Zvláštní instituty ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) obsahuje řadu institutů obecného charakteru, které lze velmi dobře využít při uplatňování odpovědného veřejného zadávání, ať už ve fázi přípravy nebo při samotném zadávání zakázky.

 

Předběžné tržní konzultace

Předběžné tržní konzultace upravuje § 33 ZZVZ. Jde o institut, který pomáhá zadavatelům mapovat trh a mimo jiné tedy i možnosti trhu podpořit aspekty odpovědného veřejného zadávání. Předběžné tržní konzultace, ač jsou institutem relativně novým, se v praxi staly velmi populárními.

Dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém upravuje § 138 a násl. ZZVZ. Zadavatelům pomáhá zjednodušit a ulehčit administrativní zátěž při zadávání veřejných zakázek na standardizované plnění. Jde o vhodný prostředkem pro zpřístupnění veřejných zakázek také malým a středním podnikům.

Zadávací řízení umožňující komunikaci s dodavateli v jeho průběhu – řízení se soutěžním dialogem

Řízení se soutěžním dialogem upravuje § 68 a násl. ZZVZ, při splnění podmínek dle § 60 ZZVZ. Tento postup byl zaveden pro zvláště složité plnění, kde se zadavatel spolu s dodavateli snaží nalézt vhodné inovativní řešení, a to včetně aspektů odpovědného veřejného zadávání.

Hodnocení aspektů společenské odpovědnosti v dodavatelském řetězci

Aspekty CSR v dodavatelském řetězci – jejich vztah k předmětu veřejné zakázky a hodnocení při zadávání veřejných zakázek.