Zdroje OVZ

Jak to funguje u nás?

V českém kontextu byl tento přístup naznačen již v roce 2010 ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR:

“K udržitelnosti veřejných financí přispěje využívání veřejných zakázek tak, aby bylo dosaženo synergických efektů. Veřejné zakázky jsou nástrojem veřejné politiky k ovlivňování trhu a vedou k posilování ekonomiky směrem k udržitelnému rozvoji s kladným dopadem na hospodářskou prosperitu. Veřejná správa bude využívat svou kupní sílu k nákupu služeb a zboží tak, aby naplňovala zároveň sociální a environmentální cíle, čímž bude přispívat k posílení sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje. Dojde tak k celkové úspoře veřejných prostředků a ke zvyšování kvality života společnosti bez zvyšování daní.

Dne 7. července 2016 vláda schválila Metodický pokyn CHJ č. 3, kterým je Metodika veřejného nakupování. Metodika se zaměřuje na oblast naplňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (tj. „principy 3E“) v praxi veřejného zadávání.  Propojení principů 3E a aspektů odpovědného veřejného zadávání je zmíněno zejména na str. č. 49, kde je rovněž uveden příklad dobré praxe – veřejná zakázka MPSV “Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV”.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo komplexní Metodiku Odpovědné veřejné zadávání, která byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem. Metodika obsahuje právní úpravu a rozhodovací praxi a jsou v ní rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit. V rámci jednotlivých témat se seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat.

S ohledem na vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek a poptávku státní správy i samosprávy po metodické podpoře v oblasti sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání bylo schváleno usnesení vlády České republiky (dále jen „Usnesení“) ze dne 24. července 2017 č. 531, Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (dále jen „Pravidla“). Jedná se o nová, komplexní Pravidla, která přispívají k závazku ministerstev, krajů, obcí a dalších subjektům, aby při zadávání veřejných zakázek a obecně při svých nákupech zboží a služeb zohledňovali environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty a o takových nákupech transparentně informovali veřejnost. Svým příkladem pak mají inspirovat další instituce veřejného, ale i soukromého sektoru. Nové Usnesení, jehož spolupředkladateli byli ministr pro životní prostředí a ministryně práce a sociálních věcí, zároveň zrušilo již zastaralé usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465, které se týkalo pouze uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných a nákupech státní správy a samosprávy.
Z Usnesení v článku III., písm. 1. cb) vyplývá úkol zpracovat a předložit vládě Zprávu o vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek k 31. 12. 2018. Zpráva je k dispozici ZDE.

Tématu společensky odpovědnému zadávání se převážně z pohledu řešení otázek zaměstnanosti věnuje Agentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ). http://www.socialni-zaclenovani.cz

V rámci činnosti ASZ vznikly k tématu společensky odpovědného zadávání tyto publikace:

Dále bylo zejména nestátními neziskovými organizacemi zpracováno několik metodik, průvodců:

K  “ZELENÉMU zadávání”:

Sadu metodik:

 1. Nákup kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek.
 2. Kancelářské potřeby a archivační systémy.
 3. Kancelářská a výpočetní technika.
 4. Nábytek a vybavení interiérů.
 5. Občerstvení a cateringové služby.
 6. Zakládání a údržba veřejné zeleně, zahradnické potřeby a služby.
 7. Nákup elektrické energie.
 8. Úklidové prostředky a služby.

Souhrnné texty:

 1. Úvod do odpovědných veřejných zakázek – Legislativa, kritéria a jejich použití.
 2. Ekoznačky a sociální standardy – Přehled a použití ve veřejných zakázkách.
 3. Zahraniční inspirace – Příklady dobré praxe v odpovědném zadávání zakázek.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se spolkem EconLab z.s. a sesterské společnosti Datlab s.r.o. zpracovalo v rámci projektu “Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání”  Analýzu užívání principů společensky odpovědného veřejného zadávání v praxi zadávání veřejných zakázek v České republice (období 2013 – 2016).

Ministerstvo práce a sociálních věcí si nechalo zpracovat společností DatLab s.r.o. Analýzu Mapování objemů veřejných zakázek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo materiál Potenciál centralizovaných nákupů v kontextu příležitostí odpovědného/strategického přístupu k veřejným zakázkám.

Zdroje ze zahraničí…

Od druhé poloviny devadesátých let se na úrovni Evropské unie v souladu s evropskou legislativou a s podporou judikatury Evropského soudního dvora prostor pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek postupně zvětšuje.

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je využíváno v mnoha zemích Evropské unie. Evropský  přístup směřuje k dlouhodobě udržitelné prosperitě společnosti, stavěné na třech pilířích – ekonomickém zájmu, ochraně životního prostředí a sociálním kapitálu, na což apeluje také aktuální směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která klade důraz na efektivitu veřejných výdajů a možnost zadavatelů využívat veřejné zakázky na podporu společných společenských cílů, které vymezuje zejména strategie „Evropa 2020.

Byla již zpracována řada průvodců, a to jak obecných:

tak i specifických:

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je využíváno v mnoha zemích Evropské unie. Nejvíce pozornosti je mu věnováno ve Velké Británii, kde je řazeno k vládním prioritám (viz zákon o sociální přidané hodnotě).

Další užitečné odkazy: