CZ EN

Předběžné tržní konzultace

Jedním z  institutů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), který lze velmi dobře využít při uplatňování odpovědného veřejného zadávání, jsou předběžné tržní konzultace upravené v § 33 ZZVZ. I když byly v praxi konzultace s trhem používány už za účinnosti předchozího zákona (s oporou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (dále též jen „směrnice č. 2014/24/EU“)), nyní je v ZZVZ výslovně stanoveno, že zadavatel může vést tržní konzultace s odborníky nebo dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Podmínkou je, aby takový postup nenarušil hospodářskou soutěž. Předběžné tržní konzultace jsou velmi cenným nástrojem zadavatele, pomocí něhož může lépe zjistit situaci na trhu a připravit zadávací podmínky tak, aby plnění co nejlépe vyhovělo jeho potřebám a navíc poskytlo přidanou hodnotu v podobě sociálního či environmentálního přínosu. Předběžné tržní konzultace využité pro informování trhu o záměrech zadavatele mohou přispět i k větší účasti malých a středních podniků v zadávacích řízeních a tím k jejich větší podpoře (více v tématu o podpoře malých a středních podniků).

Více o předběžných tržních konzultacích se dozvíte v samostatné příloze, kde naleznete informace nejen o institutu samotném a jeho výhodách či o podmínkách využití, ale také o tom, jak jej oceňují zadavatelé, kteří je již využili.

 

Praxe Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)

MPSV využívá předběžné tržní konzultace pravidelně. Shrnutí naleznete v odborném článku Předběžné tržní konzultace na MPSV – dva roky pozitivních zkušeností.

 

První zkušenosti:

MPSV vyhlásilo poprvé předběžné tržní konzultace k zakázce s názvem Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, kde mimo jiné byl sdělen záměr aplikovat i aspekty OVZ v rámci zadávacího řízení, konkrétně byl představen požadavek, aby část potravinových balíčků byla tvořena potravinami s tzv. vyšším standardem kvality. Předběžné tržní konzultace byly uskutečněny ještě před účinností ZZVZ, analogicky k požadavkům směrnice č. 2014/24/EU. Předběžné tržní konzultace byly otevřené všem dodavatelům a probíhaly ústně. Detailněji k této konzultaci:

Dle § 36 odst. 4 ZZVZ je dána povinnost označit v zadávací dokumentaci tu část, která byla formulována na základě předběžných tržních konzultací, identifikovat osoby, které se jich zúčastnily, a uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžných tržních konzultací.

MPSV následně použilo předběžné tržní konzultace ještě několikrát, včetně před vyhlášením navazující veřejné zakázky s názvem Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – II., kde MPSV zadávalo plnění v širším rozsahu. V oblasti odpovědného veřejného zadávání bylo opět požadováno, aby část potravinových balíčků byla tvořena potravinami s tzv. vyšším standardem kvality a nově také byl představen požadavek na etickou výrobu textilu. Také zápis z této předběžné tržní konzultace si můžete prohlédnout.

 

 

Praxe Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“)

 

Další inspirací mohou být předběžné tržní konzultace vyhlášené Ministerstvem zemědělství, které se týkaly následujících předmětů plnění:

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

PŘÍPADOVÁ STUDIE K PŘEDBĚŽNÝM TRŽNÍM KONZULTACÍM 

K předběžným tržním konzultacím lze získat další informace:

Tým SOVZ k tématu publikovat následující články:

  • Předběžné tržní konzultace na MPSV – dva roky pozitivních zkušeností – Veřejné zakázky,
  • Předběžné tržní konzultace přispějí k odpovědnému veřejnému zadávání  Moderní obec, 2017

Komunikace s dodavateli – příležitost, nebo důvod k obavám  – Veřejné zakázky v praxi, březen 2017

Související témata

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.