnotě mnoha miliard korun. V roce 2019 realizovali největší zadavatelé v oblasti zdravotnictví veřejné zakázky na dodávky, služby či stavební práce v hodnotě vyšší než 18 miliard Kč bez DPH, ostatní zadavatelé v oblasti zdravotnictví pak zadali veřejné zakázky téměř v hodnotě 10 miliard Kč bez DPH (zdroj: Věstník veřejných zakázek). Nemalou část tvoří i veřejné zakázky malého rozsahu, které menší zdravotnická zařízení využívají velmi často.
Zdravotnický sektor tak může mít nezanedbatelný vliv na nabídku a poptávku na trhu. Zároveň je v něm velký prostor pro využití společensky odpovědného veřejného zadávání a uplatnění příležitostí pro podporu širších společenských zájmů, zejména podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikací nebo podporu malých a středních podniků, sociálních podniků, cirkulární ekonomiku nebo využívání ekologicky šetrných řešení či etických nákupů, transparentní dodavatelský řetězec a přímé platby poddodavatelům.

 

Předměty plnění VZ ve zdravotnictví

Zdravotnictví je sektor, který zahrnuje rozmanité spektrum předmětů plnění veřejných zakázek. Ty je možné rozdělit do dvou základních skupin:

Běžné veřejné zakázky se ve většině případů svojí podstatou neliší od veřejných zakázek zadávaných i v jiných oblastech, proto v nich lze v široké míře využívat aspekty odpovědného veřejného zadávání osvědčené a používané už v jiných oblastech (využívané městskými, obecními a krajskými úřady, ostatní veřejnou správou, státními podniky, ale i soukromým sektorem). Aspekty odpovědného veřejného zadávání tak lze úspěšně a efektivně použít při pořizování dodávek udržitelných energií, kancelářského papíru, kancelářských potřeb, nábytku a vybavení interiérů, oděvů a obuvi či propagačních předmě, nebo při pořizování úklidových služeb a potřeb, služeb ostrahy a bezpečnostních služeb, služeb údržby zeleně a technických služeb. Zdravotnická zařízení stejně jako zadavatelé v ostatních oblastech realizují také akce investiční povahy, proto i u veřejných zakázek na projektové architektonické činnosti či stavební práce lze efektivně využívat osvědčené aspekty odpovědného veřejného zadávání.

Zdravotnická zařízení však při poskytování diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče pořizují i zcela specifické dodávky a služby, které v jiných oblastech nejsou nakupovány a využívány. Mezi ně patří například veřejné zakázky na dodávky léčiv, dezinfekčních prostředků, zdravotnických technologií a přístrojů či zdravotnického materiálu a nástrojů. V souvislosti se specifickým prostředím zdravotnických zařízení jsou také pořizovány i speciální dodávky a služby, které nejsou primárně spjaty s poskytovanou péčí, ale pro provoz zdravotnických zařízení jsou nezbytné. Jsou to například nákupy speciálních vzduchotechnických zařízení, medicinálních a ostatních plynů, úpraven vody či zajištění služeb odpadového hospodářství (sběr, odvoz a likvidace nebezpečných odpadů aj.).

Hlavními kategoriemi veřejných zakázek ve zdravotnictví v této skupině jsou:

 

I. Léčivé přípravky, léčiva či léky

Podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech jde souhrnně o látku nebo kombinaci látek s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi, které lze použít buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo pro stanovení lékařské diagnózy. Seznam těchto látek je dostupný na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je národním garantem pro používání pouze jakostních, bezpečných a účinných léčivých přípravků. Léčivý přípravek neobsahuje pouze léčivou látku, ale také látky pomocné, dále i pojiva, barviva aj. Tyto látky mohou mít různé funkce, v zásadě však nemají vliv na účinek léčivého přípravku.

