CZ EN

Údržba zeleně a technické služby

Zakládání, údržba veřejné zeleně a záležitosti související se zahradnickými či technickými potřebami a službami jsou oblastí zadávání veřejných zakázek, kde lze v široké míře využít možnosti společensky odpovědného zadávání a podpořit tak společenské zájmy, jako např.: podpora zaměstnanosti, využít možnost služeb sociálních podniků a podpořit malé a střední podniky a využít tak v široké míře sociální a environmentální kritéria a ekologicky šetrná řešení. Zadavatelé mohou podpořit tuto oblast veřejných zakázek tím, že vytvoří pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce či zdravotně handicapované, pro dlouhodobě nezaměstnané osoby či zvolí taková kritéria výběrových řízení, která budou dosažitelná i pro sociální podniky či podniky zaměstnávající více než 50% OZP. Environmentální kritéria je možné uplatnit například požadavkem na použití ekologicky šetrných vozidel splňujících konkrétní emisní normy, v případě strojního čištění komunikací současně také splňující požadavek na osazení strojů filtrem pevných částic. Dále je možné požadovat použití vybraných materiálů a výrobků s certifikací ekologické šetrnosti (různé typy ekoznaček).

V zadávacím řízení:

Jedná se o předmět plnění, kde lze využít následující:

Veřejné osvětlení

Většinu zdrojů ve veřejném osvětlení tvoří sodíkové výbojky s výkonem 50–250 W, a to válcové (silniční) a elipsoidní (parková). Nahrazení světelnými LED zdroji přináší však určité výhody z pohledu dlouhodobého provozu, vysoké účinnosti a možnosti regulace. Řízení je autonomní (vhodné pro obce do cca 10 – 15 000 obyvatel) nebo centrální a spočívá v tom, že na začátku noci (od 22:00 do 5:00) dochází k výraznému omezení na pozemních komunikacích a v rámci norem je možné použít adaptační osvětlení a snížit hladinu osvětlení.

Inteligentní veřejné osvětlení

Cílem je zefektivnění provozu a údržby a následná optimalizace výdajů spojených s těmito činnostmi. Výhodou je, že je lze zakomponovat i do již užívaného systému osvětlení. Principy jsou založeny na výhodách centrálního řízení, přesné detekce poruch, provázanost s jinými systémy, přesný monitoring a ovládání, záznamy servisu a údržby včetně dálkového odpočtu atd.

Dynamické veřejné osvětlení

Podstatou dynamického osvětlení je neustála adaptace na aktuální potřebu a chování uživatelů na principu čidel, kamer a dalších technických prvků, tak aby docházelo k postupnému rozsvěcování a zhasínání světelných zdrojů. Tento systém umožňuje měnit jas/osvětlenost, chromatičnost, efektivně řídit a udržovat soustavy veřejného osvětlení, dobíjet elektrokola, propojovat s jinými systémy (parkování, evidence dopravy apod.), nastavit systém při krizových situacích atd. Vhodné umístění je mimo rušných komunikací, např. náměstí, parky, tam, kde je přes noc snížený provoz.

Standardně by prvním krokem měl být pasport veřejného osvětlení (popsat každé světelné místo s vlastním označením) a analýza stávajícího stavu (příkon a spotřeba, zkouška statické odolnosti konstrukcí, proměření stávajících úrovní osvětlení a porovnání s požadavky norem, náklady na energie, údržbu a investice apod.) a na jejich základě nastavit systém fungování i plán obnovy a údržby.

Metodu EPC lze využít i při projektech veřejného osvětlení a dle Metodiky EPC projektů pro veřejné osvětlení úsporná opatření rovněž splácet z dosažených úspor. Dále se metodika věnuje způsobu zadání jednacím řízením s uveřejněním, navrhuje kritéria pro hodnocení nabídek a poskytuje příklady dobré praxe.

Proces EPC od klasického liší hlavně ve dvou klíčových položkách:

Zdroj: Metodika-EPC-projektu-pro-VO-web_151924.pdf (apes.cz)

Použitím metody EPC se postup liší především způsobem zadání soutěže a procesem výběru vhodného řešení, který probíhá jednacím řízením s uveřejněním. Výsledek méně závisí na připraveném zadání, ale návrh rozsahu a způsobu řešení je přenesen na realizační firmy. Ty doporučují svá řešení
v konkurenci s ostatními uchazeči o zakázku a v jednacím řízení obhajují svůj návrh jako nejvhodnější pro zákazníka. Nejlepší návrh potom musí zvítězit nejlepším ohodnocením dle zvolených kritérií.

Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb

Příklady dobré praxe

Podpora malých a středních podniků a ekologicky šetrný pokos travnatých ploch (Statutární město Brno, městská část Brno-Komín)

 • Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
 • Název VZ: Pokos travnatých ploch – Brno-Komín
 • Širší společenské zájmy: Podpora účasti malých a středních podniků v zadávacím řízení rozdělením veřejné zakázky na části a využití ekologicky šetrných řešení – mozaikovitá seč, seč pouze při teplotě do 26°C, minimální výška 8 – 10 cm
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly zahrnuty do hodnocení
 • Předpokládaná hodnota VZ: cca 10 milionů Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Úklid veřejných prostranství (Městská část Praha 2)

 • Zadavatel: Městská část Praha 2
 • Název VZ: Úklid veřejných prostranství
 • Širší společenské zájmy: Pracovní příležitosti pro osoby s kriminální minulostí
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení ani se jinak neprojevily v průběhu zadávacího řízení

Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob (Děčín)

 • Zadavatel: Statutární město Děčín
 • Název VZ: Využívání kupní síly zadavatele k sociální aktivizaci znevýhodněných osob
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
 • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení (kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky
 • Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství (Praha 12)

 • Zadavatel: Městská část Praha 12
 • Název VZ: Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12
 • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele: zakázka vyhrazena pouze pro dodavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. Minimálně 30 % faktického plnění osobami se zdravotním postižením z celkového plnění zakázky – absolutní zadávací podmínka pod sankcí vyloučení.
 • Hodnocení: Hodnocení procentuální výše podílu účasti osob se zdravotním postižením na celkovém plnění – váha 20 % v hodnocení. Zpracování metodiky řešení veřejné zakázky, kde dodavatelé ukazovali, jak budou pracovat s osobami se zdravotním postižením – váha 20 % v hodnocení.
 • Předpokládaná hodnota VZ: 24 917 000 Kč bez DPH
 • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.