Léčivé přípravky se člení na dvě skupiny – originální a generické léčivé přípravky. Originální nebo i jinak zvané “referenční” léčivé přípravky jsou taková léčiva, která obsahují doposud neznámou léčivou látku, kterou neobsahoval žádný jiný lék. Léčivá látka a případně i postupy výroby originálních léčivých přípravků jsou patentově chráněny po tvz. ochrannou lhůtu, po kterou nikdo z jiných výrobců nesmí na trh uvádět kopie takového přípravku. Tím získává výrobce možnost kompenzace vynaložených nákladů na vývoj a registraci nového léku. Naproti tomu generické léčivé přípravky či generika jsou legálními a registrovanými léčivy obsahujícími originální léčivou látku, a to i ve stejné lékové formě (tablety, injekce atd.) jako originál. Ve srovnání s originálními léky mohou generika obsahovat i jiné pomocné látky. Tím, že k výrobě generického léku a k jeho registraci nepředchází žádný složitý výzkum a výrobce tak nemusí vynakládat náklady v takové výši, jako výrobce při vývoji originálního léku, dochází po skončení ochranné doby přirozeně ke snížení ceny léčivých přípravků s danou léčivou látkou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o originální či generické léčivo. Tyto skutečnosti mají často velký význam pro definování zadávacích podmínek při zadávání veřejných zakázek na dodávky léčiv.

Z hlediska odpovědného veřejného zadávání jsou léčivé přípravky zařazovány do kategorie “bezpečnější chemikálie”, kdy jsou v rámci zahraničních projektů analyzovány, posuzovány a hodnoceny vlivy vlastních chemických látek či vedlejších produktů vzniklých při výrobě na životní prostředí (voda, vzduch), ale také na zdraví lidí.

 

II. Dezinfekční prostředky

Jde o chemické sloučeniny, které se ve zdravotnictví používají k likvidaci mikroorganismů v prostředí zdravotnických zařízení. Ve veřejných zakázkách je obvyklé rozdělení na níže uvedené samostatné části:

 1. dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
 2. dezinfekční prostředky pro dezinfekci kůže, sliznic a operačního pole;
 3. dezinfekční prostředky pro dekontaminaci a dezinfekci nástrojů;
 4. dezinfekční prostředky pro dezinfekci ploch, povrchů a předmětů;
 5. dezinfekční prostředky pro dezinfekci malých ploch.

Při zadávání veřejných zakázek na dezinfekční prostředky jsou kromě ceny velmi důležité i vlastnosti dezinfekčních přípravků ve vztahu k jejich použití v praxi, a to minimálně forma dezinfekce, spektrum účinku, expoziční časy pro dosažení účinku a zejména úroveň splnění požadavků legislativy a technických norem vztahujících se k daným přípravkům.

Pro odpovědné veřejné zadávání jsou dezinfekční prostředky velmi významnou kategorií, kterou se zabývají zahraniční platformy a jejich projekty (projekt Bezpečnější dezinfekce SAICM 2.0). Město Vídeň v rámci podpory udržitelného veřejného zadávání vytvořilo širokou databázi dezinfekčních prostředků WIDES, ve které jsou dezinfekční prostředky roztříděny z hlediska jejich nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí.  Zjištěná data jsou pak aplikovatelná při stanovování zadávacích podmínek k veřejným zakázkám.

III. Zdravotnické přístroje a zařízení, zdravotnický materiál, zdravotnické služby a servis

Všechny tyto skupiny mají společného jmenovatele –  zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který upravuje obecné zdravotnické prostředky a adaptuje nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a zákon č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Oba zákony včetně svých prováděcích předpisů upravují zacházení se zdravotnickými prostředky a jejich příslušenstvím, do nichž shora uvedené předměty spadají. I díky této skutečnosti tvoří zdravotnické přístroje a zařízení, materiál a služby/servis zcela specifickou skupinu ve smyslu zadávání veřejných zakázek.

Do kategorie zdravotnických prostředků (přístrojů, zařízení a zdravotnického materiálu) zařazujeme produkty, které jejich výrobce určil ke specifickému použití ve zdravotnictví pro diagnostické, terapeutické, laboratorní, pomocné či ostatní účely, přičemž zdravotnické materiály mohou být vázány přímo k provozování přístrojů a zařízení a některé jsou naopak univerzální a k přístrojům a zařízení nevázané. Zdravotnický materiál je dle míry rizika rozdělován do čtyř tříd, a to třídy I., IIa., IIb. a III., přičemž nejméně rizikový materiál se řadí do třídy I.

Do kategorie zdravotnických přístrojů a zařízení patří například:

Do kategorie zdravotnického materiálu můžeme zařadit:

Samostatnou kategorii pak tvoří servisní služby ke zdravotnickým prostředkům. Díky jednoznačně stanovené legislativě mohou tyto služby vykonávat pouze způsobilé a výrobcem pověřené osoby, proto zde v současné době není prostor pro využívání aspektů odpovědného zadávání.

Udržitelnými nákupy zdravotnických přístrojů, zařízení a materiálů se zabývají některé zahraniční organizace např. švédská Národní agentura pro veřejné zadávání – Průvodce kritérii udržitelného zadávání nebo Evropská komise – EU GPP kritéria pro elektrická a elektronická zařízení používaná v odvětví zdravotní péče. Jejich cílem je identifikovat inovativní aplikační možnosti udržitelného zadávání veřejných zakázek v sektoru zdravotnictví.

Už i v kategorii zdravotnických prostředků se objevují principy cirkulární ekonomiky, které jdou ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem. Na rozdíl od stávajících lineárních ekonomických procesů založených na principu vytěžit – vyrobit – vyhodit, cirkulární ekonomika zdůrazňuje mnohonásobné použití produktů a služeb a odpad vnímá jako zdroj. Na základě této myšlenky se spojili odborníci z celé Evropy a vytvořili nové sady kritérií udržitelnosti pro jednorázové rukavice a opakovaně použitelné lékařské textilie. Tyto sady kritérií, byly navrženy s podporou sítě pro transformaci trhu zdravotní péče Healthcare Market Transformation Network (HMTN). Cílem těchto dokumentů, vytvořených ve spolupráci se specialisty na nákup, zdravotnictví a produkty, je podporovat zadavatele zdravotní péče poskytováním různých inspirativních kritérií, které lze použít v příslušných výběrových řízeních a dosáhnout cílů udržitelnosti zdravotnických institucí.

 

IV. Speciální zařízení a technologie, speciální materiál a speciální služby a servis

Do této kategorie zařazujeme zejména dodávky a služby, které přímo nespadají pod zdravotnickou legislativu, nicméně tím, že jsou dodávány a poskytovány zdravotnickým subjektům se zcela specifickým prostředím a za zcela specifických podmínek, jsou svým charakterem jedinečné. V podstatě se jedná o technická zázemí zdravotnických pracovišť – například jsou to vzduchotechnické systémy pro sterilní prostředí, úpravny vody pro specializovaná pracoviště, dodávky medicinálních plynů včetně služeb s dodávkami spojených (přeprava, skladování, zpětný odběr, servisní služby aj.). Do této kategorie patří také sběr, odvoz, přeprava a likvidace nebezpečných a biologických odpadů ze zdravotnických zařízení.

Speciální materiál a služby jsou většinou vázány k technickému zázemí – jde především o náhradní díly, spotřební materiál a servisní služby aj.

U shora uvedených kategorií předmětů veřejných zakázek speciálních pro sektor zdravotnictví je při nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů možné aplikovat osvědčené příležitosti odpovědného zadávání, jakými mohou být podpora malých a středních podniků, ekologicky šetrná řešení (např. ekologické materiály ) a cirkulární ekonomika. Ve vhodných případech je důležité využít i komunikaci zadavatelů s dodavateli při zadávání veřejných zakázek a mimo jiné informovat dodavatele o tom, že zadavatel hodlá využít aspekty odpovědného veřejného zadávání. To zadavateli umožní zjistit reakci trhu a jeho možnosti.

V České republice je uplatňování aspektů odpovědného zadávání u veřejných zakázek specifických pro zdravotnictví spíše na úplném počátku. Je však možné se inspirovat v zahraničí, kde v současnosti existuje řada projektů a platforem, které se zabývají společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví (příslušné odkazy jsou uvedeny níže).

Příklady dobré praxe

Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál a jeho kompletní servis (Město Odense, Dánsko)

 • Zadavatel: Město Odense (Dánsko)
 • Název VZ: Dodávky udržitelných oděvů pro zdravotnický personál
 • Širší společenské zájmy: ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika
 • Hodnocení: Jedním z kritérií hodnocení byla udržitelnost s váhou 20%
 • Předpokládaná hodnota VZ: 3,3 mil. EUR

Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích (Globopol)

 • Název VZ: Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích (Globopol)
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrná řešení

Komplexní servis prádla pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název VZ: Komplexní servis prádla
 • Širší společenské zájmy: etické nakupování, ekologicky šetrné řešení, dodržování důstojných pracovních podmínek, zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do plnění předmětu zakázky
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení; pro hodnocení byla použita kritéria kvality dle metodiky MMR
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 130 milionů Kč bez DPH za 5 let plnění

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice (FN Olomouc)

 • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení - výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
 • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
 • Předpokládaná hodnota VZ: 298 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Výstavba budovy v pasivním standardu s technologií zelené střechy v Nemocnici Nové Město na Moravě (Kraj Vysočina)

 • Zadavatel: Kraj Vysočina
 • Název VZ: Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
 • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba budovy splňující parametry „pasivního domu“, tj. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a využití technologie „zelené“ střechy
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 90 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Organizace, platformy zabývající se odpovědným veřejným zadáváním ve zdravotnictví:
 • Health Care Without Harm (HCWH) Europe (AJ) - je síť evropských nemocnic a poskytovatelů zdravotní péče, zdravotnických systémů, místních orgánů, výzkumných / akademických institucí a environmentálních a zdravotnických organizací. V rámci svých programových oblastí - Bezpečnější chemikálie, Udržitelné potraviny, Zdravotní péče šetrná ke klimatu, Bezpečnější léčiva a Udržitelné zadávání veřejných zakázek - spolupracují se svými členy, partnery a dalšími zúčastněnými stranami na pilotním a inovativním udržitelném řešení zdravotní péče.
 • Global Green and Healthy Hospitals (GGHH) (AJ) - je mezinárodní síť nemocnic, zdravotnických zařízení, zdravotnických systémů a zdravotnických organizací zaměřená na snižování jejich dopadu na životní prostředí a podporu veřejného zdraví a životního prostředí.
 • Sustainable Procurement in the Health Sector (SPHS) (AJ) - představuje aktivity na poli udržitelného zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví, realizované pracovním týmem pro udržitelné zadávání veřejných zakázek ve zdravotnickém sektoru, který funguje pod hlavičkou OSN.
  Dostupné příručky a metodiky:
 • nová publikace projektu SOVZ - ZDRAVOTNICTVÍ A ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ - ke stažení zde. Publikace přináší inspiraci, jak ve zdravotnictví zadávat veřejné zakázky s využitím sociálních, ekonomických, cirkulárních a dalších environmentálních aspektů. Tato publikace je zkrácenou verzí velké publikace Jak zadávat veřejné zakázky ve zdravotnictví, která se celé problematice věnuje mnohem podrobněji s uvedením konkrétních příkladů dobré praxe či případových studií.
 • Průvodce kritérii udržitelného zadávání u jednotlivých předmětů veřejných zakázek (AJ) - švédská Národní agentura pro veřejné zadávání vytvořila on-line průvodce, který nabízí přehled možností odpovědného veřejného zadávání u vybraného předmětu VZ a formy jejich zapracování do zadávací dokumentace a smlouvy, které vychází z možností švédské legislativy.
 • Příručka Strategické zadávání v evropském zdravotnictví (Strategic Procurement in European Healtcare) AJ - příručka představuje případové studie zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví. Je výstupem programu Udržitelné veřejné zadávání realizovaného organizací HCWH Europe.
 • Příručka SHiPP - Udržitelné zdraví v zadávání veřejných zakázek (The Sustainable Health in Procurement Project) AJ - je součástí projektu Udržitelného zdraví v zadávání veřejných zakázek, realizovaného společně organizacemi OSN a HCWH. Projekt se zaměřuje na podporu udržitelného zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví prostřednictvím snižování toxicity chemických látek a materiálů ve zdravotnických prostředcích, snižování emisí skleníkových plynů v dodavatelském řetězci a zachování zdrojů.
  Programy a projekty:
 • Projekt Bezpečnější dezinfekce - SAICM 2.0 - AJ - realizovaný organizací HCWH Europe. Jeho cílem je podpora bezpečnějších dezinfekčních prostředků v odvětví zdravotnictví.
 • Program “Bezpečné chemikálie” realizovaný organizací HCWH Europe. Zabývá se alternativami k nebezpečným chemikáliím ve zdravotnických prostředcích: Ftaláty a bisfenol A. Výstupem programu je Příručka Netoxická zdravotní péče (Non-toxic Healthcare) - AJ.
 • Program Bezpečná farmaceutika realizovaný organizací HCWH Europe. Výstupem je příručka Řešení antimikrobiální rezistence (AMR) v evropských zdravotnických zařízeních (Tackling AMR in Europe’s healthcare facilities) - AJ. Nabízí příklady dobré praxe a postupy v prevenci vývoje a šíření bakterií odolných vůči lékům.
Doporučení:

Související témata

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.